Budapešť nevydrancovala všetky naše cennosti

thumbnail

Naše kultúrne knižné dedičstvo je napriek drancovačkám nesmierne bohaté. Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) stihla ešte pred vyhlásením núdzového stavu, zavineného šírením epidémie koronavírusu, informovať verejnosť o vydaní katalógu Tlače 16. storočia s podtitulom v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Prezentácia publikácie sa uskutočnila 5. marca v budove UKB na Klariskej ulici v Bratislave, kde bolo sídlo prvej univerzitnej knižnice. Navyše, katalóg vyšiel v minulom roku, keď si UKB pripomínala sté výročie svojho založenia. Ktosi spomedzi prítomných poznamenal: To je neuveriteľné, že sa také vzácne rukopisy nestratili. Stratiť sa síce nestratili, ale množstvo vzácnych kníh „odišlo“ do Budapešti. V katalógu Michaela Sibylová, Vlasta Okoličányová a Zita Perleczká predstavujú tlače 16. storočia z bibliofilsky najhodnotnejšieho celku spomedzi všetkých fondov UKB. A to vďaka tzv. starej jezuitskej knižnici, ktorá bola pôvodne knižnicou bratislavského jezuitského kolégia, založeného v roku 1626. Okrem toho skladová skupina 17 obsahuje knihy, ktoré sa do UKB dostali po roku 1919, a aj medzi nimi sa našli tlače zo 16. storočia. Celkovo sa v tejto skladovej skupine zachovalo 1 609 titulov tlačí 16. storočia v tisícsedemsto zväzkoch, informovala generálna riaditeľka UKB Ing. Silvia Stasselová.

DÔLEŽITÝ PREDEL

„Závažným medzníkom v histórii knižnice jezuitského kolégia bolo zrušenie jezuitského rádu v roku 1773,“ priblížila obdobie a udalosti týkajúce sa knižnice Michaela Sibylová.  Kolégium mohlo pokračovať v činnosti ako kráľovské katolícke gymnázium, spravované štátom. Aj knižnica pokračovala v činnosti v rámci tohto gymnázia. Jej fondy však v roku 1782 utrpeli vážnu stratu tak ako aj fondy iných bývalých jezuitských knižníc na Slovensku. Vicekustód budínskej univerzitnej knižnice Martin Kovačič v nich robil výber kníh vhodných pre budínsku univerzitu. Okrem kníh využiteľných vo vzdelávacom procese sa do Budína vyviezli aj najstaršie a najvzácnejšie knihy i rukopisy. Na základe rukopisných katalógov fondov vyvezených v rokoch 1782 – 1783 pre potreby budínskej univerzity sú k dispozícii konkrétne počty vyvezených kníh. Výber a odvoz kníh prebiehal v Bratislave v dvoch etapách, počas ktorých bolo z knižnice bývalého jezuitského kolégia vyvezených 3 197 titulov a z knižnice bývalej rezidencie 1 604 titulov. Išlo o tlače z 15. až 18. storočia.

KABINET VZÁCNOSTÍ

Už od  vzniku UKB mali v jej fondoch dôležité zastúpenie staré tlače a rukopisy. V päťdesiatych rokoch minulého storočia sa im začali systematicky venovať  a dostali sa  na odborné spracovanie.  Hlavnú zásluhu na tom mal Imrich Kotvan, zakladateľ Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí.  Dlhoročným prieskumom sa podarilo postupne vyselektovať približne dvetisícpäťsto exemplárov tlačí 16. storočia. V roku 1981 vyšiel tlačou prvý katalóg tlačí 16. storočia z fondu UKB – Slaviká 16. storočia v UKB.  Generálny katalóg tlačí 16. storočia, zachovaných na území Slovenska, predstavuje čiastkovú úlohu  širšie koncipovaného výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku. Začal sa kreovať v sedemdesiatych  rokoch 20. storočia a jeho hlavným iniciátorom s okruhom vtedajších spolupracovníkov v Matici slovenskej  bol Dr. Jozef  Telgársky.

Proveniencia tlačí  katalógu je veľmi pestrá a zaujímavá. Zachovali sa v nej torzá významných humanistických knižníc. Napríklad od zakladateľa bratislavskej rezidencie jezuitov Petra Pázmáňa (1570 – 1637) sú zaregistrované štyri tituly. V období  16. a 17. storočia bola Bratislava centrom humanistickej vzdelanosti krajiny, čo dokumentujú zachované časti  knižníc domácich a zahraničných humanistov – J. Sambuca, M. Istvánffyho, J. Purkirchera, Š. Radéciho, N. Ellebodia.

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: UMB

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.