Nový predseda Matice je Marián Gešper

thumbnail

Matica slovenská je na rázcestí a prechádza generačnou výmenou. Marián Gešper po svojom zvolení dvojtretinovou väčšinou hlasov (258 hlasov, 67,01 percenta) uviedol, že „Matica slovenská je národná a kultúrna inštitúcia. Nebudeme sa zaoberať kontroverznými témami. Budeme sa zaoberať a propagovať preverené historické udalosti a osobnosti, ktoré pozitívne vplývali na náš národný rozvoj. Viac musíme podporovať aj kultúru, hlavne folklór. Pod našimi krídlami pôsobí vyše dvestoštyridsať folklórnych a umeleckých kolektívov. Na tie sa chcem zamerať. To je naša výkladná skriňa.“ Pred samotnou voľbou sa valné zhromaždenie stotožnilo s výkladom dozorného výboru MS, že M. Tkáč už absolvoval druhé funkčné obdobie a podľa stanov MS nemohol kandidovať tretíkrát. Bývalý predseda síce predniesol iný právny výklad, s ktorým sa však matičiari nestotožnili. Na predsedu teda kandidoval len M. Gešper a Roman Michelko, súčasný člen predsedníctva Matice.

  • NOVÉ VÝZVY

Generačnú zmenu, moderné spôsoby práce na poli najmä kultúry vyzdvihol aj vedecký tajomník MS Peter Cabadaj: „Matica počas výročných rokov Ľ. Štúra a J. M. Hurbana zorganizovala toľko kultúrnych a vedeckých podujatí ako žiadna iná organizácia. Je to naša téma, naša práca. A musíme to robiť moderným spôsobom.“ Správca MS Maroš Smolec uviedol, že Matica sa nachádza na rázcestí a pred sebou má veľkú výzvu, ako sa zmeniť. „Nesmieme byť napojení na žiadnu centrálu politickej strany. Presadiť sa musíme na poli vedy, kde predovšetkým v historiografii dosahujeme výborné výsledky, a kultúry, najmä folklóru.“ Zo všetkých vyjadrení vedúcich predstaviteľov Matice slovenskej bolo zrejmé, že túžia, aby sa ustanovizeň modernizovala a vylepšila si svoje meno a opäť získala vážené miesto v slovenskej spoločnosti. Výraznou väčšinou zvíťazil aj Š. Martinkovič na post predsedu dozorného výboru. Získal 262 hlasov, čo je 68 percent. Porazil jediného protikandidáta J. Steinera. Nový predseda sa chce zamerať na tvorbu nového systému vnútornej kontroly, ktorý bude jasne definovaný. Chce doriešiť aj právne otázniky týkajúce sa právnej subjektivity miestnych odborov ustanovizne a ostatných jej zložiek a striktne dohliadať na dodržiavanie zákonov, ktoré definujú činnosť MS a jej stanov.

  • GENERAČNÁ VÝMENA

Výbor Matice slovenskej prešiel výraznou generačnou zmenou. Omladil sa. Jeho členmi sa stali predovšetkým matiční funkcionári zvnútra ustanovizne. Sú to buď dobrovoľníci z miestnych odborov a Mladej Matice, alebo zamestnanci, ktorí presne vedia, ako ustanovizeň funguje. Takáto zmena bola potrebná, aby Matica naďalej a bez problémov mohla realizovať svoj konsolidačný program nielen na hospodárskej , ale aj duchovnej úrovni. Členmi nového výboru MS sa stali: M. Nemec, M. Hanuska, J. Seman, J. Božik, M. Smolec, Miroslav Gešper, V. Komora, B. Husár, L. Kľučková, J. Piecka, R. Zacher, S. Jurková, D. Machalová, Z. Halková, J. Makariv, P. Kleban, R. Michelko, M. Hájnik, J. Budinský, J. Gajdoš, M. Kerekanič, I. Šulková, G. Kaščáková, V. Uhlár, M. Zverina, M. Matečka, M. Gallík, Ž. Hrančová, A. Mečiar, P. Polakevič, D. Trňanová, M. Slavík, M. Kušnírová, L. Kalafa, A. Dubovcová, M. Terrai, D. Pribula, P. Černý.

Členmi DV MS za Maticu sú: J. Buleca, J. Chovanec, M. Stromko, M. Murdzíková, M. Jadroň.

Rozhovory s novozvolenými činovníkmi Matice prinesieme v najbližších číslach tlačených Slovenských národných novín.

Zoznam zvolených kandidátov do všetkých volených orgánov. Stiahnite si PDF súbor TU: Zoznam zvolených kandidátov_VZ MS 2017

FOTOREPORTÁŽ Z VZ MS 2017

 

Ustanovizeň na križovatke .Nájdu sa takí, čo v ďalších riadkoch uvedenému faktu tlieskajú a, pravdaže, aj takí, ktorí sú proti nemu. No je neodškriepiteľné, že Matica slovenská je spätá so svojím národom od svojich začiatkov až podnes – to je onen fakt. Ba dodať k nemu treba aj to, že prítomná bola určite aj v mnohých (napospol progresívnych) dejoch „predmatičného“ Slovenska a či iného štátneho útvaru, ktorého súčasťou sme v danom čase boli. Vždy však ako svojbytný národ, hoci aj to sme viackrát museli dokazovať a pripomínať. Demokraticky – môžeme s týmto postavením Matice polemizovať, môžeme (a musíme) ho analyzovať, no je naozaj také. Hoci je teda Matica slovenská spätá s celým Slovenskom, predsa sú sídla s istou takpovediac zvláštnou „výsadou“ priam rodovým „armálesom“.

Patrí medzi ne určite aj Liptovský Mikuláš, a či, ak chceme, niekdajší Liptovský Svätý Mikuláš, v dejoch úzko spätých napríklad so Žiadosťami slovenského národa a či s Tatrínom – ako predzvesťami prvej kultúrnej ustanovizne Slovákov –  a tiež napríklad ľudsky v štúrovcoch a ďalších významných osobnostiach tu pôsobiacich a tvoriacich mimoriadne dielo do výbavy národa. Aj toto posolstvo odznelo v zdravici primátora mesta Jána Blcháča. Aj toto všetko viedlo matičiarov k tomu, že práve do odvekého sídla Liptova zvolali na svoje prelomové valné zhromaždenie reprezentantov i zástupcov z celého Slovenska. No a, pravdaže, aj spomedzi krajanov, ktorí ho prišli pozdraviť z iných častí kontinentu, lebo Matica bola odjakživa pre Slovákov a so Slovákmi kdekoľvek žijú na svete. Aj toto zákonite zaznelo zas z pozdravu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  Jána Varšu, ako aj predsedu Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí  Vladimíra Skalského.

  • ELEKTRIZUJÚCA ATMOSFÉRA

Kto bol niekedy alebo hoci len raz na ktorejkoľvek matičnej „valnej hromade“ (povediac jazykom adekvátne archaickým), pozná tú neopakovateľnú elektrizujúcu atmosféru. Nečudo, keď sa do jedného priestoru „zhlúči“ viac ako tentoraz štyristo ľudí – tak zástupcov členskej zložky, ako aj (nielen profesijne, ale aj presvedčením) zamestnancov inštitúcie – z celého Slovenska, ináč to byť nemôže. Mladí v autobusoch z východu, skúsenejší zo stredu vo vlakoch a ešte skúsenosťami aj vekom zrelší v autách zo západu republiky, a zároveň všetko aj geograficky a z pohľadu veku i dopravy naopak, ba jednoslovne asi najpresnejšie povedané zovšadiaľ... musí byť ako v úli. Kde sa človek pristavil, všade známi a ak náhodou aj prvý raz videní, všetci sa po vzájomnom zvítaní akoby unisono rozrozprávali o matičných rokoch nedávno minulých. Najmä prvé hodiny a minúty sa, zákonite a logicky, rekapitulovalo. Pravdaže, vo vnútri sa oficiálne rokovalo so všetkými atribútmi oficiálneho rokovania, volieb, cizelovania názorov, oddeľovania zrna od pliev, poukazovania na plusy aj mínusy, hľadania ciest ako ďalej a lepšie...

Vo vestibule, v akomsi pomyselnom predsálí matičnej „politiky“, sa však radostne spomínalo na činy, ktoré Matica „spôsobila“ od ostatného valného zhromaždenia v roku 2013. Skupiniek bolo veľa, spomínajúcich ešte viac a v nich sme zachytili množstvo „čriepkov“, nuž tu je aspoň pár z nich. Delegáti z Trnavského kraja nám rozprávali o Rokoch A. Hlinku, Ľ. Štúra, S. H. Vajanského, J. M. Hurbana a A. Radlinského. „V ich rámci zorganizovala Matica štrnásť vedeckých konferencií, seminárov aj kolokvií a šesťdesiattri odborných, respektíve popularizačných podujatí,“ povedal im aj nám vedecký tajomník MS Peter Cabadaj.  Mimoriadne hustá tlačenica bola pri stánku s knihami z matičného „vydavateľského domu“. Riaditeľ S. Muntág a šéfredaktor I. Sokolík práve hovorili o tom, že „... Vydavateľstvo MS zrealizovalo od roku 2014 k 1. septembru tohto roku stošesťdesiatjeden nových knižných vydaní a štyridsaťtri knižných dotlačí a reedícií“. Dodávame, že mnohé z titulov získali ocenenia, nechýbajú medzi nimi ani také prestížne, ako sú Najkrajšia kniha Slovenska, cena Bibiany za detskú literatúru a či Medzinárodná cena E. E. Kischa. Pravidelne vychádzajú aj matičné periodiká – týždenník Slovenské národné noviny, mesačník Slovenské pohľady, dvojmesačník Kultúra slova a magazín Slovensko. Aj o ne bol záujem a napríklad Mário Baculík, člen Krajskej rady MS zo Žiliny, sa so šéfredaktorom posledne menovaného dohodol, že ich najnovším vydaním obdarujú jubilujúcich a ocenených členov. Veľký záujem verejnosti je aj o služby Požičovne krojov a kostýmov MS. „Napríklad v roku 2016 sme požičali 684 krojov, 940 kostýmov a 212 parochní a časť nášho unikátneho fondu sme prezentovali na úspešných samostatných výstavách,“ prezradila M. Špalková, riaditeľka „šatnice“. Skupinka zas odkiaľsi zo stredu Slovenska spomínala na Medzinárodný detský letný tábor Vo Vysokých Tatrách. Jeho 23. až 27. ročník bol zrealizovaný spoločným úsilím viacerých matičných zložiek. Účastníci – okolo  päťsto detí nielen zo Slovenska, ale aj deti Slovákov alebo deti navštevujúce školy s vyučovacím jazykom slovenským z Česka, Ukrajiny, Maďarska, zo Srbska, z Chorvátska, Rakúska, Francúzska, Veľkej Británie, Kanady a USA – spoznávali krásy Slovenska a zoznámili sa aj s dejinami a kultúrou.

  • NA RÁZCESTÍ

Isto, bolo toho veľa čo naša matka národa vykonala za ostatných desať rokov. Napriek tomu mediálni ostreľovači nenechali na nej štipku suchú. Ustavične pripomínali jej pochybenia – predovšetkým premrhanie peňažnej časti zbierky na Národný poklad. Áno, bola to chyba. Ale koľkým ešte riadiacim generáciám Matice to bude vyčítané? To, čo vykonali naši predkovia možno nezodpovednými rozhodnutiami a možno rozhodnutiami v dobrom úmysle Matici pomôcť, čo sa nestalo.  Napokon aj za tieto rozhodnutia sú niektorí z nich preverovaní. A tej hany sa zo strany médií len pridávalo. Napokon, vraj aj obrazová časť Národného pokladu – konkrétne sto darovaných obrazov majstra Vincenta Hložníka – je zničená. Vraj ich zožiera pleseň niekde v pivniciach matičných budov. A neprajníci sa len posmievali, napriek tomu, že to bola čistá lož. Obrazová a aj zlatá časť zbierky na Národný poklad sú v poriadku a matičiari ich chcú ukázať po dlhých rokoch aj verejnosti.

Práve preto sa Matica slovenská v oné dni 10. a 11. novembra v srdci Liptova ocitla na rázcestí. Ako bude ďalej pokračovať vo svojej činnosti, keď, žiaľ, povrchná mediálna spoločnosť jej nepraje. A matiční delegáti rozhodli. Opraty národnej ustanovizne vložili do rúk mladej generácii. Predsedom sa stal doterajší podpredseda Marián Gešper, 37-ročný právnik. Historicky najmladší predseda ustanovizne. Aj do samosprávneho výkonného orgánu – do výboru Matice slovenskej, zvolili vo väčšine generáciu mladých a matičiarov stredného veku. Najviac hlasov do výboru MS získali mladí ako Marek Nemec, Marek Hanuska a Janko Seman. Za nimi nasledovali tí zo strednej generácie štyridsiatnikov primátor Partizánskeho Jozef Božik a správca Matice slovenskej Maroš Smolec. Nechýbajú vo výbore ani starší – aby mladým pomohli, ako Libuša Kľučková, Dáša Machalová, Zlatka Halková a ďalší.

  • POKOJNÁ VOĽBA

Je pravda, že bývalý predseda Marián Tkáč bol vo funkcii dve funkčné obdobia, ako povoľujú stanovy. No po získaní potrebných nominácií sa rozhodol kandidovať opäť. Vtedy zaujal jasné stanovisko dozorný výbor (DV) MS pod vedením Štefana Martinkoviča, že tretí kandidovať nemôže. Napokon o jeho kandidatúre rozhodovali priamo matičiari, aby to bolo demokratické. Niekto si možno myslel, že týmto rozhodovaním sa zbytočne matičiari rozdelia. Nestalo sa tak. Po krátkej diskusii, uvedení záväzného stanoviska DV MS a predstavení aj právneho názoru odchádzajúceho predsedu drvivou väčšinou rozhodli, že kandidovať už Marián Tkáč nemôže. Voľby prebehli rovnako jednoznačne. Spomedzi dvoch kandidátov na predsedu MS M. Gešpera a R. Michelka a dvoch kandidátov na predsedu DV MS Š. Martinkoviča a J. Steinera – dvojtretinovou väčšinou zvíťazili M. Gešper a Š. Martinkovič.

Matica slovenská teda ostáva jednotná aj po ostanom valnom zhromaždení. Stojí však pred veľkou výzvou. Či mladá a stredná generácie presvedčia širokú slovenskú verejnosť o svojej opodstatnenosti. Je zrejmé že áno. Novozvolený predseda M. Gepšer svoju víziu predstavil aj na stránkach Slovenských národných novín práve v tomto vydaní. Držme im palce.

 1 Komentár

  • Matusiak

    "Nebudeme sa zaoberať kontroverznými témami. Budeme sa zaoberať a propagovať preverené historické udalosti a osobnosti, ktoré pozitívne vplývali na náš národný rozvoj." Snáď sa toto vyhlásenie premietne aj do budúceho obsahu SNN...

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.