3 otázky pre: Miroslava HOLEČKA, predsedu Spoločnosti svätého Gorazda


HoleckoBancej SENevďak k osobnostiam, čo nás dostali na kultúrnu mapu Európy

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

Ako by ste čitateľom SNN predstavili Spoločnosť svätého Gorazda, ktorej ste predsedom?

Spoločnosť svätého Gorazda (SSG) bola ustanovená pri príležitosti 15. výročia zrodu novodobej svätogorazdovskej tradície Slovákov – 27. júla 2004. Jej poslaním je odborná starostlivosť o rozvoj tejto tradície, a to skúmaním a približovaním diela prvého po mene známeho vzdelanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu Gorazda.

3 otázky pre: Viliama Hornáčka, predsedu Združení inteligencie


Nastupuje nová generácia slovenských patriotov

Zhováral sa Roman MICHELKO

  • Konferencia Združení slovenskej inteligencie KORENE a Slovakia plus sa niesla v znamení predávania generačnej štafety. Ako sa to prejavilo na tohoročnej konferencii?

3 otázky pre: Maju JAKIMOVSKÚ-TOSIĆOVÚ, profesorku z Macedónska


Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

● Ste riaditeľka Literárnovedného ústavu v Skopje. Aký je súčasný štatút a poslanie tejto inštitúcie?

Univerzitný senát rozhodol ešte začiatkom roka 1999, že Inštitút macedónskej literatúry sa stane samostatným, autonómnym členom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Je to výsledok rozvoja inštitútu, jeho premeny na Literárnovedný ústav ako nezávislej vedeckej inštitúcie. Je verejným záujmom, aby sa skúmala historická a kultúrna identita macedónskeho národa, ako aj predstaviteľov komunít, ktoré obývajú Macedónsku republiku.

3 otázky pre: Petra JAROŠA, spisovateľa a scenáristu

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ 

● Nedávno ste dostali zlatú medailu Matice slovenskej za celoživotné dielo. Bola to pre vás aj príležitosť na bilancovanie?

Spisovateľ vlastne bilancuje vždy pri práci na konkrétnom diele. Musí si zoradiť námety, vnemy, podnety, zážitky, príbehy – je to súčasť tvorby. Medailu od Matice si veľmi vážim a vnímam ju aj ako ocenenie mojej schopnosti pretaviť zmysluplné bilancovanie do literatúry.

3 otázky pre: Ing. Mariána TKÁČA, predsedu Matice slovenskej


marián tkáč 150 pxZhováral sa Ivan BROŽÍK

Za akých okolností a podmienok by Matica mohla prostredníctvom svojich MO pomôcť rozvíjať Rómom vlastné aktivity vzťah k hudbe, tancu, folklóru a tak ich orientovať na pozitívne činnosti?

„Rómsky problém“ je problémom našej vlasti a Matica je vlastenecká ustanovizeň. Zrejme by sme mali prispieť svojím spôsobom k jeho riešeniu. Veď napokon očakáva to od nás aj verejnosť ústami ministra kultúry, ktorý by chcel, aby Matica bola zásobárňou podnetov – „myšlienkovým think-tankom v mnohých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života“.

3 OTÁZKY PRE : Ivana A. PETRANSKÉHO, predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa


petransky-mZhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Foto: Ladislav LESAY

● Ústav oslávil 10 rokov od svojho založenia. Vy ste na slávnostnom večere síce hovorili o jeho úspechoch pri skúmaní obdobia neslobody od roku 1938 do roku 1989, ale sú politici, ktorí spochybňujú oprávnenosť jestvovania ÚPN. Čo si o tom myslíte?

3 otázky pre: Milana AUGUSTÍNA, kunsthistorika, spisovateľa a výtvarníka

cyril a metod socha v BAZhováral sa Maroš M. Bančej

Ako umenovedec a zároveň historik, ktorý napríklad pripravoval legendárnu výstavu staroslovienskeho písomníctva Napísané ostáva, iste sledujete spory okolo súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, ktoré by malo stáť na Hurbanovom námestí. Kde sú podľa vás príčiny, z ktorých vyviera odpor časti kompetentných k tomuto dielu?

3 otázky pre: Michala A. KOVÁČA, kulturológa, dramatika a matičiara

● Ste aktívny člen Matice slovenskej. Zistili sme, že sa podieľate na prípravách osláv 150. výročia tejto slovenskej ustanovizne. Čím sa práve pracovne zaberáte?

Na výzvu usporiadateľov vedeckej konferencie k 150. výročiu Matice slovenskej, ktorá sa má uskutočniť vo februári 2013, pripravujem referát Oslavy storočnice i stodvadsaťpäťročnice Matice slovenskej so zreteľom na obnovu jej myšlienky i komunistami rozrumenenej kultúry. Konali sa v rokoch 1963 a 1988.

3 otázky pre: Danielu Suchú, riaditeľku Domu MS v Bratislave


Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

  • Dom Matice slovenskej (MS) v Bratislave patrí medzi najagilnejšie organizácie MS na Slovensku. V čom tkvie tajomstvo vášho úspechu?

Ja milujem. Lebo človek, ktorý nemiluje svoju prácu, lepšie by uro­bil, keby sa posadil k dverám chrámu a milodarmi by si zarábal na chlieb svoj každodenný. Niekto hovorí, že Bratislava je vlažná k matičnému hnutiu. Nemyslím si to, lebo i keď je hlavným mestom, to ešte neznamená, že by tu Matica nemala svoje opodstat­nenie. Matica slovenská patrí všetkým, je pre všetkých Slovákov. Ani oblaky nestoja na jednom mieste, ale pohybujú sa a pokrývajú celú zemeguľu.

3 otázky pre: Andreja DANKA, nového predsedu Slovenskej národnej strany


danko štvorecZhováral sa Roman MICHELKO - Foto: Ivan BREZA

● Do najstaršej slovenskej strany SNS prichádza s vami nová politická generácia. Čo budete robiť inak ako vaši predchodcovia? Na čo budete klásť najväčší dôraz?

S tým, ako upadá sila printových médií, budeme oveľa viac využívať nové nástroje marketingovej komunikácie. V oveľa väčšej miere budeme využívať technológie ako You Tube, sociálne siete ako Facebook, budeme využívať bloggy a podobne. Komunikácia strany sa bude uberať týmto smerom a budeme v oveľa väčšej miere využívať aj skúsenosti našich zahraničných partnerov z patriotických strán, predovšetkým z  Rakúska či zo Srbska.