Dvojitá šanca


POZNÁMKA

Dvojitá šanca

(TASR+ib)

Projekt Moja pôda, ktorý sa rozbehol v polovici minulého roku, ponúkol agropodnikateľom šancu kúpiť pôdu za výhodných úverových podmienok. Pôžičku môžu splácať maximálne pätnásť rokov, jeho minimálna výška je tritisíc eur a maximálna tristotridsaťtisíc eur. Žiadatelia musia zabezpečiť minimálne pätnásť percent z objemu úveru. V prípade, že farmár úver nebude môcť ďalej splácať, pôdu predá za cenu poskytnutého úveru. Kupujúcim môže byť aj Slovenský pozemkový fond.  Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) na úvery pre farmárov zatiaľ vyčlenila dvadsať miliónov eur. Za túto sumu môžu poľnohospodári nakúpiť dvadsať- až tridsaťtisíc hektárov pôdy.

Prezident podpísal, čo bude v máji, nikto nevie


Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdu pôdy vznikol na poslednú chvíľu

Prezident podpísal, čo bude v máji, nikto nevie

Jan ČERNÝ – Foto: archív SNN

„Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva“. Aj takúto vetu zverejnilo ministerstvo vnútra nad zoznamom legislatívnych noriem, ktorých zámerom je ochrana pôdy. Na Slovensku v súčasnosti platí Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Okrem iného je aj novelou zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Potom máme Vyhlášku MP SR 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona 220/2004 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a Metodické usmernenie MP SR na zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri jej použití pre nepoľnohospodárske účely č. 2341/2006 – 910.