Necháme si ukradnúť cyrilo-metodskú tradíciu?


cyril a metod socha v BABlíži sa 1 150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda a na oslavy jubilea zabúdame

Eva ZELENAYOVÁ

Ústava Slovenskej republiky sa v preambule odvoláva na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy. Na budúci rok uplynie 1 150 rokov od udalosti, ktorá natrvalo zostala v duši Slovákov, aj keď v priebehu vekov nebolo jednoduché hlásiť sa k odkazu sv. Cyrila a Metoda. Ešte pred dvadsiatimi rokmi proti prijatiu ústavy hlasovala politická strana s kresťanstvom v názve.

Misia sv. Cyrila a Metoda k našim predkom mala z  duchovného a kultúrneho hľadiska nesmierny význam a dosah až do dnešných dní. Svätí Cyril a Metod boli vyhlásení za patrónov Európy a pomaly sa k nim hlási takmer každý okolitý i vzdialenejší národ hlasnejšie ako my Slováci. Máme takmer dvadsať rokov svoj vlastný štát, nemali by sme sa konečne prihlásiť k svojej histórii, ktorú nám až dosiaľ upierali hegemóni? Či už to bolo počas monarchie alebo oboch česko-slovenských republík. Prvý a veľmi dôležitý krok k vlastnej identite v novodobej histórii Slovákov urobili práve autori slovenskej ústavy. Ako sme na tom dnes?

V RÍME BEZ SLOVÁKOV

Cyril a Metod v Nitre na hradeZ dostupných zdrojov vyplýva, že hlavné oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu organizuje Česká republika. Na stránke Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) je článok pod názvom Otvorenie Roku svätých Cyrila a Metoda v Ríme. V ňom sa uvádza: „Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, predseda Českej biskupskej konferencie, a Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a predseda Národnej komisie k príprave cyrilo-metodského jubilea, spoločne otvoria 25. mája v Ríme Jubilejný rok sv. Cyrila a Metoda. Slávnosť bude prebiehať 25. – 26. mája 2012 predovšetkým v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde došlo k potvrdeniu a schváleniu slovanskej liturgie bratov Cyrila a Metoda, a tiež v Chráme sv. Klimenta, kde je sv. Cyril pochovaný. Súčasťou mimoriadneho programu bude i slávnostná bohoslužba, koncert Filharmónie Bohuslava Martinů spoločne so súborom Hradišťan Jiřího Pavlicu, ktorý sa uskutoční tiež v Bazilike Santa Maria Maggiore. V programe je i návšteva hrobu kardinála Berana a audiencia u Benedikta XVI. Cyrilo-metodský jubilejný rok, slávnostne otvorený v máji v Ríme, vyvrcholí v budúcom roku 2013 pri 1 150. výročí príchodu svätých bratov na Velehrade. Na projekte sa podieľa Zlínsky kraj, ktorého zástupcovia sa spolu s vládnymi predstaviteľmi zúčastnia na slávnostnom otvorení Roku sv. Cyrila a Metoda v Ríme.“ V článku niet nijakej zmienky o tom, že by malo ísť o spoločné oslavy so Slovenskou republikou, ktorej sa jubileum bezprostredne dotýka. Na stránke TK KBS je množstvo ďalších článkov týkajúcich sa jubilea, no všetky informujú o tom, ako sa na rok 2013 pripravujú v Českej republike. Napríklad rozsiahly príspevok oboznamuje čitateľov, ako úspešne pokračujú stavebné úpravy na Velehrade. Začína sa vetou: „Je to už viac než dva roky, keď český minister kultúry Václav Riendlbauch slávnostne otvoril projekt Velehrad – centrum kultúrneho dialógu západnej a východnej Európy.“

KONKRÉTNOSTI NIET

A čo my, Slováci? Čo urobila vláda, Bratislavský samosprávny kraj, cirkev? Takmer každá zmienka o 1 150. výročí príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie sa končí konštatovaním prísľubu veľkolepých osláv. No nikde nič konkrétne. Plénum Konferencie biskupov Slovenska zaslalo v roku 2010 Svätému Otcovi oficiálny pozývací list. Dosiaľ bez odozvy. Rátalo sa s tým, že sa Sv. Otec zúčastní na oslavách už tohto roku, pričom mal navštíviť   Bratislavu, Nitru, Žilinu a Prešov. Svätého Otca pozval aj prezident republiky Ivan Gašparovič a bývalý podpredseda vlády Dušan Čaplovič. Český kardinál Duka však na spoločnom zasadnutí Stálych rád Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie 23. februára návštevu pápeža na Slovensku nepotvrdil. (Všimnime si, ako sa na Slovensku dištancujeme sami od seba. Nielenže nemáme Slovenskú národnú radu, ale Národnú radu Slovenskej republiky, nemáme ani Slovenskú biskupskú konferenciu, ale Konferenciu biskupov Slovenska!)

Na stránke TK KBS sa dá dočítať, že Ministerstvo kultúry SR podporí projekty k výročiu príchodu Cyrila a Metoda. Je však pozoruhodné, že až 28. februára tohto roku (!) ministerstvo pod vedením Daniela Krajcera zverejnilo kritériá na získanie dotácií súvisiacich s 1 150. výročím. Celková suma je jeden milión eur na dva dotačné programy – Umenie a Nehmotné kultúrne dedičstvo. Program Umenie má byť „zameraný na podporu nekomerčnej umeleckej tvorby a aktivít s tematickým zameraním na život a dielo vierozvestov Cyrila a Metoda počas ich pôsobenia na území Veľkomoravskej ríše“. Program Nehmotné kultúrne dedičstvo „je zameraný na podporu medzinárodných, celoslovenských a krajských festivalov, prehliadok a súťaží, edukačných aktivít zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, amatérskej umeleckej tvorby a záujmovej vzdelávacej činnosti, rozvoj nových a inšpiratívnych metód trávenia voľného času...“ Projekty ministerstva kultúry sú prakticky oficiálnym príspevkom vlády SR k jubilejnému roku. Nuž, osvetové aktivity na trávenie voľného času sa skutočne môžu začleniť do akéhokoľvek programu, len akosi nevystihujú veľkosť a charakter jubilea. Od garnitúry, ktorá vládla „tejto krajine“, hoci aj s kňazom ako šéfom poradcov predsedníčky vlády, sa nedali čakať zázraky vo vzťahu k vlastnej histórii. Ak pápež Benedikt XVI. navštívi v roku 2013 Velehrad a nepríde na Devín, bude to najväčšie poníženie slovenského národa v jeho dejinách. Výsledok totálneho zlyhania vládnej exgarnitúry i diplomacie, rovnako zastúpenia našej republiky pri Svätej stolici. Napokon, niet sa čo čudovať, veď má korene v KDH, ktoré si tento štát neželalo.

Veľkomoravské knieža (kráľ?) Rastislav mal sídlo na Devíne. On pozval solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ktorí preložili Bibliu do jazyka starých Slovákov, pripravili jeho písomnú podobu a ako bohoslužobný jazyk ho uznal aj pápež Hadrián II. Rastislav prijal Cyrila a Metoda na hrade Devín, kde sa našli pozostatky chrámu, ktorý dal vybudovať pravdepodobne ešte pred ich príchodom. Václav Kocian v útlej knižočke Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo spomína, že tento kostol bol pomerne veľký – 25 m dlhý a 7 m široký „a bol postavený tiež ako najdôležitejší a najposvätnejší priestor filozoficko-teologickej akadémie, založenej Konštantínom Filozofom. Tu bola kolíska cyrilo-metodského misijného a kultúrneho diela pre všetkých Slovanov“. Ďalej autor uvádza, že „vďaka úsiliu a autorite kráľa Rastislava a múdrosti, obetavosti a vzdelaniu solúnskych bratov vznikla tak na európskom kontinente prvá filozoficko-teologická akadémia či univerzita na čele so špičkovým profesorom carihradskej univerzity Konštantínom Filozofom – sv. Cyrilom.

VÝRAZ VĎAKY

Podľa tradície sv. Cyril a Metod prišli na Devín  5. júla 863 a 5. júl sa stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky. cyril a metod 3 návrhy socha v BAV roku 867 zavítali do Ríma. Po ich príchode v Bazilike Santa Maria Maggiore schválil pápež Hadrián II. zavedenie staroslovenského jazyka do bohoslužieb a tu sa aj prvý raz v Ríme slúžila svätá omša v jazyku našich predkov. Starobylý Kostol sv. Praxedy je v susedstve Baziliky Santa Maria Maggiore. Je spojený s benediktínskym kláštorom, v ktorom počas svojho pobytu v Ríme bývali obaja vierozvestovia. V Bazilike sv. Klimenta je svätý Cyril pochovaný.

V júni 1998 za účasti ministra kultúry SR Ivana Hudeca slávnostne odhalili v Ríme tri diela slovenských výtvarníkov na spomínaných miestach spojených s pôsobením svätých Cyrila a Metoda. Do interiéru Baziliky Santa Maria Maggiore pribudlo súsošie vierozvestov, na fasádu Chrámu svätej Praxedy pamätná tabuľa a na nádvorie Baziliky svätého Klimenta tomba, všetky ako výraz vďaky nášho národa. Ani pri tejto príležitosti nebola prítomná delegácia biskupov zo Slovenska... Aj v tom čase bol veľvyslancom pri Svätej stolici nominant KDH.

HUSITSKÉ ČECHY

Rozpad Uhorska priniesol cirkvi na Slovensku mnohé problémy. Na čele biskupstiev boli maďarskí biskupi a niektoré sídla diecéz sa po roku 1918 ocitli v Maďarsku. V novom štáte Česi a Slováci prijali rozdielne vzťahy k Rímu, a teda k cirkvi ako takej. Kým v Prahe obnovili slávenie reformátora kresťanského učenia Jána Husa a vyvesovali husitské vlajky, na Slovensku vehementne obhajoval národné a cirkevné záujmy z pozície vernosti k Svätej stolici kňaz Andrej Hlinka. V Čechách v roku 1895 bola založená Jednota katolíckeho duchovenstva, ktorej činnosť vyvrcholila schôdzou Klubu reformovaného duchovenstva 8. januára 1919 v Prahe. Na schôdzi rozhodli o odtrhnutí sa od Ríma a založení Československej cirkvi. Česká republika sa aj po roku 1989 vrátila k sláveniu dňa upálenia Jána Husa a ustanovila ho za štátny sviatok. Je paradoxné, že k štátnemu sviatku Jána Husa pridala aj štátny sviatok vierozvestov Cyrila a Metoda.

V poslednom období sa ku kresťanstvu v Českej republike nástojčivo hlási český prezident Václav Klaus. Bola by to sympatická črta, keby... Keby jeho správanie bolo úprimné. Na Slovensku máme skúsenosť s aroganciou českej politickej reprezentácie. Z dávnejšej minulosti, ale aj tej nedávnej. Nerešpektovanie zákona o zániku federácie a o vzdaní sa spoločných symbolov je dodnes živou spomienkou najmä pri športových podujatiach. Naša bývalá spoločná vlajka sa napriek zákonu stala vlajkou Českej republiky. Ktovie, prečo nie husitská... Český prezident sa vlani zúčastnil na národnej svätováclavskej púti, pričom zdôrazňoval tradíciu tisícročného českého štátu ako súčasti kresťanskej tradície. Pravdepodobne už v duchu príprav na oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. S akým cieľom? Ukradnúť cyrilo-metodskú tradíciu Slovákom? Česká republika je najateistickejším štátom Európy, k ateizmu sa hlási viac než polovica obyvateľov.

PÚŤ NA DEVÍN

Devín 2012 12Predseda parlamentu Pavol Paška očakáva iniciatívu k jubileu od našej rímskej diplomacie. Predseda vlády Robert Fico má záujem obnoviť púť na Devín. Vláda nezdedila nijaké projekty osláv budúcoročného jubilea, ktoré už dávno malo byť pripravované. Biskupská konferencia organizuje náboženské podujatia, ale nič, čo by presiahlo pôdu cirkvi. Šéf Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo má plnú hlavu starostí so svojím pôsobením v SDKÚ-DS. Hrá sa totiž o budúceho predsedu strany. Že v prípade 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie našich predkov ide „iba“ o  hrdosť a česť národa, to je zrejme istej časti slovenskej politickej reprezentácie druhoradé.   Keď nejde o jej funkcie, nejde o nič. Potom sa však nečudujme, ak nám ktosi zasahuje do vlastného štátu.              

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.