Dvojitá šanca


POZNÁMKA

Dvojitá šanca

(TASR+ib)

Projekt Moja pôda, ktorý sa rozbehol v polovici minulého roku, ponúkol agropodnikateľom šancu kúpiť pôdu za výhodných úverových podmienok. Pôžičku môžu splácať maximálne pätnásť rokov, jeho minimálna výška je tritisíc eur a maximálna tristotridsaťtisíc eur. Žiadatelia musia zabezpečiť minimálne pätnásť percent z objemu úveru. V prípade, že farmár úver nebude môcť ďalej splácať, pôdu predá za cenu poskytnutého úveru. Kupujúcim môže byť aj Slovenský pozemkový fond.  Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) na úvery pre farmárov zatiaľ vyčlenila dvadsať miliónov eur. Za túto sumu môžu poľnohospodári nakúpiť dvadsať- až tridsaťtisíc hektárov pôdy.

Prezident podpísal, čo bude v máji, nikto nevie


Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdu pôdy vznikol na poslednú chvíľu

Prezident podpísal, čo bude v máji, nikto nevie

Jan ČERNÝ – Foto: archív SNN

„Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva“. Aj takúto vetu zverejnilo ministerstvo vnútra nad zoznamom legislatívnych noriem, ktorých zámerom je ochrana pôdy. Na Slovensku v súčasnosti platí Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Okrem iného je aj novelou zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Potom máme Vyhlášku MP SR 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona 220/2004 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a Metodické usmernenie MP SR na zabezpečenie účelného využitia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy pri jej použití pre nepoľnohospodárske účely č. 2341/2006 – 910.

Bude mať navrch sila peňazí nad silou argumentov?


Čas plynie prirýchlo a my doslova strácame našu pôdu pod nohami

Bude mať navrch sila peňazí nad silou argumentov?

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Podpora bežných občanov, poľnohospodárov,  krajinotvorcov a mnohých ďalších spolu s tlakom na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky jedine to ešte môže zabrániť výpredaju našej najúrodnejšej pôdy nadnárodným developerom. Apríl má byť mesiacom vzdoru tých, ktorým záleží na zachovaní si vlastníckych práv k slovenskej pôde. Asi pred mesiacom vyhlásil petičný výbor petíciu Za záchranu slovenskej pôdy.

Náš kurz stúpa


POZNÁMKA

Náš kurz stúpa

(ib)

Euro zostane eurom. Najlepšie o jeho budúcnosti vypovedá vývoj českej koruny. Tá bola najrôznejšími politickými rozhodnutiami, ktoré nemali reálny ekonomický základ, dlhé roky kurzovo nadhodnocovaná. Česká národná banka však konečne vzala do úvahy reálny stav domácej ekonomiky a zdevalvovala českú menu voči euru. A či sa to už našim západným susedom chce alebo nechce priznať, prijatie eura u nich už nie je otázkou či, ale kedy.

Ako si pestovať a chrániť malých podnikateľov


danko štvorecS predsedom SNS Andrejom DANKOM o problematike nezamestnanosti

Ako si pestovať a chrániť malých podnikateľov

Ján ČERNÝ – Foto: archív SNN

Podľa analýzy Medzinárodného menového fondu je slovenská ekonomika 2,5 percenta pod svojimi možnosťami. Vysoká nezamestnanosť a slabý domáci dopyt spôsobujú, že firmy nevyužívajú svoje kapacity naplno. Malí podnikatelia, mikrofirmy a mnohí živnostníci končia so samoživiteľstvom, pretože už nevládzu a nechcú ďalej na svojich bedrách znášať najrôznejšie reformy. Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v našich politických kruhoch „patrí“ iba sebe a svojej strane.

Ekonomike nepristanú čierne ani ružové okuliare


Odborníci predpovedajú na rok 2014 stabilizáciu, ba už aj rast životnej úrovne

Ekonomike nepristanú čierne ani ružové okuliare

Ivan BROŽÍK – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Nič nie je také zlé, aby to nemohlo byť ešte horšie. Vývoj slovenskej ekonomiky najmä od konca roka 2013 mnohí vidia práve takto. Na druhej strane – všetko zlé sa musí niekedy zlepšiť. To je zas pohľad oficiálnych štatistík a renomovaných inštitúcií. Venujme sa prednostne jemu, je totiž podložený reálnymi argumentmi. Rok 2013 bol pre Slovensko rokom veľmi pomalého hospodárskeho rastu, pravdepodobne bude niekde medzi 0,9 percenta a jedným percentom. To Slovensko zaraďuje na štvrté miesto v eurozóne a desiate v celej Únii.

Pracujúci s nízkymi príjmami nezaujímajú u nás nikoho


peniaze 2Demokracia nesmie byť len o nekonečnej ústretovosti, je aj o povinnostiach

Pracujúci s nízkymi príjmami nezaujímajú u nás nikoho

Ivan BROŽÍK – Ilustrácia: archív

Keď vlani splnomocnenec vlády pre Rómov Peter Pollák predstavil základné piliere reformy, Slovenské národné noviny okamžite poukázali na to, že niekto, kto si mýli demokraciu s politizovaním, ju napadne na ústavnom súde. Deje sa tak v týchto dňoch. Opäť niekto poukazuje iba na práva a zabúda na povinnosti. Podľa nového zákona o hmotnej núdzi, ak obec ponúkne sociálne odkázanému občanovi prácu, musí odpracovať aspoň tridsaťdva hodín mesačne. Inak nemá nárok na dávku vo výške približne šesťdesiat eur.

Hospodárstvo patrí tomu, komu patria podniky...


slovenská vlajkaMáme ešte našu slovenskú ekonomiku, alebo je to ekonomika na Slovensku?

Hospodárstvo patrí tomu, komu patria podniky...

Štefan SAMSON

Už dnes nás stále viac zaujíma, ako je to vlastne s naším hospodárstvom. A otázky budú čoraz naliehavejšie: Čie je to hospodárstvo? Komu patria podniky, komu produkcia a komu zisky, ktoré sa u nás vytvárajú? Je to naša slovenská ekonomika, alebo len ekonomika na Slovensku? Na spomenuté otázky sa dá odpovedať viacerými spôsobmi. Jednou z možností je, že budeme vychádzať z vlastníctva zdrojov, práce, kapitálu , pôdy a prírodných zdrojov, na základe ktorých naše hospodárstvo funguje.

Banková únia prichádza s ročným meškaním


Európa zvyšuje dozor nad finančným trhom

Banková únia prichádza s ročným meškaním

Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Nikto presne nevie, koľko bánk a finančných ústavov pôsobí v Európe. Najväčších stotridsať z nich preberie pod svoj dozor Európska centrálna banka (ECB). Potrebuje na to len jediné – podpisy zástupcov všetkých členských štátov Únie na zakladateľskej listine Bankovej únie. A tie už má. Testami kondície chce ECB odhaliť potenciálne riziká prv, ako sa v novembri 2014 chopí úlohy dohľadného orgánu, čo je prvou časťou plánu na vytvorenie európskej bankovej únie, ktorej úlohou je prevencia finančných kríz v budúcnosti.

Prehľad zmien podľa sociálnych skupín a charakteristík

Od 1. januára 2014 sa menia viaceré povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Prehľad zmien podľa sociálnych skupín a charakteristík

Martin MITOŠINKA – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Novela Zákona 461 o sociálnom poistení prináša od 1. januára 2014 celý rad zmien vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, k nároku na rôzne typy dávok a podobne. Prinášame stručný a názorný prehľad zmien, ktoré sa možno týkajú aj vás. Ak si zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca do účinnosti novely spomínaného zákona nesplnili povinnosť potvrdiť údaje potrebné na určenie výšky dávky garančného poistenia, ale zamestnanec preukázal existenciu nároku na dávku garančného poistenia, mal nárok na preddavok tejto dávky vo výške 99,60 eura za jeden kalendárny mesiac.