Zrušenie členstva za účasť v orgánoch PDSI matičiarov nepostihlo

thumbnail

Matičiari až v októbri konečne schválili rozpočet na tento rok. Matica slovenská má konečne od soboty 18. októbra schválený rozpočet na rok 2014. Jeho prijatie podmieňovala zlá ekonomická situácia od začiatku roka, keď neštátne príjmy ustanovizne negatívne ovplyvnil výpadok dividend jej dcérskej spoločnosti ‒ tlačiarne Neografia, vo výške až 400 tisíc eur. Deficit sa podarilo sčasti vykryť reštrukturalizačnými opatreniami, šetrením a sčasti zrušením tzv. zámennej zmluvy nehnuteľností medzi Neografiou a Maticou v hodnote 294 tisíc eur, čo bol potrebný príjem do rozpočtu Matice.

Matica prijala reálny rozpočet, ktorý odzrkadľuje skutočné príjmy a skutočné výdavky až do októbra 2014. Jeho výdavková časť predstavuje 2,408 tisíca eura a príjmová 2,537 tisíca eura, čím sa dosiahol prebytok takmer 129 tisíc eur. „Rozpočet sme schválili. Je to dobrý signál pre Maticu a jej budúcnosť,“ uviedol predseda Matice M. Tkáč

 • REÁLNE ČÍSLA

„Nie to teda účtovný, výhľadový predpoklad príjmov a výdavkov na rozpočtovaný rok, ale de facto reálne zhodnotenie hotovostných operácií. Je dobré, že sme v ťažkom finančnom období dokázali pripraviť a schváliť prebytkový rozpočet. Pomohlo nám najmä zrušenie tzv. zámennej zmluvy budov medzi nami a tlačiarňou Neografia a šetrenie. V porovnaní s navrhovaným rozpočtom z januára 2014 sme len mzdách ušetrili 347 tisíc eur oproti postaveným predpokladom. Je to výsledok aj toho, že v Matici sme zrušili spolu päťdesiatdva zamestnaneckých pomerov a dohôd a odsunom niektorých záväzkov na roky 2015 a 2016. Ďalších dvadsaťpäť ľudí z projektu digitalizácie odíde do konca roka,“ uviedol predkladateľ návrhu správca Matice slovenskej Maroš Smolec. V rámci diskusie členka výboru MS (VMS) E. Garajová kritizovala, že do rozpočtu mali byť zakomponované všetky dlhy vyčíslené v súvahe roku 2013. Riaditeľ finančného útvaru J. Gustiňák vysvetlil, že mnohé boli počas tohto roku splatené a mnohé sa dohodou s veriteľmi odsunuli alebo sa hradia splátkovými kalendármi. Preto do rozpočtu zaradil záväzky len na úrovni 36 tisíc eur. „Ostatné budeme musieť platiť v budúcnosti,“ dodal J. Gustiňák. Župan Trnavského kraja a člen VMS ocenil posun v príprave tohto dokumentu, vyčítal však viaceré formálno-technické nepresnosti v jeho textovej časti, čo predkladatelia akceptovali a upravia.

 • DIGITALIZÁCIA

výbor MS_1Matica slovenská predčasne ukončila projekt Digitalizácie Archívu Matice slovenskej, ktorý začala začiatkom roku 2013. Bol to jeden z dopytových projektov OPIS platený zo zdrojov Európskej únie v hodnote takmer  štyri milióny eur. Dôvodom bolo neúspešné verejné obstarávanie digitalizačnej techniky. Úrad pre verejné obstarávanie súťaž zrušil pre porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. „Už sme nemali čas na začatie a ukončenie ďalšej súťaže nadlimitnej zákazky, preto sme po konzultáciách s odborníkmi projekt ukončili, aby sme v budúcnosti nemuseli vracať vysoké finančné objemy,“ vysvetlil predseda MS. Matica za vyše roka realizácie projektu pripravila takmer 1,5 milióna objektov na digitalizáciu a zamestnala dvadsaťpäť pracovníkov. Stálo ju to spolu vyše 147 tisíc eur, ktoré bude musieť vrátiť. „Je to pre nás záťaž do roku 2015. Budeme ju riešiť úverom alebo predajom dubiózneho majetku,“ zhodnotil správca MS M. Smolec.

 • ZRUŠENIE ČLENSTVA

Aj na základe aktuálnych informácií z podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti bývalého predsedu Matice slovenskej podpredseda J. Šimonovič navrhol, aby boli z Matice vylúčení ôsmi členovia, ktorí v minulosti boli súčasťou spoločnosti PDSI, v ktorej sa stratila finančná časť Národného pokladu. V tajnom hlasovaní z prítomných tridsaťjeden členov VMS len dvadsať zrušenie členstva podporilo. Podľa stanov je na takéto rozhodnutie potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov – teda dvadsaťšesť hlasov. „Považujem to za obrovské sklamanie. Keď sme sa mohli vyrovnať s minulosťou, nedokázali sme to. Niektorí členovia výboru dokonca neodovzdali hlasovacie lístky. Dokumentovali tým svoje prepojenie na túto kauzu,“ uzavrel podpredseda MS.

Predseda Matice slovenskej na výzvu podporedsedu J. Šimonoviča ešte z augusta 2014 o sebareflexii vo svojej funkcie predložil výborníkom návrh na prerozdeľenie kompetencií medzi dvoch podpredsedov J. Šimonoviča, M. Gešpera a správcu M. Smolca. Dohodu VMS schválil, uverejňujeme jej text:

D o h o d a

o vymedzení kompetencií medzi predsedom, podpredsedami

a správcom Matice slovenskej

__________________________________________________________________________

Výboru Matice slovenskej predkladá:  Marián T k á č, predseda Matice slovenskej

Po vzájomnej dohode predseda MS  Marián Tkáč, prvý podpredseda  Jozef Šimonovič, podpredseda  Marián Gešper a správca Matice slovenskej Maroš  Smolec sa dohodli na obdobie do konania Valného zhromaždenia v záujme zvýšenia aktivizácie a reštrukturalizácie, vecnej a personálnej stránky v Matici slovenskej na nasledovnom vymedzení výkonu  kompetencií  vedúcich funkcionárov takto:

My, hore menovaní vedúci funkcionári Matice slovenskej spoločne a nerozdielne nesieme zodpovednosť za organizáciu práce, pri trvalom a systematickom zabezpečovaní tvorby a následnej realizácie  prijatých uznesení Valného zhromaždenia,  Snemu, Výboru a Predsedníctva , vrátane poskytovania transparentných, pravidelných  informácií o svojej činnosti a činnosti  zamestnancov Matice slovenskej.

1) Marián  T k á č, ako predseda  Matice slovenskej- štatutárny orgán

 1. a)  koná menom organizácie  a vykonáva tie právne a hospodárske úkony,  na ktoré sa  nevyžaduje  rozhodnutie kolektívnych orgánov a finančná čiastka nepresahuje   500,00 € jednorázovo. V ostatných finančných  transakciách musí byť o jeho podpisovaní informovaný správca MS, pokiaľ táto dohoda  neurčuje  ináč,
 2. b) podpisuje právne úkony po  obligatórnom  prerokovaní vo Výbore Matice slovenskej /resp.  Predsedníctva – ak je  k tomu predsedníctvo  oprávnené výborom/ a to najmä v majetkových otázkach  v zmysle príslušného Zákona č. 176/2004  z.,
 3. c) ako štatutárny orgán  znáša  všeobecnú zodpovednosť  a zodpovednosť za  možnú úmyselnú škodu Matici slovenskej.

2)  Maroš  S m o l e c,  ako správca  Matice slovenskej

 1. a) plní  a zabezpečuje všetky úlohy, ktoré má  taxatívne vymedzené v Stanovách MS,
 2. b) vykonáva úlohy a agendu, ktorými  ho poveril   predseda  MS  Marián Tkáč,
 3. c) v súčinnosti s výkonom ekonomických funkcií  zodpovedá za  vnútornú finančnú kontrolu  pri zabezpečovaní  finančných operácií  podľa  finančných zákonov vzťahujúcich sa na Maticu slovenskú  /napr. zákon o účtovníctve/.

3)  Jozef  Š i m o n o v i č,  prvý podpredseda   Matice slovenskej

 1. a) vo svojej kompetencii rieši vzťahy so zahraničím, zahraničnými Slovákmi a ich organizáciami,
 2. b) matičnú vedu  a rozvoj aktivít s tým súvisiacich,
 3. c) v plnom rozsahu a v úzkej súčinnosti a dohode s podpredsedom M. Gešperom a správcom MS rieši komplexnú problematiku  personálnych otázok vo volených a menovaných orgánoch  MS, ako aj všetkých zamestnancov, pričom príslušné ustanovenia Stanov Matice slovenskej v tejto časti nie sú dotknuté.

4)  Marián  G e š p e r,  podpredseda  Matice slovenskej

 1. a) riadi a koordinuje celkovú činnosť členského hnutia, vrátane koordinácie a kontroly členského ústredia, ktorým riadením ho poveruje predseda Matice slovenskej,
 2. b) z pozície podpredsedu Matice slovenskej koordinuje činnosť Mladej Matice , ako neoddeliteľnej súčasti Matice slovenskej.

II.

Obsah tejto dohody je platný dňom podpisu účastníkov tejto dohody a ú č i n n ý prvým  dňom po schválení vo Výbore Matice slovenskej.

 

________________________________                           _____________________________

Marián   T k á č, predseda MS                                          Jozef   Š i m o n o v i č, podpredseda MS

 

 

_________________________________                         ______________________________

Marián   G e š p e r, podpredseda  MS                              Maroš   S m o l e c, správca MS

Peter JAVORSKÝ ‒ Foto: archív SNN7 Komentárov

 • Vážená pani Lýdia Benčová. Na úvod mi dovoľte poďakovať za Váš názor, napriek tomu, že je kritický. Aj tento systém komentárov je dôkazom toho, že sloboda slova a názoru v SNN pod mojím vedením funguje. A verím, že sa mi podarí skutočnú slobodu a ekonomickú stabilitu vytvoriť aj v rámci celej Matice slovenska ako správca. Nehnevajte sa, ale Váš komentár je plný nenávisti a zlosti - napriek tomu, že ja osobne a verím, že ani Jozef Šimonovič a Marián Gešper Vám osobne nič zlé nevykonali. Vy ste príkladom toho, že MOJA snaha o vnútromatičné zmierenie oboch strán barikád v Matici slovenskej, by nemala šancu na úspech - lebo Vy asi nechcete a nepotrebujete matičné zmierenie. Pýtam sa, prečo? Veď aj kresťania odpúšťajú svojim neprajníkom...

  A teraz konkrétne: urazila ste ma, že nemám ekonomické vzdelanie a mám sa držať svojho - teda žurnalistiky. Toto som osobne, jasne a verejne uviedol v čase mojej voľby pred všetkými členmi Výboru MS. Na druhej strane Váš titul - tiež nie je ekonomickým titulom - a poučujete nás o tom, ako má vyzerať rozpočet a pritom - podľa nášho stanoviska - nesprávne. Ak počas roku splatím časť záväzkov, nebudem ich predsa dávať do výdavkovej časti, lebo už výdavkom v čase schválenia rozpočtu 2014 neboli. O tom sme verejne na VMS, 18.10.20144, diskutovali s E. Garajovou.

  A k triumvirátu: Je to len matičná deklarácia. Nie je to v rozpore so zákonom, lebo zákon je nad všetkým - uzneseniami, deklaráciami, dohodami. Ide len o akt vnútromatičný. V podstate o akt akéhosi "controllingu" - teda kontroly. Pokojne sa rozdelenia kompetencií vzdám, lebo tie "moje" z dohody kopírujú presne tie, ktoré stanovujú stanovy. Čiže mojím podpisom, resp. podpisom časti dohody som nešiel proti zákonu.

 • Matičný triumvirát
  Po prečítaní informácií z rokovania výboru MS, ktoré sú uverejnené na webovej stránke SNN, som zostala nemilo prekvapená. Dozvedela som sa, že neschopnosť a neodbornosť predsedu MS p. Tkáča sa vyriešila dohodou troch činovníkov v MS a to: p. Smolca, p. Šimonoviča a p. Gešpera. Títo menovaní páni prevzali kompetencie predsedu MS a budú vládnuť v MS.
  Takmer pred dvetisíc rokmi vznikol v starovekom Ríme triumvirát, čo bola súkromná dohoda troch ambicióznych mužov, ktorí sa spojili preto, aby sa vzájomne podporili pri získaní politickej moci. V rímskom triumviráte vládli traja silní vodcovia, ktorí si boli rovní len na papieri, pretože v otázke skutočnej moci boli rivalmi. V starovekom Ríme vládli dva triumviráty .
  Kto mohol vedieť, že teraz, v 3. tisícročí, príde na svet tretí triumvirát. Nevytvoril sa však v Ríme, ale na Slovensku, v MS vznikol matičný triumvirát. Kto ho tvorí, je nám matičiarom už známe : pp. Smolec, Šimonovič, Gešper, ktorí po dohode s predsedom MS prevzali od neho kompetencie a budú viesť MS do najbližšieho valného zhromaždenia. Pýtam sa : Čo môžeme od matičného triumvirátu čakať? Konštatujem, nič dobré, pretože títo páni nedodržujú a nerešpektujú Zákon NR SR č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov a porušili Stanovy MS a to Hlavu VIII čl. 4, ale aj čl. 3 ods. 3., kde je stanovené: „Prvý podpredseda preberá právomoci predsedu iba v prípade jeho dlhodobej práceneschopnosti, trvajúcej viac než tri mesiace, zániku mandátu alebo úmrtia, a to až do riadneho zvolenia nového predsedu MS valným zhromaždením.“ Neschopnosť riadiť MS nie je choroba, predseda MS nebol práceneschopný, mandátu sa nechce vzdať a parte som nikde nečítala. Za porušovanie zákona a Stanov MS by mali byť títo páni potrestaní. Členom VMS je aj p. Mikuš, župan Trnavského samosprávneho kraja. Prekvapilo ma, že súhlasil so vznikom matičného triumvirátu na základe písomnej dohody, aj keď sa porušil Zákon NR SR č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov a Stanovy MS. Ak takýto triumvirát bude vládnuť v MS, mám veľké obavy, že MS čaká ťažké obdobie . Ktorý z menovaných pánov z triumvirátu je odborník na úlohy, ktoré má plniť podľa dohody? P. Smolec si dal schváliť prebytkový rozpočet zamestnancami MS , ktorí sú zároveň členmi VMS. Každý dobrý ekonóm vysvetlí, že prebytkový rozpočet môže byť len vtedy, ak nie sú úvery a iné záväzky, inak je zavádzajúci. V daňovom priznaní v budúcom roku sa ukáže, že hospodársky výsledok nie je v prebytku, ale v mínuse. Hovorí sa: šuster, drž sa svojho kopyta. To platí aj pre p.Smolca,oodborníka na žurnalistiku.
  P. Šimonoviča poznám ako dobrého recitátora, divadelného a filmového herca. Zrazu v jeho veku nastal prelom a chce riadiť matičnú vedu, riešiť zahraničných Slovákov a personálne veci?
  P. Gešper, tretí člen triumvirátu, aké nové prístupy vo formách a metódach do MS prinesie? Ako tie právne služby, ktoré robil pre českú advokátsku kanceláriu Ludek Voight , za ktoré dostal mesačne od MS 1280 Eur? P. Gešper , ako zástupca českej advokátskej kancelárie Ludek Voight , podpísal zmluvu o poskytovaní právnych služieb pre MS a za MS podpísal zmluvu predseda Tkáč. Ako sa takýto úkon pomenúva? Prelievanie peňazí? Mám obavy, ako p. Gešper bude riadiť v triumviráte MS a mladých matičiarov...

  PhDr. Lýdia Benčová MO MS Nové Zámky

 • Jozef Steiner

  Dohoda o vymedzení kompetencii medzi predsedom, podpredsedami a správcom Matice slovenskej je ďalším dôkazom neschopnosti riešiť veci principiálne. Zlyhania štatutárneho orgánu MS, prekryté touto neštandardnou Dohodou, ktorá v podstate nič zásadne nové nepriniesla, sa vôbec nevyriešili. Tento pseudoprávny akt ubratia kompetencií Predsedovi Tkáčovi, iba naďalej konzervuje súčasný stav. Má za cieľ zmiasť verejnú mienku a upokojiť významnú časť členskej základne. Bude to naozaj ťažké, keďže obaja podpredsedovia ste za cenu nedemokratických spôsobov hrubo zasiahli do priebehu Valného zhromaždenia MS v prospech Mariána Tkáča. Ako predseda KR MS Nitrianskeho kraja, by som očakával, že urobíte pragmatickejšiu sebareflexiu a namiesto doterajších, možno úprimných, ale výsledkom neúčinných gést, čí póz a namiesto zabetónovania sa vo vedení MS do budúceho riadneho VZ MS, sa postavíte v predných radoch za zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia MS a nebudete sa podieľať na tomto úpadku MS s Tkáčom. Neskrývam počudovanie nad týmto Vašim konaním a verím, že čo v najkratšom čase prehodnotíte súčasné postoje.

  Jozef Steiner, predseda KR MS Nitrianskeho kraja

 • Rozdelenie kompetencií?
  To je čo za riešenie krízy v Matici slovenskej?
  Ďakujem vám výborníci, že ani po mojich prosbách nezaznelo ospravedlnenie predsedu a riaditeľa DMS v Spišskej Novej Vsi. Aj tak sa dá! Zajtra podávam požiadavku na finančné vyrovnanie za porušenie a "ctiútrhanie."
  A žiadala som aj o uverejnenie ospravedlnenia v Slovenských národných novinách, aby matičná obec vedela, že som nebola zlodejom!

 • Rozdelenie kompetencií?
  To je čo za riešenie krízy v Matici slovenskej?
  Ďakujem vám výborníci, že ani po mojich prosbách nezaznelo ospravedlnenie predsedu a riaditeľa DMS v Spišskej Novej Vsi. Aj tak sa dá! Zajtra podávam požiadavku na finančné vyrovnanie za porušenie a "ctiútrhanie."

 • Dr. Ján Bobák

  Cením si snahu vedenia Matice slovenskej riešiť otázku predsedu MS Tkáča, zodpovedného za súčasný krízový stav našej celonárodnej inštitúcie. Pán Tkáč už v dostatočnej miere preukázal svoju nekompetentnosť a neschopnosť riadiť Maticu slovenskú, ako na to otvorene poukázali aj prvý podpredseda MS J. Šimonovič a člen predsedníctva MS D. Machala. Či sa to niekomu páči alebo nie, či sa hnevá alebo nehnevá, ale Matica slovenská na čele s Tkáčom nie je a ani nebude schopná prekonať hlbokú ekonomickú a morálnu krízu, nehovoriac už o zmierení. Osoba Tkáča totiž absolútne vylučuje akékoľvek zmierenie v Matici slovenskej. Pán správca, nepomôžu žiadne plamenné výzvy, taká je realita.
  Dohoda o vymedzení kompetencií medzi predsedom, podpredsedami a správcom MS je na prvý pohľad zaujímavým pokusom obmedziť neschopného predsedu, ktorý škodí Matici slovenskej.Podľa môjho názoru, je to však výkrik do tmy. Nerád by som to bližšie komentoval.
  Postavenie predsedu Matice slovenskej, ako štatutára, je zakotvené v zákone NR SR č. 68/1997 Z. z. a v znení jeho ďalších noviel, ako aj v Stanovách MS. Novelizovať zákon a meniť Stanovy MS môže meniť LEN valné zhromaždenie a výbor MS nebol valným zhromaždením splnomocnený k takémuto hlbokému zásahu do obsahu stanov. To je to isté, ako keby sa vláda svojim uznesením rozhodla meniť zákony SR. Neviem si predstaviť, že by takto postupovali napríklad v Trnavskom samosprávnom kraji. Nemá to totiž nič spoločné s demokraciou, na ktorú sme v Matici boli vždy hrdí.
  Uznesenie výboru MS, týkajúce sa dohody o vymedzení kompetencií štatutára, považujem za úplne zmätočné a z právneho hľadiska za nulitné.

  Čisto teoreticky:
  po kontroverznom "vymedzení" kompetencií predsedovi Matice slovenskej, má alebo nemá obmedzený predseda postavenie štatutára. Zákon NR SR o MS a ani stanovi nepoznajú obmedzeného štatutára.
  Na druhej strane podľa hlavy VIII.(článok 4.): "predsedovi zaniká mandát ... ak po obdobie dvanástich mesiacov nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu..." Ak je Tkáč spôsobilý vykonávať funkciu predsedu MS (štatutára) je predsa nezmyselné odoberať mu kompetencie. Preto, v súvislosti s uzavretou dohodou, sa pýtam pána prvého podpredsedu Jozefa Šimonoviča a správcu Maroša Smolca, je M. Tkáč spôsobilý vykonávať funkciu predsedu Matice slovenskej?

 • Opravte, prosím, v texte , že Garajová kritizovala, že do rozpočtu na tento rok mali byť zakomponované všetky dlhy vyčíslené v Súvahe za rok 2 0 1 3 a nie 2014, tá bude k dispozícii až na jar budúceho roka.
  Vo vašej informácii z rokovania však chýba dôležitá vec, a to, že sa p. predseda vzdal svojich kompetencií a preniesol ich na svojich 2 podpredsedov a správcu. Už skutočne môže len maľovať a písať svoje historické diela, robiť budú iní, on bude len reprezentovať... Konečne si uvedomil, že nezvláda svoju funkciu, zrejme chcel využiť Stanovy MS, kde sa píše, že predsedovi z a n i ká m a n d á t okrem iného aj z dôvodu, ak po obdobie 12 mesiacov n i e j e s p ô s o b i l ý vykonávať svoju funkciu. Lenže v tom prípade sa nemôže vzdať kompetencií, ale m a n d á t u funkcie predsedu.
  A rada by som vedela, ktorí z členov súčasného výboru sú ešte prepojení na kauzu PDSI? Nikto z nich nemá s tým nič spoločné ...Prečo nechceme počkať na rozhodnutie súdu? P. podpredseda je sklamaný, ale jeho názor odmietla väčšina členov výboru v tajnom hlasovaní...

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.