Rok 2020 bude Rokom národnej identity

thumbnail

Matičný rok 2019 znamenal úspešné projekty národnej kultúry. Matica slovenská (MS) si v minulom roku pripomenula sté výročie svojho oživotvorenia. V roku 1919 sa uskutočnilo významné valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktoré obnovilo jej činnosť. Už v roku 1875 ju totiž maďarská politická exekutíva zatvorila, čím sa začala neslávna maďarizácia slovenského národa. Pokračovala až do konca prvej svetovej vojny. Matičný rok 2019 sa niesol práve v znamení osláv oživotvorenia. Rok 2020 matičiari vyhlásili sa Rok národnej identity.  Vrcholnými udalosťami MS v roku 2019 boli oslavy storočnice oživotvorenia Matice slovenskej z roka 1919 a zakladania prvých miestnych odborov MS a tiež októbrový snem Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Na sneme sa prijali aktualizované stanovy MS a Program MS na roky 2019 ‒ 2021 s výhľadom do roka 2025. „Matica slovenská má na Slovensku najstaršie demokratické tradície, dôležitú úlohu zohrala pri formovaní národnej a občianskej spoločnosti v 19. a 20. storočí a má neodškriepiteľné zásluhy na formovaní modernej slovenskej demokracie. V roku 2019 sme finančne podporili až štyristodva podujatí a aktivít, ktoré matičiari usporiadali po celom Slovensku. Matica vyhlásila rok 2020 za Rok národnej identity a v tomto duchu sa budú niesť budúcoročné matičné aktivity. Nech naše deti a mladí ľudia nie sú ochudobnení o národné a kresťanské duchovné i hmotné bohatstvo, vďaka ktorému máme povedomie o našej vlastnej slovenskej identite v mori národov Európy i celého sveta,“  uviedol predseda MS M. Gešper.

  • ROK NÁRODNEJ IDENTITY

V uplynulom roku vzniklo dvanásť nových miestnych odborov, z toho jeden v Ukrajine. Dva nové odbory Mladej Matice. Obnovených bolo päť miestnych odborov. Vydavateľstvo Matice v roku 2019 vydalo tridsaťdva kníh. Ustanovizeň s finančnou podporu ministerstva kultúry odhalila sedem pamätných tabúľ, a to najmä Jurajovi Palkovičovi v Lučenci, Matúšovi Dulovi v Bratislave, pilotovi Štefanovi Devanovi v Smoleniciach či k storočnici oslobodenia vo Vranove nad Topľou a v obci Soľ, ako aj štyri busty národných osobností ‒ Ľudovíta Štúra v Štúrove, Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Milana R. Štefánika v Trstenej a Jána Vanoviča v Martine.

Ustanovizeň zamýšľa rôznymi formami lepšie vysvetliť mládeži význam národnej hrdosti a slovenského vlastenectva. Pripravuje viacero celoslovenských podujatí a vedeckých konferencií. Vyberáme niektoré z nich: Dvesto rokov od narodenia Andreja Sládkoviča, Sto desiate výročie narodenia Stanislava Mečiara, Sté výročie prijatia Trianonskej zmluvy, Šesťdesiate výročie úmrtia Jozefa Cígera Hronského či Sto rokov matičnej vedy. Vedecké konferencie plánujú matičiari zamerať na Oslobodenie Slovenska v rokoch 1944 ‒ 1945 a koniec druhej svetovej vojny,  Slovensko a stabilizácia ČSR v roku 1920, Perzekúcie päťdesiatych rokov 20. storočia a Matica slovenská, Literárna veda a lingvistika, Literatúra v Novohrade ‒ Novohrad v literatúre. Tiež pripravujú päť historických krátkometrážnych dokumentárnych filmov: Andrej Sládkovič, Trianon, Malá vojna, Sedemdesiate piate výročie oslobodenia a história zakladania miestnych odborov.

  • ŠTÁTNE ÚLOHY

Predseda dozorného výboru MS Štefan Martinkovič v novoročnom príhovore matičiarom ocenil prácu miestnych odborov, ako aj matičnej exekutívy v roku 2019. Ocenil organizáciu a priebeh snemu MS, ktorý bol najdôležitejším podujatím uplynulého roka. „Bude potrebné, aby sme v roku 2020  systémovo zabezpečili výklad  upravených stanov Matice slovenskej ako dokumentu, ktorého obsahom sú pravidlá  nášho správania pri rozvíjaní našej činnosti.  V neposlednom rade neustále musíme mať na zreteli aj úlohy, ktoré nám prostredníctvom  zákona o Matici slovenskej zveril štát.“ Definoval činnosti dozorného výboru ostatného roka a vyzval k dôslednejšiemu plneniu jeho opatrení, ako aj k vyššej aktivite získavania nových členov.  Podporil systém vnútromatičnej samosprávnej demokracie a prácu výboru MS, ktorý má právo ukladať úlohy predsedovi, podpredsedom, správcovi, ale aj ostatným členom výboru, kontrolovať ich  činnosť medzi  zasadnutiami valného zhromaždenia, posudzovať ich  činnosť pri riadení orgánov a prostredníctvom nich ich  hodnotiť aj pri riadení organizácie ako celku.

 

Viac k téme aj na odkazoch:

Novoročné prianie predsedu MS 

Príhovor k novému roku 2020 predsedu Dozorného výboru MS 

 

Veronika MATUŠKOVÁ, Maroš SMOLEC ‒ Foto: archív MS

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.