Verejno-obchodná súťaž na predaj nehnuteľnosti MS

thumbnail

Matica slovenská so sídlom P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, IČO 00179027, zastúpená štatutárnym orgánom Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., predsedom Matice slovenskej,

VYHLASUJE podľa § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka neurčitým osobám obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy

na predaj nehnuteľného majetku Matice slovenskej vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Košice-okolie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1696 katastrálne územie Moldava nad Bodvou, časť A: parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parc. č. 94/1, výmera 177 štvorcových metrov – záhrady, parc. č., 95, výmera 318 štvorcových metrov – zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 96, výmera 670 štvorcových metrov – zastavané plochy a nádvoria, stavby súp. č. 143 na parc. č. 95, druh stavby – iná budova, popis stavby – prev. budova, časť B: vlastník Matica slovenská, Novomeského 32, Martin, PSČ 036 52, SR, v spoluvlastníckom podiele 1/1, časť C: bez zápisu, tento je podľa § 5 ods. 3 zák. č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií nepotrebná vec, ktorá už neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť verejnoprávnej inštitúcii na plnenie jej základných úloh ani na plnenie jej iných úloh, preto Matica slovenská podľa § 5 ods. 1 zák. č. 176/2004 Z. z. predá túto nepotrebnú nehnuteľnú vec, a to len v celosti na základe obchodnej verejnej súťaže tomu, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Požadovaná kúpna cena, minimálne podľa znaleckého posudku: 53 000 eur. So znaleckým posudkom na nehnuteľný majetok sa navrhovateľ môže oboznámiť u vyhlasovateľa, termín nahliadnutia, ako aj obhliadky nehnuteľnosti si môže navrhovateľ dohodnúť na tel. č.: 0918904969, e-mail: riaditel@matica.sk, adresa: Sekretariát MS, P. Mudroňa č.1, Martin.

Po vyhodnotení ponúk konečné a definitívne rozhodnutie o predaji musí schváliť výbor Matice slovenskej a cenu za nehnuteľnosti je kupujúci povinný zaplatiť v deň nadobudnutia platnosti zmluvy.

            Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

Určuje sa spôsob podávania návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na uvedené nehnuteľnosti, a to písomne na adresu vyhlasovateľa v zalepenej obálke výrazne označenej neotvárať: VOS v lehote 15. 8. 2014, do ktorej možno návrhy podávať, lehota na oznámenie vybraného návrhu je 5. 9. 2014. Vyhlásenie a obsah podmienok obchodnej verejnej súťaže bude uverejnený na www.matica.sk a v celoštátnom týždenníku Slovenské národné noviny.Vyhlasovateľ si určuje právo na zmenu alebo zrušenie uverejnených podmienok a súťaže, toto právo v uverejnených podmienkach súťaže si vyhradil a zmenu alebo zrušenie uverejnil spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Predložený návrh nemožno odvolať, meniť alebo dopĺňať po jeho predložení. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

Po vyhodnotení ponúk konečné a definitívne rozhodnutie o predaji musí schváliť výbor Matice slovenskej a cenu za nehnuteľnosti je kupujúci povinný zaplatiť v deň nadobudnutia platnosti zmluvy. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú ustanovené v súlade s § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb., ostatné tu osobitne neupravené práva a podmienky upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona. Navrhovateľ podaním návrhu vyslovuje súhlas so všetkými podmienkami obchodnej verejnej súťaže.

 

 

                                                                                                          Ing. Marián Tkáč, PhD.

                                                                                                       predseda Matice slovenskej

V Martine 7. 7. 2014Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.