Veľvyslanec Srbskej republiky Šani DERMAKU aj o dobrých vzťahoch našich Matíc

thumbnail

Srbsko je jednoznačne za mier v Ukrajine. Srbská republika sa stala na rok 2015 predsedníckym štátom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Na jej činnosť sa sústreďuje mimoriadna pozornosť, pretože práve OBSE sa pre krízu v Ukrajine dostáva do popredia pozornosti. Ukrajinská kríza je aj prioritou srbského predsedníctva. Vzhľadom na to, že Srbsko sa usiluje o členstvo v EÚ a zároveň aj naďalej si udržuje a chce udržať blízke vzťahy s Ruskou federáciou, jeho diplomacia je vystavená mimoriadne náročným úlohám. Srbské predsedníctvo stojí pred  hľadaním spôsobov, ako riešiť otázky jedného z najzávažnejších európskych problémov. Srbsko je zároveň postavené pred dôležité a zodpovedné úlohy aj ako štát, ktorý sa usiluje o začatie konkrétnych rokovaní o vstupe do EÚ, pričom má podporu Slovenska aj v otázke neuznania jednostranného vyhlásenia Kosova. Pre matičnú i slovenskú verejnosť nie je zanedbateľná dlhá tradícia spolupatričnosti Matice srbskej a Matice slovenskej a fakt, že srbskí vlastenci sa v 19. storočí nielen poznali s našimi národnými buditeľmi, ale priamo sa inšpirovali osobnosťou Ľudovíta Štúra.

  • Srbská republika v tomto roku prevzala po Švajčiarsku predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Môže tak výrazne prispieť k autorite a rešpektu OBSE a zároveň svojej vlastnej – ako to vníma srbská diplomacia?

Srbská republika od Švajčiarska v januári prevzala predsedníctvo v OBSE, ktoré bude trvať počas celého roka 2015. Predsedníctvo bude ukončené veľkou udalosťou – stretnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov tejto organizácie, ktorá združuje päťdesiatsedem štátov. Nejde iba o všetky európske štáty, ale aj o Spojené štáty americké a Kanadu a tiež o štáty Strednej Ázie. V tomto roku si pripomíname aj štyridsiate výročie prijatia helsinského Záverečného aktu, možno najvýznamnejšieho dokumentu OBSE. Predsedníctvo Srbskej republiky v OBSE prichádza vo veľmi zložitom momente ‒ počas trvania krízy v Ukrajine, ktorú chcú všetci členovia OBSE riešiť mierovou cestou. Jednou z priorít v rámci agendy je aj riešenie zamrznutých konfliktov cestou dohodnutých formátov. Pri podávaní kandidatúry Srbskej republiky na predsedníctvo v OBSE sme sa domnievali, že predsedníctvo krajiny Západného Balkánu by poskytlo pridanú hodnotu k činnosti organizácie, osobitne v zmysle odovzdávania skúseností získaných na základe našej skúsenosti, pre širší región OBSE. Rozhodnutie OBSE o predsedníctve Srbskej republiky počas roka 2015 predstavuje uznanie vybudovanej demokratickej kapacite nášho štátu, ktorý bude ako kandidát na členstvo v Európskej únii pracovať na propagácii cieľov OBSE a ďalšej afirmácii tejto organizácie na prospech všetkých členov. To najlepším spôsobom potvrdí a zvýši prestíž Srbska v medzinárodnom spoločenstve.

Nedávne udalosti, žiaľ, ešte raz zvýraznili skutočnosť, že medzinárodné spoločenstvo má zostať bdelé pred existujúcimi a novými teroristickými hrozbami. Angažovanie Srbskej republiky v rámci Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE) a neskôr v OBSE trvá dlho, Juhoslávia patrila medzi zakladateľské štáty KBSE, ktorá prerástla do OBSE, a bola aj jedným z najaktívnejších členov. Prvý samit kontinuity KBSE sa uskutočnil v Belehrade v rokoch1977 a 1978. V decembri 2015, po takmer štyridsiatich rokoch, bude Srbská republika v Belehrade hostiteľom stretnutia ministrov zahraničných vecí OBSE.

  • Srbsko má tradične dobré vzťahy s Ruskou federáciou. Nekomplikuje to vzťahy s Kyjevom? Aké sú teraz hlavné zásady Srbska a ako je vnímané v neľahkej situácii pri práci misie OBSE v Ukrajine?

Srbsko skutočne má tradične dobré vzťahy s Ruskou federáciou, to však nekomplikuje naše vzťahy s Ukrajinou. Pre nás je dôležitá principiálna pozícia týchto dvoch štátov, aj čo sa týka otázky Kosova a Metohije. My si skutočne vážime rešpektovanie princípu suverenity a územnej celistvosti Srbskej republiky, domnievame sa, že tento princíp má mimoriadnu hodnotu pre bezpečnosť Európy a sveta. Počas uplynulých dvoch mesiacov predsedníctva v OBSE Srbská republika získala, o tom sme presvedčení, na reputácii u všetkých členských štátov vďaka principiálnemu a objektívnemu prístupu. Úspešná činnosť Misie OBSE v Ukrajine je v záujme tak Ruskej federácie, ako aj Ukrajiny, podporujú ju všetci členovia organizácie, pretože ide o dôležitý inštrument na nastolenie trvalého prerušenia bojových akcií a upokojenie situácie, ukončenie utrpenia obyvateľstva, čo je podmienkou na úspešný dialóg a dosiahnutie mierového riešenia skutočne zložitého konfliktu. Chcem vyzdvihnúť, že nedávno na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, na ktorom sa zúčastnil prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Ivica Dačić, hovorilo pochvalne o srbskom predsedníctve OBSE všetkých pätnásť predstaviteľov členských štátov BR OSN. Náš prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí sa nedávno stretol aj s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom, so štátnym tajomníkom Spojených štátov amerických Johnom Kerrym, ako aj s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Pavlom Klimkinom, čo prispieva k upokojovaniu situácie v teréne a k úspešnému angažovaniu OBSE. Koncom marca uplynie mandát Misie OBSE v Ukrajine, verím, že misia bude aktívna aj počas nasledujúceho roka.

  • Tento veľmi náročný rok preveruje nielen OBSE, ale postavil aj Srbskú republiku pred nové výzvy upevniť si pozície v integračnom procese do európskych štruktúr – v akom horizonte vidíte proces vstupu do Európskej únie?

Úspešné predsedníctvo v OBSE určite môže prispieť aj k procesu integrácie Srbskej republiky do Európskej únie. Srbská republika je členom Trojky OBSE popri budúcej predsedajúcej krajine Nemecku a minulej predsedajúcej krajine Švajčiarsku. Lídri Nemecka, Francúzka, Ruskej federácie a Ukrajiny zverili Misii OBSE kontrolu a verifikáciu implementácie, uskutočňovania minských dohôd. Predsedajúci OBSE, prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Ivica Dačić pravidelne komunikuje o týchto otázkach s vysokou predstaviteľkou Európskej únie Federicou Mogheriniovou. Strategickým rozhodnutím Srbskej republiky je členstvo v Európskej únii. Srbská republika ako kandidát na členstvo v Európskej únii vykonala počas predchádzajúcich rokov veľa úsilia a konkrétnych aktivít s cieľom reforiem, umožňujúcich otváranie jednotlivých rokovaní o kapitolách, po uzavretí ktorých sa má stať členom Európskej únie. Prebieha realizácia náročných, ale zároveň aj nevyhnutných ekonomických reforiem, ktoré umožnia, aby sa Srbská republika stala ekonomicky efektívnym štátom s hospodárstvom, ktoré bude môcť fungovať v Európskej únii a ktoré bude príťažlivým pre zahraničných investorov.

Je vám známe, že v Európskej únii stále viac narastá presvedčenie o nevyhnutnosti súhlasu s novým integračným krokom pre Srbskú republiku, najvyšší predstavitelia Európskej únie a veľkého počtu členských štátov verejne vyhlasujú, že treba, aby rokovania o kapitolách so Srbskou republikou boli otvorené čím skôr. Keď je reč o dialógu s Prištinou a o normalizácii vzťahov, Srbská republika je konštruktívna, má iniciatívu, nedávno bola za sprostredkovania vysokej predstaviteľky Európskej únie Federiky Mogheriniovej dosiahnutá dohoda, ktorou sa upravuje oblasť súdnictva na území Kosova a Metohije. Sme presvedčení, že už v prvej polovici roka, najneskôr v septembri, budú otvorené prvé rokovania o kapitolách medzi Srbskou republikou a Európskou úniou. Tým by bolo nepochybne reálne ohodnotené všetko to, čo Srbská republika doteraz vykonala, a tiež povzbudený ďalší reformný proces, ktorý vedie predseda vlády Aleksandar Vučić a celá srbská vláda.

  • Slovenská republika tradične podporuje integračné úsilie Srbska, čo najmä oceňujete, či očakávate pri svojom pôsobení v Slovenskej republike?

Slovenská republika patrí medzi členské štáty Európskej únie, ktoré majú najvýraznejšiu úlohu pri povzbudzovaní v pokračovaní politiky rozširovania Európskej únie a pokračovaní integračného procesu o štáty Západného Balkánu. Je veľmi aktívna na zodpovedajúcich rokovaniach v Bruseli, objektívne hodnotí úsilie Srbskej republiky a podporuje čo najskoršie otvorenie rokovaní o kapitolách medzi Srbskou republikou a Európskou úniou. Veľmi si vážime, že 31. októbra 2014 Slovenská republika ako predsedajúca krajina Vyšehradskej skupiny (V4) usporiadala v Bratislave stretnutie ministrov zahraničných vecí V4 a Západného Balkánu, na ktorom sa zúčastnil prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Ivica Dačić a na ktorom spolu s ostatnými krajinami V4 zaujala stanovisko, aby rokovania medzi Európskou úniou a Srbskou republikou boli začaté čím skôr. Sme vďační za dôsledné rešpektovanie medzinárodného práva, za skutočnosť, že Slovenská republika neuznala jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova, čo bolo potvrdené aj vyhlásením Národnej rady Slovenskej republiky. Naše bilaterálne vzťahy sú veľmi dobré, ide o tradíciu, ktorá má svoje dlhé historické korene. Pritom nemyslím iba na slovanský pôvod, ale aj na porozumenie a podporu v ťažkých obdobiach, ktorými prechádzal aj slovenský, aj srbský národ. Som presvedčený o tom, že Slovenská republika bude pokračovať v podpore Srbskej republiky či už samostatne, ako aj v spolupráci s inými štátmi Vyšehradskej skupiny a Európskej únie a tiež o tom, že sa o niekoľko rokov ocitneme spolu v Európskej únii, čo umožní ešte väčšie zbližovanie a spoluprácu dvoch blízkych národov, k čomu aj početná slovenská menšina v Srbskej republike skutočne dáva špecifický a dôležitý príspevok.

Majúc na zreteli, že ide o rozhovor pre týždenník Matice slovenskej, chcem vyzdvihnúť tiež tradične dobré vzťahy Matice slovenskej a Matice srbskej, skutočnosť, že mnohí významní a vzdelaní Srbi počas 19. storočia svoje vzdelanie získavali v Bratislave i v iných slovenských mestách, ako aj to, že neskôr pestovali vzťahy s významnými Slovákmi tých čias. Skutočne je pekné, keď sa môžeme pochváliť našim hosťom pri ich návštevách Bratislavy a ponúknuť im, že ich vezmeme na prechádzku ulicami Svetozara Miletića a Vuka Karadžića.

V tomto roku sa na Slovensku pripomína dvestoročnica narodenia Ľudovíta Štúra, osobnosti, ktorej dielo má trvalú hodnotu nielen pre Slovákov, ale aj pre iné slovanské národy. Veľvyslanectvo Srbskej republiky takisto poskytne svoj očakávateľný príspevok k pripomínaniu si tohto dôležitého jubilea.

 Zhováral sa Dušan D. KERNÝ ‒ Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.