Dňa 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu sme Všeobecné obchodné podmienky prispôsobili novým právnym predpisom. Vykonané zmeny sa týkajú skutočne len ochrany osobných údajov, a to konkrétnych článkov Všeobecných obchodných podmienok.

Ochrana osobných údajov

 1. a) Účasť a realizácia, prihlasovacie údaje a údaje z nákupov
  Podmienkou účasti na programe je poskytnutie údajov, ktoré sú v prihlasovacom formulári označené hviezdičkou. Údaje, ktoré uvediete pri prihlasovaní do programu, ako aj údaje, ktoré počas účasti v programe aktualizujete, sa označujú jednotne ako „prihlasovacie údaje“. Vaše prihlasovacie údaje spracúva redakcia SNN, ktoré využíva na technickú realizáciu programu poskytovateľov technických služieb, pričom je zabezpečené dodržiavanie noriem o ochrane údajov. Okrem subjektov uvedených vyššie, nie sú vaše údaje poskytované žiadnym ďalším tretím osobám. Prihlasovacie údaje a údaje z nákupov sa na účely účasti v programe a poskytovania bonusov spracúvajú na základe tejto zmluvy v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).b) Marketing
  Redakcia použije vaše prihlasovacie údaje aj na vlastné informačné a príp. aj marketingové účely. Toto spracovanie údajov na účely personalizovanej priamej reklamy a prieskumu trhu, sa vykonáva v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, na základe oprávnených záujmov pri optimalizácii ponúk na výrobky a služby, ako aj v rámci možnosti individuálneho reklamného oslovenia.c) Newsletter pre elektronickú poštu a údaje o používaní
  Okrem toho si informácie upravené podľa vašich záujmov môžete abonovať aj prostredníctvom e-mailu. V rámci tejto služby bude redakcia dodatočne získavať a spracúvať informácie (celkovo nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otvárate newsletter, či a na aké doručené odkazy kliknete a aké témy sú pre vás zaujímavé, kde otvárate newsletter, aké koncové zariadenie, operačný systém, prehliadač a príp. ďalšie nastavenia zariadení využívate, či a v akom rozsahu odporúčate ďalej obsah newsletteru na sociálnych sieťach alebo e-mailom a ktorú z našich webových stránok navštevujete po kliknutí na odkazy v newsletteri. Spracovanie údajov o používaní sa vykonáva na základe vášho súhlasu  v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.d) Práva
  Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:
 • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
 • právo na opravu (§ 22 Zákona),
 • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
 • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov pre redakciu je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27. Máte právo kedykoľvek podať z dôvodov vyplývajúcich z vašej osobitnej situácie námietku proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ktoré sa realizuje na základe § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) Zákona; platí to aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Ak podáte námietku, vaše osobné údaje sa prestanú spracúvať, nie však v prípade, keď redakcia môže preukázať naliehavé, právom garantované dôvody na spracovanie, ktoré sú nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo keď spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo hájenie právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na prevádzkovanie priamej reklamy máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely takejto reklamy; platí to aj pre profilovanie, keď je spojené s takouto priamou reklamou.

e) Doba uloženia a vymazanie
Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania (napr. pri ukončení vašej účasti v programe redakcie SNN alebo pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

f) Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľ: Slovenské národné noviny, Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 MARTIN.

g) Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na stránke www.snn.sk.