oslobodenie Bratislavy

thumbnail
VÌùazn˝ pochod domov sa vracaj˙cich vojakov »ervenej arm·dy cez Bratislavu. Z·ber zo sl·vnostnej prehliadky po oslobodenÌ Bratislavy. P·ry bielych konÌ s vojakmi pred hotelom Carlton. Bratislava, foto archÌv TASR: Jozef TeslÌk - 20. j˙na 1945