M. GEŠPER: Matičná členská základňa je húževnatá

thumbnail

Nesmieme zabudnúť na utuženie spolupráce s Maticami slovanských národov. Valné zhromaždenie Matice slovenskej 10. a 11. novembra v Liptovskom Mikuláši bolo prelomové. Matica slovenská sa nachádza na rázcestí a nové vedenie ustanovizne bude mať ťažkú úlohu nájsť primerané miesto pre Maticu v slovenskej spoločnosti s patričným uznaním. Stále totiž doznievajú kauzy z minulosti, ktoré vážne poškodili dobré meno Matice. V časti verejnosti,  no predovšetkým v liberálnych médiách zaznievajú hlasy o zbytočnosti tejto verejnoprávnej inštitúcie. A práve matiční delegáti rozhodli, že vedenie odovzdajú do rúk mladšej a strednej generácie. Tak dopadli voľby do výboru MS, ako aj na predsedu MS, ktorý sa stal historicky najmladším predsedom – 37-ročný právnik Marián GEŠPER. Porozprávali sme sa s ním o jeho predstavách riadiť túto významnú historickú ustanovizeň.

  • Stali ste sa predsedom Matice slovenskej vo svojich tridsiatich siedmich rokoch. Ste historicky najmladší predseda tejto kultúrnej ustanovizne. Je to podľa vás výhoda alebo nevýhoda? 

- Byť predsedom našej najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne je veľká historická zodpovednosť bez ohľadu na to, aký vek mal daný predseda vo chvíli voľby. Z pragmatickejšieho pohľadu je najskôr významnejšie, do akej miery predseda a ďalší členovia vedenia poznajú matičný život v ústredí a na úrovni miestnych odborov. Ďalej koľko rokov pôsobia ako členovia Matice slovenskej, koľko rokov sú aktívni v matičnom, resp. národnom hnutí. Skúsenosti z matičnej činnosti a organizovania napríklad jej podujatí sú výhodou pre akéhokoľvek funkcionára Matice, vek je skôr druhoradý.

  • Matičným činovníkom ste už dlhé roky. Riadili ste z pozície podpredsedu MS najmä starosť o členskú základňu. Aká je v súčasnosti členská základňa Matice a aktivita matičiarov? Máte osobnú výzvu zvýšiť počet členov za najbližšie štyri roky vo funkcii? 

-  Z členskej základne matičných odborov som vyšiel a dlhé obdobie predtým, než som v roku 2011 začal pôsobiť v ústredí, som pôsobil práve v Miestnom odbore (MO MS a Odbore Mladej Matice (OMM). Činnosť matičných odborov je v súčasnosti výkladnou skriňou našej práce.  Dovolím si povedať, že práve vďaka práci matičných odborov v súčinnosti s profesionálnymi domami a oblastnými pracoviskami pomyselne žije Matica slovenská aj v dnešnom období a s ňou i národná idea v každom kúte Slovenskej republiky. V súčasnosti máme celkovo 28 227 členov. Každoročne si však na základe pokynov Členského ústredia v Martine matičné odbory aktualizujú svoje matričné knihy a členstvo sa podľa týchto aktualizácií pohybuje medzi dvadsiatimi ôsmimi až dvadsiatimi deviatimi tisícmi. Členská základňa je húževnatá vo svojej činnosti a nateraz stabilizovaná, no potrebujeme ju reálnymi krokmi podpory krok po kroku zvyšovať. To si vyžaduje spoločné nasadenie všetkých – od ústredia až po regióny. Doba a vonkajšie tlaky nám veľmi neprajú, predsa len nemáme také podmienky na prácu ako za pôsobenia Štefana Krčméryho a Jozefa-Cígera Hronského, no som presvedčený, že sa nám podarí počet členov Matice slovenskej posunúť dopredu.

  • Po siedmich rokoch ste vystriedali predsedu Mariána Tkáča. Akoby ste zhodnotili jeho doterajšiu prácu, prípadne prínos pre MS?   

- Marián Tkáč v rozhodujúcom okamihu prelomu rokov 2010 až 2011 vyslal do vnútra i na verejnosť dôležitý pozitívny

Nový predseda MS Marián Gešper má 37 rokov.

impulz a začal riešiť ťažké problémy, ktoré zdedil po predchádzajúcom vedení. Treba si uvedomiť, že mnohé útoky na jeho osobu zo strany niekoľkých pomýlencov, ktorí sa po rokoch svojej „vlády“ nevedeli zmieriť so zmenou, sa začali hneď po zvolení a skôr, než sa reálne uchopil vedenia. Za jeho pôsobenia sa Matica dostala viac do povedomia verejnosti, súčasne umožnil novým ľuďom, podotýkam však s matičnou minulosťou vrátane mladšej generácie, podieľať sa na matičnom snažení. Na druhej strane si osobne myslím, že mal byť vo svojom snažení oveľa dôslednejší, menej deklaratórny, mnohé veci boli realizované iba spolovice. Na viaceré zmeny, o ktorých mohol rozhodnúť iba on, sa čakalo neúmerne dlho, prílišné váhanie mu krok po kroku sťažovalo pozíciu. Ďalšie  jeho rozhodnutia neboli do dôsledkov premyslené.

  • Ste mladý človek a matične ste vyrástli v Mladej Matici ako predseda. Aktuálne na valnom zhromaždení (VZ) MS 2017 sa mnoho mladých matičiarov dostalo aj do výboru MS. Je generačná výmena dobrá správa pre Maticu? 

- Stanovy deklarujú výbor ako najvyšší výkonný orgán, no myslím si, že reálne je výbor najvyšší kolektívny samosprávny orgán Matice slovenskej. Nie je tribúnou politického boja, ako to robilo pár jednotlivcov v období 2010 až 2017, ktorí zostali vo výbore z predchádzajúceho obdobia. Valné zhromaždenie MS v Liptovskom Mikuláši od základu zmenilo zloženie 38-členného výboru MS, takže vidieť, že delegáti si priali jasnú zmenu aj v tomto dôležitom orgáne. Noví výborníci poznajú fungovanie matičnej organizácie a prevláda stredná a mladá generácia, ktorá má podľa mňa modernejší i pragmatickejší pohľad na vec, a to je povzbudzujúce pre budúcu činnosť. Veľmi ma teší, že medzi členmi výboru sú aj aktivisti zo záujmového odboru Mladej Matice, teda kolegovia z mladomatičného obdobia môjho snaženia, ktorí už preukázali svojou prácou, že vedia pracovať a nadchnúť sa pre národnú ideu. Popri profesionáloch je väčšina členov výboru z radov matičných dobrovoľníkov.

  • Matica bola v nedávnej minulosti dosť osočovaná liberálnymi médiami, ktoré sa snažili slovenskú spoločnosť presvedčiť o jej nepotrebnosti. Čo treba v MS zmeniť, aby si na svoju stranu priklonila aj médiá? Sám ste po zvolení povedali, že MS sa nemá zaoberať kontroverznými témami, ale historicky preverenými faktmi a osobnosťami.

- Matica slovenská musí vo vnútri prestavať svoju informačnú a propagačnú sféru, čo však súvisí so sférou navonok. Ak zmodernizujeme náš prístup prezentácie a propagácie Matice slovenskej, aj vonkajšie médiá nás budú inak vnímať. Myslím tie médiá, ktoré majú neutrálnejší pohľad na vec. Veď ústredie, vedecké a ďalšie útvary, oblastné strediská a matičné odbory realizujú za rok množstvo originálnych národných podujatí na témy národných osobností a udalostí, ďalej rôznorodé kultúrne, umelecké, folklórne podujatia, konferencie, semináre a v neposlednom rade mládežnícke akcie.  Bohužiaľ, verejnosť o nich vie iba málo. Profesionalizácia reportáží a internetovej prezentácie s tesným napojením na naše periodiká, ako sú SNN, magazín Slovensko a plánovaný magazín pre matičné odbory, efektívnejšie spropaguje našu prácu. Na druhej strane sa doba natoľko vyhrotila, že Matica ako národno-kultúrna ustanovizeň nemôže plytvať časom na kontroverzie. Dnes celý rad národných postáv a dejinných prelomov slovenského národa pomaly upadá do zabudnutia. Ich prinavrátenie do národného vedomia, zvlášť do kolektívnej historickej pamäti Slovákov, je nevyhnutné. Veď vedomosti slovenskej mládeže o národných osobnostiach sú katastrofálne. Štefan Moyses, Karol Kuzmány, J. M. Hurban, Š. M. Daxner, Adolf  Dobriansky, Andrej Radlinský, Matúš Dula, Jur Janoška, Ján Vanovič, Štefan Krčméry, J. C. Hronský, František Richard Osvald, Andrej Hlinka, Martin Rázus, Janko Jesenský, ale aj hurbanovci 1848 až 1849, slovenskí legionári v česko-slovenskom odboji 1914 až 1920, mladí hrdinovia Malej vojny – čo vie verejnosť o týchto národovcoch, ktorí zasvätili život národu? Národná i občianska spoločnosť bude zdravá, ak sama bude mať zdravé sebavedomie, ak bude poznať svojich národných predchodcov a bude si vedomá slovenských a slovanských koreňov. Nové národné elity môžeme vychovať len príkladom minulých slovenských generácií, to je overená dejinná skúsenosť.

  • Spomenuli ste, že MS ako kultúrna ustanovizeň sa musí viac starať o podporu svojej kultúrnej činnosti – predovšetkým folklórnym zoskupeniam.Máte na takúto podporu vytvorený plán? 

- Podpora členskej základne združenej v miestnych odboroch a odboroch Mladej Matice, zvlášť matičných folklórnych, divadelných a iných umeleckých telies, sa musí nevyhnutne zintenzívniť. Je to požiadavka, ktorá rezonuje v matičnom hnutí dlhšie obdobie.  Bez ohľadu na výsledky volieb z vlastnej iniciatívy Členské ústredie v Martine vykonalo v rokoch 2016 a 2017 analýzu folklórnych a umeleckých telies. Máme teda predstavu o ich činnosti, zastrešení v našich matičných štruktúrach, počte, akciách, ako aj folklórnom zameraní, teda či sú spevácke, tanečné, resp. spevácko-tanečné a pod. Samotný mechanizmus by mal ideálne smerovať k vytvoreniu osobitného fondu na podporu matičných folklórnych skupín a umeleckých kolektívov, to všetko však musíme vyriešiť v najbližšom období. Netreba zabudnúť aj na podporu prostredníctvom navýšenia dotácií z fondu pre matičné odbory známeho ako „regionálna kultúra“, ktorý rozdeľujú krajské komisie

  • A čo veda v Matici a čo slovenské zahraničie? Budete aktívnejší ako dosiaľ? 

- Veda je jedna z najdôležitejších oblastí matičného snaženia a nemožno ju v nijakom prípade oddeliť od Matice slovenskej. Práve osobitný, menej kabinetný pohľad na vedu treba uplatniť. Už som to naznačil v predchádzajúcej odpovedi. Matičná veda musí byť bližšie členskej základni,  jej výstupy musí cítiť matičná i nematičná verejnosť. A pritom sa podarilo veľa, aj tu však zaostávame v propagácii. Valné zhromaždenie schválilo nevyhnutnosť vydania komplexnej publikácie, ktorá by zmapovala životy a dielo predsedov MS, a to je možné iba s pomocou vedeckého piliera. Takáto publikácia má poslúžiť každému, kto má úprimný záujem o národovectvo, ako inšpiratívny príklad a poučenie pre súčasný národný život. Rozvíjať kontakty so zahraničnými slovenskými združeniami, sústrediť sa v zahraničí na fungujúce centrá národného života, organizovanie národných a kultúrnych podujatí pre zahraničných Slovákov vrátane distribúcie národnej tlače a publikácií – to by mali byť priority smerom k slovenskému zahraničiu. S tým však súvisí aj ďalšia úloha Matice slovenskej vyplývajúca od jej založenia, a to rozvíjať spoluprácu s ostatnými slovanskými národmi predovšetkým prostredníctvom renomovaných slovanských kultúrnych a vedeckých organizácií. Nesmieme zabudnúť na naše kultúrno-historické korene a naďalej pracovať na utužení spolupráce s bratskými Maticami slovanských národov. V roku 2018 budú naviazané mnohé výročia s rokom 1848, teda s obdobím slovenského národného obrodenia v 19. storočí, keď zahraničné obrodenecké aktivity a spolupráca s národnými elitami slovanských národov hrali významnú úlohu.

  • Ako vnímate Maticu slovenskú a vzťah k politickým stranám? V minulosti sa zdalo, že sa snažia niektoré politické strany v nej vytvoriť vplyv. Je Matica politicky nezávislá? 

- Už pri vzniku dostala od svojich národných zakladateľov Matica slovenská pomyselný genetický kód, ktorý dnes označujeme v podobne princípov nezávislosti, nadstraníckosti a nadkonfesijnosti. Matica je celonárodná inštitúcia a nemôže patriť iba jednému politickému prúdu či strane. Zjednocovať v mene národnej idey bez ohľadu na politické alebo iné presvedčenie je naším imanentným poslaním. Veď symbolicky tu Matica slovenská bola skôr, než vznikli prvé slovenské politické strany. Nezávislosť našej národnej a kultúrnej ustanovizne musíme mať na zreteli pri všetkých našich budúcich krokoch, plánovaných víziách a konceptoch práce.

Zhováral sa Maroš SMOLEC – Foto: Michal TERRAI, archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.