3 OTÁZKY PRE: Jozefa MIKLOŠKA, spoluorganizátora tzv. Sviečkovej manifestácie, poslanca NR SR


miklosko jozef štvorec3 OTÁZKY PRE: Jozefa MIKLOŠKA, spoluorganizátora tzv. Sviečkovej manifestácie, poslanca NR SR

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ  - Foto: kdh.sk

  • Pripomíname si 25. výročie Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Bolo vtedajšie vystúpenie veriacich aj súčasťou národno-emancipačného procesu?

Slovenská cirkevná provincia bola zriadená Pavlom VI. už 30. 12. 1977. Slovenskí veriaci chceli, aby hranice diecéz boli totožné s hranicou štátu. Tak v Prahe, ako aj v Bratislave KSČ a KSS nedovolili obsadiť biskupské stolce v Čechách a ani na Slovensku. Vtedajší totalitný systém bol ateistický. „Obrodný proces“ v  1968 odkryl nové možnosti vývoja, obsadenie Československa armádami piatich štátov surovo zastavilo tieto zmeny. Snaha o symetrickú federáciu Čechov a Slovákov skrachovala najmä pre obavy českej strany, ktorá sa bála tohto vývoja. Po roku 1968 všetko zaspalo. Normalizácia uviedla na 21 rokov Čechov a Slovákov do letargie, pasivity a strachu, mnohých aj do emigrácie. Všetko to nadlho utlmilo aj národné túžby Slovákov.

3 OTÁZKY PRE: Jána Chryzostoma kardinála KORCA, duchovnú autoritu


korec kardinál štvorec3 OTÁZKY PRE: Jána Chryzostoma kardinála KORCA, duchovnú autoritu

Štát nemôže skĺznuť do číreho pragmatizmu

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Boli ste nadšeným zástancom vzniku samostatnej Slovenskej republiky pred 20 rokmi. Splnili sa vaše očakávania?

Mať vlastný štát je veľký Boží dar, my ho máme. V európskej tradícii je dobro vyjadrené na základoch, ktoré si Európa nedala sama, lež ktoré prijala z vyššej tradície Desatora. V ňom má kresťanstvo účasť na najstarších a najčistejších tradíciách celého ľudstva, čo novovek formuloval ako ľudské práva. Tie sa však opierali a vyrastali z absolútneho základu, ktorým je Boh ako základ ľudskej dôstojnosti. Ak sa Európa a Slovensko ako jej súčasť prestane držať tohto základu, ktorým je Boh, a zriekne sa presvedčenia, že pravda o človekovi je božská a nedotknuteľná, potom bude žiť v slepote. Ak niektorí kresťania útočia na Cirkev zvnútra, kam sme sa to dostali?

3 otázky pre: Imricha Sedláka, hlavného garanta konferencie


Sedlák Imrich MS tajomník štvorec3 otázky pre: Imricha Sedláka, hlavného garanta konferencie

Zhováral sa M. BADÍN - Foto: SNN

  • Ako ste spokojný s priebehom konferencie Matica slovenská v národných dejinách?

Mimoriadne úsilie pri príprave konferencie malo aj patričný efekt, bolo to viditeľné v jej priebehu, ale aj v samotnej úrovni. Významným impulzom bola v úvodnej časti konferencie prítomnosť predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý vystúpenímnaštartoval dobrú atmosféru na rokovanie. 

3 otázky pre: Róberta NĚMEČKA, nového riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave


3 otázky pre: Róberta NĚMEČKA, nového riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave

Zhováral sa Tibor B. HAČKO

Trnavská galéria mala za nedlhé obdobie už troch riaditeľov. Môže sa pri takejto obmene hovoriť o koncepčnom napĺňaní jej hlavného poslania?

Osobne vidím poslanie galérie s krajskou pôsobnosťou najmä v uspokojovaní kultúrnych potrieb občanov kraja. Tiež má svoju zodpovednosť voči súčasným tvorivým umelcom. Predchádzajúcim riaditeľom patrí v tomto smere moja vďaka. Koniarkova galéria má kredit v odbornej i širokej návštevníckej obci. V umení je veľmi veľa protichodných názorov a tvrdenie, že práve toto umenie alebo tento štýl je pravý, jedinečný a súčasný je zavádzajúce. Dokonca je zložité odlíšiť umenie profesionálov a amatérov. Hlavným arbitrom umenia je len čas.

3 OTÁZKY PRE: Mons. ThLic. Mariána GAVENDU, katolíckeho kňaza


gavenda hovorca KBS3 OTÁZKY PRE: Mons. ThLic. Mariána GAVENDU, katolíckeho kňaza

Zhováral sa Ivan BROŽÍK -  Foto: archív SNN

● Stalo sa čosi nepredstaviteľné – cirkev prišla o pápeža, ale ten pápež je živý, zdravý.

Samozrejme, že sa táto otázka vynára, pretože obyčajne naše generácie vnímajú odchod pápeža ako čosi, čo prichádza spolu s jeho smrťou. Ale pravidlá pre obdobie uprázdneného pápežského stolca – čas sedisvakancie – sú jasné. Tu je skôr akousi neznámou samotný fakt odstúpenia pápeža. A naozaj rébusom pre predstaviteľov cirkvi je teraz vyriešiť napríklad aj to, aké postavenie v jej radoch bude mať abdikovaný Svätý Otec. Bude napríklad emeritný kardinál?

3 OTÁZKY PRE: Mons. ThLic. Mariána GAVENDU, katolíckeho kňaza


gavenda hovorca KBSVeľká noc bez pápeža by bola smutná, ale to sa nemôže stať

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Stalo sa čosi nepredstaviteľné – cirkev prišla o pápeža, ale ten pápež je živý, zdravý.

Samozrejme, že sa táto otázka vynára, pretože obyčajne naše generácie vnímajú odchod pápeža ako čosi, čo prichádza spolu s jeho smrťou. Ale pravidlá pre obdobie uprázdneného pápežského stolca – čas sedisvakancie – sú jasné. Tu je skôr akousi neznámou samotný fakt odstúpenia pápeža. A naozaj rébusom pre predstaviteľov cirkvi je teraz vyriešiť napríklad aj to, aké postavenie v jej radoch bude mať abdikovaný Svätý Otec. Bude napríklad emeritný kardinál?

Narábanie národnostnou kartou je hra s pušným prachom


Gešper štvorec foto3 OTÁZKY pre Mariána GEŠPERA, tajomníka Matice slovenskej

Zhováral sa Roman KALISKÝ- HRONSKÝ - Foto: archív SNN

Ako vnímate niektoré akcie na juhu Slovenska, ktoré narúšajú spolužitie občanov?

Nedávne rozbitie pamätnej tabule na Dome MS v Komárne, ktorá nám pripomínala tragické obete okupácie južného Slovenska fašistickým Maďarskom admirála M. Horthyho v rokoch 1938 až 1945, len ťažko môžeme považovať za čin náhodných vandalov. Barbarské zničenie pamätnej tabule sa stalo v práve čase, keď s prekvapením sledujeme nárast aktivity šovinizmu určitých maďarských iredentistických skupín. Táto provokácia musí byť varovaním pre všetkých slovenských občanov.

3 OTÁZKY PRE: Richarda RAŠIHO, primátora mesta Košice

Raši Richard štvorecMetropola na východe – centrum európskej kultúry

  • Košice sú spolu s francúzskym Marseille európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013. Čo vaše mesto sprevádzalo k dosiahnutiu tejto pocty?

– Snažím sa robiť pre mesto Košice a jeho obyvateľov všetko, čo je v mojich silách. Máme za sebou dva roky, počas ktorých sme dokázali vyriešiť viacero pálčivých problémov, ktoré Košice trápili.

3 otázky pre: Miru Kozárovú, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Šuranoch


Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

  • Rok Antona Bernoláka, kodifikátora spisovnej slovenčiny z roku 1787, si pripomínajú obce novozámockého dekanátu – medzi nimi aj Šurany...

Uvediem veci okolo pamätnej tabule tak, ako sa odohrali na základe prosby spevokolu Kantáta. Ešte vlani v máji sme uskutočnili prehliadku matičných zborov, práve v máji bol totiž Bernolák vymenovaný za novozámockého dekana. Za návrh tabule sme vďační riaditeľovi múzea. Na jej výrobe má zásluhu Matica. Dom Matice slovenskej zabezpečoval aj akciu Tri dni Bernoláka. 

3 otázky pre: Petra BACA, poslanca Európskeho parlamentu


baco peterŠtát musí čeliť diskriminačnej agrárnej politike Únie

Zhováral sa Ivan BROŽÍK - Foto: archív SNN

Dotačná politika Európskej únie je voči slovenským farmárom zjavne nespravodlivá a nevyrovnaná. Vidno to najmä na výške dotácií, ktoré tečú z Bruselu farmárom „starých“ členských krajín. Dokedy budeme svedkami takejto nespravodlivosti?