Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav BAŠKA

thumbnail

História aj súčasnosť môžu mať u nás tisíc chutí

Na čele vyššieho územného celku je ako predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav BAŠKA od „župných“ volieb v novembri minulého roka. Zároveň je aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a tiež vedúcim delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO. Je krajským predsedom strany SMER-SD v Trenčíne. V rokoch 2008 až 2010 bol ministrom obrany SR, v rokoch 2003 až 2006 starostom obce Dohňany. Má technické vzdelanie a zrejme aj preto sú jeho koníčkom okrem športovania a hudby aj informačné technológie. Občas rád pripomína vetu, ktorou sa riadi ako osobným pravidlom: Nikdy sa nebite so sviňou, lebo obaja sa zašpiníte, ale tej svini sa to na rozdiel od vás páči...

 • Kandidovali ste za politickú stranu Smer-SD. Vedeli by ste si predstaviť svoju kandidatúru aj ako nezávislý a dokázali by ste podľa vás aj tak vyhrať?

Stranu SMER-SD som si vybral pre sociálnodemokratické hodnoty, ku ktorým sa hlási a ktoré na Slovensku presadzuje. Tieto hodnoty sú mi blízke a som s nimi stotožnený, a preto som sa ani nezaoberal myšlienkou byť nezávislým kandidátom.

 • Ako funguje vaša spolupráca s Richardom Rybníčkom, primátorom krajského mesta Trenčín?

Je štandardná, konštruktívna a zodpovedá forme spolupráce, ktorá je príznačná pre predstaviteľov regionálnej a miestnej samosprávy. Navyše si myslím, že na túto komunikáciu, nielenže sme odkázaní, ale v tomto prípade platí aj to, že sme ochotní komunikovať o všetkom, čo je pre ľudí tohto kraja potrebné.

 • V jeseni sa u nás skončí supervolebný rok, keď budú komunálne voľby. Čo od nich očakávate?

Som pevne presvedčený, že si ľudia v komunálnych voľbách budú vyberať kandidátov, ktorých odborné schopnosti dobre poznajú. Spolupráca so samosprávami je dôležitá v každej oblasti rozvoja kraja. Preto verím, že výsledky komunálnych volieb budú začiatkom, respektíve pokračovaním konštruktívnej spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy.

 • Ako v kraji čerpáte eurofondy a čo podľa vás predznačuje malá účasť slovenských voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu?

Sústreďujem sa na plánovanie čerpania v programovom období 2014 – 2020. Postavenie regiónov v rámci Európskej únie z roka na rok silnie, čo je predzvesťou, že silný región bude prinášať väčšiu kvalitu života pre ľudí. Preto v plánovacom období chcem využiť tieto prostriedky do posledného centa vo všetkých oblastiach, ktoré EÚ ponúkne.

Napriek tomu, že sme už desať rokov členmi EÚ mám pocit, že nám zlyháva informačný servis o EÚ, málo o nej vieme a ľudí málo informujeme. Zrkadlom toho je aj najnižšia účasť u nás vo voľbách do EÚ. Mohol k tomu pomôcť aj fakt, že za posledný polrok sa na Slovensku konalo štvoro volieb a ľudia sú už z nich azda aj unavení.

 • Z dnešného územia TSK pochádzali mnohí významní vlastenci. Spomeňme Štúra, Štefánika, Dubčeka, množstvo známych umelcov a športovcov. Matica slovenská ich verejnosti neustále pripomína. Aký je váš vzťah k tradičným hodnotám, k osobnostiam a aj k Matici slovenskej?

Navštívil som viaceré miesta, kde sa narodili, prípadne aj neskôr pôsobili významné osobnosti nášho kraja. Takisto sa stretávam so zástupcami miestnych odborov Matice slovenskej, ako aj s jej čelnými predstaviteľmi. Môj vzťah k osobnostiam možno vyjadriť veľmi jednoducho. Vážim si a rešpektujem každú významnú osobnosť a som hrdým Slovákom. Mal som kedysi možnosť ostať natrvalo v zahraničí, kde som pôsobil, ale začalo ma to ťahať domov. Hovorím si, načo sa mám ponúkať inde, keď vedomosti môžem využiť doma?

 • Trenčiansky kraj je známy historickým osídlením aj pamiatkami. Dokážete to využiť na zlepšenie cestovného ruchu v kraji, ktorého ste najvyšším predstaviteľom?

Na pamiatky v Trenčianskom samosprávnom kraji som aj ja hrdý. V súčasnosti pripravujeme novú koncepciu rozvoja cestovného ruchu Trenčianskeho kraja. Je to kraj tisícich chutí a túto myšlienku chceme presadzovať. Či už návštevníci „dostanú chuť“ navštíviť naše pamiatky, aktívne športovaním tráviť voľný čas alebo si oddýchnuť v našich kúpeľoch, ochutnať tradičnú kuchyňu... Už v tomto čase sa pripravuje veľký projekt s pracovným názvom Vážska cyklotrasa. Predbežne sa jej celková dĺžka v TSK odhaduje na sto kilometrov a mala by poskytovať zaujímavé športové vyžitie pre rodiny s deťmi, pre korčuliarov a všetkých, ktorí si radi odbehnú aj za kultúrnymi pamiatkami. Aj to je jedna veľmi inšpiratívna a moderná forma rozvoja turizmu a cestovného ruchu.

 • V kraji máte dostatok mladých ľudí, ale zároveň mu starne populácia – čo s tým? Aká je starostlivosť TSK o seniorov a aká o zdravotníctvo?

Postupné starnutie populácie je celoslovenským problémom. V oblasti zdravotníctva venujeme zvýšenú pozornosť sledovaniu rizikových skupín našich seniorov. Zameriavame sa u nich na prevenciu a liečbu rizikových činiteľov, diagnostiku. Trenčiansky samosprávny kraj aktívne podporuje ochranu starších ľudí, najmä umiestnených v sociálnych zariadeniach. V spolupráci s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne, ako aj s lekármi všeobecnej ambulantnej starostlivosti podieľame sa na zabezpečovaní prevencie voči najrizikovejším ochoreniam tejto vekovej kategórie. Napomáhame aj rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, a tým aj vznik nových foriem starostlivosti, ako je napríklad komunitná starostlivosť.

V spolupráci so stavovskými organizáciami aktívne vystupujme za legislatívne upravenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach pre seniorov. Podporujeme aktívne starnutie, zdravý životný štýl a celkové zdravie seniorov účasťou na odborných seminároch a konferenciách zameraných na podporu zdravia starších ľudí. V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a so zdravotnými poisťovňami optimalizujeme sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívna, dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na stúpajúci počet seniorov a s ohľadom na vývoj chorobnosti seniorov.

 • Aká je starostlivosť TSK o školstvo a kultúru?

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je štyridsaťtri stredných škôl. Žiaci mnohých z nich dosahujú vynikajúce výsledky v celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Som osobne pyšný na úspechy našich sočkárov. TSK venuje maximálnu pozornosť podpore rozvoja stredného školstva v kraji, prioritne odborného vzdelávania. Pre mňa veľmi aktuálnou témou je problematika duálneho vzdelávania na stredných odborných školách, a teda aj prepojenia škôl so zamestnávateľmi. Náš kraj deklaruje podporu duálneho vzdelávania formou podpisovania memoranda o spolupráci medzi TSK, konkrétnou strednou odbornou školou a zamestnávateľmi. Už máme za sebou prvú lastovičku. Zrealizoval sa podpis memoranda na SOŠ Dubnica nad Váhom, pripravuje sa na SOŠ Pruské, SOŠ Nováky, SOŠ sklárska Lednické Rovne a na ďalších školách.

 • Kde vidíte v týchto oblastiach rezervy a čo chcete zlepšiť?

TSK má rezervy v budovaní Centier odborného vzdelávania a prípravy (COV) v porovnaní s ostatnými samosprávnymi krajmi. Ale aj tu už máme prvé úspechy. V rámci projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania sa buduje COV v SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici pre oblasť strojárstva a v SOŠ Pruské pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Plánujú sa aj ďalšie. Vrásky na tvári nám spôsobuje pretrvávajúci pokles počtu žiakov na stredných školách. Súvisí s tým aj neustála optimalizácia a racionalizácia siete škôl. Hľadáme vždy to najlepšie riešenie.

Trenčiansky samosprávny kraj je aj zriaďovateľom osvetových stredísk, galérií, hvezdárne, knižníc a múzeí. Rozvoj kultúrneho života v našom kraji vidím prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR, ale aj v spolupráci s miestnou samosprávou a spojením ostatných kultúrno-výchovných inštitúcií na vytvorenie atraktívneho celku z hľadiska turizmu a cestovného ruchu, čo nepriamo podmieni ekonomický rozvoj samosprávneho kraja. Hľadanie mimorozpočtových zdrojov bude našou úlohou do budúcna.

 • S tým súvisí aj aktívny boj s nezamestnanosťou. Máte iniciačné programy pre možných investorov?

Oblasť nezamestnanosti (priemer v TSK k 31. 12. 2013 bol 10,74 percenta), respektíve zvyšovanie zamestnanosti priamo súvisí so situáciou v našom strednom školstve a odbornom vzdelávaní. Už podpísané memorandum spojilo školy a ďalších osemnásť subjektov, vrátane šestnástich podnikateľov. Aktívne iniciujeme rokovania s podnikateľskou sférou cez krajské orgány združenia podnikateľov, živnostníkov, obchodné a profesijné komory, asociácie a zväzy, ale aj priamo.

Regionálna samospráva nemá možnosti na priamu finančnú podporu podnikateľov. O to intenzívnejšie TSK v záujme rozvoja regiónu zabezpečuje strategické dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na využívanie podpory podnikateľov cez štrukturálne fondy EÚ. Tvoríme aj rôzne podporné programy a granty rozvoja malého a stredného podnikania najmä cez MH SR a iné rezortné programy. Takéto dokumenty sa v tomto období pripravujú aj pre programové obdobie EÚ 2014 – 2020. Z hľadiska možností pre investorov je v TSK k dispozícii viac ako dvadsať priemyselných parkov a zón s pomerne veľkou nevyužitou plochou, ktoré vlastnia mestá alebo obce. Pre potenciálnych investorov treba zdôrazniť najmä veľmi dobrú strategickú polohu, dopravnú infraštruktúru, čo sa týka celého Považia, a tiež musíme vyzdvihnúť požadovanú kvalitu ľudských zdrojov.

 • Cestná infraštruktúra trápi TSK dlhodobo. Kedy nastane zlepšenie situácie a ako konkrétne sa to dá dosiahnuť?

Dopravná infraštruktúra v kraji bola dlhodobo finančne poddimenzovaná a neriešená a z toho vyplývajúce súčasné problémy sú teda len následkom. Prvé kroky v tejto oblasti sú už na svete. Veľmi ma teší, že sa začína napĺňať aj jedna z mojich predvolebných priorít, a to je dopravné prepojenie kraja zo západu na východ, teda vybudovanie rýchlostnej komunikácie R2. V Bánovciach nad Bebravou sa uskutočnilo v marci 2014 slávnostné poklepanie základného kameňa stavby R2 a práce už sú v plnom prúde. Táto rýchlostná komunikácia prinesie v regióne rýchle a bezpečné prepojenie s naším krajským mestom a tiež s diaľnicou D1. Takisto veľmi nádejne sa posunuli prípravné procesy v súvislosti s budovaním R6 s podporou štrukturálnych fondov EÚ do roku 2022. Problémov v dopravnej infraštruktúre je veľa. Súvisia s kvalitou ciest, možnosťou zavedenia mýta, opravou mostov... Na to je však potrebné obrovské množstvo peňazí. Zdroje sa nedajú získať hneď, treba ich hľadať, efektívne využívať všetky možnosti na ich získanie, vrátane fondov EÚ.

 

 • TSK je dosť zadlžený, dokonca mal rozpočtové provizórium, ako z toho chcete vyjsť von?

Môžem len zopakovať, čo som deklaroval hneď po jeho schválení na marcovom krajskom zastupiteľstve. Prijatý rozpočet je úsporný, reálny a zodpovedný. Vychádzali sme z reálneho stavu, v akom sme prevzali úrad. Zdedili sme nielen „prázdnu špajzu“, ale i veľa záväzkov, novo podpísaných zmlúv a dodatkov, ako aj neuhradených faktúr z predchádzajúceho obdobia. Zodpovednosť prijatého rozpočtu je i v tom, že nezvyšujeme úverovú zaťaženosť, ktorá je v súčasnosti veľmi vysoká a predstavuje päťdesiatšesť miliónov eur. Úsporný je rozpočet v tom, že začíname v skromnosti od seba, šetríme na prevádzke úradu, na propagácii, upratovacích službách, rezervy ešte vidím v informatike. Chcem opätovne poďakovať všetkým poslancom za to, že ešte v januári zahlasovali aj za zníženie svojich poslaneckých odmien. Na strane príjmov sme napríklad zreálnili príjmy z predaja prebytočného majetku. Pozitívom je aj skutočnosť, že rozpočet je transparentný a položkovitý.

 • Na záver – čo budete považovať za svoj úspech v tejto funkcii po skončení aktuálneho volebného obdobia?

Úspechom bude, a nielen mojím osobným, ak dokážeme spoločnými silami dostať kraj do dobrej finančnej kondície, ak sa nám podarí pritiahnuť do kraja čoraz viac turistov, investorov, znížiť nezamestnanosť najmä mladých ľudí a pritiahnuť záujem o veci verejné. Aby po štyroch rokoch, keď prídem do ktorejkoľvek dedinky v našom kraji, ľudia vedeli, čo je skutočným poslaním samosprávneho kraja.

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

 

 

 

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.