Teológ z Pravdy prirovnáva vierozvestcov k falickým symbolom !!!

Matica slovenská rokovanie štvorecŽlčovitý pľuvanec na adresu Matice slovenskej vyvolal mnohé rozhorčené reakcie

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Do redakcie Slovenských národných novín nám po 20. marci prichádzali a ešte stále prichádzajú ohlasy širokejverejnosti na pamflet, ktorý uverejnil celoslovenský denník hrdiaci sa vo svojom názve slovom pravda. Bývalý tlačový orgán Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (KSS) sa akobyvrátil v čase do obdobia, kedy v ňom vychádzali podobné zúrivé pamflety napádajúce každého, koho komunistickí pohlavári považovali za nepriateľa režimu.

Tentodenníkvylialtentoraz v písačkách Michala Havran a vedrá špiny na Maticuslovenskú. V článku publikovanom v Pravde 20. marca 2012 na strane 42 pod názvom „Zverozvestcovia z Matice“ ide o spájanie nespojiteľného, celý rad poloprávd aj celkom lživých tvrdení, ale najmä o primitívne urážky najhrubšieho zrna nielen na adresu Matice, ale celého národa. Stačí to ilustrovať niekoľkými citátmi z článku. Okrem iného Havran o Matici slovenskej píše: „Snažila sa osádzať falické symboly, nazývané eufemisticky "sochy vierozvestcov" na etnicky zmiešaných územiach. V domácej politike podporovala najprimitívnejšie prúdy myslenia založené na etnickej, rasovej a náboženskej nenávisti . (...) Matica je v súčasnosti jednou z najhlúpejších slovenských organizácií. Nik poriadne nevie, na čo slúži, čo robí a čo by robiť mala. Jej nové vedenie pôsobilo príčetne asi dva dni, no ani Marián Tkáč neprešiel skúškou správnosti, ktorou je v našich dejinách 14. marec 1939. (...) Verejné vyhlásenia tohto spolku, ktorý robí hanbu svojim zakladateľom, sú dnes na úrovni idiotov z paramilitárnej skupiny Slovenskí branci...“ Celý pamflet je rozsiahlejší a v podobnom duchu. 

NAPIL SA BLENU    

Michal Havran, vyštudovaný evanjelický teológ uzatvára svoj pamflet takto: „Je načase zamyslieť sa nad tým, aké poslanie v spoločnosti Matica plní okrem paranoidného boja proti „čechoslovakistom“, ktorých vidí na každom kroku. Jej politický program, založený na debilizácii histórie, pavedecká teória o etnických cnostiach, neúcta k všetkým obetiam Tisovho režimu a čoraz bezočivejšie požiadavky ju diskvalifikujú na akékoľvek postavenie v modernej spoločnosti.“ Spomedzi mnohých ohlasov citujme reakciu našej čitateľky Kataríny Hollej z Trenčína: „Je normálne, aby takéto hlúposti napísal vzdelaný človek v 21. storočí?! Napil sa vari blenu a potom ho takto vypľul?!“ Racionálne sa k pamfletu postavil historik Ivan Mrva: „Do Matice slovenskej ako do spolku kultúrnych a národne uvedomelých Slovákov si v minulosti často s obľubou kopli fanatici rôzneho postavenia a zamerania. Vždy to však vypovedalo najmä o ich vlastnej úbohosti a psychickom rozpoložení. Nemusíme sa vracať až do čias Uhorska, stačí spomenúť nenávisť boľševického prezidenta Novotného voči Matici, ktorá ho vraj chcela zniesť zo sveta chlebom a soľou... Aj po páde boľševikov, keď Matica prezentovala jasný postoj k zvrchovanosti a samostatnosti Slovenska, bola tŕňom v oku rôznym politikom a ich mediálnym hlásnym trúbam.“

Svoje povedal aj tajomník MS Peter Mulík: „Oobsah článku považujeme za urážku všetkých tých Slovákov, ktorí majú v úcte sv. Cyrila a Metoda. Súsošia týchto významných osobností nemožno spájať s vulgárnosťou, lebo na ich odkaze stojí nielen naša kultúra, ale aj kultúry iných slovanských národov, ktoré si vážia cyrilo-metodské dedičstvo.

tiso vojaci BB KTO TO ZAPLATIL?

Je známe, že pamflety uverejňujú niektoré „seriózne“ printové médiá po objednávke od public relations (PR) agentúry za finančnú úhradu. Tú zaplatí agentúre zadávateľ článku, ktorý si sám či cez agentúru nájde a zväčša primerane odmení aj autora publikovaného materiálu. Je možné, že aj pľuvanec na Maticu od M. Havrana bol zaplateným mediálnym produktom? Tak či onak, na obsahu a forme pamfletu to nič nemení. Zlostné krákanie nepravdy však zo žiadneho havrana neurobí vznešeného vtáka nebeského... Na záver publikujeme aktuálne vyhlásenie Matice slovenskej k 70. výročiu začatia deportácií Židov zo Slovenska počas 2. svetovej vojny: „Ľudskosť, tolerancia voči iným a úcta k pravde patria do hodnotového vybavenia Matice slovenskej, našej najstaršej kultúrnej a vlasteneckej ustanovizne, aj v 21. storočí. Tieto princípy a naša zviazanosť s činmi našich predkov vedú nás v podvečer 70. výročia začiatku transportov našich židovských sestier a bratov za krutým osudom k tomu, aby sme sa s pokorou v srdci ospravedlnili v mene všetkých vinných i nevinných matičiarov i nematičiarov.   Matica slovenská, pátrajúca po pravde v našich dejinách, považuje prenasledovanie nevinných spoluobčanov z akýchkoľvek dôvodov za neprípustné a poľutovaniahodné. Na zmiernenie bolesti obetí a ich potomkov, ktorá sa časom nijako nezmenšuje, chceme zároveň vzdať úctu všetkým tým príslušníkom nášho národa, ktorí prenasledovaným spoluobčanom pomáhali a zachraňovali im holé životy osobitne po auguste 1944, keď neľudské zaobchádzanie s nevinnými obeťami rasových represálií na našom území vyvrcholilo. Naším zámerom je nezabúdať, a tak za nijakú cenu nepripustiť opakovanie zločinov, a zároveň dôstojným spôsobom zvečniť mená záchrancov, ktorí reprezentujú pravú tvár nášho národa a ku ktorým sa hlásime.“


Matica slovenská rokovanie REAGUJÚ MATIČIARI

 Do redakcie sme dostali nmožstvo reakcií. Za všetky publikujeme názor E. Kristínovej: "Večer, dňa 20. marca u mňa bez prestania drnčal telefón. Z celého Slovenska mi volali naši matičiari hlboko pobúrení duchovnou pornografiou Michala Havrana v denníku Pravda. Nakoľko noviny neodoberám, viacerí mi kópiu tohto paškvilu dodali priamo do domu. Šokovala ma priam xenofóbna nenávisť jeho autora ku všetkému, čo sa opováži byť prirodzene proslovenské a z toho dôvodu proti Matici slovenskej. Vychrlil na ňu bez ladu a skladu chorobnú znôšku špinavostí, ktoré pokladá za argumenty na vynesenie svojho totalitného, jedine správneho záverečného verdiktu: „MS (Matica slovenská) a jej čoraz bezočivejšie požiadavky ju diskvalifikujú na akékoľvek postavenie v modernej spoločnosti.“ Tak! A už to tu máme. Nevie vari Michal Havran, že takéto odsúdenia nie sú ničím novým a preto v žiadnom prípade vôbec nie moderným. Generácie našich vlasteneckých matičiarov ich v menších obmenách počúvajú od roku 1863, kedy naša Matica slovenská ako Jednota milovníkov národa a života slovenského po dlhoročných snahách a peripetiách konečne vznikla. Nebolo by dôstojné a preto ani nebudem s na kusy šklbajúcim, ostrým zobákom MH polemizovať. Ale, aj keď snáď nebude schopný začuť tiché vyznanie nášho velikána Milana Rúfusa v jednej z jeho Štyroch epištôl k ľuďom z roku 1968, predsa len sa o to pokúšam, aby, ak je len troška človek, pochopil: „Vlastenectvo je posvätné, pokiaľ pomáha národu, aby našiel a obránil sám seba...“ ; „... ak som hovoril národ a privolával si ho, bývalo a býva to preto, aby sa môj malý národ čím skôr stal sám sebou a vošiel do ľudského spoločenstva ako rozvinutá osobnosť, ktorá má čím zaplatiť prievozné, nie ako chudobný a neuznaný honelníček, večný sluha striedajúcich sa pánov.“ Na záver vari iba toľko. Nakoľko sa zrejme ktosi znovu snaží rozbehnúť tvrdé ťaženie proti Matici slovenskej, je už načase, aby Matica slovenská prestala vysvetľovať. Karty sú hodené, a preto prikročila k jedine možnému: zažalovať nielen Michala Havrana, ale aj denník Pravda, lebo sa zrejme so stanoviskom autora stotožňuje. Inak by dali k jeho príspevku poznámku, že je to platená reklama, za ktorú denník Pravda nepreberá zodpovednosť."

 Eva Kristinová, členka Prezídia Matice slovenskej


 Na vysvetlenie publikujeme aj oficiálny dokument Prezídia MS, kde sa v jeho vyhlásení nič o 14. marci 1939 neposímana.

Logo-MaticaVYHLÁSENIE PREZÍDIA MATICE SLOVENSKEJ

Prezídium Matice slovenskej sa obracia na slovenskú spoločnosť týmto vyhlásením:

1. Veríme, že nová vláda Slovenskej republiky bude pokračovať v upevňovaní vlastenectva, osobitne slovenskej mládeže. Žiadame, aby sa prijal ústavný zákon o slovenskom štátnom jazyku, aby sa slovenčina stala integrujúcim prvkom slovenskej spoločnosti.

2. Nádejame sa, že sa nové vedenie Ministerstva kultúry SR bude s primeranou úctou správať k Matici slovenskej, ktorá oslávi 150. výročie svojho vzniku roku 2013. Matica si vytvorila silné odborné zázemie a je pripravená predstaviť projekty, ktoré budú životodarnou vodou pre slovenskú kultúru.

3. Dôrazne žiadame, aby sa po novom podporovalo pestovanie historického vedomia slovenskej mládeže a občanov osobitne vo verejnoprávnej inštitúciách RTVS. Nie je možné, aby celonárodná inštitúcia akou je Matica slovenská nemala právo na vlastnú reláciu v RTVS.

4. Požadujeme, aby sa zdôraznila nutnosť úzkej spolupráce medzi Maticou slovenskou a Národným osvetovým centrom v záujme rozvoja slovenského kultúrneho života. Spájaním síl a odborného zázemia oboch inštitúcií sa zvýši efektívnosť rozvíjania miestnej kultúry.

5. Verejne sa obraciame na Mestské zastupiteľstvo hl. mesta Bratislavy a na primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, aby nedovolili premiestňovať Pamätník štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave. Žiadame obnoviť Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre k jeho 200. výročiu narodenia.

6. Matica slovenská očakáva, že sa nová vláda ujme osláv 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda a podporí oslavy 150. výročia vzniku Matice slovenskej, ktorá je pripravená podieľať na upevňovaní nášho štátu v  rovine ideovej aj hospodárskej. Veríme, že nová vláda bude pokračovať v prezentovaní sôch výrazných historických osobností najmä v hlavnom meste SR Bratislave, ktorá musí dokázať celému Slovensku, že si svoje postavenie hlavného mesta skutočne zaslúži! Sme pripravení na rovnocennú a vzájomne prospešnú spoluprácu.

                               Prezídium Matice slovenskej

Bratislava 14. marec 2012


marián tkáč 3Reflexia predsedu Matice slovenskej Mariána TKÁČA na podobné útoky médií:

"Matica slovenská v zmysle svojich prvých stanov – všetko zdravé pretrváva na princípoch, ktoré ho zrodili – je úzko spätá tak s národom, ako aj so životom slovenským. Ako taká sa nikdy nemôže stotožniť s neľudským osudom nevinných obetí rasových represálií v čase druhej svetovej vojny, za čo nemôžu neniesť zodpovednosť príslušní predstavitelia Slovenského štátu. Tak ako sa priečili kruté osudy nevinných Židov vtedy žijúcim Slovákom, o čom svedčí známy fakt, že medzi ocenenými „spravodlivými medzi národmi“ je Slovákov na počet obyvateľov najviac, priečia sa aj súčasnej Matici. Za chorú považujeme už čo i len myšlienku prenasledovať a zabíjať ľudí len preto, že sa narodili inakší ako ostatní. Veď nikto nemôže za to, ako a kde sa narodil, ale každý môže za to, ako sa správa! Keďže len pravda nás oslobodzuje, nech je nám dovolené považovať v súlade s ňou štrnásty marec 1939 za deň, v ktorom pod tlakom okolností (teda jedného z najväčších tyranov a diktátorov v ľudskej histórii) prijali vtedajší slovenskí politici – poslanci snemu, ktorí politikmi sú – rozhodnutie, v tom čase znamenajúce záchranu Slovenska pred rozparcelovaním a Slovákov pred pomaďarčovaním, popoľšťovaním a ponemčovaním. Za deň, po ktorom nasledovali dni škaredé, represálie voči nevinným, ktoré navždy zostanú čiernou škvrnou na našich dejinách, ale aj dni naplnené budovaním základov slovenskej ekonomiky, vzdelanosti a kultúry, čo znamenalo pozitívnu skúsenosť národa s vlastnou štátnosťou.  Matica sa bude usilovať klásť tieto dve pravdy vedľa seba, čo zrejme ešte istý čas bude spôsobovať nedorozumenie medzi inak zmýšľajúcimi – ako sme toho svedkami aj dnes. Matica je a bude tolerantná ku všetkým názorom opierajúcim sa o pravdu, ale žiada aj o toleranciu pri hlásaní právd voči sebe."


Svoju reakciu do redakcie SNN zaslal aj tajomník Matice slovenskej Peter Mulík:

"Pri čítaní článku Michala Havrana človek žasne, že renomované periodikum, akým denník Pravda je, mohlo uverejniť niečo tak bulvárne. Článok charakterizuje spájanie nespojiteľného, celý rad neoverených faktov, ktoré sa dali overiť, ale najmä urážky najhrubšieho zrna na adresu Matice, ba celého národa.

Neodôvodnené narážky na Maticu slovenskú, ako na inštitúciu, ktorá má niečo spoločné s praxou neľudských rasových opatrení v čase II. svetovej vojny, sú nielen nepravdivé, ale aj žalovateľné. Vydavateľské aktivity MS charakterizuje otvorenosť a sloboda prejavu, čo platí aj pre vedecký výskum na pôde MS. Tie zrejme Michal Havran vôbec nepozná a ani si nedal námahu ich bližšie spoznať. Edície prameňov z dejín Slovenska vydáva MS podobne ako Slovenská akadémia vied alebo univerzity. Zohľadňuje pritom historickú hodnotu týchto zachovaných diel (denníky významných osobností), nerobí to pre osoby, ktoré sú ich tvorcami.

Matica slovenská žiada ospravedlnenie od autora článku za urážku tých Slovákov, ktorí majú v úcte sv. Cyrila a Metoda a vážia si cyrilo-metodské dedičstvo v jeho sakrálnej aj profánnej podobe. Súsošia týchto významných osobností nemožno spájať s vulgárnosťou, lebo na ich odkaze stojí nielen naša kultúra ale aj kultúry iných slovanských národov. Za otvorené osočovanie Matice slovenskej považujeme Havranovo tvrdenie o MS: „V domácej politike podporovala najprimitívnejšie prúdy myslenia založené na etnickej, rasovej a náboženskej nenávisti.“ Toto jeho nehorázne tvrdenie je úplne nepravdivé, lebo MS sa vo svojej činnosti riadila práve princípmi porozumenia medzi národmi a národnosťami a náboženskou toleranciou. Dôsledne však chránila Slovákov na jazykovom zmiešanom území, kde sú v menšinovom postavení, čo patrí tiež k jej poslaniu.

Matica slovenská sa nemusí hanbiť za svoju činnosť, o kvalite ktorej svedčí každoročne tisíce osvetových podujatí ako aj významné vedecké podujatia. Teda nie naša činnosť diskvalifikuje nás, ale článok Zverozvestcovia z Matice, uverejnený v Pravde 20. marca 2012 diskvalifikuje jeho autora Michala Havrana.

Matica slovenská v zmysle svojich prvých stanov – všetko zdravé pretrváva na princípoch, ktoré ho zrodili – je úzko spätá tak s národom, ako aj so životom slovenským. Ako taká sa nikdy nemôže stotožniť s neľudským osudom nevinných obetí rasových represálií v čase druhej svetovej vojny, za čo nesú zodpovednosť príslušní predstavitelia Slovenského štátu. Tak, ako sa priečili kruté osudy nevinných židov vtedy žijúcim Slovákom, o čom svedčí známy fakt, že medzi ocenenými „spravodlivými medzi národmi“ je Slovákov na počet obyvateľov najviac, priečia sa aj súčasnej Matici.

Prezídium MS, ktoré rokovalo v stredu 14. marca 2012 o 14.00 hod. v Jozefínskej knižnici v priestoroch Matice slovenskej v Bratislave na Grösslingovej 23, sa zaoberalo aktivitami Matice slovenskej v roku Antona Bernoláka, podnetmi k veľkému cyrilo-metodskému jubileu a stavom matičného hnutia. Prijalo vyhlásenie prezídia MS. Ani počas rokovania, ani vo vyhlásení nebola vznesená požiadavka, aby sa 14. marec stal pamätným dňom Slovenskej republiky. MS považuje správy o tejto „požiadavke“ za mediálnu dezinterpretáciu."


 


 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.