Prvky protirodinnej a protinárodnej ideológie

thumbnail

Slovenská inteligencia vyjadrila obavy nad stupňujúcimi požiadavkami gender kultúry. Podpredseda Matice slovenskej Jozef Šimonovič sa aktívne zhostil prípravy Otvoreného listu slovenskej inteligencie predsedovi vlády Robertovi Ficovi v súvislosti s prijatou Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR. Týmto spôsobom sa mnohé významné osobnosti slovenskej inteligencie ako signatári listu premiérovi verejne kriticky verejne vyjadrili na adresu vládneho dokumentu. Okrem podpredsedu MS list podpísal aj predseda Matice Marián Tkáč. List poublikujeme v plnom znení.

 Vážený pán predseda vlády SR, obraciame sa na Vás týmto otvoreným listom s dôverou, ale aj s veľkým znepokojením vzhľadom na Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR predložený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Predložený návrh stratégie podľa našej mienky vonkoncom nezodpovedá obsahu Ústavy SR a ďalších ľudsko-právnych dokumentov, vyjadruje skôr prvky protirodinnej a protinárodnej ideológie, ktorá nemá s ľudskými právami nič spoločné. Za osobitne nebezpečné pokladáme viaceré prílohy návrhu, ktoré majú predstavovať „zásadné rámce pre tvorbu budúcich verejných politík v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam“.  Chceli by sme Vás upozorniť najmä na tri z najviac problematických aspektov predloženého materiálu, ktoré ho robia absolútne neakceptovateľným pre nás i pre väčšinu občanov SR.  

Prvým z týchto aspektov je excesívne a útočné poňatie „práv LGBTI ľudí“, ktorým je venovaná samostatná príloha obsahujúca vyše sto strán. Ako jeden z hlavných cieľov ochrany  „práv LGBTI ľudí“ sa predkladá rozsiahly boj proti „homofóbii“, ktorý sa má prejavovať na všetkých stupňoch vzdelávania, ale napríklad aj novelizáciou Trestného zákona. Samozrejme, sme za ochranu ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca a odmietame akúkoľvek nenávisť. V kontexte súčasnej diskusie na Slovensku však treba podotknúť, že za prejav „homofóbie“ používatelia tohto pojmu pokladajú aj verejnú obhajobu tradičného pohľadu na ľudskú sexualitu a rodinu. Svedčí o tom sám fakt, že na anti-cenu „homofób roka 2013“ bola aktivistami za „práva LGBTI ľudí“ nominovaná (a túto anti-cenu v hlasovaní skutočne získala) Konferencia biskupov Slovenska.

Návrh navyše obsahuje úlohu podniknúť právne kroky „na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva“ (rámec úlohy č. V. 3. na str. 27  vlastného materiálu). Cieľom manželstva ako právneho inštitútu je však práve poskytnutie špeciálnej podpory a ochrany párom, ktoré sa rozhodnú pre celoživotné spoločenstvo zamerané aj na plodenie a výchovu detí. Ak by malo byť mimomanželské spolužitie spojené s identickými právami ako manželstvo, prestal by byť zrejmý zmysel existencie manželstva ako samostatného právneho inštitútu. Tento návrh preto nemôžeme považovať za nič iné než za priamy útok na ustanovizne manželstva a rodiny, ktoré sú kľúčové pre prosperitu a súdržnosť našej krajiny.

Ďalším nanajvýš problematickým aspektom návrhu je neodborné a manipulatívne zasahovanie do slovenského jazyka popieraním zástupnej funkcie mužského rodu, ktorý podľa pravidiel gramatiky v určitých prípadoch zahŕňa aj subjekty stredného a ženského rodu, napríklad obyvatelia, diváci, pracovníci a pod. Aj Ústava SR používa pojem občania a myslí tým osoby mužského aj ženského rodu.  Autori návrhu stratégie toto pravidlo systematicky negujú, keď používajú slovné spojenia ako „zástupkyne a zástupcovia“, „sťažovateľky a sťažovatelia“ a pod.

Otázku ochrany štátneho jazyka pred ideologickou deformáciou pokladáme za osobitne závažnú aj preto, že už v roku 2011 priniesli médiá správu o návrhoch na otvorenie diskusie o zmene štátnej hymny SR pre jej nesúlad s „rodovo korektným jazykom“, lebo hymna obsahuje verše ako „zastavme ich, bratia“ a „Slováci ožijú“.

Napokon chceme upozorniť na popieranie prirodzených rozdielov medzi mužmi a ženami a na zámer zaviesť ideologický koncept rodovej rovnosti ako povinnú súčasť školského vzdelávania. Návrh (najmä vo svojej prílohe č. 4) presadzuje teóriu, že byť mužom alebo ženou nie je vecou biologickej reality, ale ľubovoľného rozhodnutia jedinca. Akékoľvek rozdiely medzi mužmi a ženami sú prakticky považované za „rodové stereotypy“, ktoré majú byť v mene „ľudských práv“ odstránené. V súlade s týmto ideologickým konceptom majú byť podľa predloženého návrhu do školskej výchovy zavedené prvky „rodového scitlivovania“, ktoré však podľa stanoviska mnohých renomovaných odborníkov môžu viesť k vzniku psychickej poruchy rodovej identity dotknutých detí.

Z uvedených dôvodov nám neostáva iná možnosť než naliehavo požadovať, aby bol predložený návrh stratégie zamietnutý ako celok. 

Máme nádej, že si uvedomíte svoju zodpovednosť za budúcnosť našej krajiny, odmietnete protirodinnú a protinárodnú ideológiu  a rozhodnete sa  presadzovať zmysluplné chápanie ľudských práv. Za nás Vám môžeme sľúbiť, že Vám v tom budeme radi pomáhať.

V Bratislave 8. 12. 2014

Jozef Šimonovič, prvý podpredseda Matice slovenskej

Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, bývalý riaditeľ vodohospodárskej výstavby

Ing. Ján Klepáč, MGBM, bývalý poslanec SNR, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., slavista, jazykovedec

 

K otvorenému listu sa ďalej pripájajú:

Rudolf Dobiáš, spisovateľ a politický väzeň

Ing. Anton Hykisch, spisovateľ, bývalý poslanec SNR, bývalý veľvyslanec SR v Kanade

RNDr. Jozef Kollár, Dr. h. c., člen prezídia Matice slovenskej

Ing. Pavel Koncoš, bývalý minister pôdohospodárstva SR

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., lekár, vedec, vysokoškolský pedagóg

Teodor Križka, básnik, prekladateľ, šéfredaktor časopisu Kultúra

prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., vysokoškolský pedagóg

Ing. Terézia Lenczová, CSc., čestná predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu

prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg (pripojil sa 9. 12. 2014)

Mgr. Roman Michelko, spisovateľ, politológ, riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov

Ing. Ján Petrík, bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a bývalý veľvyslanec SR v Chorvátskej republike

PhDr. Dana Podracká, poetka, esejistka

Dr. h .c. prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., lekár, univerzitný profesor, bývalý rektor Univerzity Komenského, bývalý poslanec NR SR (pripojil sa 9. 12. 2014)

Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda Matice slovenskej

Eva Trizuljaková, akademická maliarka

Ing. Stanislav Trnovec, CSc., SE, Klub mnohodetných rodín (pripojil sa 10. 12. 2014)

Ondrej Zimka, akademický maliar (pripojil sa 11. 12. 2014)

Milina Zimková, akademická maliarka (pripojila sa 11. 12. 2014)

Foto: bilbord spoločnosti Aliancia za rodinuPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.