Prehľad zmien podľa sociálnych skupín a charakteristík

Od 1. januára 2014 sa menia viaceré povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Prehľad zmien podľa sociálnych skupín a charakteristík

Martin MITOŠINKA – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Novela Zákona 461 o sociálnom poistení prináša od 1. januára 2014 celý rad zmien vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, k nároku na rôzne typy dávok a podobne. Prinášame stručný a názorný prehľad zmien, ktoré sa možno týkajú aj vás. Ak si zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca do účinnosti novely spomínaného zákona nesplnili povinnosť potvrdiť údaje potrebné na určenie výšky dávky garančného poistenia, ale zamestnanec preukázal existenciu nároku na dávku garančného poistenia, mal nárok na preddavok tejto dávky vo výške 99,60 eura za jeden kalendárny mesiac.

 To znamenalo, že zamestnanec nezostal úplne bez príjmu, no do zistenia skutočnej výšky dávky garančného poistenia mu Sociálna poisťovňa vyplatila preddavok, ktorého výška bola stanovená pevnou sumou. Preddavok sa vyplatil jednorazovo a mohol dosiahnuť maximálnu sumu trikrát 99,60 eura (za tri mesiace).

 Od januára výška preddavku na dávku garančného poistenia bude v sume požadovaného nároku najviac vo výške životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného v čase rozhodovania o poskytnutí preddavku. V období od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 je výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 198,09 eura. Preddavok sa rovnako vyplatí jednorazovo a môže dosiahnuť maximálnu sumu trikrát 198,09 eura – tiež za tri mesiace.

INVALIDNÍ DÔCHODCOVIA

senior smutný

Mnohým dôchodcom štát mieren prilepšil. Ich situácia však zďaleka nie je taká ružová...

Suma invalidného dôchodku poistenca mladšieho ako 20 rokov sa doteraz určovala rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či obdobie dôchodkového poistenia poistenec získal z dôvodu dobrovoľného dôchodkového poistenia (prípadne dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie) alebo povinného dôchodkového poistenia. Nebolo relevantné, v akom rozsahu obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia (prípadne obdobie, za ktoré dodatočne doplatil poistné na dôchodkové poistenie) získal.

Od januára 2014 poistencom, ktorí boli uznaní za invalidných vo veku menej ako 20 rokov a nezískali nijaké obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale boli iba dobrovoľne dôchodkovo poistení menej ako jeden rok alebo získali obdobie dôchodkového poistenia dodatočným zaplatením poistného za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo získali kombináciu týchto období v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok, sa pri výpočte sumy invalidného dôchodku nebudú zohľadňovať vymeriavacie základy, z ktorých platili poistné na dôchodkové poistenie. Do vzorca na určenie sumy invalidného dôchodku namiesto hodnoty priemerného osobného mzdového bodu vstúpi nová veličina – zákonom stanovený osobný mzdový bod. Jeho hodnota je pritom stanovená na hodnotu 0,67.

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKOV

Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby mala doteraz fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná na daňovom úrade v súvislosti so zárobkovou činnosťou, z ktorej dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Novela zákona o sociálnom poistení od januára 2014 zakladá status samostatne zárobkovo činnej osoby na ciele sociálneho poistenia na dosahovaní príjmov, ktoré sú zdaňované ako príjmy z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby. Neviaže teda vznik postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby na ciele sociálneho poistenia na registrácii na daňovom úrade. Na ciele statusu samostatne zárobkovo činnej osoby zostáva zachovaná podmienka dovŕšenia 18 rokov veku.

ZMENY U ZAMESTNANCOV

Ak zamestnanec v období dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa dosahoval do účinnosti novely Zákona č. 461 akýkoľvek zdaniteľný príjem, t. j. dosahoval vymeriavací základ, nemal nárok na nemocenskú dávku (nemocenské, ošetrovné a materské). Znamenalo to napríklad, že matka, ktorá poberala materské dávky a v čase ich poberania dostala od zamestnávateľa napríklad príspevok pri narodení dieťaťa, v danom mesiaci stratila nárok na materské.

Ak po 31. 12. 3013 vznikne dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nárok na nemocenskú dávku ovplyvní iba poberanie príjmu za vykonanú prácu. Ostatné zdaniteľné príjmy nárok na nemocenskú dávku neovplyvnia. Pre poistencov to znamená, že ak im bude počas dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa vyplatený zdaniteľný príjem, ktorý však nie je príjmom za vykonanú prácu (napr. odchodné, odstupné, príspevok zo sociálneho fondu a pod.), neovplyvní to nárok na nemocenské dávky.

DÔCHODKY V ROKU 2014

Od 1. januára 2014 sa dôchodky opäť zvýšia o pevnú sumu.

a)  starobný dôchodok o 8,80 eura,

b)  starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 2,70 eura,

c)  predčasný starobný dôchodok o 8,90 eura,

d)  predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 3,30 eura,

e)  invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent, invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov a sociálny dôchodok o 7,80 eura,

f)  invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent a invalidný dôchodok priznaný ako dôchodok za výsluhu rokov vyplácaný v sume jednej polovice o 2,80 eura,

g)  invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 percent o 4,50 eura,

h) invalidný dôchodok priznaný pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 percent vyplácaný v sume jednej polovice o 1,80 eura,

i)  vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 5,70 eura,

j)  vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 2,50 eura,

k) sirotský dôchodok o 3,00 eura,

l) sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice o 1,50 eura.

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Na účely nároku na nemocenské dávky sa do 31. 12. 2013 sledovalo, či SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba zaplatila poistné na nemocenské poistenie najviac za posledných desať rokov.

Ak vznikne od januára 2014 dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky na nárok na nemocenskú dávku, bude postačujúce, aby samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba mala zaplatené poistné na nemocenské poistenie najviac za posledných päť rokov. Od 1. januára 2014 sa tiež zvýši maximálna výška nemocenských dávok. Dôvodom je, že maximálny denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýši zo sumy 38,7617 eura na 39,6987 eura.

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po 31. decembri 2013, Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 677 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 655 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), materské maximálne vo výške 800 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 774 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne vo výške 218 eur za 10 dní. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v roku 2013, poistencom sa vyplácajú: pri 31-dňovom mesiaci vo výške 661 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 640 eur), materské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 781 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 756 eur) a ošetrovné za desať dní vo výške 213 eur.

Od 1. januára 2014 sa zmiernia podmienky zaplatenia poistného na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Kým do 31. decembra 2013 nesmel mať žiadateľ o dávku v nezamestnanosti nijaký nedoplatok na dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti, od 1. januára 2014 bude Sociálna poisťovňa tolerovať nedoplatok do sumy päť eur.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.