Matica pred reprezentatívnym snemovaním

thumbnail

Marián GEŠPER, podpredseda MS pre členské hnutie o matičnom dianí

 

  

Valné zhromaždenie Matice slovenskej je najdôležitejšia udalosť v matičnom živote nielen v tomto roku, ale aj za posledné štyri roky. O dianí v národnej inštitúcii pred týmto reprezentatívnym snemovaním a o jeho prípravách sme sa porozprávali s JUDr. Mariánom GEŠPEROM, podpredsedom pre členské hnutie (na fotografii prvý sprava, zľava M. Tkáč, predseda MS, M. Smolec, správca MS).

 

Aké povinnosti musia splniť matičné odbory, ak sa chcú regulárne zúčastniť na valnom zhromaždení?

Rok 2017 nie je len o celoslovenskom VZ, ktoré sa bude konať 10. a 11. novembra v Liptovskom Mikuláši, je to aj o matičných odboroch, ktoré si uskutočnia svoje vlastné valné zhromaždenia na miestnej úrovni. Podobne si volia predsedu, výbor a dozorný orgán na nasledujúce volebné obdobie, súčasne rekapitulujú svoju činnosť od ostatného miestneho VZ čo do splnených, ale ako to život prináša aj nerealizovaných plánov. V neposlednom rade by mali schváliť správu o hospodárení odboru. Schvaľujú i dôležitú otázku kandidátov do ústredných orgánov MS a každý odbor má právo vyslať svojho delegáta na VZ. Odbory, ktoré sa chcú zúčastniť na VZ, si musia splniť povinnosti voči ČÚ MS presne určené v platných stanovách. Mať zaplatených desať centov za člena, spracovanú aktuálnu matričnú knihu so stavom k 31.12. predchádzajúceho roka, a predovšetkým zápis z miestneho VZ. Splnenie povinností vyplývajúcich zo stanov je nevyhnutné na získanie legitímneho pozvania a účasti  na valnom zhromaždení.

 

Nastali nejaké zmeny v metodike oproti predošlému VZ MS?

Oproti minulosti výbor MS schválil malú novelizáciu, z ktorej vyplýva, že každý odbor po zmenách vo volebnom poriadku môže vyslať na VZ už iba jedného delegáta, ktorý má jeden hlas. Teda na rozdiel od minulého VZ nebudú môcť odbory nad päťsto členov vyslať dvoch delegátov. Spomínané dokumenty sa radikálne nezmenili, no vsunuli sa do nich významné demokratické zmeny. Predovšetkým na VZ už nebude môcť odchádzajúci výbor navrhnúť kandidátov na predsedu MS, predsedu DV MS, členov výboru a DV MS. Každý, kto chce kandidovať do najvyšších funkcií, musí mať podporou predovšetkým miestnych odborov. Zvýšilo sa aj kvórum na dosiahnutie kandidatúry na predsedu MS a predsedu DV MS. Na druhej strane sa nezmenilo kvórum na kandidátov na členov výboru  MS. Napríklad, každý kandidát na člena výboru potrebuje desať návrhov MO MS, ale kandidát na predsedu až tridsať MO MS. Podrobnosti sú v spomínaných dokumentoch i metodickom liste, ktoré ČÚ MS zaslalo odborom  a ďalším matičným subjektom vo veľkom predstihu.

 

Aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v písomnostiach zasielaných zo strany matičných odborov?

MO MS často napriek správnemu priebehu svojho VZ zabudnú uviesť do zápisnice rozhodujúce skutočnosti, teda uznesenia s návrhmi kandidátov a delegáta na celoslovenské VZ. Uvedú tak iba napríklad na priloženom sumárnom formulári. Rovnako zápisnice sú v mnohých prípadoch veľmi stručné. Mali by sme pamätať na historickú matičnú pamäť, veď zapísané diskusné príspevky a názory sú neoceniteľné dedičstvo. Aj po rokoch v Archíve MS práve prostredníctvom zápisníc môžeme nazrieť do života a názorov matičiarov v miestnych odboroch.

 

V prípade MO MS môžu návrhy na kandidátov a delegáta schváliť aj ich miestne výbory?

Valné zhromaždenie MO MS uznesením schvaľuje delegáta a kandidátov. Valné zhromaždenie MO MS ako jeho najvyšší orgán môže splnomocniť svoj výbor na dodatočné schválenie kandidátov a delegáta, ak tak nechce urobiť priamo na svojom zasadnutí. Základná lehota na zaslanie zápisníc a príslušných návrhov je do 31. augusta tohto roka a to na adresu Členského ústredia MS, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin. Podrobnosti sú uverejnené aj na www.matica.sk  v kolónke ČÚ MS.

 

Budú sa ešte matičným odborom zasielať ďalšie informácie o konaní VZ MS?

ČÚ MS musí v dostatočnom predstihu pred VZ odoslať metodický pokyn s aktuálnymi informáciami o jeho konaní. Zároveň zašle delegátom i hosťom pozvánky s programom a písomné dokumenty na toto rokovanie v zmysle stanov MS. Súčasťou budú i pokyny týkajúce sa autobusovej prepravy a ubytovania delegátov. SNN budú priebežne uverejňovať informácie k VZ a kandidátov do ústredných orgánov.

 

Očakáva sa v najbližšom čase aj výraznejšia novelizácia samotných stanov MS?

Zmena stanov by nemala byť revolučná, ale mala by vyplývať z praktických potrieb a skúseností s ich aplikáciou za ostatné roky. Matica a jej členská základňa potrebuje skutočnú stabilitu, a nie nepreverené experimenty. Myslím si, že na VZ najskôr nebude časový priestor na prijatie novelizácie stanov. Komisia na prípravu stanov navrhla, aby sa na celoslovenskom sneme, ktorý by sa mal konať po valnom zhromaždení, schválili zmeny k platným stanovám. Na samotné kvalitatívne spracovanie návrhov zmien stanov je potrebný dostatočný časový úsek a najmä celomatičná diskusia.

 

Aké by malo byť podľa vás postavenie výboru MS?

Výbor s tridsiatimi deviatimi členmi je iba s ťažkosťami najvyšším výkonným orgánom, ako to deklarujú stanovy. Skôr ho môžeme charakterizovať ako kolektívny samosprávny orgán, ktorý má rozhodujúce postavenie práve medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, a to by mu malo aj zostať. Na druhej strane jeho počet by sa mal znížiť a súčasne precizovať postavenie predsedníctva, ktoré je operatívnejšie a schádza sa častejšie ako výbor.

 

Čo by malo priniesť strategicky VZ MS v roku 2017?  

V celom procese priebehu valných zhromaždení na miestnej úrovni ako dôležitej predprípravy na celoslovenské VZ v Liptovskom Mikuláši očakávam, že sa bude niesť v duchu postupného omladzovania členskej základne a jej orgánov, tak ako sa to začalo v roku 2013. Posun k strednej a mladšej generácii s poučením sa zo skúseností staršej generácie je nevyhnutný pre napredovanie MS v nasledujúcich desaťročiach.

 

Zhováral sa Lukáš KAŠČÁK – Foto: archív SNN

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.