Aj slovenský juh je našou vlasťou

thumbnail

Matica slovenská chce, aby Slovensko bolo Slovákom ozajstnou domovinou. Matica slovenská má ako jednu z priorít starostlivosť o Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach nášho štátu. Všeobecne môžeme uviesť, že je to najmä slovenský juh, ktorému treba vo zvýšenej miere venovať pozornosť, ale aj starostlivosť o našich občanov a jazyk. Vyštudovaná kulturologička Mgr. Margaréta VYŠNÁ sa zaoberá touto problematikou viac rokov, v súčasnosti v rámci matičného Strediska národnostných vzťahov.

 

  • Problematike postavenia Slovákov na jazykovo zmiešanom území južného Slovenska sa venujete dlhodobo. Prečo ste si vybrali takúto profesijnú špecializáciu?

Narodila som sa a žijem v Štúrove, od detstva som bola nespokojná s tým, ako žijeme na juhu. Počas posledných desiatich rokov najmä v pozícii redaktorky v rôznych televíziách na Slovensku som nedokázala dostať problematiku Slovákov na juhu SR viac do pozornosti. To ma logicky doviedlo na stránky Slovenských národných novín a potom aj do Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej (SNV MS).

  • Na juhu Slovenska predsa žije väčšina Slovákov. Hlasy, ktoré poukazujú na ich negatívne postavenie, sú ojedinelé. Nie je to teda zveličovanie problému?

Dnes už máme k dispozícii viacero analýz o situácii Slovákov na juhu. Myslím si, že sme v SNV MS urobili kus práce, máme analyzované fakty, ktoré vychádzajú z rôznych štátnych dokumentov, zo správ, z prieskumov štátnych orgánov, ktoré sme postupne zverejňovali na konferenciách vo Fiľakove a v Lučenci a publikujeme v SNN a v zborníkoch. Otázka problematiky práv Slovákov spočíva v správnych jednotkách – v obciach, okresoch a krajoch, a v právnom postavení Slovákov, ich účasti na riadení samospráv, rozvoji a budovaní národnej identity, vzdelávaní sa v štátnom jazyku, v používaní štátneho jazyka vo všetkých oblastiach. Ak už existuje toľko podozrení z porušovania legislatívy, najmä pri používaní jazyka a prihlásení sa k národnosti, a je taká veľká nespokojnosť obyvateľov, sú nevyhnutné prieskumy a záujem celej spoločnosti. Ústava SR zaručuje všetkým občanom SR rovnaké práva. Napokon, je všeobecne známe, že vo väčšine médií o otázku právneho postavenia Slovákov na juhu nášho územia nie je záujem.

  • Navrhujete, aby sa Matica, ale aj iné organizácie väčšmi zaoberali problémami Slovákov a neriešili postavenie menšín v štáte. Nie je to v podstate rovnaká problematika?

Problematika je v podstate rovnaká, iba uhol pohľadu je iný. Je úplne prirodzené, alebo malo by byť prirodzené, aby sa Matica slovenská, vláda SR a štátne orgány zaoberali problematikou najmä majoritného národa v štáte. Pretože nejde iba o nejakú regionálnu kultúru v obciach, ale najmä o to, že približne v štyridsiatich percentách obcí s takmer tridsaťtisíc Slovákmi na juhu štátu sa Slováci aj vinou viacerých prijatých zákonov od roku 1989 podieľajú len minimálne na riadení verejných záležitostí v obci, a tým strácajú dosah na vzdelávanie svojich detí, slobodný prejav národnej identity, nehovoriac o ostatných kompetenciách obcí.

  • Ako teda navrhujete riešiť túto problematiku v rámci Matice?

Ak určíme, ktoré oblasti na juhu potrebujú prioritnú pomoc a prečo, cieľ by mal byť jasný. S týmto zámerom dva roky intenzívne pracujeme v SNV na analýzach. V spolupráci s MO MS, D MS a OP MS na juhu sme realizovali dotazníkový prieskum o kompetenciách a kultúrnych potrebách Slovákov na juhu, dve veľmi podrobné analýzy komunálnych volieb a volieb do samosprávnych krajov, ale aj ďalšie dôležité analýzy týkajúce sa právnej, historickej či cirkevnej sféry. Za najprioritnejšiu úlohu považujem začať s prácou so „stratenými“ Slovákmi z obcí. Ide o obce, v ktorých Slováci tvoria menej ako päťdesiat percent obyvateľstva, a ďalej o obce, v ktorých Slováci nemajú také percentuálne zastúpenie v miestnych zastupiteľstvách, aké by podľa počtu obyvateľov – Slovákov, mali mať.  Tieto obce a tamojší Slováci (ide o stovky obcí a desaťtisíce Slovákov) by mali byť pre Maticu prioritnou oblasťou na podporu vlastenectva, a to finančnou formou, podporou budovania duchovnej a hmotnej kultúry, ale aj témou komunikácií so štátnymi orgánmi. Všetky tieto úlohy Matica slovenská, matičné pracoviská vlastne vykonávajú, ale myslím si, že na základe spomenutých analýz by sme ich mohli robiť ešte efektívnejšie, masívnejšie a cielenejšie.

  • Ostatné rokovanie komisie výboru MS pre národnostné vzťahy potvrdilo priority v tejto oblasti...

Najprv je potrebný systém. Ten by mala pomôcť vytvoriť komisia v spolupráci so SNV. Tento systém má zmysel vtedy, ak si ho postupne osvoja všetky orgány a ustanovizne MS. Komisiu pre národnostné vzťahy vidím v úlohe iniciatívneho orgánu a ako priestor pre jednotné stanoviská a návrhy. Navrhla som tri koncepcie, ktoré sú realizovateľné v rámci matičnej Stratégie  – Správa o postavení a právach Slovákov na národnostne zmiešanom území SR (realizácia Správy je už zapracovaná do pripravovanej matičnej Stratégie), Národný a kultúrny rozvoj slovenského juhu a Memorandum kultúrnych potrieb, ktoré plánujem predložiť komisii. Keďže Národný a kultúrny rozvoj slovenského juhu predstavuje iba zmenu koordinácie a systému práce matičných pracovísk, nepotrebuje zvýšenie finančných prostriedkov, zamestnancov a ani viac  práce. Memorandum má tvoriť rámcový dokument Matice slovenskej, v ktorom sa určí, v ktorých oblastiach hospodárskeho, ekonomického, kultúrneho a duchovného rozvoja bude pôsobiť. V rámci koncepcií je potrebný aj súpis pamiatok národným osobnostiam a dejinám na juhu, ale aj zjednotenie používanej terminológie súvisiacej s národnostnými vzťahmi. Na poslednom zasadnutí komisia napríklad prijala stanovisko k matičnej Stratégii. Navrhuje predsedníctvu MS rokovať s ministerstvom školstva o konkrétnych postupoch, schválila zostavenie dvojčlenných či trojčlenných skupín matičiarov, ktorí by mali iniciovať rokovania na rôznych úrovniach s predstaviteľmi verejnej správy.

Matica so svojou dlhodobo budovanou organizačnou štruktúrou v regiónoch má všetky potrebné prostriedky na šírenie cielenej osvety a výchovy k vlastenectvu. Tie môžu byť kľúčom k revitalizácii spoločnosti a súčasne tak zvrátiť nežiaduci stav na juhu. Aj v tom je  jedinečné a nenahraditeľné miesto Matice slovenskej v SR.

Zhováral sa Viliam Komora – Foto: archív autora

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.