Imperatívom zostáva hospodárnosť a efektívnosť


NKÚ logo - štvorecNárodný kontrolný úrad vykonal cielenú previerku v Matici slovenskej

Imperatívom zostáva hospodárnosť a efektívnosť

Michal MAŤAS – Ilustrácia: logo NKÚ

Sedemnásteho februára tohto roku podpísali predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a riaditeľka žilinskej expozitúry Najvyššieho kontrolného úradu Janka Pačková zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly. Skončila sa tým kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v národnej ustanovizni. Rovnakú previerku vykonal NKÚ aj v Spolku slovenských skladateľov a v ďalších dovedna asi dvadsiatich subjektoch.

Protokol z kontroly odporúča Matici slovenskej: po prvé – v záujme právnej istoty zaviesť jednotnú evidenciu uzatvorených zmlúv (register zmlúv), po druhé – v stanovách Matice slovenskej zadefinovať samosprávny, resp. kolektívny orgán, ktorý by mal v kompetencii schvaľovanie nakladania s majetkom podľa ustanovení zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie (zákon č. 176/ 2004 Z. z.), a po tretie – zaviesť evidenciu vykonaných verejných obstarávaní. Vedenie Matice sa okrem týchto odporúčaní rozhodlo na základe výsledkov kontroly zaviesť aj podrobnú evidenciu majetku, ako aj jednotnú evidenciu všetkých uznesení matičných orgánov. Okrem toho budú prijaté aj ďalšie opatrenia v súčinnosti s dozorným výborom Matice slovenskej.

NKÚ logo

ZAMERANIE KONTROLY

Predmetom kontroly bola všeobecná časť, v ktorej sa zistilo, že v matičných stanovách chýba pomenovanie kolektívneho orgánu, ktorý by mal schvaľovať zmluvy o kúpe a predaji či prenajímaní matičného majetku. Na tohoročnom septembrovom sneme sa tento nedostatok zaiste podarí odstrániť. V časti venovanej dodržiavaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných zdrojov v rokoch 2011 a 2012, na ktoré sa kontrola zamerala, boli zistené isté menej závažné nedostatky v účtovníctve. Za dva roky sa uskutočnilo napríklad tridsaťšesť platieb na základe účtovných dokladov, ktorých obsah nedostatočne preukazoval fakturovanú skutočnosť. Sedem uzatvorených zmlúv nebolo overených predbežnou finančnou kontrolou. Zistili sa aj nedostatky pri verejnom obstarávaní stravovania, ako aj pri vydávaní a tlači novín. Problém bol v tom, že pri spočítaní nákladov za jednotlivé zákazky prekročila celková suma interné finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou, na ktoré sa nevzťahuje výberové konanie.

KOLEKTÍVNY DOHĽAD

Zistili sa aj nedostatky pri nakladaní s matičným majetkom. Niektoré zo zmlúv, a to už od roku 2009 až do roku 2012, teda v období správcovstva Jána Eštoka, neboli totiž prerokované pred ich podpisom v kolektívnom orgáne Matice. Ide o zámennú zmluvu medzi Maticou a Neografiou, pri ktorej hodnota majetku, ktorý získala Matica, bola o 294 tisíc eur vyššia. Táto operácia bola schválená na valnom zhromaždení Neografie ešte v marci 2010. Pri schvaľovaní rozpočtov na jednotlivé roky odsúhlasoval prostriedky na zámenu aj výbor Matice, no samotnú zmluvu neschvaľoval. Rovnaký osud malo aj päť nájomných zmlúv – boli podpísané bez písomného schválenia v matičnom kolektívnom orgáne. V rámci prijatých opatrení bude potrebné sa s týmito otázkami vyrovnať.

NETREBA NIČ VRÁTIŤ

Dôležité však je, že z kontroly NKÚ nevznikla pre Maticu slovenskú nijaká povinnosť vrátiť použité finančné prostriedky. Matica dostala od kontrolných orgánov úlohu prijať do konca februára opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a zaslať ich predsedovi NKÚ. A správu o plnení či splnení prijatých opatrení do konca apríla.

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč poďakoval kontrolnej skupine za korektnosť a dôslednosť a vyslovil poľutovanie, že sa kontrola vykonala až teraz. Inak by sa predišlo viacerým pochybeniam. Prisľúbil vykonať všetky odporúčané i ďalšie opatrenia v záujme nápravy nedostatkov. Sám prijal rozhodnutie, že odteraz nepodpíše nijakú zmluvu bez písomného stanoviska matičného právnika, resp. bez obligatórneho rozhodnutia kolektívneho orgánu. Niektoré personálne opatrenia už vykonal, iné, organizačného, personálneho a právneho charakteru, sa pripravujú. Budú ich prerokovávať aj volené matičné orgány a ich uskutočnenie bude kontrolovať dozorný výbor.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.