Predseda NKÚ Ján JASOVSKÝ:  Nemám problém povedať vláde, čo nerobí dobre

thumbnail

ROZHOVOR TÝŽDŇA

Vložené euro do niečoho musí aj doniesť efekt eura Sedemročné funkčné obdobie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR docenta Jána JASOVSKÉHO, PhD., (1949) uplynulo ešte vo februári 2012. Podľa zákona však vedie úrad až do zvolenia nového predsedu. A ten je, zdá sa, v nedohľadne. Parlament sa nedokáže dohodnúť na kandidátovi, ktorý by vyhovoval koalícii aj opozícii. Súčasný predseda má za sebou kariéru generálneho riaditeľa š. p. Slovenská pošta, v rokoch 1997 ‒ 1998 bol  ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií, ďalších sedem rokov poslancom NR SR (HZDS) a od roku 2005 zastáva funkciu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Akosi potichu, bez škandálov, čo je na slovenské pomery priam neuveriteľné.

 • Ste najdlhšie pôsobiaci predseda NKÚ SR. Azda aj preto, že sa politici nedokázali dohodnúť na zvoliteľnom kandidátovi. Je nevyhnutné, aby  kandidáta  na predsedu NKÚ SR navrhovala opozícia? Veď volebné obdobie vlády a predsedu NKÚ SR sa nekryje.

            Takýto princíp u nás nejestvuje  ani právne, ani historicky. Vždy ide o politickú dohodu. Bol som prvým zvoleným kandidátom navrhnutým opozičnou stranou. Koalícia sa vtedy nebola schopná dohodnúť, preto opozícia navrhla svojho kandidáta. Zrejme  ma  vtedajšie politické spektrum naprieč parlamentom  považovalo odborne, osobnostne i skúsenosťami za zdatného.  Na  pozíciu šéfa najvyššej kontrolnej inštitúcie štátu sa v iných krajinách volia vážení ľudia z politického života, bývalí predsedovia vlád, ministri, sudcovia na obdobie deväť, niekde aj na pätnásť rokov. 

 • Na ostatnom sneme KDH jeho predseda Ján Figeľ povedal, že vláda nemá záujem o kontrolu, a dôkazom je stav v NKÚ SR.  Ako si vysvetľujete jeho slová?

Neprislúcha mi  komentovať výroky politikov. Nie som presvedčený, že mnohí  politici poznajú výsledky našej kontrolnej činnosti. Dôkazom toho, že NKÚ SR je v poriadku, odráža  skutočnosť, že šéfujeme jednému z výborov svetovej organizácie INTOSAI. Na nedávnom stretnutí prezidentov najvyšších kontrolných inštitúcií Európy v Luxemburgu sme dostali poverenie šéfovať tejto organizácii v druhom polroku 2016. Keby NKÚ SR nebol v poriadku, asi by sme túto právomoc nedostali. V tomto období sme tiež dostali pozvanie skontrolovať lotyšský kontrolný úrad. Na tejto akcii sa zúčastňuje sedem krajín a my im šéfujeme. Aj náš úrad absolvoval takúto kontrolu pod vedením Veľkej Británie. Výsledky tejto kontroly si môže ktokoľvek pozrieť na našej webovej stránke. Sme totiž jedinou organizáciou, ktorá všetky výsledky týkajúce sa činnosti  úradu okamžite zverejňuje na internete.

 • V súčasnosti sa hovorí o kontrole NKÚ SR v Slovenských elektrárňach. Už sú známe nejaké výsledky?

Zatiaľ sa na ňu veľmi vážne pripravujeme. Sme si vedomí, že budeme kontrolovať zahraničného partnera, teda požiadali sme subjekty o predloženie dokumentácie, ktorú najskôr musíme naštudovať. Máme pripravené  tímy, ktoré už pracujú.  Nie je to jednoduché, pretože sme mali rozbehnutých  množstvo iných kontrol. Časť z nich sme museli zastaviť, aby sme získali kapacity. V tomto okamihu môžem povedať iba to, čo je v uznesení NR SR

 • Niektoré kontroly NKÚ SR sa končia podaním oznámenia na Generálnu prokuratúru SR o podozrení zo spáchania trestného činu. Na verejnosť však nepreniklo, že by prokuratúra vyvodila nejaké konzekvencie v subjektoch, kde kontrola našla evidentné pochybenia. Má potom práca úradu nejaký význam?

            Nie je ľahké verejnosti vysvetliť kompetencie NKÚ SR, ani to, že nemôžeme trestať, ale vieme kontrolovať. Od roku 2005 však úrad v rámci kontrolnej činnosti zistil vyše päťdesiatpäťtisíc nedostatkov, ku ktorým boli kontrolované subjekty povinné prijať zhruba šestnásťtisíc opatrení. Navyše úrad poskytol kontrolovaným subjektom na riešenie zistených nedostatkov takmer päťtisíc odporúčaní. To je naša práca. Presne vyjadrené porušenia zákona kontrolovaného subjektu a odporúčania na ich nápravu, na základe čoho musí kontrolovaný subjekt prijať opatrenia. Fungovanie kontroly a najmä kontroly na najvyššom stupni – kontroly štátu, je zložité a presne dané zákonom. Spolupracujeme s Generálnou prokuratúrou SR, s orgánmi daňovej správy, finančnej kontroly, Úradom pre verejné obstarávanie SR, ako aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Za päť rokov to bolo päťdesiattri a v tomto roku zatiaľ osem, teda dovedna šesťdesiatjeden podaní.       

 • Mohli by ste konkrétne uviesť, kde na základe vašich zistení museli inštitúcie konať a došlo k náprave?

Takýchto zistení je naozaj veľa, väčšina kontrol sa končí návrhom opatrení. Vo väčšine prípadov sa však dotýkajú iba kontrolovaných subjektov, niektoré však rezonujú vo verejnosti viac. V krátkosti uvediem, že vďaka práci našich kontrolórov sa riešila situácia okolo rozostavaného pandemického pavilónu v Bratislave na Rázsochách a jeho drahého stráženia, zmenil sa systém prideľovania grantov v oblasti vedy a výskumu, prehodnocuje sa počet úväzkov lekárov v nemocniciach...           

 • Zachránil úrad svojou činnosťou nejaké finančné prostriedky pre štát?

            Podstata práce NKÚ SR je v kontrole verejných zdrojov a poskytnutí týchto výsledkov pre orgány štátnej správy a samosprávy.  Pri každej kontrole chránime i zachraňujeme prostriedky nás všetkých. Nielen samotnou kontrolou, ale aj tým, že zverejňujeme výsledky kontrol na našom webovom sídle, a subjekty štátnej správy i samosprávy sa z nich poučia, čoho sa vyvarovať. Ak by sme vyčíslili tieto prostriedky, išlo by o vysoké čiastky. V minulom roku sme skontrolovali  dvestošesťdesiatosem inštitúcií, organizácií, miest a obcí, v tomto roku ich bude  päťstopäťdesiatšesť.  NKÚ SR má systém kontrol, na základe ktorého pravidelne kontrolujeme i vykonané  opatrenia. Aj výsledky týchto previerok zverejňujeme.         

 • Aké spoločensky závažné kontroly úrad vykonal a s akým výsledkom?

            Naše kontroly sú plánované a organizované tak, aby sme pravidelne skontrolovali všetky dôležité inštitúcie, a tiež plnenie opatrení po našich kontrolách. V tomto roku to boli záverečné účty ministerstiev financií, spravodlivosti, vnútra, ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny, Štatistického úradu SR,  Slovenskej akadémie vied, ale kontrolovali sme aj Finančné riaditeľstvo v súvislosti s DPH, obchodné spoločnosti miest a obcí, štátne fondy, použitie dotácií na umenie a kultúru, použitie finančných prostriedkov na výstavbu, rekonštrukcie i opravu ciest I. triedy i plnenie opatrení v ŽSR a na ministerstve životného prostredia, ale  i  hospodárenie v Matici slovenskej. Ešte v tomto roku nás čaká previerka  finančnej správy a program UNITAS. Kontrolujeme operačné programy programovacieho obdobia 2007 až 2013, diaľničné známky i diaľnice, ale aj ŽSSK, opatrenia v ÚPV... Mimoriadne zaujímavé boli konkrétne výsledky o zamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl a náklady na ich štúdium. Zistili sme, že osemdesiattri percent absolventov stredných škôl nenájde uplatnenie vo svojom odbore. Za nami kontrolované roky Slovensko vynaložilo päťdesiatpäť miliónov eur na vysokoškolské štúdium, ktorého absolventi sa vôbec neobjavili v praxi na Slovensku.  A neobjavili sa ani v Sociálnej poisťovni, čiže nie sú nezamestnaní.  Odišli za hranice. My teda vzdelávame ľudí pre cudzinu. Ministra školstva sme veľmi podrobne informovali,  ktoré fakulty a školy vychovávajú ľudí neuplatniteľných v praxi.

 • Zo zákona úrad môže vykonávať kontrolu iba tých subjektov, ktoré hospodária s prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Dlho sa to netýkalo samospráv. Zmenilo sa to?  

JasovskýPostavenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky sa v posledných rokoch posilnilo najmä rozšírením kompetencií o oblasť eurofondov, ale ako hovoríte, aj o získanie oprávnenia kontroly subjektov územnej samosprávy. Od mája 2006 do kontrolnej právomoci úradu spadá vyše jedenásťtisíc subjektov. Na roky 2013 – 2015 si NKÚ SR  stanovil nosné témy a oblasti kontroly v  reforme daňovo-odvodového systému (Unitas),  zabezpečení záväzkov SR pri znižovaní deficitu pod tri percentá  HDP; oblasť zdravotníctva,  vedy a výskumu, školstvo, dotačnú politiku, oblasť dopravy, efektívnosť verejnej správy a jej  elektronizáciu,  samosprávu. A kontrolu eurofondov podľa objemu rozpočtu jednotlivých operačných programov a zistených predchádzajúcich nedostatkov či problémových oblastí. Úrad  spolupracoval s inými krajinami na tridsiatich medzinárodných kontrolách zameraných na oblasť dopravy, životného prostredia, cezhraničnú spoluprácu, daňovú oblasť, štrukturálne fondy, zamestnanosť a iné oblasti. V spomínanej samospráve sme urobili taký poriadok, že tam to naozaj začína fungovať ako v právnych organizáciách, ako sú  organizácie s právnym vedomím. No desíme sa volieb, akí prídu starostovia, či nebudeme musieť začínať znova. Pre nás je napríklad veľmi zaujímavé zistenie, že po kontrole v nejakej obci si do poriadku dávajú svoju agendu aj okolité obce. To je  úžasná vec, ktorú v samospráve vykonáva NKÚ. Počas jednej akcie sme zistili, že kontrolór mal zmluvu s desiatimi obcami. Čo mohol skontrolovať? Ale bral plat zo všetkých desiatich obcí. V Česku tieto kompetencie kontrolný úrad  nemá. Neprešli  parlamentom, boja sa toho. A my sme veľmi radi. Pred dvoma rokmi sme od ZMOS-u dostali za túto činnosť vysoké ocenenie.

 • Existuje aj prípad podnikania, ktorý nemožno označiť za súkromný, ale ani za štátny. Ide o „súkromné“ zdravotné poisťovne, ktoré hospodária s prostriedkami zo zákona povinne odvedenými poistencami, teda prakticky so štátnymi peniazmi. Máte na ne dosah?

            NKÚ SR ako štátny orgán koná podľa ústavy a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Kontrolujeme prostriedky štátu aj v komerčných spoločnostiach, teda aj v zdravotných poisťovniach, ktoré sú  tzv. „súkromné“.  Aj finančné prostriedky, ktoré štátne alebo samosprávne subjekty poskytli tretím osobám alebo subjektom. Všetky výsledky kontroly, teda protokoly z kontrol, záznamy, súhrnné správy od roku 2012, zverejňujeme na našom webovom sídle. Kontrolujeme, či ten subjekt vykonáva svoju prácu dobre, robíme tzv. výkonnostné kontroly. Inými slovami, začíname robiť tak ako svet. Či vložené euro do niečoho donieslo aj efekt jedného eura.  Či je činnosť v súlade so zámerom. Nerobíme ten typ  kontroly, na ktorý boli ľudia zvyknutí.

 • Boli ste vo funkcii počas viacerých vlád Slovenskej republiky. Je možné si zachovať odstup a nezávislosť, keď musíte s vládou spolupracovať? Existovali rozhodnutia niektorej z vlád, ktoré oslabili kompetencie a vplyv úradu?

            Sám som bol ministrom a počas môjho pôsobenia v úrade sa stretávam s členmi už štvrtej vlády.  Som politicky nezávislý, o čom svedčí fakt, že počas môjho vedenia úradu sa striedali vlády, ale my sme pracovali rovnako dôsledne a intenzívne. Bez škandálov. Som manažér vo vysokej ústavnej funkcii, nie politik, ako sa ma vždy niekto usiluje označiť. Ani ako kandidát som sa necítil opozične či koalične. Takúto nálepku mi dávajú niektorí politici a žurnalisti. Veľký zásah do kompetencií inštitúcií na Slovensku znamenalo  rozhodnutie vlády premiérky Ivety  Radičovej.  Parlament  zrušil predsedovi NKÚ SR,  generálnemu prokurátorovi, guvernérovi NB SR možnosť zúčastňovať sa na rokovaniach vlády, čo vyplývalo zo zákona. My sme na rokovaniach vlády vystupovali  naozaj ako nezávislí a fundovaní odborníci, ktorí sa nemenia tak často ako vláda a nemajú problém vláde povedať, čo nie je dobré.  Nemal som zábrany na rokovaní vlády povedať, aké sú naše skúsenosti a na čo si má dať vláda pozor.  Guvernér NBS vedel reagovať napríklad na prácu ministerstva financií, generálny prokurátor sa zasa dokázal  vyjadrovať  k otázkam prijímaných nových zákonov.  Dnes títo ľudia takúto možnosť nemajú, bola im zo zákona odňatá. Považujem to za chybu.

 • Dá sa očakávať, že onedlho zvolí NR SR vášho nástupcu. Aké by mal mať vlastnosti?

            Kandidát na predsedu NKÚ SR by mal byť osobnosť s riadiacimi skúsenosťami a odbornosťou v ekonomickej alebo právnej oblasti. V tejto pozícii je nevyhnutné mať rešpekt aj schopnosť odolávať mocenskému tlaku.

 • Počas celej kariéry ste sa pohybovali v najvyšších štátnych a politických funkciách. Máte jasno, čo budete robiť po skončení funkcie predsedu NKÚ SR?

            Legitímne vediem úrad až do zvolenia nového predsedu napriek tomu, že som trochu znechutený z útokov na úrad i moju osobu. Tieto útoky sú stále rovnaké a nezmyselné. Viem však, čo všetko NKÚ SR urobil, ako sa zmenil a ako mení systém práce, a vidím to, čo všetko sa postupne zlepšuje a aké sú odozvy na naše kontroly, koľko práce NKÚ  čaká. NKÚ  má medzinárodný rešpekt i uznanie najvyšších kontrolných inštitúcií, vedieme podvýbor svetovej organizácie INTOSAI kontrolných inštitúcií pre kvalitu, čo je veľká česť pre úrad i Slovensko. Sme veľmi aktívny úrad aj v európskej organizácii EUROSAI  a máme veľké množstvo zahraničných pracovných aktivít. Mám toľko práce v úrade, že sa nezamýšľam nad svojím ďalším pôsobením.

 Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ ‒ Foto: Ladislav LESAY

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.