Valné zhromaždenie Matice bude 9. októbra

thumbnail

Valné zhromaždenie Matice slovenskej bude 9. októbra 2021 v Liptovskom Mikuláši. Matičiari si pravidelne po štyroch rokoch volia nové vedenie ustanovizne, hodnotia svoju činnosť za uplynulé roky a predstavujú program na najbližšie roky. V čase neprajnosti štátnych orgánov a hĺbkovej kontroly v Matici, to v Matici jednoduché určite mať nebudú. Na predsedu Matice kandidujú dvaja kandidáti. Súčasný predseda M. Gešper a súčasný predseda Dozorného výboru MS Š. Martinkovič. Matiční delegáti zo všetkých regiónov si na VZ MS v tajnom hlasovaní zvolia predsedu Matice slovenskej, predsedu Dozorného výboru MS a členov Výboru MS. Po novom si už budú voliť výrazne nižší počet členov výboru, pričom táto funkcia je neplatená. Zmenu z 38 na 28 členov odsúhlasili matičiari na Sneme MS v roku 2019 v Liptovskom Mikuláši, aby bolo rozhodovanie o ustanovizni flexibilnejšie. Zároveň obmedzili pre zamestnancov inštitúcie možnosť vykonávať mandát vo výbore súčasne s pracovným pomerom v MS. To má posilniť priamu účasť dobrovoľných matičiarov z regiónov, ako i odborníkov z dobrovoľných vedeckých a záujmových odborov na rozhodovaní o aktuálnych otázkach a smerovaní Matice slovenskej. „Mottom tohto valného zhromaždenia sa stal výrok Alexandra Dubčeka – Nezahynie národ, ktorý sa riadi tak svojím rozumom, ako aj svojím svedomím. Pamätné slová povedal po návrate z Moskvy 27. augusta 1968 v Českom rozhlase v súvislosti s intervenciou Sovietskeho zväzu proti obrodnému procesu vo vtedajšom Československu. V rámci Roka Alexandra Dubčeka 2021 si tým Matica slovenská opäť pripomína Alexandra Dubčeka ako svojho čestného člena, a to po odhalení jeho busty pred sídlom našej ustanovizne v Martine,“ priblížil predseda MS Marián Gešper. Valné zhromaždenie budú sprevádzať prísne protipandemické opatrenia podľa pokynov hygienikov a aktuálneho COVID semafora, platného pre okres Liptovský Mikuláš. Výsledky volieb oznámi Matica slovenská verejnosti po ukončení VZ MS.

 

3 OTÁZKY pre Lukáša HAVLÍKA, referenta Členského ústredia Matice slovenskej

Valné zhromaždenie Matice slovenskej (MS) sa bude konať 9. októbra 2021 v Liptovskom Mikuláši. V akých priestoroch a koľko matičných delegátov z celého Slovenska prisľúbilo účasť?

 • Valné zhromaždenie Matice slovenskej (VZ MS) sa uskutoční v Dome kultúry vo veľkej sále na Hollého ulici 4 v Liptovskom Mikuláši. Prebiehal tu aj Snem MS v roku 2019. Nachádzame veľkú ústretovosť u primátora mesta Jána Blcháča, za čo mu treba poďakovať.  Momentálne sa uzatvárajú počty a účastníci budú atakovať hranicu štyristo delegátov a hostí.

Na Slovensku zúri tretia vlna pandémie ochorenia COVID-19. Valné zhromaždenie sa však uskutoční. Aké budú obmedzenia?

 • Treba oznámiť že zhromaždenia subjektov verejnej správy organizované zo zákona sa môžu konať aj počas prísnejších opatrení, teda aj naše VZ MS sa bude môcť realizovať. Budeme vychádzať z aktuálnych opatrení a predpokladať, že aj VZ MS bude prebiehať za určitých hygienických a bezpečnostných nariadení. S istotou môžeme počítať, že to nebude v štandardnom režime bez obmedzení. Preto chcem odporučiť delegátom, aby sa správali zodpovedne a ohľaduplne a dodržiavali všetky protipandemické opatrenia, ktoré budú v tom čase a danom regióne platiť.

Prezraďte, ktorí kandidáti získali dostatočný počet nominácií na funkciu predsedu Matice a predsedu Dozorného výboru MS a koľko nominantov sa bude uchádzať o dvadsaťosem miest vo Výbore MS.

 • Dostatočný počet nominácií získali dvaja kandidáti na predsedu MS, a to predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper a predseda DV MS JUDr. Štefan Martinkovič. Marián Gešper získal nominácie od 207 miestnych odborov, 31 pracovísk, 14 okresných rád, 7 záujmových a vedeckých odborov,  4 krajských rád a 19 odborov Mladej Matice. Štefan Martinkovič získal nominácie od 40 miestnych odborov, jedného pracoviska, dvoch záujmových a vedeckých odborov a jednej krajskej rady.  Počet nominácií na predsedu Dozorného výboru MS získali taktiež  dvaja kandidáti, a to doc. Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD., a súčasný riaditeľ členskej základne PhDr. Martin Fejko.  Na kandidovanie do výboru splnilo podmienky 47  kandidátov a do dozorného výboru 17 kandidátov.

 

 List delegátom Valného zhromaždenia MS

Tohtoročné Valné zhromaždenie Matice slovenskej sa bude konať len jeden deň ‒ v sobotu 9. októbra 2021. Svoj príchod si načasujte tak, aby ste stihli začiatok Valného zhromaždenia Matice slovenskej o 10.30 hodine. Odporúčame Vám však prísť do priestorov Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, najneskôr o 10.00 hodine kvôli prezentácii delegátov valného zhromaždenia. Pri prezentácii účastníkov zasadnutia, ktoré sa uskutoční 9. októbra v čase od 7.30 hodiny do 11.00 hodiny, si prevezmete kandidačné listiny, hlasovacie lístky, lístky na stravu, resp. v prípade covidových opatrení zabalenú suchú stravu a minerálku, prípadne iné písomné materiály. Materiály, ktoré ste obdržali poštou si vezmite so sebou.
Úhrada za dopravu hromadným dopravným prostriedkom bude preplatená na základe predloženého cestovného lístka. Cestovný lístok sa prikladá k tlačivu cestovného príkazu.V prípade použitia vlastného motorového vozidla, ktorým sa dopravia delegáti, budú delegátovi vodičovi preplatené cestovné náklady len v cene cestovného lístka (prepravovaní 1 až 3 delegáti). To znamená len jednému delegátovi, ktorý je zároveň vodičom. Pri plnom obsadení vozidla delegátmi (v počte 4 alebo 5 osôb) bude majiteľovi vozidla (delegátovi) vyplatená cena pohonných hmôt vrátane amortizácie. Pre výpočet a vyplatenie náhrad bude potrebné predložiť zoznam spolucestujúcich, kópiu dokladu o havarijnom poistení, kópiu veľkého technického preukazu a doklad o nákupe pohonných látok. Vo vyplnenom cestovnom príkaze sa uvádza aj stav tachometra na začiatku cesty a po príchode do Liptovského Mikuláša. Upozorňujeme Vás, že cestovať na valné zhromaždenie môžu len prihlásení delegáti, ktorých zaregistrovalo Členské ústredie MS a formou pozvánky pozvalo na valné zhromaždenie.
Pre delegátov, ktorí majú záujem cestovať spoločnými autobusmi organizovanými Maticou slovenskou prostredníctvom oblastných stredísk, je potrebné kontaktovať príslušného riaditeľa domu, resp. vedúceho oblastného pracoviska Matice slovenskej. Cestovať autobusom môžu len prihlásení delegáti valného zhromaždenia, ktorých zaregistrovalo Členské ústredie MS a formou pozvánky pozvalo na valné zhromaždenie.


PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ

 

Marián GEŠPER: Nevzdávajme sa a zotrvajme na národnej ceste

Živú matičnú kultúru nenahradí nič

JUDr. Marián GEŠPER začal pôsobiť v Matici slovenskej ešte ako mladý matičiar. V dobrovoľníckych pozíciách spoznal celú ustanovizeň, jej fungovanie a význam. Bol jej tajomníkom, podpredsedom a od roka 2017 aj predsedom. O tento post sa uchádza druhýkrát. Má štyridsaťjeden rokov, je ženatý a povolaním právnik.

Matica slovenská (MS) prežila štvorročné obdobie od ostatného Valného zhromaždenia MS v roku 2017 najmä s programom stabilizácie vnútromatičných vzťahov a plánovania nových, predovšetkým kultúrno-osvetových projektov. Podarilo sa MS naplniť svoju víziu spred štyroch rokov? V čom najprínosnejšie?

 • Budem veľmi úprimný – nikto od miestnych odborov až po vedecké pracoviská v Martine nemal počas štyroch rokov na ružiach ustlané. Žijeme vo veľmi ťažkom čase. Nie sú to deväťdesiate roky, keď bola podpora Matice od spoločnosti a štátu veľmi vysoká. Môžeme však s optimizmom povedať, že sme so cťou dosiahli pre ustanovizeň pri všetkých obmedzeniach maximum. Ubránili sme ju a odrazili vážne pokusy ministerstva kultúry o oklieštenie našej Matice. Vytrvalo sme pracovali na kultúrnych a vedeckých aktivitách aj v pandémii. Veľa sa urobilo pre jednotu ustanovizne a matičiarov. Vo Výbore MS už nie sú nezmieriteľné rozpory ako pred rokom 2016. Cítiť pracovnú atmosféru a entuziazmus, čo považujem pri vonkajšom rozdelení slovenskej spoločnosti za veľké pozitívum. Veď aj naše stanovy nám pripomínajú, že „Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského“. Bez jednoty matičiarov to nejde. Vážim si naše členky a členov, ktorí odmietli nezmyselné rozbroje, škodiace iba ustanovizni. No aj po štyroch rokoch stmeľovania vidíme pár jednotlivcov, ktorí pokračujú v politikárčení, sú už však vo výraznej menšine. Naša štvorročná cesta zmierovania bola úspešná, krok za krokom navraciame autoritu Matice v spoločnosti i medzi politikmi. Ako vieme, bola už značne oslabená. Stabilnejšie matičné pomery, na ktorých musíme pracovať aj v budúcnosti, v oveľa väčšej miere umožnili napĺňať naše poslanie od folklóru cez vedu až po vydavateľskú činnosť. To, samozrejme, kole oči večným pochybovačom.

Matica slovenská prežila ostatné dva roky v komplikovanej atmosfére globálnej pandémie ochorenia COVID-19. Protipandemické opatrenia postihli ustanovizeň prierezovo celou jej činnosťou. Ako hodnotíte činnosť MS počas pandémie 2019 ‒ 2020?

 • Živú kultúru nenahradí nič. To cez pandémiu pochopili aj tí, ktorí nútili kultúrne inštitúcie preniesť svoju činnosť na internet. Ale naša ustanovizeň nie je virtuálna. Matica sú predovšetkým ľudia s kolektívnym historickým i matičným vedomím. Matičiari sa dokázali prispôsobiť mnohým zložitým obdobiam. Aj teraz sme preukázali, že sa počas pandémie dá pokračovať v práci. Nastavili sme pracoviská na nové tzv. pandemické úlohy a dočasným striedavým režimom profesionálnych útvarov sme zabezpečili, aby činnosť pokračovala. Práve počas obmedzujúcich opatrení sme obnovili matičnú Bibliotéku namiesto tej, ktorú nám v roku 2000 zobrali. Vydavateľská a odborná činnosť bola hodnotná, veď sme získali knižné ocenenie Titul roka. Vydávame i nové matičné časopisy a šírime ich v regiónoch, čím dávame ľuďom alternatívu v mori informácií tzv. liberálnych médií. Informačné ústredie pripravilo s vedeckými útvarmi a regionálnymi pracoviskami sériu dokumentov o slovenských dejinách či iné mediálne aktivity. A to nielen pre verejnosť, ale špeciálne i pre školy. Často sa stáva, že na významné výročia nezabudla jedine Matica slovenská, hoci nás niektorí vyhlasovali za duplicitných! Štát svojimi opatreniami obmedzil naše podujatia, no aj tak sme v roku 2020 veľa stihli a vyplatili realizované projekty regionálnej kultúry. To neurobili ani bohatšie inštitúcie.

V roku 2020 vládna koalícia rozhodla o výraznom znížení dotácie Ministerstva kultúry SR pre MS na aktuálny rok 2021, a to o 400-tisíc nižšie. Ekonomickú situáciu teda nezhoršila len pandémia, ale aj rozhodnutie štátu. V čom vidíte príčinu takéto postoja štátu voči národnej kultúrnej ustanovizni?

 • Nevedomosť a ideologická predpojatosť voči matičiarom na ministerstve kultúry, čo však má liberálne pozadie. Zbytočne sa nebičujme, že vraj je na vine Matica, že matičiari majú byť ešte viac sebakritickí. Sebakritickosť si už niektorí zamieňajú s ponižovaním matičiarov a ustanovizne. Naposledy sme to zažili v roku 2000 za ministra Milana Kňažka, keď Maticu pripravili o budovy, SNK i matičné fondy. Je to rovnaká šablóna. Médiá teraz i vtedy viedli štvavú kampaň proti Matici. Napriek tomu sme ministerku trpezlivo a profesionálne upozorňovali, že tým poškodí najmä matičiarom v regiónoch. Cez médiá im odkázala, že pre nich nemá pochopenie. Nemusíme si nahovárať, že sa to skončilo. Maticu slovenskú budeme brániť naďalej. Máme prvé pozitívne výsledky, keď sme našli podporu aj v rôznej časti politického spektra. Len vytrvať!

Národná ustanovizeň si počas svojej  158-ročnej existencie prežila mnohé komplikované obdobia. V Matici slovenskej jej predstavitelia vždy hľadeli predovšetkým do budúcnosti. Ako vidíte MS v 21. storočí a s akým programom by mala prežiť najbližšie štyri roky?

 • Matičné voľby nemôžu byť „kortešačkou“. Bola by to urážka našich predchodcov, aby sa robila súťaž, „kto dá matičiarom ľúbivejšie predvolebné sľuby“. Matica slovenská nie je politická strana a kandidáti na predsedu by sa nemali prejavovať rozposielaním pamfletov. Toto nemá miesto v posvätnej matičnej myšlienke. Dôležité je, čo už kandidáti urobili, či to, čo sľubujú, presadzovali doteraz v inej funkcii. V rámci programu udržíme a nepredáme žiadnu matičnú budovu a zachováme všetky Domy MS v regiónoch. Tie musia pracovať pre členskú základňu. Nadviažeme na prvé pozitíva v Neografii, ktorá sa po ťažkostiach opäť dostáva do zisku. Aj pri podpore miestnych odborov, matičných aktivistov a umeleckých kolektívov budeme plánovať našu prácu v dlhodobých horizontoch. Zakladatelia nám dali nadčasové poslanie, ktoré zostáva, mení sa iba jeho aktuálna forma. V tomto zložitom období ďalšia matičná generácia postupne prevzala štafetu, čím sme zachránili kontinuitu ustanovizne. Uvedomme si, že nielen mládež, ale celá spoločnosť je médiami vychovávaná k materializmu, vlastnému prospechu a odporu k všetkému národnému. Preto si vážme všetkých úprimných matičných činovníkov. Naďalej spoločne pracujme v členskej základni, vede, vydavateľstve i so slovenskými krajanmi v zahraničí.

Čo by ste odkázali na záver nielen všetkým matičiarom, ale aj Slovákom a čitateľom SNN?

 • Nevzdávajme sa a zostávajme na ceste. Slovenskému národu to povedal aj pápež František v Šaštíne. Tieto slová platia i pre nás. Vytrvať na národnej ceste je v tejto situácii to najdôležitejšie. Nenechajme sa oklamať a znechutiť. My veľmi dobre vieme, kto sme a kam kráčame. Naše matičné a národné presvedčenie nám nemôže zobrať nikto, nech sa deje čokoľvek.

Podpora štátu je na rozvoj činnosti národnej ustanovizne
Štefan MARTINKOVIČ: Matica potrebuje jednotu milovníkov národa

Za predsedu Matice slovenskej kandiduje Štefan MARTINKOVIČ. Má sedemdesiatšesť rokov. V Bratislave skončil Právnickú fakultu UK a v roku 1981 získal akademický titul JUDr. z oblasti štátneho práva. Takmer pätnásť rokov pracoval, a to až do roka 1989, vo Vedeckotechnickej spoločnosti v Slovenskej rade ČSVTS, neskôr v Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností ako vedúci organizačno-legislatívneho odboru. Po roku 1990 bol najprv zapísaný do Komory Komerčných právnikov, v roku 1996 po absolvovaní advokátskych skúšok sa stal advokátom. Profesiu advokáta vykonával do 15. novembra 2013, keď mu súčasne na základe voľby za predsedu DV MS vznikol pracovný pomer s Maticou slovenskou ako predseda Dozorného výboru Matice.

Matica slovenská (MS) prežila štvorročné obdobie od ostatného Valného zhromaždenia MS v roku 2017 najmä s programom stabilizácie vnútromatičných vzťahov a plánovania nových, predovšetkým kultúrnoosvetových projektov. Podarilo sa MS naplniť svoju víziu spred štyroch rokov? V čom najprínosnejšie?

 • Štyri roky je relatívne krátky čas na to, aby sme mohli hovoriť o zavŕšení stabilizácie vnútromatičných vzťahov. V každom prípade si treba vyjasniť funkčné postavenie a úlohy napríklad Výboru MS ako najvyššieho výkonného orgánu, pristúpiť k vymedzeniu postavenia štatutárneho orgánu – predsedu MS, resp. hovoriť o kolektívnom štatutárnom orgáne, napríklad Predsedníctve MS, a prebudovať v týchto súvislostiach organizačný poriadok a upraviť Stanovy MS. Navyše, v tejto oblasti treba „prekopať“ celkovú systemizáciu aparátu a vyjasniť vzťahy volené orgány – aparát. K druhej časti otázky ‒ sme v tejto oblasti len na začiatku tvorby plnohodnotných kultúrnoosvetových projektov, ich zmysluplnosti vrátane predstavy o očakávaných výsledkoch. Pokiaľ ide o program, resp. jeho obsah, v MS po VZ v roku 2017 nemožno tvrdiť, že sa nevykonalo dosť pozitívneho, najmä na úrovni miestnych odborov, no ako predseda DV so zreteľom na plnenie prijatých uznesení VZ a následného snemu sme ešte veľa dlžní aj po budúcom VZ.

Matica slovenská prežila ostatné dva roky v komplikovanej atmosfére globálnej pandémie ochorenia COVID-19. Protipandemické opatrenia postihli ustanovizeň prierezovo celou jej činnosťou. Ako hodnotíte činnosť MS počas pandémie 2019 ‒ 2020?

 • Napriek tomu, že nemohli fyzicky zasadať príslušné orgány MS, výkonní pracovníci a zamestnanci MS počas dosť dlhého obdobia mali ústredný pokyn pracovať „z domu“. Pri dobrom riadení a ukladaní úloh sa z pohľadu na dosiahnuté výsledky mohlo vykonať viac, najmä v koncepčnej oblasti, napríklad pri spresnení hlavných kritérií v rámci hlavných aktivít, regionálnej kultúre, aby sa z hľadiska ich obsahového zamerania mohlo následne skvalitňovať ich uplatnenie v praxi a v nemalej miere sa mohlo intenzívnejšie pracovať na príprave nadchádzajúceho VZ.

V roku 2020 vládna koalícia rozhodla o výraznom znížení dotácie Ministerstva kultúry SR pre MS na aktuálny rok 2021, a to o 400-tisíc nižšie. Ekonomickú situáciu teda nezhoršila len pandémia, ale aj rozhodnutie štátu. V čom vidíte príčinu takéto postoja štátu voči národnej kultúrnej ustanovizni?

 • Štátna a účelová dotácia nie je a nemôže byť naším cieľom. Je to prostriedok na rozvoj činnosti a treba stanoviť obsah, konkrétne úlohy, pretože dotácia sa poskytuje v zmysle zákona o MS na plnenie vymedzených úloh Matice odhora až dolu, teda až po základné organizačné zložky. Je pre nás podstatné a zaväzujúce, aby sme žiadali o poskytnutie štátnej účelovej dotácie najmä na našu činnosť, nie však len pre ústredie. Veci treba dať na správnu mieru. Matica na rok 2021 dostala o desať percent menej z konštantného základu 1,5 milióna. Pokiaľ ide o čiastku 400-tisíc eur, bola to samostatná čiastka, ktorú Matica priebežne dostávala navyše na požiadanie od konštantného základu. Je na škodu, že po prvom prijatí u pani ministerky nepokračoval konštruktívny dialóg Matica – ministerstvo kultúry.

Národná ustanovizeň si počas svojej 158-ročnej existencie prežila mnohé komplikované obdobia. V Matici slovenskej jej predstavitelia vždy hľadeli predovšetkým do budúcnosti. Ako vidíte MS v 21. storočí a s akým programom by mala prežiť najbližšie štyri roky?

 • Minulá sláva veští slávu budúcu len vtedy, ak vieme odpovedať na výzvy dneška. Matica je nepochybne aj dnes potrebná inštitúcia, a aby dobre fungovala, dôležitý je obsah jej programu, o ktorého užitočnosti treba presvedčiť štát, jeho orgány, ale aj národ, z ktorého vzišla, a celú verejnosť.  Chcem zdôrazniť základný atribút: jednota milovníkov národa si v prvom rade vyžaduje jednotu v Matici, a to najmä v programových úlohách postavených na obdobie štyroch rokov po VZ, ale aj vo vzájomných vzťahoch. Matičná veda – rozvoj duchovnosti, vnútorný život v Matici v celej svojej vertikále vrátane prirodzeného rozvoja demokracie a dodržiavania jej základných princípov, táto úloha nie je ešte stabilne v Matici uchopená. Komplexne postaviť a budovať programy (aj súťaže) v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva, jeho uchovávanie a ochranu a obnovovanie národných a ľudových tradícií. V načrtnutých pilieroch má Matica pôsobiť v danom čase. Citácie o akejsi nadčasovosti Matice zavádzajú k večnosti, to si nenamýšľajme! Matica tu nebude večne. Ak matičiari nebudú sebakritickí, ak nám budú sebareflexia a kritika cudzie a neprístupné, pokrok neočakávajme. Po naplnení naznačených pilierov by sa Matica mohla stať strediskom rozvíjania kultúrnych aktivít, strážkyňou identity slovenského národa, a to už aj preto, že sme národ s poddimenzovaným sebavedomím .
  Treba vyžadovať vyššiu odbornosť matičných zamestnancov, budem spoluvytvárať podmienky na spravodlivejší a objektívnejší volebný systém, jednoznačne podporím prenesenie časti kompetencií na krajské rady vrátane právnej subjektivity a finančných prostriedkov.

Čo by ste odkázali na záver nielen všetkým matičiarom, ale aj Slovákom a čitateľom SNN?

 • Matičiarom ‒ aby si lepšie všímali, aké podmienky im vytvárajú orgány (výbor, predsedníctvo, vedúci funkcionári, vedúci pracovníci a jednotlivé pracoviská na ústredí MS) na činnosť.
  Slovákom ‒ národ a celá spoločnosť Maticu potrebuje a zároveň Matica potrebuje ich ochranu za predpokladu, že vykonáva verejnoprospešné aktivity na rozvoj národného života.
  Čitateľom SNN ‒ želám predovšetkým, aby so záujmom čítali národnú tlač, najmä vtedy, ak jej obsah je pútavý, má aktuálnu výpovednú hodnotu a že sú to aktuálne a objektívne správy najmä o živote v Matici.
  Nemôžeme sa tváriť, že je všetko v poriadku, dokonca že sme dobrí alebo veľmi dobrí. Nie je to pravda. Očakávam podstatnú zmenu v riadení Matice, v jej správnom smerovaní v činnosti, v opätovnom získaní rešpektovaného mena MS, ako aj jej postavenia v spoločnosti. K tomu všetkému – v prípade môjho zvolenia do funkcie predsedu – chcem prispieť. Ale aj tým, že svoju mzdu z MS venujem na činnosť Matice s dôrazom na regionálnu kultúru a hlavné aktivity na základe verejného prísľubu – a to všetko spolu s ostatnými angažovanými matičiarmi.

PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV NA PREDSEDU DOZORNÉHO VÝBORU MATICE SLOVENSKEJ

PhDr. Martin FEJKO

V súčasnosti pôsobí v Matici slovenskej ako riaditeľ Členského ústredia MS. V nominačnom procese získal podporu 195 miestnych odborov, 31 pracovísk, 14 oblastných rád, 7 záujmových a vedeckých odborov, 4 krajských rád a 19 odborov Mladej Matice.

Od roka 2007 som členom MS, pôsobil som ako mladý matičiar v OMM Vranov nad Topľou, následne aj v MO MS v Davidove. Z tejto obce som aj rodákom. Pre kandidatúru na predsedu DV MS som sa vzdal nominácie na predsedu MO MS. V ČÚ som pracoval od roka 2011 ako KOP, v júli 2013 som sa stal povereným riaditeľom ČÚ a od septembra 2015 na základe výberového konania ma vymenoval bývalý predseda za riaditeľa. Vyštudoval som Fakultu Verejnej správy UPJŠ v Košiciach, kde som po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky získal titul PhDr. Som slobodný, mám štyridsaťjeden rokov.
Moje smerovanie k národným a matičným myšlienkam sa zrodilo už v rodine a pokračovalo na základnej škole až po samotné zamestnanie v MS. Mal som šťastie, že mojím triednym učiteľom sa stal R. Jevín, aktívny matičiar pôsobiaci nielen vo vranovskom okrese. Jeho nadšenie pre matičné veci a ideály, rodičovský prístup a bezpochyby jeho koncoročné výlety za národnými dejateľmi a ich pôsobiskami stáli za mojím vrúcnym vzťahom už od mladých čias k MS.
Začiatkom roka 2011 som dostal ponuku pracovať v ústredí v Martine. Neváhal som. Podstatnú časť svojho profesionálneho života som preto prežil v MS. Prácu pre MS som vždy vnímal a vykonával ako poslanie, nie ako zamestnanie, pretože spolupodieľať sa na uchovávaní dedičstva našich otcov považujem za česť. Som otvorený človek, rád cestujem. Najhlavnejším poslaním práce môjho súčasného pracovného zaradenia je predovšetkým metodicky pomáhať našim matičiarom v ich odboroch, kluboch, oblastných strediskách, OR a KR po celom SR. Je to práca, ktorá ma napĺňa, pretože som vzišiel z radov matičného hnutia. Poznám preto dobre problémy odborov, matičiarov. Aj náš MO MS v Davidove realizuje podujatia podobné podujatiam MO v iných častiach Slovenska. Ich príprava si vyžaduje ochotu a nadšenie, dobrovoľníctvo, začo patrí našim členom veľké poďakovanie. Preto ma vôbec neprekvapujú požiadavky matičiarov. Som spolutvorcom všetkých legislatívnych noriem, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, ako napríklad stanovy alebo zriaďovacie listiny či štatúty KR a OR a mnohé ďalšie, alebo také, ktoré sú v prípravnom konaní. Znalosť matičného hnutia, pomoc aktivitám odborov, metodická súčinnosť s D MS a OP MS či OR a KR alebo organizovanie mimoriadnych VZ MO MS, kde som aktívne riešil pálčivé problémy matičiarov, je podľa mojej mienky najlepším východiskovým predpokladom na prácu a poslanie predsedu DV MS. Vždy som spolupracoval pri ich riešení aj s DV MS.
Mojou základnou úlohou bude, ak, samozrejme, získam od delegátov dôveru, okrem iného zabraňovať ovplyvňovaniu rozhodovania subjektívnymi vplyvmi v čo najväčšej miere. Vylúčenie týchto vplyvov budem presadzovať pomocou implementovania neosobných pravidiel do rozhodovacieho procesu, tvorbou jednotných pravidiel a najmä neodkladaním rozhodovania vo veci, pretože odďaľovanie rozhodnutia môže vyvolávať rôzne podozrenia. Do rozhodovacieho procesu vniesť objektívnosť a spravodlivosť tým, že pri sporoch treba vždy vypočuť všetky zainteresované strany. DV je „odsúdený“ na spoluprácu s výborom a ostatnými útvarmi MS, ktorým musí aktívne pomáhať a riešiť vzniknuté sporné veci.
O práci v DV sa dá ešte písať mnoho, ale podstatné však je to, že chcem priniesť do práce DV stabilitu a istotu. A práve z dôvodov poznania mojej práce za ostatných jedenásť rokov môžete vedieť, čo môžete odo mňa očakávať.


Doc. Ing. Dr. Ján BULECA, PhD.

Aktuálne pôsobí ako podpredseda Dozorného výboru MS. V nominačnom procese získal podporu 48 miestnych odborov MS, 1 pracoviska, 2 záujmových a vedeckých odborov a 1 krajskú radu. Na matičnom živote sa aktívne podieľam už viac ako dvadsaťpäť rokov, pôsobil som vo viacerých funkciách vrátane funkcie predsedu Miestneho odboru MS v Košiciach a tretie funkčné obdobie som členom a v súčasnosti podpredsedom Dozorného výboru Matice slovenskej. Za svoju činnosť v MS som bol viackrát vyznamenaný. Profesijne pôsobím ako docent v odbore financie na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde vykonávam funkciu prodekana pre vonkajšie vzťahy a rozvoj, ako aj koordinátora mobilitných projektov Európskej únie (Erasmus), koordinátora medzinárodných stáží Európskej univerzity Ulysseus, zástupcu pri Rade vysokých škôl, člena vedeckej rady fakulty a certifikovaného interného audítora manažmentu kvality. Rozhodnutie kandidovať na funkciu predsedu DV MS vychádza z mojej konzistentnej dlhoročnej aktivity v oblasti financií, kontrolnej a audítorskej činnosti v MS, projektového manažmentu, práce s vysokoškolskou mládežou, bohatých domácich a zahraničných kontaktov, ako aj zahraničných pobytov vyše pätnástich krajinách sveta. Pri výkone činností Dozorného výboru Matice slovenskej, ale aj v širšom kontexte pre zlepšovanie obrazu Matice slovenskej a jej postavenia rád využijem získané kompetentnosti, ako aj moje skúsenosti a kontakty.
Ako predseda Dozorného výboru by som sa v najbližšom období chcel zamerať najmä na:
‒ vykonanie právneho auditu a komplexnej kontroly vnútorných legislatívnych noriem MS a ich súladu so zákonom,
‒ kontrolu rozpracovania cieľov Valného zhromaždenia MS a jeho priebežného plnenia,
‒ presadzovanie a vyžadovanie odbornosti, nie riešenie sociálnej otázky zástupcov Matice slovenskej v Neografii a ďalších spoločnostiach, v ktorých má MS vlastnícky podiel, najmä prostredníctvom vyžadovania relevantných informácií o ekonomickej situácii v týchto podnikoch,
‒ zavedenie kontrolných štandardov INTOSAI pre zaistenie kvality a profesionálnej úrovne kontroly Dozorného výboru MS,
‒ aplikáciu metód manažmentu kvality a projektového manažmentu pre optimalizáciu pracovných postupov Dozorného výboru MS,
‒ presadenie vytvorenia orgánu vnútornej kontroly v MS,
‒ aplikovanie metód finančnej analýzy pri kontrole podnikov s majetkovou účasťou MS,
‒ publikovanie závažných zistení a odporúčaní Dozorného výboru MS v matičných komunikačných prostriedkoch, aby o nich boli priebežne informovaní členovia Matice slovenskej,
‒ stretávanie Dozorného výboru MS vo všetkých regiónoch Slovenska, aby sa všetci jeho členovia mali možnosť oboznámiť s riešenými problémami priamo na mieste.
Mojím heslom pri aktivitách pre Maticu slovenskú bolo vždy jej slúžiť a dávať, za celé obdobie mojej činnosti som nikdy nežiadal ani nedostal nijaký honorár, naopak (tak ako mnohí ďalší matičiari), okrem mojej práce a voľného času som na matičné aktivity pravidelne prispieval aj finančne. O pozíciu predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej sa uchádzam ako dobrovoľný a nezávislý člen Matice slovenskej. Dúfam a verím, že v ďalšom volebnom období sa naša najstaršia kultúrna ustanovizeň stane vzorom kultúrnosti, demokratickosti, odbornosti, slušnosti a komunikácie jej reprezentantov pre celý slovenský národ.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.