Zo života Matice slovenskej_SNN 46/2015

thumbnail

Chalupkovo Brezno bolo tentoraz tiež v znamení Štúrovho jubilea

Fórum talentov a tvorivosti pedagógov

 Celoslovenská prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno má za sebou už svoj štyridsiaty ôsmy ročník. Je to jediná súťaž tohto druhu, na ktorej  sa neraz zúčastňujú aj učitelia z krajín, kde sa vyučuje i v slovenskom jazyku.

Matičiari v Brezne si uvedomujú veľký význam tvorivosti pedagógov, ktorí nielen vedú svojich žiakov k tvorivosti, ale i oni sami sú im krásnym, výrečným príkladom. Práve preto každý rok v rámci svojich možností pomáhajú  ako spoluorganizátori pri tejto výnimočnej súťaži.

SEDEM KATEGÓRIÍ

Tento rok malo Chalupkovo Brezno sedem súťažných kategórií. Prihlásení pedagógovia súťažili v umeleckom prednese, vo výtvarnej, v literárnej a v skladateľskej tvorbe. V Základnej umeleckej škole v Brezne bolo počuť aj spev ľudovej a umelej piesne  i hru na hudobných nástrojoch. Súťaž  napriek dlhoročnej tradícii sa usiluje kráčať s duchom doby, o čom svedčí dobrá úroveň tvorby umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov. Najúspešnejší účastníci potom vystúpili i v záverečnom slávnostnom koncerte, kde im organizátori odovzdali  uznania a pamiatkové darčeky.

CENA MATICE

Cenu Matice slovenskej odovzdali riaditeľ D MS Mgr. Marek Hanuska s predsedníčkou MO MS v Brezne PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., súťažiacemu v kategórii literárna tvorba a próza PaedDr. Jánovi Pochaničovi, PhD., ktorý je učiteľom na Základnej škole v Užhorode a autorom kníh pre deti ‒ Rozprávky z 1. triedy, Abeceda na diskotéke, Abeceda na prázdninách, Rozprávky do tmy. Vďaka svojmu nevšednému humoru si získal mnohé detské srdcia. Jedna z knižiek vyšla aj v Braillovom písme.

NAJKRAJŠÍ DAR

Najkrajším darom podujatiu bol program Matice slovenskej z Martina k dvojstému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra  pod názvom  Vzlietli orli vysoko  v podaní  majstra Juraja Sarvaša a Danubius octet singers. Srdcia matičiarov pookriali pri hymnických slovenských skladbách a prednese poézie a pre súťažiacich učiteľov to bol tiež nezabudnuteľný zážitok.

Organizátori  podujatia sa už viac rokov usilujú, aby sa Chalupkovo Brezno stalo prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jednou z pozitívne hodnotených aktivít učiteľov, prostredníctvom ktorej dostanú priestor na prezentovanie svojej práce, vynachádzavosti  a kreativity, a tým aj možnosť reprezentovať svoju školu. Veria, že najbližším ročníkom sa k tejto méte opäť výrazne priblížia. Preto sa aj

tešia na stretnutie opäť o rok na ďalšom ročníku Chalupkovo Brezna.

Mária MACUĽOVÁ, Ivana KRUŽLIAKOVÁ


Žarnovických matičiarov inšpirujú tohtoročné jubileá k ďalšej činorodosti

Matičný večer ocenil dlhotrvajúci potlesk

 Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici obnovil  minulý rok tradíciu konania Matičných večerov. Ten tohtoročný, ktorým si prednedávnom pripomínali 95. výročie založenia a 25. výročie obnovenia činnosti  MO MS, otvárala spevácka skupina Prameň hymnickou piesňou Kto za pravdu horí a na aktuálny Rok Ľudovíta Štúra odkazovala dramatizácia, ktorú s členmi Mestského mládežníckeho parlamentu naštudovala J. Brigantová.  Žarnovickí matičiari privítali medzi sebou poslankyňu NR SR Vieru Šedivcovú, poslanca BSK a zároveň primátora mesta Žarnovica Kamila Danka, viceprimátorku mesta Ing. Alenu Kazimírovú, poslanca MsZ Vladimíra Černáka a ďalších vzácnych hostí, zaslúžilých matičiarov a sympatizantov.  Slávnostné zhromaždenie pozdravila súčasná predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová, ktorá zdôraznila význam Matice a krátko pripomenula štvrťstoročnú históriu obnovenia činnosti matičnej organizácie v Žarnovici, pričom vyzdvihla zásluhy svojich predchodcov PaedDr. Jána Gašparíka a Dagmar Bocianovej i podujatia a akcie, ktoré sa spájajú s menami predsedov Mgr. Milana Kotrého a Ing. Radovana Medoviča. Spomenula aj viacero tradičných aktivít matičnej organizácie, ktorá má v súčasnosti osemdesiatštyri členov. Zaslúžilých a dlhoročných členov potom ocenili pamätnými listami a diplomami a za trvalú podporu matičnej činnosti vzdali vďaku mestu Žarnovica. Ocenenia, podpísané predsedom MS Ing. Mariánom Tkáčom, PhD., i predsedom KR MS Igorom Kovačovičom, odovzdala členka KR a súčasne podpredsedníčka MO MS Mária Balážová spoločne s predsedníčkou MO MS. Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra udelili Pamätný list predsedu Matice slovenskej jubilantkám Alžbete Jobovej a Marte Staňovej a Medailu predsedu Matice slovenskej  Irme Dankovej za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu Matice slovenskej.

Program spestrilo vystúpenie Speváckej skupiny Prameň a DSS Žarnovček. Bohatú činnosť Prameňa dokumentuje aj vydané CD, ktoré  počas večera slávnostne pokrstili. Záver patril hodinovej hudobnej produkcii Breznických heligonkárov. Úspech matičného večera v Žarnovici presvedčivo dokumentoval dlhotrvajúci potlesk vyše stovky prítomných.

Ing. Jozef PIECKA, tajomník MO MS


Nový MO MS v Kaľave

V Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi sa 13. októbra konalo ustanovujúce valné zhromaždenie novovzniknutého MO MS Kaľava. Slávnostné snemovanie viedol riaditeľ  D MS Rastislav Zacher. Privítal členov nového matičného odboru, ktorý v najbližšom období povedie predsedníčka Petra Onderčinová. V práci a činnosti jej budú pomáhať členovia výboru Jana Onderčinová, Ľudmila Žecová, Emília Hadryová, Silvia Václavíková.

(rz)

 


Nižnoslanský matičný deň

Matičiari v Nižnej Slanej, tamojší Cirkevný zbor ECAV, okresná organizácia SNS v Rožňave a obecná samospráva v Henckovciach pripravili pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra slávnostný koncert. Hostí, ktorí sa na ňom zúčastnili, privítali  na evanjelickej fare a. v. v Nižnej Slanej, pričom si položením venca k pamätnej tabuli uctili Samuela Ormisa, ktorý tu pôsobil ako evanjelický farár, pri príležitosti 140. výročia jeho úmrtia. Slávnostný akt vykonali za MO MS Ľudmila Petergáčová – predsedníčka, a za Cirkevný zbor farár Miroslav Maťo. Účastníci sa potom  autobusom prepravili do Henckoviec, kde sa v miestnom evanjelickom kostole zúčastnili na slávnostných službách Božích, kde ich privítal presbyter Marián Turic, folklórna skupina Hrabina  zaspievala pieseň Vzácna to a veľká radosť a duchovné slovo predniesol farár M. Maťo.  Na obrade sa zúčastnili aj cirkevníci z Kobeliarova, Henckoviec a Nižnej Slanej, ako aj zo širokého okolia. Po jeho skončení sa zhromaždenie presunulo do kultúrneho domu, kde bol pripravený slávnostný koncert. Zároveň tu inštalovali výstavku o baníctve a výšivky henckovských žien. Pripravený program bol skutočným kultúrnym zážitkom. Na pohostenie prispeli organizátori a každý, kto chcel, prispel svojou troškou. Veľká vďaka patrí starostke obce Henckovce Viere Nemcovej, ale poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí sa na príprave a organizovaní Dňa Matice slovenskej podieľali, a tiež tí, čo sa na ňom zúčastnili a prispeli k jeho vydarenému priebehu.

Ľudmila PETERGÁČOVÁ, predsedníčka MO MS Nižná Slaná


Symbolickou trasou úteku Ľudovíta  Štúra pred zatykačom

Z modranskej Harmónie do Jablonového

V deň narodenia najväčšej osobnosti slovenského národa Ľudovíta Štúra pripravila matičná organizácia v bratislavskej Dúbravke pre žiakov ZŠ Koliba a ZŠ Kalinčiakova zaujímavú akciu.  Symbolickú Cestu tŕnistú, ktorou Štúr utekal v noci pred zatykačom uhorských úradov za boj proti  maďarizácii a vyhlásenie Žiadostí slovenského národa ako platformy sociálnej slobody Slovákov. Žiadosti boli prvou politickou deklaráciou existencie Slovákov ako rovnoprávneho národa v mnohonárodnej monarchii.

Matica slovenská v Dúbravke uskutočnila v Roku Ľ. Štúra veľa pekných podujatí  a jedno z nich, ktoré odsúhlasil aj BSK, bola spomínaná Cesta tŕnistá z Harmónie do Jablonového. Mala mládeži pripomenúť dramatické okamihy úteku Štúra, kde ho v noci sprevádzal horár Ján Veštík cez Malé Karpaty na jablonovskú  faru k tamojšiemu farárovi Jánovi Galbavému, ktorý ho ukrýval v malej záhradnej búdke a napokon osobne previezol na dedinskom voze cez hranicu do Rakúska, do dnešnej obce Anger.

V obci Jablonové takmer osemdesiat bratislavských školákov  a ich desiatich dospelých sprievodcov srdečne privítal starosta Ing. Ondrej Uhliarik, ktorý im na oddych poskytol priestory domu kultúry, kde sa občerstvili čajom a únavu zahnali dobrým guľášom. Podujatie zvýraznilo spoluprácu regiónov a dvoch úradov ‒ miestneho v Dúbravke a obecného v Jablonovom, čo dokumentovali  svojou prítomnosťou a príhovormi jablonovský starosta Uhliarik a vicestarosta

Ľ. Krajčír. Z ich slov bolo cítiť, že majú výborný vzťah k mládeži. Žiaci ich odmenili potleskom. Terajší jablonovský farár Milan Naď potom školákov previedol po starej fare, v ktorej jeho predchodca Galbavý v máji v roku 1848 ukrýval Štúra a kde on sám štyridsať rokov pôsobil. Bezprostredné a milé bolo aj stretnutie bývalého kaplána Dúbravky Milana Naďa a matičiarky Márie Slávikovej, ktorá tu dlhé roky na faru chodila v čase prázdnin. Statočný čin farára Galbavého sa zapísal do histórie Slovákov, a preto účastníci  akcie pietne postáli pri pamätnej tabuli, kde mu položili venček na znak úcty. Putovanie po miestach, kde žil, pôsobil a kde sa musel skrývať, určite priblížilo našim žiakom kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľ. Štúra, ktorého dvojsté výročie si celý slovenský národ s úctou pripomína.

                                                                                      Kveta SLYŠKOVÁ


K jubileu arcibiskupa  Bernarda Bobera

V deň šesťdesiatich piatich narodenín arcibiskupa Košickej  arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera sa v Arcibiskupskom paláci v Košiciach konal na jeho počesť slávnostný koncert. V bohatom programe  vystúpili Matičiarky z Košíc pod vedením vedúcej  skupiny a predsedníčky MO MS v Košice II  Milky Nôtovej, speváckej ľudovej skupiny Babinec z Nováčan pod vedením predsedníčky MO MS v Nováčanoch Dariny Handzokovej  a Orchestra ľudových nástrojov z Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach pod vedením riaditeľa Konzervatória Róberta Galovicsa.

Matičiarky z Košíc-Myslavy, z MO MS Košice II a z Nováčan okrem gratulácii a hudobných pozdravov priniesli arcibiskupovi Boberovi aj chutné domáce pečivo. Veľmi ho potešil  dar  vedenia MS, keď mu hlavný organizátor koncertu F. Mrva odovzdal  v mene vedenia MS Zlatú knihu Slovenska s podpismi celého vedenia MS  na čele s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom, ale aj Čestné uznanie predsedu MS. Za matičiarov z Nováčan odovzdal kyticu  nádherných kvetov starosta obce a podpredseda tamojšej MO MS Ján Štrbík.  Počas koncertu sa oslávenec viackrát tak rozcítil, že sa mu tisli do očí slzy radosti. V závere koncertu  zahral Orchester ľudových nástrojov srdcovku otca arcibiskupa Kvietok ľaliový. Spievali všetci  gratulanti a arcibiskup s nimi. Bolo to nádherné vyvrcholenie neformálnej matičnej  oslavy. Po koncerte B. Bober pripravil pre gratulantov bohaté občerstvenie a porozprával o svojom náboženskom živote.                            

                                                                                                                                                                 (va)

 


 Spiš je hrdý na tradície ‒ na deje a predstaviteľov národnej a historickej pamäti

Trinásti štúrovci opäť v Levoči

 Koncom októbra zažila Levoča sprítomnenie exodu trinástich štúrovcov, ktorí prišli do tohto mesta  na voze za spevu  protestnej piesne Ponad  Tatru blýska, hromy divo bijú, keď ich obľúbenému profesorovi neumožnili ďalej im prednášať na lýceu v BratislaveDvojstoročnicu  Ľudovíta Štúra prišli  osláviť k jeho pomníku v Levoči početní vlastenci – mládež zo Štrby aj študenti  z Popradu na jubilejnom autobuse, ktorý k jubileu významného Slováka venovalo mesto Poprad, konkrétne viceprimátor Ing. Igor Wzoš za účinnej pomoci  Eduarda Markoviča. Autobus  so štúrovskou symbolikou bude pod Tatrami premávať aj na budúci rok, keď si pripomenieme 160. výročie Štúrovej smrti (12. 1. 2016).

NA VOZE DO DEJÍN

Trinásti študenti v dobových odevoch sprítomnili  manifestačný príchod Štúrových stúpencov z Bratislavy do Levoče ‒ exodu, ktorý sa stal pamätným pre náš národ.  Na voze ťahanom párom sivých grošákov študenti spievali ľudovú pieseň Kopala studienku, pozerala do nej, čo navodilo atmosféru dobového príbehu. Členovia súboru Hviezdoslav zo Spišskej Novej Vsi v pásme od Michala Eliáša Dunaju slovenský, už ťa zanechávam inscenovali historické udalosti z marca 1844. Po tomto živom úvode privítali účastníkov pred budovou bývalého evanjelického lýcea, toho času Spišského  múzea,  viceprimátor Jozef Cvoliga a predsedníčka  levočskej Matice Anna Petreková. Zhromaždenie sa potom presunulo

k pomníku  Ľudovíta Štúra, kde jednotlivé Matice z Prešova, Popradu, zo Štrby, Spišskej Novej Vsi, z Levoče, Veľkej Lomnice, predstavitelia Slovenskej národnej strany  a vlastenci,  ako aj dievčence v krojoch si uctili veľkú osobnosť položením vencov a  živých ruží. K pocte sa pripojili i politickí väzni.

DEJSTVO V DIVADLE

Tretie  dejstvo osláv Dňa Ľudovíta Štúra sa odohrávalo v mestskom divadle. Na úvod zaznela hymna Matice slovenskej Kto za pravdu horí. Vlastnú  báseň pri tejto príležitosti predniesla nevidiaca Ľudmila Griechová.  Po nej dostala priestor Mgr. Dáša Machalová, manželka nedávno zosnulého spisovateľa Drahoslava Machalu, ktorý dávnejšie projektoval historickú fabuláciu príchodu stúpencov Ľudovíta Štúra do Levoče. Uskutočnenie tohto sna bolo zároveň veľkým zadosťučinením pre tohto vlastenca, čoho dôkazom bol aj slávnostný deň  v Levoči. D. Machalová poďakovala za spomienku na nebohého manžela, ktorého posolstvo nesie naďalej všade, kde zavíta.V príhovoroch  preds taviteľov Matice slovenskej  ‒ PhDr. Ladislava Matisku, predsedu krajskej rady MS a riaditeľa Domu Matice slovenskej v Prešove, ako aj riaditeľa D MS v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislava Zachera  zaznela výzva na uchovanie národnej  a historickej pamäti,  ktorá nás zaväzuje odovzdávať posolstvo Ľudovíta Štúra, keďže sa zaslúžil spolu so svojimi súpútnikmi o naše pretrvanie ako národa v európskom priestore.

OSLOVUJÚCA DRAMATIZÁCIA

Oslovujúce a príťažlivé  bolo vystúpenie trinástich študentov Strednej pedagogickej školy a Gymnázia Janka Francisciho Rimavského v Levoči, ktorí vniesli do zhromaždenia ducha Ľudovíta Štúra deklamovaním jeho myšlienok z vystúpení na uhorskom sneme. Nakoniec javisko ožilo folklórom v podaní súboru Levočan a ich menších nasledovníkov z Venčeka.

Oslava v slnkom zaliatej Levoči bola povzbudivá a krásna práve tým, že sa na nej  podieľali naši mladí ‒ deti,  mládež a vlastenci, ktorí dali celému podujatiu zmysluplnú náplň a obsah. Početnou účasťou sa stala oblastným spomienkovým podujatím. Osobitne sa o slávnostnú a povznášajúcu atmosféru zaslúžil spevácky zbor  Iuventus paedagogica pod vedením dirigenta Igora Gregu pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, ktorý udržuje dlhé roky tradíciu Dňa Ľudovíta Štúra v tomto štúrovskom meste.

                                                                                   Ľudmila HREHORČÁKOVÁ         

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.