Výberové konanie Matice slovenskej_riaditeľ DMS Košice

Matica slovenská

podľa ustanovení Zásad výberových konaní na vedúce funkcie pracovísk, útvarov a ústavov Matice slovenskej zo dňa 1. 2. 2014

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca

 

Obsadzované miesto: riaditeľ Domu Matice slovenskej

Miesto výkonu práce: Dom Matice slovenskej, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Náplň práce: riadenie Domu Matice slovenskej (ďalej iba DMS) ako samostatného profesionálneho, výkonného, metodického a odborného pracoviska s právnou subjektivitou na vymedzenom území, ktoré plní kultúrne a spoločenské ciele voči členskej základni, ale aj širokej verejnosti. Predovšetkým zabezpečuje systematickú starostlivosť o rast členskej základne, vytváranie podmienok na zakladanie a rozvíjanie činnosti MO, ZO, VO a OMM, propagáciu Matice slovenskej prostredníctvom tlačovín a výrobkov, napomáha dodržiavanie platných zákonov v oblasti upevňovania slovenskej štátnosti, používane štátnej symboliky a jazyka, ochranu a rozvíjanie slovenskej kultúry i duchovného života národa. Zabezpečuje dodržiavanie finančného rozpočtu MS a využívanie grantového systému s cieľom finančného zabezpečenia činnosti DMS. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy,  kultúrnymi inštitúciami,  školami, neštátnymi i mimovládnymi organizáciami a ďalšími organizáciami v územnej pôsobnosti. Pripravuje ročné hodnotiace správy, rozbory činnosti a rozpočtu DMS, spolu s Členským ústredím MS koordinuje celkovú činnosť DMS, predovšetkým pri realizácii projektov na regionálnej úrovni. Nesie zodpovednosť za plnenie spoločenského poslania DMS v zmysle zriaďovacej listiny DMS, zabezpečuje úlohy určené príslušnými zákonmi a základnými dokumentmi MS, zodpovedá za hospodárenie DMS a starostlivosť o zverený majetok. Komplexne riadi a vyhodnocuje práce podriadených pracovníkov.

Požiadavky na uchádzača:

  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
  • odborná prax v kultúre vítaná
  • profesionálne vystupovanie, prezentačné, riadiace a organizačné schopnosti
  • samostatnosť, rozhodnosť, zodpovednosť, dynamickosť
  • potrebná gramotnosť PC na používateľskej úrovni
  • znalosť cudzieho jazyka vítaná
  • vodičský preukaz sk. B
  • členstvo v Matici slovenskej.

Termín nástupu: dohodou

 

Informácie pre uchádzača: Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom, motivačným listom, koncepciou riadenia a činnosti DMS v Košiciach, dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné na ciele výberového konania zaslať najneskôr do 30. 11. 2015  na adresu: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin alebo osobne v podateľni na uvedenej adrese, pod značkou: „Výberové konanie Dom MS Košice“.

 

Kontaktná osoba: Bc. Eva Farkašová, tel: 043/381 2820

V Martine dňa 9. 10. 2015

                                                                                                            Ing. Marián Tkáč, PhD., v. r.

                                                                                                       predseda MSPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.