Imrich SEDLÁK - Jubilant z panteónu najzaslúžilejších Slovákov


Sedlák Imrich MS tajomník štvorecProf. I. Sedlák – stále v centre vedeckého spoločensko-kultúrneho a národného života

Pavol PARENIČKA – Foto: archív SNN

Jubilujúci osemdesiatročný univerzitný profesor PhDr. Imrich Sedlák, CSc., jednoznačne patrí medzi najznámejšie, najvýznamnejšie a najzaslúžilejšie postavy slovenského literárneho, kultúrneho i matičného dejstvovania u nás. Ako organizátor, vedecký i dokumentačný pracovník sa sústreďoval na slovakistickú, literárnohistorickú, kulturologickú a literárnomúzejnu činnosť, spočiatku programovo spojenú najmä s rodným východoslovenským regiónom, pričom sa usiloval poukázať na jeho skutočný, dovtedy opomínaný zástoj v integračnom procese slovenského etnika od obdobia národného obrodenia prakticky až po súčasnosť.

Karol MACHATA - Herec veľkého formátu a citového nasadenia


machata foto štvorecOsemdesiatpäťročný Karol Machata ovoňal divadlo poctivo zo všetkých strán

Milan POLÁK – Foto: archív

Dnes už osemdesiatpäťročný Karol Machata, osobnosť a herecká individualita, akých naše dramatické umenie nemalo veľa, ukončil účinkovanie na divadelných doskách našej prvej národnej činohernej scény po svojej sedemdesiatke. V priestore našej kultúry je však stále prítomný. Napríklad mnohé zo stoviek rozhlasových relácií, nadovšetko dramatických a poetických, sú aj vďaka Machatovmu podaniu stále živé.

Dr. Karol KöRPER – v službe cirkvi a vlasti


Karol Körper štvorecMohol byť ozdobou národa, ale v bývalom režime sa ocitol v pozícii bezdomovca

Vojtech KÁRPÁTY - Foto: archív SNN

Štvrtého januára sme si pripomenuli stodevätnáste výročie narodenia jednej z najvýraznejších postáv slovenského národného duchovného a politického života prvej polovice dvadsiateho storočia, nemšovského rodáka, kňaza a kanonika bratislavskej kapituly Dr. Karola Körpera (Zrínskeho). Osobnosť tohto slovenského národného pracovníka a katolíckeho intelektuála sa doteraz v domácej historiografii i odbornej a laickej verejnosti vníma nejednoznačne a jeho angažovanosť a aktivity, najmä tie v rokoch 1938 – 1940 (resp. 1945), kontroverzne a pod nánosom komunistickej propagandy značne neobjektívne a skreslene

Osvald ZÁHRADNÍK - Dramatik básnického obrazu a ľudského vnútra


zahradnik osvald štvorecDivadelný tvorca európskeho formátu Osvald Zahradník má osemdesiat rokov

Milan POLÁK – Foto: archív SNN

V závere tohto roku sa spisovateľ a dramatik Osvald Zahradník dožil krásneho životného jubilea – osemdesiatich rokov. Jeho tvorivý život charakterizovala impozantná tvorivá a pracovná aktivita nielen ako autora mnohých  úspešných dramatických textov pre divadlo, rozhlas a televíziu. Poznali sme ho ako významného a osobitého režiséra najmä rozhlasových dramatických útvarov a v neposlednom rade aj ako organizátora a vedúceho pracovníka v oblasti divadelného umenia, a to či už na ministerstve kultúry, ako šéfa činohry Slovenského národného divadla (1976 – 1979), potom tajomníka a neskôr predsedu Zväzu slovenských dramatických umelcov.

Vlado CLMENTIS - Mlčanie o obludnej dobe krutých represálií a definitív


Clementis Vladimír štvorecŠesťdesiat rokov po poprave o osudových okolnostiach násilnej smrti V. Clementisa

Peter ŠTRELINGER

Za bývalého režimu zvyklo sa hovoriť o päťdesiatych rokoch iba „Pošušky“ – parafrázujúc názov básne Laca Novomeského. A dnes – za demokracie – zvykne sa už o tejto dobe hovoriť zas veľmi málo. To sa týka i Vladimíra Clementisa, novinára, štátnika, bývalého ministra zahraničných vecí. Clementis – jediný Slovák popravený v procese so Slánskym. Veľká, osudová osobnosť Slovákov, ktorú dávame na roveň Štúrovi, Štefánikovi či Dubčekovi. Aj pre ich tragické, záhadné konce, kruté definitívy...

Matúš KUČERA - Uznávaný aj uctievaný vedec a historik svojho národa


Kučera  štvorecNijaká energia slovenskej inteligencie vydaná na dielo národnej slobody nevyšla nazmar

Drahoslav MACHALAFoto: Ladislav LESAY

Inteligencia je prostriedok na prekonávanie prekážok. Je výsadou, ale aj veľkým záväzkom patriť k slovenskej inteligencii, ktorá za zmysel svojho konania považuje to, že sa dobrovoľne sama najíma do služby národu, z ktorého vyšla. Nijakého intelektuála, ktorý cíti vedomie povinnosti voči vlastnému národu, k takejto obete nikto verejne nevyzýva, je to najmä vec nezištného rozhodnutia. Ak sa z tejto dobrovoľnosti k povinnosti stane postoj k životu, potom môže intelektuál pre vlastný národ veľa dokázať. Takýto postoj je vlastný nášmu poprednému historikovi, profesorovi Matúšovi KUČEROVI, ktorý si v týchto dňoch pripomína významné životné jubileum – 80 rokov života.

Jozef DARMO - Vedec a pedagóg zžitý so žurnalistikou


Darmo štvorecJozef Darmo je aj v osemdesiatke stále obdivuhodne aktívny a prínosne činorodý

Roman MICHELKO – Foto: Ladislav LESAY

Jozefa Darma osobne poznám niekedy od prelomu milénií. Poznám ho ako človeka veľmi činorodého, odborne fundovaného, so širokým rozhľadom a navyše nepodkupného. Práve táto posledná vlastnosť sa u nás u „úspešných“ ľudí nenosí.

RASTIC - Prvá slovenská významná politická osobnosť a štátnik


rastic štvorecAk ktosi čo i len ovoňal zachovalé stredoveké dokumenty, pochopí Rasticov význam         

Milan S. ĎURICA – Ilustrácie: archív

Po zmene režimu v roku 1990 redaktor ktoréhosi časopisu na Slovensku mi kládol otázky do ankety, v rámci ktorých bolo aj: „Koho považujete za najvýznamnejšiu osobnosť slovenských dejín?“ Na moju jednoznačnú odpoveď: „Rastica !“ zostal redaktor udivený, ako keby bol počul prvý raz v živote toto meno, a opakoval otázku. Tak som mu povedal: „Vy ho asi voláte Rastislav.“ Ale ani potom nezdal sa mi byť presvedčený.

Vladmír FERKO - Milovník života, vlasti a práce


Ferko Vladimír štvorecOSOBNOSTI SLOVENSKA

Uplynulo desať rokov od úmrtia skvelého novinára a spisovateľa Vladimíra Ferka

Ján ČOMAJ – Foto: Emil SEMANCO

Ani po rokoch, s potrebným kritickým odstupom času, nemám prečo meniť svoj názor: Vladimír Ferko a Roman Kaliský sú najvyššou stálicou slovenskej žurnalistiky a s Vojtechom Zamarovským, Pavlom Dvořákom a Milanom Várošom súhvezdím našej literatúry faktu. Neviem však s istotou povedať, kde bolo ťažisko jeho bohatej tvorby – v  publicistickej či beletristickej žurnalistike, v odvážnej esejistike alebo v pútavých reportážach, v novinárčine alebo v literatúre.

Ján KALINČIAK - programovo preorával Slovensko


Kalinčiak štvorecDo dobovej romantickej spisby vniesol štúrovský historizmus a svoju estetickú erudíciu

Text a foto Igor VÁLEK

Prozaik, básnik, literárny kritik a presvedčivý pedagóg, či ak chceme zo širšieho pohľadu pôsobnosti – osvetár v najlepšom zmysle obsahu slova. Toto všetko bol Ján Kalinčiak. Vždy do poslednej bodky, do samotnej podstaty ktorejkoľvek „profesie“ a jej nezištného napĺňania.