Na matičnom Okrúhlom stole o postavení vedy v národnej ustanovizni

thumbnail

Na  matičnom Okrúhlom stole o postavení vedy v národnej ustanovizni

Matičná veda nemôže živoriť

Peter CABADAJ – Foto: SNN

V Martine sa 29. apríla tohto roka uskutočnil matičný Okrúhly stôl s názvom Postavenie vedy v Matici slovenskej, na ktorom účastníci prijali komuniké, v ktorom sa obracajú na vedenie národnej ustanovizne – na jej predsedníctvo a výbor MS, aby v najbližšom období venovali zvýšenú pozornosť a systematickejšie úsilie rozvíjaniu vedy v podmienkach Matice.

S tým bezprostredne súvisí vypracovanie kritérií a štatútu matičného vedeckého pracovníka (aj v jeho dobrovoľníckej forme). Účastníci Okrúhleho stola navrhli vedeniu MS, aby do 30. júna 2014 bola pripravená výzva na zverejnenie grantového programu na podporu vedeckých projektov v MS a tiež aby boli nahradení členovia komisie Grantovej agentúry MS, ktorých mandát sa skončil k 31. októbru 2013. Konkrétne pôjde o oblasti literárnej vedy a histórie, historiografie, života Slovákov v zahraničí, slovakistiky, kulturológie,politológie, národohospodárstva, národnostných vzťahov a národopisu,pričom osobitná pozornosť sa má venovať otázkam spätým s minulosťou a so súčasnosťou južného Slovenska, s dejinami miestnych odborov a osobností spätých s Maticou. Dotácia z matičného grantového programu bude určená na vedecký výskum, prípravu vedeckých konferencií, vedeckých a odborných seminárov, edičnú činnosť a výstavnícke aktivity. Informačné ústredie MS zabezpečí, aby bola výzva v krátkom čase zverejnená na matičných webových stránkach a v Slovenských národných novinách.

SUMA NA DOTÁCIE

Po skúsenostiach z minulého roku komuniké odporúča, aby sa v rámci grantového programu vyčlenila suma pätnásťtisíc eur. O grant sa môžu uchádzať vedecké ústavy a odborné pracoviská MS a vedecké odbory MS. Domy, oblastné pracoviská a miestne odbory MS majú vlastný grantový program na podporu rozvoja regionálnej kultúry. Žiadosti o poskytnutie dotácie z grantového systému na podporu vedeckých projektov posúdi a vyhodnotí rekonštruovaná odborná komisia, vymenovaná predsedom MS, do 30. augusta 2014. Vyúčtovanie všetkých schválených dotácií na vedecké projekty sa musí zrealizovať do 31. decembra 2014.

Účastníci Okrúhleho stola žiadajú Komisiu výboru MS na prípravu stanov a právnych predpisov, aby pri tvorbe nových stanov MS a programu MS užšiespolupracovala s vedeckým tajomníkom,  vedeckými ústavmi a vedeckými odbormi MS pri zadefinovaní postavenia a významu vedy a výskumu v základných matičných dokumentoch, pričom musí byť rešpektovaný Zákon č. 68/1997 Z. z., teda zákon o Matici slovenskej, najmä jeho paragrafy 2 a 3.

ZA AUTONÓMNOSŤ VEDY

Pri novele stanov MS je ďalej potrebné zaručiť autonómne postavenie vedy v MS aj na základe výberových konkurzov pri jej organizačnom a personálnom zabezpečení. Pri kreovaní postu vedeckého tajomníka by sa mali uplatniť prvky samosprávy vedeckých odborov ako špecifickej zložky matičného hnutia.

Účastníci Okrúhleho stola sa ďalej vyslovovali k problematike vybudovania vedeckej knižnice MS, konštituovania Vedeckej rady MS, spolupráce vedného ústredia a vedeckých odborov MS, ako i k potrebe etiky vo vedeckom bádaní. Náležitá pozornosť by sa mala sústrediť aj na výkazy a evidenciu vedeckej činnosti MS v rámci bibliografických a citačných štandardov, čo by sa odrazilo v možnosti perspektívy akreditovania matičných vedeckých ústavov v rámci procesu akreditácie vedeckých pracovísk orgánmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.