Najstarší politický subjekt na Slovensku má stoštyridsaťpäť rokov

thumbnail

Programové heslo Slovenskej národnej strany: Hrdo, odborne, slušne! nebolo len na voľby. Možno je to iba súhra náhod, možno symbol. Jún je mesiac slnovratu starých Slovanov, je však pravdepodobne aj mesiacom najdôležitejších udalostí na ceste Slovákov k dôstojnej a hrdej samostatnosti v rodine štátov sveta. Aj o tom je nasledujúci exkluzívny rozhovor, ktorý Slovenským národným novinám poskytol predseda Slovenskej národnej strany a predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej DANKO.

 

  • Najskôr, vážený pán predseda, vám, strane, ktorú vediete, jej členom a priaznivcom všetko najlepšie k jubileu aj k skutočnosti, že SNS je naozaj najstaršou politickou stranou na Slovensku.

V mene všetkých, ktorým adresujete želanie, vám ďakujem. Napokon to, že strana prežila, že sa udržala, že sa dostala do najvyššej politiky, že predsedá parlamentu a že je súčasťou vlády, to je práve ich zásluha. Bez podpory a dôvery  Slovákov by sme si takéto jubileum nemohli pripomínať stále ešte pod pôvodnou, aj keď dnes už historickou značkou.

  • Ukazuje sa, že naozaj všetko so všetkým súvisí a v dejinách nachádzame dôkazy viac ako relevantné – rečou vás ako právnika. Napríklad Memorandum národa slovenského. Programový dokument slovenských národných požiadaviek, ktorého hlavným osnovateľom bol Štefan Marko Daxner. Opierali sa oň aj zakladatelia Matice slovenskej v roku 1863 i zakladatelia Slovenskej národnej strany v roku 1871. Memorandové požiadavky zostali základným programovým cieľom slovenských národovcov v období do vypuknutia prvej svetovej vojny, keď vrcholila maďarizácia na slovenskom území. A objavili sa aj v novodobej histórii Slovenska.

Danko 2016Tak ako Matica slovenská aj Slovenská národná strana plnila v histórii Slovákov dôležitú a nenahraditeľnú úlohu. Hoci SNS je politická strana a Matica slovenská je apolitický subjekt, je nepopierateľné, že v histórii Slovákov práve ich spolupráca najvýraznejšie ovplyvnila úsilie Slovákov o samourčenie. Tak Matica, ako aj SNS stáli pri najvýznamnejších historických udalostiach dôležitých pre slovenský národ. Je preto prirodzené, že pri týchto historických súvislostiach pretrváva dobrá spolupráca aj dnes. Je podľa mňa tiež prirodzené, že mnohí členovia SNS sú aj členmi Matice slovenskej. Napokon, prvý predseda SNS Viliam Pauliny-Tóth sa ešte pred jej vznikom významne zaslúžil o založenie a rozvoj Matice slovenskej a jej myšlienky šíril vo všetkých časopisoch, ktoré redigoval. A nesmieme zabudnúť ani na to, že práve v Národných novinách dôrazne obraňoval Maticu slovenskú a odmietal jej zatvorenie. Považujem tiež za príznačné, že práve v roku 145. výročia založenia SNS sme si pripomenuli aj 190. výročie narodenia Viliama Paulinyho-Tótha, a to len tri dni pred naším ,,národniarskym“ sviatkom.

  • SNS bola v čase svojho vzniku jedinou v plnom zmysle slova výhradne slovenskou politickou stranou v Rakúsko-Uhorsku. Nevidíte nejakú paralelu v takejto straníckej výnimočnosti SNS na Slovensku aj v rámci súčasnej EÚ?

Slovenská národná strana dlho ako jediná obhajovala slovenské národné záujmy a bojovala proti úsiliu asimilovať Slovákov. Nepresadzovala však nijakú nadradenosť – pre Slovákov chcela len také práva, aké mali podľa nej rovnomerne patriť všetkým európskym národom. Dnes sú pred SNS iné výzvy a ,,iný boj“ za rovnoprávnosť. Použil by som paralelu so Žiadosťami slovenského národa z roku 1848, v ktorých Slováci adresovali uhorskej vláde tento dokument a žiadali riešenie národnostnej, jazykovej a školskej otázky a mnohých iných otázok – ekonomických či politických. Na tento odkaz Štúra, Hurbana, Hodžu, Francisciho či Daxnera sme nadviazali pred troma rokmi, keď sme prijali Popradské memorandum – Žiadosti slovenských vlastencov Bruselu. Ako prvá politická strana v histórii samostatného Slovenska sme prijali takýto dokument, v ktorom žiadame a navrhujeme kroky k zásadnej reforme Európskej únie. Chceli sme vyvolať celospoločenskú diskusiu o tom, či sú všetky aktivity Bruselu pre Slovensko prospešné, dokonca máme ambíciu diskutovať o nich na celoeurópskej úrovni. V pätnástich bodoch sme vyjadrili nesúhlas s tým, kam dnes Únia smeruje a ako sa odkláňa od pôvodnej idey pri svojom vzniku. Sme za zachovanie suverenity členských krajín, nie za Brusel ako hlavné mesto európskeho superštátu. Európska únia je dobrý projekt, ale reforma je nevyhnutná, lebo inak strácame možnosť rozhodovať o nás samých.

  • To sme sa dostali k súčasnosti, ale dajme ešte predsa len priestor histórii.

Výnimočnosť by som teda videl v tom, že Popradské memorandum analogicky nadväzuje na historické dokumenty prijaté slovenskými vlastencami v druhej polovici 19. storočia. Aj keď dnes je listina adresovaná inej vláde, podstata požiadaviek v nej zostáva –nechceme sa vzdať suverenity a celé rozhodovanie o nás dať do cudzích rúk. Každá zmluva má svoje podmienky, uvedomujeme si, že naše členstvo v EÚ prináša so sebou čiastočné odovzdanie niektorých kompetencií, to je logické, len si kladieme otázku, či je to nevyhnutné v takom širokom rozmere.

  • Venujme sa chvíľku aj našej súčasnej domácej alebo – vnútroštátnej politike. SNS je súčasťou vládnej koalície v pomerne dosť nesúrodom zložení. Cítiť z neho potrebu kompromisov. Poznamenajú nejako predvolebné sľuby SNS voličom?

Slovenská národná strana má svoje priority, ktoré zakotvila pred voľbami v Košických programových tézach a vo Volebnom programe pre silný štát 2016 – 2020. Usilujeme sa čo najviac z týchto bodov presadiť aj v rámci koalície. V mnohých prípadoch máme s koaličnými partnermi na istú oblasť rovnaký názor, čo je ten lepší prípad. Tam, kde máme na vec iný pohľad a iné návrhy, je to už záležitosť diskusie, rokovaní, argumentácie, predkladania faktov, prečo ten náš návrh je lepší než návrh nášho partnera. Áno, je to aj o kompromisoch, ale som presvedčený, že sa nám podarí presadiť tie najlepšie veci, ktoré občanom uľahčia každodenný život a že ich nesklameme.

  • Máte už aj prvé úspechy, o ktorých sa až tak nehovorí, pretože ide skôr o praktické riešenia ako o politikárčenie...

Ako prví sme nastolili problém rozvoja zanedbaného slovenského kúpeľníctva, v čom je podľa nás Slovensko jedinečné a v čom môže dosiahnuť výborné výsledky. Len potrebuje na to podmienky. Táto oblasť sa napríklad stretla s pozitívnym ohlasom aj u koaličných partnerov. V ďalších oblastiach – aj ekonomických, máme tiež isté predstavy a verím, že viaceré z nich sa splnia.

  • SNS má „zarobené“ na dobré výsledky, verejnosť ju „omilostila“ za isté neslávne a nie dávno minulé peripetie predchádzajúceho vedenia. Ako si chce súčasné vedenie strany udržať takúto podporu do ďalších volieb?

Začiatky politiky SNSNajlepším vysvedčením, že nám ľudia opäť dali dôveru, je návrat SNS do parlamentu. Nechceme túto dôveru sklamať a v nijakom prípade nezaspíme na vavrínoch. Náš program je v prospech občanov a ako som už povedal, budeme chcieť presadiť čo najviac z neho do praxe. Získaných 8,64 percenta ukázalo, že SNS je relevantná strana a relevantný partner. Naše motto: Hrdo, slušne, odborne! sa nemení, naopak, musíme ho čoraz viac upevňovať, dávať mu obsah. V Národnej rade SR môžeme ovplyvňovať chod spoločnosti, pripravovať zákony a presadzovať opatrenia, ktoré zo Slovenska môžu urobiť silný štát. Stále sme presvedčení, že silný štát rovná sa spokojný občan. Pretože silný štát dá ľuďom to, čo majú právo od štátu žiadať. A k tomuto bude smerovať naše úsilie, každý náš krok. Politika je služba ľuďom a zodpovednosť pred nimi. Nevyhýbame sa zodpovednosti. Teší ma, že sa SNS vedela popasovať s údermi osudu. Pády a vzostupy, schopnosť poučiť sa a vyvarovať sa minulých chýb sú tiež dôkazom, že SNS má svoje miesto na politickej scéne a že je schopná čeliť novým výzvam. To však neznamená, že zabúdame na ten jeden z pilierov, ktorý máme a ktorý možno niektorí považujú za relikt minulosti – vlastenectvo.

  • Tu však v časti médií nesiete stále nálepku „nacionalistickej“ strany.

Možno sa stačí pozrieť iba do slovníkov a porovnať si významovo slová nacionalistický a národný. Je medzi nimi významný rozdiel. Vlastenectvo má totiž aj v dnešnom globalizovanom svete svoj význam, aj keď prostriedky jeho napĺňania sú iné než v čase vzniku SNS. Obsah tohto slova sa napĺňa úctou k vlasti, k štátnym symbolom či vyjadrovaním podpory našim športovcom, ktorí Slovenskú republiku reprezentujú. Je to hodnota, ktorá v presadzovaní patrí do každodenného života, nielen na slávnosti pri historických výročiach. Je nacionalistom Američan, ktorý si priloží ruku na srdce, keď znie hymna jeho štátu? Boli nacionalisti naši predkovia, keď bojovali za slobodu Slovákov?

  • Keď nastúpil predseda MS Marián Tkáč do funkcie, uvažoval o tom, že Bélovi Bugárovi ponúkne čestné členstvo v Matici – na znak toho, že menšiny môžu spolu žiť, nie sa vzájomne napádať. Vy máte dobré vzťahy s pánom Bugárom, ako to pocítia Slováci a Maďari na Slovensku?

Už spomínaný Viliam Pauliny-Tóth, podpredseda Matice slovenskej a prvý predseda Slovenskej národnej strany, si vzal za manželku Maďarku a dokonca prijal jej priezvisko. Bolo to šťastné manželstvo. Mína Tóthová sa dokonca naučila hovoriť po slovensky. Vravievala údajne: „Som Maďarka a z plného srdca prajem svojmu národu prospech, pokrok, slobodu, vzdelanosť a blahobyt, ale o národnosti môjho domu rozhoduje môj muž...“ V rámci Uhorska sa prirodzene miešali národy a národnosti. Zmiešané manželstvá a obyčajné ľudské spolužitie si nikdy netreba zamieňať s politikou či s politickými požiadavkami. Dnes – a to hovorím už dlhšie – v rannej autokolóne z Miloslavova do Bratislavy je úplne jedno, či tam stojí nervózny Slovák a či nervózny Maďar. Obe národnosti, ale aj ostatné národnostné menšiny, ktoré na Slovensku žijú, sa boria s tými istými problémami každodenného života – odvody, zdravotníctvo, nízke mzdy... Slovenský či maďarský podnikateľ má rovnaké starosti, ako udržať svoju firmu. Maďarský či slovenský, alebo rusínsky farmár rovnako zápasia s nízkymi výkupnými cenami svojich produktov, ktoré im mnohokrát ledva pokryjú náklady na chov či pestovanie. To sú dnes problémy, ktoré musíme spoločne riešiť, pretože všetko sú to občania Slovenskej republiky. Preto dnes nevidím nič zvláštne, že SNS a Most – Híd sú v spoločnej koalícii. Sú to politické strany pôsobiace na Slovensku, majú riešiť problémy občanov Slovenska a je jedno, akú majú národnosť. Dajme šancu dobru, neprodukujme zlo! To nie je parafráza na pravdepodobne najslávnejšiu výzvu Johna Lennona Give Peace A Chance, to je požiadavka a najobyčajnejšia ľudská a spoločenská potreba súčasného Slovenska.

  • Pán predseda, v súčasnosti sa pripravuje (v matičnej Neografii) vytlačenie zaujímavej publikácie. Čaro nechceného či chceného – spája osudy Slovenskej národnej strany, Matice slovenskej i Slovenských národných novín.

Táto knižka je vlastne prvou z plánovanej edície publikácií o dejinách SNS. Jej názov je 1871 Začiatky slovenskej politiky a vznik Slovenskej národnej strany. Napísal ju Dr. Marcel Pecník a zachytil v nej obdobie, ktoré predchádzalo vzniku strany, od štúrovského hnutia cez vznik Matice slovenskej, slovenských gymnázií až po vznik strany. Táto prvá časť mapuje dianie približne do osemdesiatych rokov 19. storočia. Kniha je zaujímavá aj prílohami autentických dobových dokumentov, napríklad Memoranda národa slovenského, Žiadostí slovenského národa a ďalších. Prináša aj prílohu Národných novín z júna 1871, ktoré autenticky zachytávajú vznik Slovenskej národnej strany. No a knižku pokrstíme práve na slávnostnom sneme SNS, ktorý sa uskutoční 18. júna v Martine pri príležitosti 145. výročia vzniku strany.

Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: archív NR SRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.