Nech je výročie Trianonu pamätným dňom

thumbnail

Na fiľakovskom kolokviu o kvalite života Slovákov v južných regiónoch

Nech je výročie Trianonu pamätným dňom

Viliam KOMORA - TASR

V rámci matičných Okrúhlych stolov sa vo Fiľakove za účasti predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča, viceprimátora mesta Róberta Belka, vedeckých a matičných pracovníkov konalo 28. mája 2014 kolokvium venované spoločenským, politickým, ekonomickým a historickým témam súvisiacim s kvalitou života Slovákov na slovenskom juhu. Účastníci stretnutia prijali nasledujúce komuniké.

Prítomní konštatovali, že pokojné spolunažívanie občanov Slovenska v súlade s medzinárodnými štandardami pri rešpektovaní všetkých zákonných daností je prvoradým cieľom a predpokladom zdravého vlastenectva, o ktoré sa Matica slovenská v súlade so svojím zákonným postavením bude aj naďalej usilovať.

  • ŠKOLY ŠTÁTU

Situáciu na juhu Slovenska značne determinuje hospodársko-ekonomický vývoj, preto účastníci Okrúhleho stola považujú za dôležité čo najskôr vybudovať rýchlostnú magistrálu v tomto regióne, podporovať malých a stredných farmárov formou investičných stimulov a tiež prehodnotiť odpredávanie pozemkov cudzincom. Na kvalitu života vplýva aj vzdelávanie, preto by malo byť v záujme všetkých podporiť návrat školstva do rúk štátu. Len tak sa zabezpečí jeho plošná kvalita i efektívnosť. Potrebné je pravdivé prezentovanie dejín, treba teda rozšíriť a skvalitniť vyučovanie dejepisu a nepripustiť skreslenú interpretáciu našich dejín, vrátane obdobia legálnej a ilegálnej maďarizácie v Uhorsku do roku 1918. Aj preto navrhujeme, aby sa 4. jún, deň podpísania Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá medzinárodne garantovala južnú hranicu Slovenska, stal pamätným dňom Slovenskej republiky.

Na formovanie vedomia spoločnosti majú mimoriadny vplyv médiá – osobitne verejnoprávne, ktoré žiadame o objektívne informovanie o všetkých aspektoch života na národnostne zmiešaných územiach.

Prítomní vyjadrili protest proti akémukoľvek obmedzovaniu používania oficiálnych štátnych symbolov na tomto území a naopak poukázali na šírenie cudzích štátnych symbolov v rozpore s platnými zákonmi. Rovnako sa vyjadrili proti porušovaniu jazykového zákona na celom území Slovenska. Za vážny zásah do náboženských i občianskych práv považujeme fakt, že slovenskí veriaci reformovanej (kalvínskej) cirkvi bez ich súhlasu sú od roku 2011 súčasťou maďarskej reformovanej cirkvi so sídlom na území Maďarska, kde nerešpektujú ich jazykové práva.

  • NÁVRHY NA ZMENY

O záveroch matičného Okrúhleho stola vo Fiľakove budú informované príslušné štátne a samosprávne orgány. Matica slovenská bude naďalej sledovať dodržiavanie platnej legislatívy a upozorňovať na jej porušovanie. Vytvorí okruh odborníkov zaoberajúcich sa postavením Slovákov na južnom Slovensku, vypracuje príslušné dokumenty a poskytne ich štátnym i samosprávnym orgánom, vrátane poslancov slovenského a európskeho parlamentu.


TLAČOVÁ VERZIA MATICE SLOVENSKEJ:

Vo Fiľakove sa uskutočnil ďalší z prínosných Okrúhlych stolov Matice slovenskej

Venovali sa kvalite života Slovákov v južných regiónoch

 (vk)          

Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu (oblasť: história, kultúra, náboženstvo, duchovný život, právo, verejná správa, školstvo a vzdelávanie, politika, národnostné vzťahy) bol názov Okrúhleho stola Matice slovenskej, ktorý sa konal 28. mája 2014 vo Fiľakove v zaplnenej miestnosti Domu MS; organizátori podujatia pre účastníkov museli zabezpečiť ďalšie stoličky. Okrúhly stôl otvoril a moderoval predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý viedol aj diskusiu. Za mestskú samosprávu pozdravil účastníkov viceprimátor Róbert Belko, ktorý zároveň charakterizoval aj reálnu situáciu v spolunažívaní Slovákov s národnostnými menšinami vo Fiľakove. Riaditeľka tamojšieho Domu MS a členka výboru MS Alena Rezková sa tiež pridala s pozdravným príhovorom a zaželala prítomným úspešné rokovanie.

S referátom o vplyve hospodársko-ekonomického vývoja na situáciu v národnostných vzťahoch na južnom Slovensku vystúpil člen predsedníctva MS, ekonóm a národohospodár Viliam Oberhauser. Historik, umenovedec a literát Viliam Jablonický nadpísal svoje vystúpenie: Hra o dejiny, osobnosti, symboly a budúcnosť. Kultúrno-náboženský život Slovákov na národnostne zmiešanom území južného Slovenska priblížil tajomník MS, historik Peter Mulík. Referát na tému Postavenie MS pri ochrane práv Slovákov predniesol člen výboru MS a odborník na národnostné vzťahy Viliam Komora. Otázka prioritných tém v školstve a základných úloh pre MS rezonovala v príspevku odborníčky na vzťahy Slovákov a národnostných menšín MS, kulturologičky a pracovníčky SNV MS Margaréty Vyšnej. Záverečný referát Pokus o periodizáciu legálnej a ilegálnej maďarizácie v Uhorsku do roku 1918 predniesol tajomník MS a riaditeľ SNV MS doc. Pavol Parenička. Účastníci, medzi ktorými boli pedagógovia rôznych odborov a typov škôl, pracovníci kultúry, verejnej správy, cirkevného života, ako aj záujemcovia z iných oblastí dlhšie a kvalifikovane diskutovali. Pripomenieme aspoň príspevky katolíckeho rehoľníka, študentky univerzity, učiteľa dejepisu či pracovníka samosprávy. Všetky sa týkali problematiky kvality života Slovákov a ich vzťahu a spolužitia s príslušníkmi národnostných menšín na juhu Slovenska, náboženskej problematiky, výučby dejepisu, ovládania a používania slovenského jazyka, postavenia Slovákov, vlastníctva pôdy, prírodných a ekologických hodnôt a iných problematík, ktorými žije juh Slovenska.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.