Jozef MAKÚCH z NBS: Euro je stabilná a perspektívna mena


Makúch-NBS - štvorecMatica slovenská má jubilejnú zberateľskú striebornú desaťeurovú mincu

Euro je stabilná a perspektívna mena

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Rudolf ZELENAY

Nerád spomína na proces delenia štátu. Veď už v roku 1991 mali Česi pripravené kolky na vytvorenie vlastnej meny, preto celkom reálne predpokladali, že po vzniku samostatného štátu prídu Slováci do troch mesiacov po kolenách do Prahy. Neprišli. Zvládli proces osamostatnenia i proces zavedenia eura. Guvernér NBS doc. Ing. Jozef MAKÚCH, PhD., (1957) hovorí, že euro bolo pre Slovensko nevyhnutnosť. Má inú štruktúru ekonomiky ako Česko alebo ďalšie okolité štáty. Význam či hodnotu eura skresľuje fakt, že v čase jeho zavedenia vtrhla k nám hospodárska kríza. Podľa guvernéra dlhodobo by sme zrejme slovenskú menu neubránili. Aj keď bola námetovo, aj výtvarne krásna. A rovnako Slovensko prispieva ku kráse euromincí. A azda aj k znovunájdeniu identity európskych národov.

● Ste členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, guvernérom v Medzinárodnom menovom fonde a pôsobíte tiež v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. V čom je však súčasné ťažisko činnosti Národnej banky Slovenska (NBS)?

            NBS má viac nosných úloh, ktoré uskutočňuje. Podieľame sa na menovej politike Európskej centrálnej banky a ďalšou dôležitou činnosťou je platobný styk. Ten je síce menej viditeľný, ale často náročnejší než ďalšia z úloh – peňažný obeh. Naša banka je zapojená do rôznych medzinárodných platobných systémov a zodpovedá za ich realizáciu na Slovensku. Peňažný obeh je na očiach, každý môže vidieť bankovky, mince, pamätné mince, zberateľské mince. Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou je regulácia a dohľad nad finančným trhom. NBS zodpovedá v plnom rozsahu za celý finančný trh. Úzkym miestom je ochrana finančného spotrebiteľa, ale náprava je blízko. V súčasnosti je príslušný zákon v procese prípravy.

Ján BABJAK: Verím, že Slováci nestratili rozum a tradičnú rodinu si ubránia

Babjak štvorecGréckokatolíci sú priami dediči apoštolskej misie sv. Cyrila a sv. Metoda

Verím, že Slováci nestratili rozum a tradičnú rodinu si ubránia

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

Žiadna z cirkví na území Slovenska neprešla takými úskaliami ako gréckokatolícka. Žeby práve preto, lebo je priamou pokračovateľkou cyrilo-metodskej tradície? Gréckokatolíci dodnes zachovávajú vieru i obrad ustanovené sv. Cyrilom a Metodom. Už v roku 1205 vyšla iniciatíva za zrušenie východného obradu od samotného pápeža. Rok 1950 znamenal fyzickú likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Biskup Pavol Peter Gojdič spolu s pomocným biskupom Vasiľom Hopkom boli internovaní a odsúdení. Gojdič na doživotie, Hopko strávil v ťažkom žalári 14 rokov. Rok 1968 priniesol obnovu gréckokatolíckej cirkvi, ktorá v súčasnosti tvorí dve biskupstvá a jedno arcibiskupstvo. Svätý otec Benedikt XVI. v roku 2008 povýšil gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev so sídlom v Prešove a za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD. (1953), ktorý je teda priamym pokračovateľom najstarších tradícií katolíckej cirkvi na Slovensku, ktoré veľmi aktívne rozvíja.

Jaroslav VRANKA:Keď naplno úradoval pragocentrizmus

Čo sa stalo v auguste 1967 v Martine na oslavách Matice slovenskej

Keď naplno úradoval pragocentrizmus

Zaznamenal Dušan D. KERNÝ– Foto: archív autora

Plynuli desaťročia, menili sa režimy, ale takú búrku odsúdenia a následného dlhotrvajúceho pobúrenia slovenskej verejnosti sme nezaznamenali predtým a ani nikdy potom. Najvyšší predstaviteľ štátu, československý prezident spakruky odmietol v martinskej budove Matice slovenskej výklad o slovenských dejinách a matičné dary. Bolo to v roku 1967. Zazneli povestné vety: „Božka, nic neber, jdeme domů.“ Vyšívaný krojovaný kožuštek, ktorý vtedy odovzdávali prezidentovej žene, ako aj oznam, že prezident neprijíma dary z Matice slovenskej sú navždy spojené s Antonínom Novotným. Vtedy boli ústavou maximálne oklieštené práva slovenských orgánov a naplno fungoval pragocentrizmus.

Ladislav LYSÁK: Potácame sa v štvorročných volebných programoch


Lysák Ladislav štvorecEkonomickým stratégom a prognostikom na Slovensku ruže nekvitnú

Potácame sa v štvorročných volebných programoch

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Maroš M. BANČEJ

Patrí ku generácii ekonómov, ktorí svoju kariéru začínali v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1976 založil Ústav ekonomiky a riadenia priemyslu (ÚERP), v ktorom vznikli analytické a prognostické štúdie hodnotiace efektívnosť slovenského priemyslu. Vedeckú hodnosť doktor ekonomických vied dosiahol v roku 1984. Ešte pred zmenou režimu ÚERP prezentoval výsledky celoštátneho výskumu o neopodstatnenosti oficiálnych tvrdení, že sa na Slovensko dopláca. Práve naopak. V tomto ústave boli položené aj základy agentúry SARIO, v tom čase Národnej agentúry pre zahraničné investície a rozvoj. Na sklonku roku 1989 sa Ing. Ladislav LYSÁK, DrSc., (1933) stal spoluzakladateľom Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (NEZES), ktorého je v súčasnosti predsedom. V rokoch 1994 – 1998 bol poslancom NR SR, neskôr krátko veľvyslancom SR v Indii s pôsobnosťou aj pre Bangladéš, Nepál, Srí Lanku a Maldivy. V súčasnosti prednáša na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

JOZEF GOLONKA: Kričať Slovenskóóóó! nestačí


golonka štvorecEšte stále nám chýba hrdosť na to, že sme rovnoprávni Slováci!

Kričať Slovenskóóóó! nestačí

Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: Emil SEMANCO

Každý z nás – a nielen tí postarší – vedia, kto je to Jozef GOLONKA. Výborný hokejista, športovec, človek s veľkým srdcom a neposlednom rade hrdý Slovák. Historicky známy je jeho gól obrátenou hokejkou proti Sovietom ale aj legendárna prezývka „Žiletka“. Slovenským národným novinám poskytol tento skvelý človek rozhovor.

Milan MELNÍK: Cesta k sláve vedie údolím pokory


Melník Milan štvorecProfesor Milan ZELNÍK je v autoritatívnej encyklopédii ako vedecká osobnosť sveta

Cesta k sláve vedie údolím pokory

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Ako malý chlapec premýšľal o tom, prečo je mlieko biele, keď kravy spásajú zelenú trávu. Ako vedec dokáže vysvetliť, prečo majú aristokrati modrú krv. Jeho záujem po skončení Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave sa sústredil na biokovy. Teda na kovy v ľudskom organizme. V rokoch 1968-1971 absolvoval vedecký pobyt na univerzite v Helsinkách. V rokoch 1976 a 1977 sa do Helsínk vrátil prednášať. Osemdesiate roky pôsobenia na York University v Toronte mu vyniesli renomé vedca, ktorý má najrozsiahlejší prehľad o štruktúrach komplexných zlúčenín významných bioelementov. S pribúdajúcimi výsledkami prichádzali aj významné ocenenia. Vari najprestížnejšie v roku 2005, keď na návrh univerzity v Cambridgi zapísali profesora Milana MELNÍKA (1938) do svetovej encyklopédie ako Vedeckú osobnosť sveta.

Miroslav JANEK: Každému sa zíde dúšok triezveho optimizmu


Janek Miroslav spisovateľ štvorecO mnohorozmernosti sveta hovoríme s jubilujúcim publicistom Miroslavom JANEKOM

Každému sa zíde dúšok triezveho optimizmu

Zhováral sa Pavol JANÍK – Foto: archív autora

Publicista, umelecký kritik, prekladateľ, politik a diplomat PhDr. Miroslav JANEK (1933, Palúdzka, dnes časť Liptovského Mikuláša) sa dožil významného životného jubilea. Slovenčinu a vedu o literatúre absolvoval v rokoch 1951 – 1956 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, neskôr postgraduálne študoval na Právnickej fakulte UK a na Fakulte obchodu VŠE. Kandidatúru vied, na ktorú sa pripravoval v Sociologickom ústave SAV, nemohol ukončiť z politických dôvodov vzhľadom na svoje postoje v roku 1968. Pôsobil v renomovaných médiách a kultúrnych inštitúciách, po roku 1989 aj v politickej sfére a po roku 1992 i v diplomatickej oblasti. Autor a spoluautor knižných publikácií, rozhlasových a televíznych programov, scenárov k výstavám a prekladov najmä z ruštiny a poľštiny.

Vladyka RASTISLAV: Solúnski bratia sú minulosť, prítomnosť aj budúcnosť


Rastislav vladyka2013 štvorecPravoslávna cirkev sa hlási k odkazu svätého Cyrila a svätého Metoda

Solúnski bratia sú minulosť, prítomnosť aj budúcnosť

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Pravoslávni veriaci si pamiatku sv. Cyrila a Metoda pripomínajú každoročne 24. mája. Tohto roku slávili jubileum za účasti konštantinopolského patriarchu Bartolomeja I. Napriek tomu, že sa k pravoslávnej cirkvi na Slovensku hlási len necelé percento obyvateľstva, zachováva dedičstvo sv. Cyrila a Metoda veľmi živo. Vlani v novembri bol vysvätený nový arcibiskup prešovský a Slovenska, Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka kyr RASTISLAV Gont. Má 35 rokov a za sebou službu v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach.

Emília HRABOVCOVÁ: Keď stratíme svoju identitu, stratíme všetko

Hrabovec štvorecAni Matica sa nevyhla osudu mnohých slovenských inštitúcií a spoločenstiev

Keď stratíme svoju identitu, stratíme všetko

 Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Prodekanka Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave prof. Dr. phil. Emília HRABOVCOVÁ (1964) je sviežim vánkom v slovenskej historiografii. Rodená Bratislavčanka v roku 1984 emigrovala, aby mohla študovať dejiny. Najskôr na univerzite vo Freiburgu, potom vo švajčiarskom  Bazileji a v Mníchove. Diplomové skúšky zložila na univerzite vo Viedni, kde sa aj vydala. Na viedenskej univerzite obhájila dizertáciu, habilitovala sa a vymenovali ju za mimoriadnu profesorku. Hosťovala na univerzitách v Belgicku i Taliansku, aby sa napokon v roku 2004 vrátila na Slovensko. V roku 2005 ju prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval za riadnu profesorku. O rok neskôr sa stala dekankou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Je elitnou pápežskou historičkou, súčasťou vedeckého i publikačného sveta. Sebavedomá Slovenka.

Emil SEMANCO - Horiace žirafy v rieke fantázie


SEMANCOVýtvarník a novinár Emil Semanco klonuje slovo a obraz a klania sa im

Horiace žirafy v rieke fantázie

Zhováral sa Štefan BALÁK – Foto: archív SNN

Zo slovenských denníkov a z časopisov je Emil Semanco (1953) vyše tri desaťročia známy ako kritický glosátor, neúnavný pútnik Slovenskom a autor pôsobivých reportáží, ale aj ako tvorca magických koláží. Ilustruje nimi cudzie i svoje novinové i literárne texty, ale tvorí ich aj ako samostatné umelecké diela s výraznou imaginatívnou symbolikou a poetikou. Ako starosta už viac rokov vedie najstarší umelecký spolok Umeleckú besedu slovenskú (1921). Na prahu životného jubilea pripravil v Pálffyho paláci v Bratislave výstavu svojich diel s príznačným názvom Miracles – Zázraky.