Národné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť

thumbnail

Vedecká konferencia Matice slovenskej. Medzi ústredné úlohy našej najstaršej vlasteneckej, kultúrnej a celonárodnej inštitúcie patrí upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach SR ako aj posilňovať vzťah kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území SR so slovenskou národnou kultúrou, ako to Matici slovenskej uložil zákonom štát.

Tkáč - zástava MSMatica slovenská a jej Stredisko národnostných vzťahov (SNV) v spolupráci s Domom MS Lučenec uskutočnili na konci septembra konferenciu Národné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť, tematiku, ktorou si plní a uskutočňuje povinnosť voči štátu Matica. Po otvorení predsedom MS Ing. Mariánom Tkáčom, PhD. účastníkov z celého Slovenska privítala riaditeľka miestneho Domu MS a členka výboru MS Ing. Alena Rezková. Historická problematika príspevkov národnostných vzťahov plynulo prešla do súčasného stavu, čo zdokumentuje v nasledujúcich mesiacoch zborník. V prvom referáte Štúr a maďarizácia, Štúrovci a Fiľakovo riaditeľ SNV MS doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. poukázal a vyzdvihol ústrednú postavu našich národných a kultúrnych dejín, ktorú si tento rok pripomína celé Slovensko a to aj v kontexte miest Fiľakova a Lučenca. Problematikou Trianon ako slovenský pamätný deň nadviazal predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD., pričom zdôraznil argumenty, prečo by si Slovensko a Slováci mali pripomínať zmluvu, ktorá deklaroval južnú hranicu nášho štátu ako aj súvisiace kontexty. Príspevok Slovenské národné povstanie a Košický vládny program – rozhodujúce udalosti pre novú slovenskú národnú štátnosť od významného slovenského ústavného právnika a podpredsedu DV MS Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc. sa zameral na najvýznamnejšie udalosti týchto dvoch dejinných skutočností pre vznik, formovanie, rozvoj a uchovanie súčasnej slovenskej národnej štátnosti Slovenskej republiky, ktorá úspešne funguje už viac ako 22 rokov. Vstup do problematiky spolunažívania Slovákov a Maďarov na Gemeri v rokoch 1938 – 1945 v kontexte archívneho výskumu a oral history priblížil Mgr. Jozef Jakubovský, pričom spomenul mníchovský diktát, Viedenskú arbitráž a nasledujúce negatívne obdobia s ekonomicko-sociálnymi problémami, hospodárstvom a ostatných slovensko-maďarských vzťahov toho obdobia, ako aj ohľadom Slovenskej ligy a Matice slovenskej. Mgr. Margaréta Vyšná v referáte Výchova a vzdelávanie z hľadiska samosprávnych kompetencií priblížila spracované poznatky v tejto sfére aj z hľadiska samosprávnych orgánov v kontexte volebných a politických súvislostí v príslušných oblastiach juhu SR so širšími štatistickými ako aj ostatnými východiskami vlastného zamerania. Používanie štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v Slovenskej republike od ThLic. Mgr. Viliama Komoru, PhD., kde predstavil ústavné a zákonné východiska a jednotlivé správy o používaní týchto jazykov, ako aj o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín v SR.

RNDr. Ján Seman témou Miestne odbory Matice slovenskej na národnostne zmiešanom území (príkladová štúdia) poukázal na historické ako aj súčasné východiska matičnej práce a činnosti predovšetkým na oblasť juhu SR s výrazným štatistickým a humánno-geografickým zameraním. Slovenské národno-kultúrne pamiatky a slovenské obce na južnom Slovensku od prom. historika Jána Vrtielku stručne priblížil doc. Parenička, nakoľko to je materiál austrálskeho Slováka, ktorý sa dlhodobo a precízne venuje problematike národnostných vzťahov a postaveniu Slovákov, štátneho (slovenského) jazyka, kultúrnych a ostatných súvislosti na slovenskom juhu. V závere konferencie bola dlhšia a plodná diskusia, v ktorej zvlášť zaujali matičiari z Rimavskej Soboty s konkrétnymi národnostnými problémami nielen v ich meste, ako aj vystúpenie historika PhDr. Pavla Mičianika, PhD., M. A., ktorým ozrejmil potrebu venovať sa problematike negatívnych vzťahov Maďarov ku Slovákom, keď boli prenasledovaní, vysídľovaní a ostatnými zápornými skutočnosťami po pripojení južného Slovenska k horthyovskému Maďarsku po roku 1939, a aj preto je potrebné si pripomínať tiež Trianonskú mierovú zmluvu.

Po odznení prednášok bolo prijaté vyhlásenie, ktorým sa Matica slovenská obracia na parlament, vládu, príslušné ministerstvá, ako aj na Združenie miest a obcí Slovenska v záujme riešenia problémov, ktoré ovplyvňujú život na jazykovo zmiešanom území. Účastníci konferencie ich vidia najmä v zanedbanej infraštruktúre, ale aj v nízkej úrovni informovanosti a vzdelanosti, ako predpokladov pozitívneho rozvoja spolužitia slovenských občanov a ich vzájomného rešpektovania sa.

Viliam KOMORA - Foto: SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.