Záslužná práca profesora Richarda Marsinu

thumbnail

Meno profesora Richarda Marsinu je nerozlučne spojené s Historickým odborom Matice slovenskej a v širšom zmysle s celou Maticou slovenskou. Už po obnovení HO MS (zanikol po nedobrovoľnom odchode prof. D. Rapanta z univerzity v ére boja proti „buržoáznemu nacionalizmu“) na valnom zhromaždení HO MS, ktoré sa konalo 11. decembra 1992 v Martine, bol zvolený za jeho predsedu. Niekoľko volebných období bol aj členom výboru Matice slovenskej.

Vlani sa prof. R. Marsina, rodák zo Šiah (1923), dožil vzácneho jubilea a tento rok vydavateľovo Post scriptum vydalo súbor jeho prác Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie. Pri jej prezentácii tajomník Matice slovenskej historik PhDr. Peter Mulík uviedol stručný výpočet matičných aktivít Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richarda Marsinu, DrSc., slovenského historika, archivára a špičkového znalca slovenského a uhorského stredoveku.

DLHOROČNÉ AKTIVITY

Profesor Richard Marsina je členom prezídia Matice slovenskej. V tomto jej najvyššom poradnom orgáne je jedným z najdlhšie pôsobiacich členov. Ako predseda Historického odboru MS R. Marsina listom predsedovi akademického senátu Univerzity Konštantína Filozofa prof. Obertovi vyjadril na podnet prezídia Matice slovenskej stanovisko HO MS k zriadeniu „maďarskej fakulty“ na UKF v Nitre (2001).

Najviac sa však jeho aktivity zameriavali na matičnú pôdu – na HO MS. V prelomovom roku 2000 bol HO MS spoluorganizátorom konferencie Slováci na strednom Dunaji v Nitre. Profesor Richard Marsina vystúpil s referátom Politické štruktúry na Slovensku v 7. – 11. storočí. S Odborom mladých matičiarov sme usporiadali odborný seminára Slovensko v treťom tisícročí – korene a perspektívy v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, kde sa prof. Marsina venoval téme slovenského národného obrodenia.

S Mestským úradom v Žiline a so Štátnym okresným archívom v Žiline pripravil HO MS vedeckú konferenciu pri príležitosti 620. výročia udelenia privilégia pre žilinských Slovákov, kde prof. Marsina vystúpil s nosným referátom.

EURÓPSKY ROZMER

Historický odbor Matice slovenskej usporiadal v roku 2002 odborný seminár s medzinárodnou účasťou na tému Európske korene slovenskej kultúry a civilizácie, kde prof. Marsina prezentoval svoj postoj na vzťahy latinskej a byzantskej civilizácie a kultúry na našom území ako súčastí spoločného európskeho duchovného základu.V tom istom roku zostavil zborník Nitra v slovenských dejinách.

V roku 2003 v zmysle novelizovaných stanov MS, ktoré novým spôsobom definovali vedeckú radu MS, HO MS navrhol predsedovi MS, aby bol prof. Marsina vymenovaný za jej predsedu.Veda a vedecký výskum patrí k hlavnému poslaniu Matice. Aby to tak bolo nielen verbálne, ale aj reálne vyvinul prof. Marsina mimoriadne úsilie.

V tom istom roku vystúpil za HO MS na vedeckom sympóziu Školská, vedná a kultúrna politika na Slovensku pred a po roku 1989 v európskom kontexte organizovanomRakúskym ústavom pre východnú a juhovýchodnú Európu. V Nitre sa v roku 2004 konal odborný seminár v rámci Pribinových osláv 2004, na ktorom vystúpil prof. Marsina s referátom Knieža Pribina v dobových súvislostiach.

HO MS vo svojej činnosti úzko spolupracoval so Slovenským historickým ústavom MS, v ktorom bol prof. Marsina zástupcom riaditeľa ústavu, ako aj  s ostatnými matičnými vedeckými a odbornými pracoviskami. Jeho personálne zázemie poskytovalo odborný potenciál pre viaceré matičné periodiká, najmä pre Historický zborník MS. Náš jubilant pravidelne prispieval do Historického zborníka MS, kde bol predsedom jeho redakčnej rady. Vydávanie Historického zborníka MS sa obnovilo po obnovení Historického odboru MS v roku 1996. Od roku 1997 toto periodikum vydával Slovenský historický ústav v spolupráci s HO MS. V rokoch 1996 – 2000 vychádzal zborník ako ročenka, od roku 2001 vychádza dvakrát ročne ako odborné periodikum.

V roku 2005 sa konali viaceré vedecké podujatia, zorganizované matičnými historikmi. Konferencia 175. výročie narodenia Fraňa Víťazoslava Sasinka sa uskutočnila 30. novembra 2005 v Skalici. Jej odborným garantom a editorom zborníka bol prof. Marsina. Aj v roku 2006 pokračoval HO MS vo vedeckých aktivitách. Spolu so Slovenským historickým ústavom a s Bulharským kultúrnym a informačným strediskom v Bratislave zorganizoval vedecké kolokvium Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov a Bulharov, čo bola opäť doména jubilanta.

NESTOR MEDIAVELISTIKY

V roku 2008 pripravili matiční historici vedecké Kolokvium k etnogenéze Slovákov, z ktorého sme vydali publikáciu: Richard Marsina – Peter Mulík: Etnogenéza Slovákov. Kto sme a aké je naše meno. (Martin 2009).

Profesor Marsina, nestor slovenskej mediavelistiky, stál vždy na pozíciách autentickej slovenskej interpretácie našich dejín. Aj z jeho iniciatívy vzniklo Stanovisko slovenských historikov, jazykovedcov a archeológov zo 4. januára 2008.Jehosignatári odsúdili spochybňovanie autochtónnosti Slovákov na vlastnom národnom a štátnom území, ako aj ich kontinuity dejín, kultúry a jazyka v súvislosti s medializovaným pokusom o verejné škandalizovanie predsedu vlády Slovenskej republiky, keď použil pojem starí Slováci.

KRÁĽ SVÄTOPLUK

V roku 2010 sa HO MS podieľal na prípravevedeckej konferencie Kráľ Svätopluk (16. mája 2010) – téma ako predurčená pre prof. Marsinu. V tej súvislosti vzniklo aj Stanovisko odbornej komisie pri Slovenskom historickom ústave a Historickom odbore Matice slovenskej k odhaleniu jazdeckej sochy kráľa Svätopluka umiestnenej na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu.

Slávnostnú náladu v Historickom odbore Matice slovenskej navodilo každoročné odovzdávanie Ceny Daniela Rapanta. V roku 1998 najvyššie ocenenie za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí dostal medzi prvými prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc., spolu s PhDr. Jánom Tibenským, DrSc.

Peter MULÍKPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.