Matičiari z Košíc a Nitry požadujú mimoriadne valné zhromaždenie

thumbnail

V uplynulých dvoch týždňoch vyjadrili členovia dvoch krajských rád Matice slovenskej (MS) v Košickom a Nitrianskom kraji nespokojnosť s aktuálnym vývojom v národnej ustanovizni. Za tento vývoj podľa košických a nitrianskych matičiarov je zodpovedný súčasný predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.  Preto obe krajské štruktúry vyzvali členskú základňu v ich krajoch na vyvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia MS v čo najskoršom termíne. Vedenie MS na čele s M. Tkáčom tieto obvinenia odmieta.

Podľa stanov Matice slovenskej mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výbor Matice slovenskej najneskôr do troch mesiacov, ak o jeho zvolanie požiada najmenej jedna tretina všetkých matičných odborov. Ak predsedovi Matice slovenskej zanikne mandát, najneskôr do troch mesiacov výbor Matice slovenskej zvolá mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom zvoliť nového predsedu. Na zvolanie mimoriadneho zhromaždenia je teda potrebná minimálne žiadosť okolo sto šesťdesiatich miestnych odborov, čo podľa pozorovateľov, nie je jednoduché získať.

 • KRITIKA

Krajské rady v Košiciach a Nitre svoju výzvu opierajú predovšetkým o zlé ekonomické výsledky Matice slovenskej z konca roka 2013 a v prvom polroku 2014, slabú podporu regionálnej matičnej kultúry, minutie finančnej rezervy v posledných dvoch rokoch, osobnostné nedostatky a iné pochybenia v riadení organizácie, ktoré naďalej poškodzujú dobré meno ustanovizne. (Pozn. autora: Plné znenie oboch výziev publikujeme na strane 11 tohto vydania SNN). „Niektoré výhrady krajských orgánov Matice sú opodstatnené, niektoré absolútne plávajú na vode. Napríklad košickí matičiari kritizujú mnou stanovené zásady reštrukturalizácie za posledné dva mesiace. Sú proti odpredaju dubiózneho majetku a prepúšťaniu na ústredí, ale aj v Domoch Matice slovenskej. A zásluhou týchto opatrení sme získali šesťdesiattisíc eur za takmer ruinu Domu MS v Moldave nad Bodvou a ušetrili takmer dvadsaťtisíc eur na mzdách a ďalšie tisíce na prevádzke. Vytvorilo to predpoklad, že na výbore MS 18. októbra predložím návrh prebytkového rozpočtu na rok 2014,“ uviedol pre SNN nový správca Maroš Smolec a dodal, že za reštrukturalizáciu je zodpovedný najmä on, a nie predseda ani podpredsedovia.  Na záver zdôraznil, že v najbližších dňoch zverejní výzvu pre všetkých matičiarov na „celomatičné zmierenie“.

SMOLEC MS správca 670x300
Nový správca MS Maroš SMOLEC.

Nitrianski matičiari tiež uviedli, že štatutár je zodpovedný za ukončenie projektu digitalizácie archívu MS a vrátenie stoštyridsaťsedemtisíc eur Ministerstvu financií SR za čerpanie zdrojov na tento projekt. „Takmer stopäťdesiattisíc eur sme síce vyčerpali, ale hlavne na mzdy vyše dvadsiatich expertných pracovníkov digitalizácie, ktorí pripravili vyše 1,3 milióna objektov na digitalizáciu. Projekt zlyhal z dôvodu zadania zlých súťažných podmienok zo strany Matice vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky. Matica zaplatila za poradenstvo pre toto zadanie vyše štyritisíc eur pre dodávateľské agentúry. Budem ich kontaktovať s otázkou, ako nám to vôbec radili,“ dodal správca M. Smolec.

 • OBRANA TKÁČA

Predseda MS M. Tkáč na výzvy dvoch krajských rád zareagoval otvoreným listom pre všetkých matičiarov. „Už štvrtý rok vo funkcii predsedu Matice slovenskej prežívam jeden útok za druhým, pričom ide o útoky proti takému smerovaniu Matice slovenskej, aké so svojimi súčasnými spolupracovníkmi presadzujem a na základe ktorých sa Matica predsa len vracia do povedomia slovenskej spoločnosti a o jej postoje je záujem – akokoľvek je tento proces komplikovaný externými, ale ako vidíme aj internými faktormi. My Slováci už od svätoplukovských čias – a inakšie veruže neboli ani časy hlinkovské – si vždy nájdeme dôvody, aby sme za nadšeného potlesku našich protivníkov búrali, a aj zbúrali vlastný dom,“ napísal M. Tkáč a dodal, že jeho kritikom ide o ovládnutie a následný predaj hodnotného majetku Matice a o jej definitívnu likvidáciu.


Uverejňujeme v plnom znení všetky dokumenty týkajúce sa tejto záležitosti: 

tkáč a kamera_670x440

Reakcia predsedu Matice slovenskej na výzvy krajských rád

Drahé matičiarky a matičiari!

Už štvrtý rok vo funkcii predsedu Matice slovenskej prežívam jeden útok za druhým, pričom ide o útoky proti takému smerovaniu Matice slovenskej, aké so svojimi súčasnými spolupracovníkmi presadzujem a na základe ktorých sa Matica predsa len vracia do povedomia slovenskej spoločnosti a o jej postoje je záujem – akokoľvek je tento proces komplikovaný externými, ale ako vidíme aj internými faktormi. My Slováci už od svätoplukovských čias – a inakšie veruže neboli ani časy hlinkovské – si vždy nájdeme dôvody, aby sme za nadšeného potlesku našich protivníkov búrali, a aj zbúrali vlastný dom.

Výzva košickej krajskej rady Matice slovenskej na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Matice slovenskej v roku 2014 je prejavom matičnej demokracie, už prvou svojou vetou však tento demokratizmus popiera: „... Do vedenia Matice slovenskej sa dostali sily, ktoré ohrozujú jej ďalší vývoj a existenciu...“ Nie, do vedenia Matice, jej orgánov, vrátane dozorného výboru, sa nikto „nedostal“, ale všetci sú právoplatne zvolení matičiari, a to tak valným zhromaždením, ako aj výborom (pokiaľ ide o podpredsedov a správcu). Treba veci jasne pomenovať: ide o aktivitu bývalých funkcionárov, ktorí po odchode zo svojich postov nám zanechali „vybuchujúce míny“ a následne spustili štvavú kritiku cez rôzne polopravdy, za ktoré vlastne zodpovedajú oni sami. Priam zázračným spôsobom sa spojili proti novému smerovaniu Matice tí, čo sa ešte nedávno predbiehali vo vzájomných útokoch.

Nie, teraz nám nechýba mimoriadne valné zhromaždenie, potrebujeme čas a pokoj na dokončenie konsolidácie Matice. Som proti jeho zvolávaniu z týchto dôvodov:

 1. Právoplatne zvolené matičné orgány konajú, nemôže byť ani reči o ignorovaní výboru a orgánov Matice. Naopak, napravili sa chyby, ktoré sa stali a ťažili nás v minulosti. Máme funkčné a aktívne pracujúce predsedníctvo Matice, výbor zvolil nového správcu, ktorý za relatívne krátky čas hĺbkovo zanalyzoval situáciu a sú za ním prvé úspešné kroky, ktoré sa prejavia v najbližšom období. Výbor má komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú jednotlivými stránkami matičného života, ale i hospodárenia a nakladania s majetkom. Kontrolná činnosť dozorného výboru funguje, o čom svedčí aj jeho nedávna výzva matičným orgánom, vrátane výboru.
 2. O tom, že mne, ani podpredsedom Matice nie je v nijakom prípade osud Matice ľahostajný, svedčí celý rad akcií a podujatí, ktoré sme na matičnej pôde usporiadali v uplynulých štyroch rokoch, osobitne v jubilejnom roku 2013, ale aj v tomto roku. Uvediem len konferencie a akadémie k 150. výročiu Matice za účasti štátnych a duchovných predstaviteľov, k 1 150. výročiu cyrilo-metodskej misie, okrúhle stoly k médiám, k situácii v poľnohospodárstve, k postaveniu Slovákov na zmiešanom území, akcie na počesť významných osobností našich dejín, postavenie pomníka sv. Cyrilovi a Metodovi v Zalaváre, zriadenie Parku sv. Cyrila a Metoda pred budovou Matice v Martine a osadenie piatich búst matičiarov a národovcov z mimomatičných zdrojov a celý rad ďalších. A vďaka vám našim dobrovoľníkom, včeličkám, ktoré pracujú často bez odplaty, usporiadali sme pod matičnou zástavou tisícky podujatí a akcií, zapadajúcich do vlaňajšieho Roka Matice slovenskej i tohoročného Roka kráľa starých Slovákov Svätopluka a Andreja Hlinku. Matica prežila aj slávnostné chvíle uprostred mužov a žien, ktorí si Maticu cenia a stali sa jej zakladajúcimi členmi. Odvážne a rozvážne pripomíname si všetky významné dátumy a osobnosti našich dejín, dnes je Matica jedinou inštitúciou, ktorá pamätá na všetky udalosti i osobnosti, bez ktorých by dnes naše Slovensko nebolo Slovenskom.
 3. Matica sa dostala do finančnej tiesne v súvislosti s dlhodobo naplánovanou prestavbou Neografie, a. s., čím v tomto roku prišla o značnú časť neštátnych zdrojov – dividendy z Neografie, ktoré v niektorých rokoch činili aj viac ako 500 ‒ 700 tisíc eur. Začali sme proces ozdravovania, ktorý sa dostal do fázy, keď už môžeme očakávať jeho prvé ovocie. Rozpočet na rok 2014 sa schváli až na októbrovom zasadaní výboru preto, že pôvodný návrh rozpočtu bol vyrovnaný len „papierovo“. Podnikáme kroky, aby sme čím skôr finančne pokryli už uskutočnené akcie v rámci regionálnej a miestnej kultúry. Naše nakladanie s majetkom preveril NKÚ – prijaté opatrenia sme už splnili, resp. sa plnia. Po tieto dni sa končí finančná kontrola vykonávaná ministerstvom kultúry a teší nás, že nezistila nijaké závažné porušenia predpisov a zmlúv.
 4. Pokiaľ ide o Neografiu, a. s., personálnymi zmenami na začiatku toho roku tak v manažmente, ako aj v dozornej rade a predstavenstve sme zabránili jej vytunelovaniu a následnej „privatizácii“. Viaceré neefektívne rozhodnutia z minulých rokov, keď v orgánoch Neografie sedeli aj terajší aktívni kritici Neografie a Matice (drahý nákup výbehovej informačnej technológie, chyby v investovaní), sa darí odstraňovať len s veľkým vypätím síl. Je však reálny predpoklad, že Neografia ostane prosperujúcim podnikom s 87-percentným podielom Matice. Je vyloženým klamstvom, že pripravujem predaj značného počtu akcií Neografie na financovanie platov aparátu. Vyhlasujem, že nič také sa nechystá, garanciou je napokon uznesenie výboru zabraňujúce predaju čo i len jednej akcie Neografie.
 5. Na otázku: kto „prehajdákal podstatnú časť takmer miliónovej rezervy“, ktorú nechal na účte môj predchodca, mal by odpovedať predchádzajúci správca Matice. Časť z nej (takmer tristotisíc eur) sa napríklad použilo na „zámenu“ priestorov medzi Maticou a Neografiou, a to na základe zmluvy, ktorá bola neplatná. Počas éry bývalého správcu sa totiž nerešpektoval zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií z roku 2004! Nebol premietnutý do matičných stanov, ktoré na snem v roku 2011 predložila komisia na čele s členom košického petičného výboru J. Mižákom, ktorý celé roky mal možnosť ovplyvňovať chod Matice. Vyššie výdavky sa vynaložili aj na právne služby, aby sa riešili závažné pochybenia v súvislosti s nakladaním s Národným pokladom či s konaním Podielového družstva Slovenské investície.

Nie, nijaká ľudská činnosť nie je bez chýb, a ani ja nie som človek bez chýb a k tým naozajstným sa s pokorou priznávam. Žiadam však večných kritikov a nespokojencov, ktorých postoje „ocenilo“ posledné valné zhromaždenie tak, že ich delegáti spomedzi vás nezvolili do matičných orgánov, aby prestali s rozširovaním útočných a hanlivých textov. Sú to zväčša tí, ktorí mlčali, keď sa nenávratne premrhala rozhodujúca časť pokladu, ktorý Matici, a nie nadácii zveril tento národ. Možno si ani sami neuvedomujú, ako škodia Matici a poškodzujú jej dobré meno, a zároveň, akú radosť spôsobujú tým, ktorí by Maticu najradšej zatlačili do kúta.

Prosím vás všetkých, osobitne mladých matičiarov, nedajme sa pomýliť tými, ktorí sa zrejme chcú vrátiť a pokračovať v ubíjajúcej nečinnosti, možno majú záujem o matičný majetok. Verím, že s vašou pomocou sa tak nestane. Pomôžte, aby sa nám spoločne podarilo prinavrátiť Matici také meno a pozíciu v tomto národe, ako si naša najstaršia spoločensko-kultúrna ustanovizeň zaslúži.

Marián TKÁČ, predseda Matice slovenskej

V Martine 6. októbra 2014


Výzva Krajskej rady MS v Košickom kraji

Matica slovenská, jej vedenie, neplnením svojho programu, neplnením uznesení prijatých na valných zhromaždeniach v roku 2010 a 2013 stráca svoju dôveryhodnosť, dochádza k jej postupnému rozvratu. Predseda Matice slovenskej na rokovanie výboru MS vedome nezaraďuje otázky týkajúce sa plnenia programu MS jednotlivými matičnými subjektmi, vedome zdegradoval personálnu oblasť MS a zlyháva v ekonomicko-hospodárskych činnostiach.

logo-matica-slovenskaAbsentuje i kontrolná funkcia, ktorej nositeľom je dozorný výbor MS pod vedením svojho predsedu. Členská základňa MS sa nemôže stotožniť so zámermi predsedu, podpredsedov a správcu MS súčasný nepriaznivý hospodársky stav v MS riešiť predajom majetku MS namiesto jeho zhodnocovania a tiež prepúšťaním pracovníkov.

Súčasné vedenie MS nedokáže pomenovať základné príčiny nepriaznivého finančného stavu, ktorými sú :

 • absencia dodržiavania rozpočtovej disciplíny predsedom MS, riaditeľov pracovísk MS na výdavkovej strane,
 • absencia systematickej pozornosti a vyvíjania aktivít na podporu príjmovej časti rozpočtu.

Je zarážajúce, že predseda MS, ktorý je zároveň aj predsedom dozornej rady Neografie, a.s., ktorá sa pravidelne zaoberá výsledkami hospodárenia Neografie, a. s., sa dnes vyhovára, že nevedel o nepriaznivej finančnej situácii v Neografii, a. s., kde je MS väčšinovým akcionárom. Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov by mala každoročne podporiť dividendami príjmovú časť rozpočtu MS.

Neznalosť zákonov a vnútromatičných smerníc aparátom MS spôsobili problémy v riadiacej činnosti.

K ďalším negatívam činnosti predsedu MS patrí:

 • uprednostňovanie vlastných záujmov pred záujmami MS aj tým, že podpísal zmluvy na podporu miestnej a regionálnej kultúry vo výške viac ako 50 000 eur bez reálneho finančného krytia, čím podviedol príslušné matičné subjekty,
 • neefektívne nakladanie s majetkom MS ‒ chýba najmä koncepcia možnej využiteľnosti priestorov v Domoch MS,
 • dlhoročné využívanie bytu MS v Martine jej predsedom za jedno euro mesačne,
 • nezapájanie sa vedných a záujmových odborov do grantových programov, pričom činnosť Literárneho a Historického ústavu MS ako samostatných právnych subjektov by mala byť financovaná plne z výskumných programov,
 • neschválené zahraničné služobné cesty predsedu MS nemajú konkrétne výstupy, a tým sa zaraďujú k nehospodárnemu nakladaniu s prostriedkami v oblasti cestovného. Napríklad nákup PHM na služobné cesty len pre samotného predsedu MS predstavovali za rok 2013 viac ako 14 000 eur,
 • v roku 2012 neefektívne vynaložili na právne služby 40 000 eur,
 • výberové konania v MS sa neuplatňujú podľa prijatých zásad schválených vo výbore  MS, ale podľa „vlastných pravidiel“ vedenia MS,
 • celé roky nefunkčný Inštitút vzdelávania a z toho vzniknutá finančná ujma MS vo výške cca 5 000 eur,
 • odignorovanie požiadavky výboru MS prerokovať na zasadnutí hospodárenie v Neografii, a. s., za účasti vrcholového manažmentu a. s.,
 • totálne zlyhanie MS na úseku vlastnej príjmovej činnosti,
 • absentuje činnosť poradných orgánov MS najmä vo finančno- ekonomickej oblasti, v práci so zahraničnými Slovákmi, keď napríklad Rada pre zahraničných Slovákov sa doteraz od valného zhromaždenia v roku 2010 nestretla ani raz,
 • zameranie Slovenských národných novín sa vzďaľuje prezentácii matičnej činnosti, pričom finančné pokrytie redaktorov živnostníkov SNN zo štátnych prostriedkov ročne predstavuje 60 000 eur.

Predseda MS svojím autoritatívnym správaním, neschopnosťou, nekompetentným rozhodovaním a zamlčovaním vzniknutých problémov privádza MS na pokraj rozkladu a straty dôveryhodnosti.

 Žiadame:                                                                                

 1. Predsedu MS, aby odstúpil zo svojej funkcie.
 2. Výbor MS, aby zvolal v súlade so stanovami MS v súčinnosti s Členským ústredím MS, s krajskými radami, oblastnými a okresnými radami MS, miestnymi a záujmovými odbormi mimoriadne valné zhromaždenie MS, na ktorom zvolí nového predsedu a nové orgány MS, novelizuje stanovy MS a schváli reálny program pre činnosť  MS, čím sa prinavráti dôveryhodnosť MS v očiach slovenskej verejnosti i medzi Slovákmi žijúcimi mimo SR.
 3. Vyzývame KR MS, OR MS, MO MS, záujmové odbory a Mladú Maticu, aby sa pripojili k našej Výzve na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia MS.

Výzva bola schválená na zasadnutí Krajskej rady v Dome Matice slovenskej v Michalovciach 16. 9. 2014. Výzvu podpisuje schválený overovateľ PhDr. Jozef Mižák, v. r.

Krajská rada Matice slovenskej Košického samosprávneho kraja


Výzva Krajskej rady MS v Nitrianskom kraji

Súhlasíme  s  výzvou  košických matičiarov a máme na to nasledujúce dôvody:

 1. Predseda MS Marián Tkáč nesplnil väčšinu zo svojho tzv. národného programu, na základe ktorého sa uchádzal na valnom zhromaždení MS v roku 2010 o funkciu predsedu. Nesplnil ani svoj sľub o bezplatnom vykonávaní funkcie predsedu, ktorý dal delegátom valného zhromaždenia v roku 2013.
 2. Výberové konania, ktoré boli v podstate personálnymi čistkami na odborných pracoviskách a v Domoch Matice slovenskej, uskutočnil podľa stanoviska dozorného výboru MS v rozpore s platnými smernicami.
 3. Ignorovaním mnohých uznesení predchádzajúceho výboru MS, svojvoľným konaním a porušovaním zákonov SR priviedol Maticu slovenskú do hlbokej ekonomickej a morálnej krízy.
 4. Nepociťuje žiadnu zodpovednosť za kritickú finančnú situáciu v MS. Výsledkom je, že vedenie MS nie je schopné za 10 mesiacov predložiť výboru MS na schválenie kvalifikovaný rozpočet MS na rok 2014.
 5. Predseda MS nepredložil víziu na zvládnutie súčasnej krízovej situácie. Jediné „riešenie“ vidí v zadlžovaní Matice slovenskej a v prepúšťaní pracovníkov MS. Prepúšťanie z pracovného pomeru sa však netýka početného aparátu, tajomníkov a jeho poradcov, ktorými sa obklopil a ktorí  nesú plnú spoluzodpovednosť, ale kmeňových pracovníkov v MS a v oblastných strediskách. Kritická situácia sa začala riešiť až nástupom nového správcu MS M. Smolca, ktorého nakoniec predseda na nátlak spolupracovníkov, ale s veľkou nevôľou do funkcie navrhol. Treba však zdôrazniť, že sa predseda MS zásadne nepodieľa na riešení situácie, ktorú spôsobil, a celý krízový manažment je na pleciach nového správcu.
 6. Predseda je osobne zodpovedný za zlyhanie grantu MK SR ‒ digitalizácie archívu MS. Sám so sebou podpísal zmluvu o dohľade nad digitalizáciou vo výške 550 eur mesačne. Jeho manažérske zlyhanie môže stáť MS minimálne 180 000 eur, ak ich bude treba vrátiť MK SR. Za škodu takýchto veľkých rozmerov  treba vyvodiť  osobnú hmotnú zodpovednosť.
 7. Bez vedomia a súhlasu výboru MS uzatváral pôžičky s anonymnými veriteľmi a zakladal v prospech veriteľov majetok MS, čím zadlžoval Maticu slovenskú.
 8. Napriek tomu, že takmer štyri roky bol v najvyšších (honorovaných) kontrolných orgánoch Neografie, neinformoval a neupozorňoval výbor MS na nepriaznivú situáciu v Neografii, ktorej dôsledkom bolo nevyplatenie dividend za rok 2013.
 9. Bez vedomia volených orgánov MS „prehajdákal“ státisíce eur, ktoré tvorili rezervu v rozpočte MS a ktorú mu zanechal jeho predchodca.
 10. Pociťujeme, že morálny a spoločenský kredit Matice slovenskej pod vedením Mariána Tkáča je najnižší v celej jej histórii. Svojím arogantným správaním, neschopnosťou komunikovať a riadiť kolektív priviedol MS na samotný pokraj rozvratu. Zhoršili sa podmienky na prácu profesionálnych pracovísk, MO MS nedostali žiadnu finančnú podporu na miestnu a regionálnu kultúru. V tejto situácii je najvyšší čas na personálnu zmenu.

Vyzývame všetky krajské, okresné a oblastné rady, miestne, záujmové a vedecké odbory MS, členov výboru MS, aby podporili výzvu na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Matice slovenskej v roku 2015, ktoré zhodnotí súčasnú krízovú situáciu v MS, schváli ozdravný program a zvolí nové orgány Matice slovenskej, v ktorých budú mať väčšinové zastúpenie aktivisti matičného hnutia a osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života, a nie zamestnanci Matice slovenskej.

 Jozef STEINER, predseda krajskej rady, 8.10.20146 Komentárov

 • Pán Smolec, ako som Vám napísala, bola som v MS od r. 1990. Bolo to ťažké obdobie, plné chýb. Ale Vy ste pri p. Tkáčovi teraz, v období nehospodárneho nakladania s majetkom,v období pôžičiek a úverov, Vy ste však dnes jediným členom MS, ktorý predsedu MS p.Tkáča verejne obhajuje. Sme každý na inej strane. Ja budem v budúcnosti opäť pomáhať MS,keď na jej čele nebude stáť p.Marián Tkáč.

  PhDr. Lýdia Benčová MO MS Nové Zámky

 • No, na upresnenie - viem, že ste v minulosti pozitívne pôsobili pre Maticu slovenskú ako aj pre slovenský juh. Táto vaša záslužná činnosť je pre mňa dôvodom na úctu voči Vám. V Matici ste však boli aj v časoch jej totálneho ničenia a poškodzovania dobrého mena, v čase defraudácie tzv. Národného pokladu, v čase rôznych "nevýhodných" predajných a nájomných zmlúv, v čase "čiernych účtov" - teda v čase, keď Maticu zneužívali jej predstavitelia na osobný prospech!!! Ja som sa pýtal čo ste pre MS od tohto obdobia? Resp. v poslednom roku, keď sa dozvuky týchto káuz z minulosti a - samozrejme - aj nehospodárne riadenie a neekonomické opatrenia zo strany vedenia MS - prejavilo v plnej nahote. Súhlasím, že súčasný predseda MS M. Tkáč mal inak konať v posledných dvoch rokoch v čase, keď bolo známe, že dividendy z Neografie nebudú štedré /2013/, alebo neprídu vôbec /2014/ - a začať s reštrukturalizáciou a šetrením oveľa, oveľa skôr.

 • Pán Smolec, vidím,že nepoznáte novodobú matičnú históriu:
  1. Vstúpila som do MS v r.1990 a moje meno sa spája so známymi šurianskymi stretnutiami.
  2.Som bývalou dlhoročnou riaditeľkou DMS v Bratislave.
  3.Spýtajte sa p. Muntaga, kto dopomohol Vydavateľstvu MS k tomu, aby MS vydávala učebnice pre školy v SR.
  4.V tom čase som pracovala na Ministerstve školstva SR a v Štátnom pedagogickom ústave.

  PhDr. Lýdia Benčová

 • Pani Benčová ja sa nechválim, nepotrebujem to. Ja ten rozpočet prebytkový už mám vo svojom počítači a Vaše rady nepotrebujem. Predložím ho zajtra členom VMS, nech posúdia. Hlavný príjem bude z tzv. zámennej zmluvy vo výške 294 tis. eur, čo nám vyriešilo situáciu. Šetrenie na mzdách oproti návrhu rozpočtu z 27.1.2014 je vyše 340 tisíc eur. To sú čísla, to je matematika, to je zákon. Ale ja sa opýtam protiotázkou: Čo pozitívne ste pre Maticu slovenskú za posledné mesiace urobili Vy? Alebo za posledné roky... Lebo Vaše meno evidujem len teraz, keď som spustil nový portál SNN, kde je možné o veciach diskutovať v komentároch. Odtiaľ to Vaše meno... Samozrejme, Vy len kritizujete a útočíte bez priloženia ruky k záchrane MS. Ale napriek tomu si Váš názor vážim a budem rád, nech si ho prečíta čo najširšie okolie, ale následne aj moju reakciu - lebo o tom je sloboda a demokracia.

 • Samochvála smrdí, p. predseda

  Dňa 8. 1O. 2014 som zacítila zápach, ktorý sa šíril z môjho počítača. Pátrala som, odkiaľ konkrétne ide a po dlhšom hľadaní som zistila, že ide z webovej stránky MS a to z listu predsedu MS p. Tkáča. Hovorí sa, že samochvála smrdí. Áno, skutočne je to tak. Predseda MS p. Tkáč sa v liste, ktorý píše matičiarom, neskonale chváli, čo on všetko dobré urobil pre MS... Musela som otvoriť okno, aby som sa po prečítaní toľkého klamstva nadýchala čerstvého vzduchu.
  Ďalšie nemilé prekvapenie som našla v SNN článku Matičiari z Košíc a Nitry požadujú mimoriadne valné zhromaždenie, v ktorom páni Tkáč a Smolec píšu chvály sami na seba ako odpoveď na Výzvu KR MS KE a Stanovisko KR MS NR. P. Smolec v článku tvrdí, že vypracoval návrh prebytkového rozpočtu, ktorý VMS schváli. MS zobrala veľké úvery, čiže má dlžoby. Zdravý sedliacky rozum uvažuje nad rozpočtom na celý rok tak, že ak som si zobral nejaké úvery z banky, tak rozpočet na celý rok nemôžem mať prebytkový, pretože mám podlžnosti a musím splácať dlhy z úveru, ak nie tento rok, tak na budúci určite. Ak p. Smolec, urobí prebytkový rozpočet, tak jedine tak, že vyškrtá z rozpočtu všetky úvery a záväzky, ktoré MS má. Predseda MS p. Tkáč sa chváli, že v októbri bude schválený rozpočet na rok 2014. Zrejme sa obaja páni dohodli so svojimi lojálnymi spolupracovníkmi, ktorých je vo VMS väčšina, aby zahlasovali za rozpočet, ktorý nie je pravdivý.
  P. Tkáč sám seba chváli, ale na konkrétne výhrady, ktoré voči nemu sú vo Výzve KR MS KE a v Stanovisku KR MS NR, neodpovedá, Nesplnil ani len svoj Program pre Slovákov na národnostne zmiešanom území /prečítajte si na webovej stránke OM v Názoroch čitateľov príspevok Ako sa neplní Program MS pre Slovákov národnostne zmiešanom území/
  Podľa predsedu p. Tkáča všetci tí, ktorí nesúhlasíme s jeho neprofesionálnou a hazardérskou prácou, chceme likvidovať MS a nie ju zachrániť pred jej kolapsom. Kto prehajdákal 900 tisíc € ? Kto zobral veľké úvery , uzatvoril pôžičky s anonymnými veriteľmi a zadlžil MS? Odpoveď je stručná a jasná: štatutár MS p. Tkáč. Štyri roky je predsedom Dozornej rady v Neografii. Prečo je tam zlá ekonomická situácia, ako to, že sa tam za jeho dozoru robili kroky k jej vytunelovaniu a predaju inému vlastníkovi? Teraz, keď sa nahlas hovorí o týchto veciach, že chce dať Neografiu možno konkurzom inému majiteľovi, zrazu je p. Tkáč jej ochranca a viní iných, nie seba. Môžem len konštatovať, že platí : „Zlodej kričí, chyťte zlodeja !“
  Na webovej stránke MS informujú, že predsedovi MS bol znížený plat za súčasnej ekonomickej situácie a svoje peniaze rozposlal na matičné podujatia. Potešilo by ma, keby ten oznam z webovej stránky stiahli, pretože sľúbil na valnom zhromaždení, že svoj celý plat dá MS. P. Tkáč okrem funkcie predsedu MS je nielen predsedom Dozornej rady Neografie, ale dokonca podpísal sám so sebou pracovnú dohodu na 500 € mesačne za prácu na digitalizácii archívu MS, okrem toho, počas svojej funkcie napísal „nejaké knihy“, ktoré mu vydalo Vydavateľstvo MS /prečítajte si na webovej stránke OM v Názoroch čitateľov príspevok Recenzia/ , možno predal MS aj zopár svojich „umeleckých“ obrazov a ktovie, ako si ešte inak finančne prilepšil. Prepúšťa z pracovného pomeru kmeňových a dlhoročných pracovníkov v MS a nie tých, ktorých on prijal do zamestnania ako svojich priateľov a známych. Za jeho predsedovania stúpol počet pracovníkov skoro dvojnásobne, na riadiace pozície sa dostali ľudia, ktorí nie sú odborne zdatní, pracujú neprofesionálne. Prečo neskončí pracovný pomer so svojimi lojálnymi kamarátmi, ktorí sú v dôchodcovskom veku / DMS Dunajská Streda/ ? Potrebuje ich nielen na pozíciách v MS, ale aj vo VMS, aby hlasovali tak, ako si predseda želá.
  Páni Tkáč a Smolec sa v SNN vyjadrujú k faktom vo Výzve a k Stanovisku všeobecne, a mnohé ich vysvetlenia sú zavádzajúce. Preto je veľmi dôležité podrobne si prečítať Výzvu a Stanovisko, aby čitateľ pochopil, ako sme my matičiari klamaní a zavádzaní v SNN i na webe MS.
  A ešte k listu predsedu p. Tkáča: Človek je v koncoch, keď sám seba musí chváliť . Nikde som totiž nečítala a nepočula, že by ho chválili jeho najbližší spolupracovníci. Jeho prvý podpredseda MS dokonca verejne vyzval p. Tkáča, aby sa vzdal funkcie. Nuž, čo má chudáčik predseda robiť, keď ho nepochvália iní, musí sa pochváliť sám...

  PhDr. Lýdia Benčová MO MS Nové Zámky

 • Dr. Ján Bobák

  Chcel by som upresniť Výzvu Krajskej rady MS v Nitrianskom kraji na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia MS. Hneď v úvode Výzvy sa nepresne uvádza, že M. Tkáč "nesplnil väčšinu zo svojho tzv. národného programu", tak, ako sa to verejne zaviazal delegátom valného zhromaždenia v roku 2010. Skutočnosť je totiž taká, že Tkáč nesplnil ani jeden-jediný bod svojho programu s ktorým predstúpil pred delegátov valného zhromaždenia.
  Bližšie pozri: http://www.obrodenamatica.sk/doc/om_vzms_009.pdf
  Takýmto istým spôsobom podviedol Tkáč aj delegátov valného zhromaždenia v roku 2013, ktorým sa takisto prisľúbil, že v prípade svojho zvolenia do funkcie predsedu MS sa vzdá nároku na plat. Svoj sľub doposiaľ nesplnil, tak, ako doposiaľ nesplnil ani jeden-jediný bod zo svojho tzv. národného programu a ani nevysvetlil dôvody svojho zlyhania. Tkáč sa totiž mylne domnieva, že valné zhromaždenie v r. 2013 urobilo hrubú čiaru za valným zhromaždením v roku 2010 a on sa môže rehotať do tváre podvedeným a oklamaným delegátom.
  Po nástupe do funkcie Tkáč nielenže úplne finančne zruinoval Maticu slovenskú a morálne ju zdevastoval, ale v spolupráci s bývalým správcom MS, Jánom Eštokom a bývalým vedeckým tajomníkom MS Imrichom Sedlákom, totálne rozvrátil vedecké a odborné pracoviská v Bratislave a presunul ich do Martina, kde živoria v úplnom zabudnutí. Vizitkou totálnej profesionálnej neschopnosti tzv. martinských, matičných "vedcov" je najmä Historický zborník, ktorý klesol na úroveň suterénu.
  Ľady sa už konečne pohli. Okrem Prvého podpredsedu MS, Jozefa Šimonoviča, Krajskej rady MS v Košiciach sa za odvolanie Tkáča z postu predsedu MS postavila aj Krajská rada MS v Nitre. Čoraz viac matičiarov si už začína uvedomovať, že vyriešiť hlbokú finančnú a morálnu krízu v Matici slovenskej nie je možné s nedôveryhodným Tkáčom, ktorý požíva lož ako osvedčenú pracovnú metódu. Niet totiž inej reálnej cesty než čím skôr zvolať mimoriadne valné zhromaždenie MS a na prechodnú dobu, do zvolania riadneho valného zhromaždenia MS, dohodnúť sa na SPOLOČNOM kandidátovi na funkciu predsedu Matice slovenskej.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.