Miroslav BIELIK: Získať prestíž, združovať tvorcov, čeliť neusporiadanej slobode


Bielik Miroslav - štvorecNový predseda Spolku slovenských spisovateľov – básnik a prozaik Miroslav Bielik

Získať prestíž, združovať tvorcov, čeliť neusporiadanej slobode

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: autor

Po dlhom období nastali vo volených orgánoch Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ktorý sa dovoláva  nadväznosti tradície spolku založeného v roku 1923, výrazné zmeny vo vedení, v predstavenstve a v kontrolnej komisii: je to jasný výraz nielen úplne nových pomerov, ale aj nových požiadaviek. V septembri sa má začať spolkový život a činnosť jednotlivých spolkových štruktúr novou energiou. Platí to aj pre spolkové médiá... O rozhovor sme požiadali nového predsedu spolku a dlhoročného člena Matice slovenskej Miroslava BIELIKA.

Čo je pre nového predsedu úplne prvoradé?

Úplne prvoradých je viac úloh, ktoré v krízovej situácii SSS musím riešiť naraz spolu s predstavenstvom, tajomníkom i čestnými predsedami, podpredsedami, tajomníkmi regionálnych odbočiek a ďalšími grémiami, komisiami a v súčasnosti aj so spisovateľskou asociáciou AOSS, Literárnym fondom a s porozumením štátnych orgánov, osobitne s Ministerstvom kultúry SR, v spolupráci s Maticou slovenskou, Literárnym informačným centrom (LIC), Národným osvetovým centrom (NOC). Ide o revitalizáciu členskej základne, činnosti spolku na všetkých úrovniach, opätovné získanie dôvery a vážnosti i spoločenskej prestíže spisovateľského stavu. 

Päť bodov uznesenia sa týka majetkovoprávnych okolností okolo budovy, ktorá prináleží spisovateľským organizáciám – pre nové orgány a pre nového predsedu to znamená mimoriadnu situáciu a mimoriadnu energiu. Aké sú skúsenosti po prvých týždňoch vo funkcii?

Áno, medzi prvoradými úlohami je i záchrana sídla Spolku (SSS) a Asociácie (AOSS). Mienime odstrániť deformácie, ktoré sa, žiaľ, nahromadili najmä po svojvoľnom predĺžení funkčného obdobia predchádzajúceho vedenia. Členské zhromaždenie sa malo uskutočniť už v marci 2012 a nie na konci mája 2013, absurdná je registrácia novely stanov vo februári 2013 s odvolaním sa na členské zhromaždenie v marci 2010 – o novele v tom roku by muselo rozhodovať členské zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou v tajnom hlasovaní, to sa nestalo... Čiže prvé týždne a mesiace sme museli právne analyzovať nielen absolútne neprijateľné ustanovenia nájomnej zmluvy, v dôsledku ktorých by sme stratili sídelnú budovu, ale aj iné nepochopiteľné záväzky bývalých štatutárov. Absolvovať série rokovaní s nájomcom ARTHUR DS, informovať o situácii štátne orgány, osobitne MK SR. Neplatnosť, resp. zmenu nájomnej zmluvy dosiahneme buď rokovaním, alebo žalobou na vecne príslušnom súde.

Hneď na začiatku funkčného obdobia som sa tiež zúčastnil na vlastné náklady na Literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci a vyslal signál, že SSS má otvorené dvere pre slovenských spisovateľov žijúcich na Dolnej zemi, ale i kdekoľvek vo svete. Naším poslaním je predsa združovať tvorcov slovenskej literatúry, presadzovať požiadavky spisovateľov bez ohľadu na politickú, konfesionálnu či geografickú príslušnosť.  

Verejnosť si nemohla nevšimnúť, že dôveru dostali ľudia v mnohom spojení s Maticou slovenskou alebo Maticou ocenení – to sa týka hneď predsedu a dvoch čestných predsedov, ako aj nejedného člena predstavenstva. Čo táto skúsenosť prináša pre spolok, čo pre Maticu a čo pre nové formovanie národného sebavedomia, pre prínos inteligencie vo formovaní kolektívnej spoločenskej skúsenosti za posledných dvadsať rokov?

Hneď úplne prvé rokovanie som mal spolu s čestným predsedom J. Rezníkom a tajomníkom J. Tazberíkom i s predsedom Matice slovenskej M. Tkáčom. Pripravíme spoločne dohodu o vzájomnej spolupráci. Matica sa od založenia pred 150 rokmi venovala vždy literatúre v rozličných pozíciách a deväťdesiatročný SSS mal vo viacerých fázach prirodzenú súčinnosť s MS. O takúto spoluprácu v záujme rozvoja našej kultúry, literatúry a literárnej vedy i kritiky nám ide práve teraz. Škoda, že bývalí štatutári nevyužili takúto možnosť spolupráce. Napríklad tradičná Slovesná jar v Martine sa pred niekoľkými desaťročiami konala aj so spoluúčasťou SSS. Okrem iného pripravujeme v súlade so stanovami v rámci SSS Matičný klub. Na plánovanom seminári k deväťdesiatročnici Spolku 6. 12. 2013 v Budmericiach mienime spolu s MS hovoriť aj o prispení SSS a MS k formovaniu národného sebavedomia a o možnostiach, ktoré sa dnes otvárajú pre prínos inteligencie v národných  a európskych, resp. svetových reláciách.

Bielik MiroslavAutori a autorky zhromaždení v SSS majú prístup k publikačným možnostiam v dvoch matičných knižných vydavateľstvách, v spolkovom knižnom vydavateľstve a priamo i nepriamo prinajmenšom v dvoch médiách – LT a SNN. V čom hľadať spoločné a v čom vzhľadom na zamerania nevyhnutne odlišné? Ako sa bude formovať LT, stane sa týždenníkom, je reálne otvoriť osobitné kníhkupectvo, keď v strede mesta je rad kníhkupectiev, o. i. matičná Svojpomoc?

Najskôr k Literárnemu (dvoj)týždenníku. Do konca tohto roku ledva udržíme dvojčísla, finančne nám predchodcovia pripravili krízový stav. Ale nevzdávame sa nového formovania LT. Čestný predseda J. Rezník prijal pozíciu predsedu redakčnej rady LT a spolu s novoutvorenou redakčnou radou, v ktorej sú i zástupcovia MS, SNN i Slovenských pohľadov, pripravuje podstatné zmeny LT. Čo sa týka Vydavateľstva SSS i MS spoločne nás trápia obmedzené možnosti vydávať viac pôvodnej slovenskej literatúry. V tejto oblasti máme viaceré námety, budeme ich navrhovať MK SR. Žiaľ, s kníhkupectvom SSS je to v najbližšom období horšie. Naši predchodcovia nevyužili možnosť sídelnej budovy v úplne frekventovanom centre mesta. V bývalej predajni kníh sa teraz predávajú španielske „háby“... Na utvorenie konkurencieschopného kníhkupectva slovenskej literatúry potrebujeme zmenu nájomnej zmluvy a spojenie všetkých, ktorí stoja pri podpore šírenia pôvodnej slovenskej literatúry.

Základom originality SSS je práca a organizačný základ pre spisovateľov mimo Bratislavy, mimo centra – všetci na čele orgánov SSS to poznajú a vedia, aký to má význam. Má spolok dostatok invencie a možností vo vytýčenom zameraní na mladé talenty a ich vyhľadávanie využiť práve tento priestor, má energiu na podporu všetkého, čo chce literárne pôsobiť a nepodliehať komercializácii, komerčnosti?

Som presvedčený, že SSS a jeho nové vedenie má dostatok síl a invencie v zameraní na zintenzívnenie práce v odbočkách (i o rozšírenie odbočiek, napr. v Trnave, a vznik klubov) s mimoriadnou sústredenosťou na mladých autorov v spätosti aj s časopisom Dotyky a so vznikom Klubu mladých autorov v SSS (s príležitosťou nielen pre členov SSS).

Po prvý raz výrazne naliehavo zaznela potreba generačnej výmeny ako reakcie na predošlé desaťročie spolku – do čela výmeny sa však postavili autori skúsení v manažmente, spolkovej činnosti, práve tak ako aj s renomé vlastnej tvorby. Ako chápať potrebu generačnej výmeny – podľa rodného listu alebo schopnosti pochopiť nové požiadavky pokiaľ ide nielen o spolok, ale aj literárny život a podiel autora na živote spoločnosti?

Momentálne potreba generačnej výmeny bola spojená s nevyhnutnosťou postaviť do čela SSS skúsených v manažmente, osobitne v krízovom . Predseda a tajomník SSS i viacerí v predstavenstve a v kontrolnej komisii majú takéto schopnosti bez ohľadu na rodné listy. Myslím si, že nové stanovy spolku, ktoré prijmeme v máji budúceho roku, potvrdia tento trend s dôrazom na postupný nástup nových generačných zoskupení s udržiavaním zdravej kontinuity.

Tvojím osobným programom, s ktorým si  získal drvivú väčšinu hlasov, je prehľadnosť konania v spolkovom živote a zvyšovanie autority členov a organizácie navonok, a to nielen na Slovensku, ale aj medzi tvorcami píšucimi v slovenskom jazyku za hranicami – v tom, čo si charakterizoval ako dvojdomosť. Aká bude postupnosť krokov nového predsedu?

Program je jasne vytýčený, postupujem rozvážne a v súčinnosti s jednotlivými zložkami SSS. Najskôr, pravdaže, musím riešiť krízové stavy, finančné a majetkovoprávne veci a zintenzívnenie činnosti celej spolkovej základne, ale aj prinavracať Spolku a spisovateľskému stavu dôveru a spoločenskú prestíž. Je to ťažká túra v literatúre, no nevyhnutná tortúra...

Bez prehľadnosti konania predsedu a orgánov SSS by sme nemohli myslieť na opätovné získavanie dôvery nielen členov Spolku, ale aj celej verejnosti. Okrem iného sa otvárame i novou webovou stránkou a využívaním modernej komunikácie (www.spolokspisovatelov.sk .).

 ● Formuloval si tézu „nezasahovania“ Matice do Spolku a Spolku do Matice. Lenže realita je zrejmá – tí aktívni členovia orgánov Matice, jeho prezídia či výboru, ktorí sú teraz aj vo vedení Spolku, budú formovať atmosféru napríklad valného zhromaždenia Matice, na ktorom sa bude opäť voliť predseda. Ako vidíš partnerskú spoluprácu?

Uviedol som už, že hneď prvá návšteva predstaviteľov nového vedenia Spolku smerovala do Matice a s predsedom sme sa dohovorili na bezprostrednej spolupráci (veď súčinnosť Matice a Spolku sa vinie, až na niekoľko neúrodných rokov, celými dejinami SSS, predseda MS a mnohí matičiari sú členmi SSS, mnohí spisovatelia počnúc čestným predsedom J. Rezníkom sú tak isto matičiari). Ide nám o spoločné úsilie znásobiť podmienky na pôvodnú slovenskú tvorbu doma i v slovenskom zahraničí a som presvedčený, že tu sme s Maticou na spoločnom lane. Spolok ako taký nie je kolektívnym členom MS, teda nemôže, ani by nemal zasahovať do vnútorného organizmu MS. Iné je, keď ide o postoje jednotlivcov, členov SSS a súčasne členov MS, a to i naopak.

Sám si výrazným prozaikom, v Matici si prešiel vrcholovými funkciami, o. i. aj formovaním matičného literárneho ústavu. V čom vidíš dnes potreby nielen tvorcu, ale aj to, čomu vravíme výzvy pre slovenskú literatúru?

Máme povinnosť viac otvárať dvere i okná slovenskej literatúre. Mienime nadviazať čulé kontakty s partnerskými spisovateľskými organizáciami, osobitne s našimi susedmi a krajinami, kde sú tiež doma slovenskí tvorcovia. Mnohé európske (a nielen európske) štáty majú uznávané a dobre fungujúce združenia spisovateľov a Domy spisovateľov, ktoré umožňujú tvorivé pobyty pre svojich členov a poskytujú i reciprocitu. U nás, žiaľ, sme momentálne bez takýchto možností a nemôžeme sa len utiekať nostalgicky do čias fungovania Budmeríc, ale hľadať ako z nášho zápecníctva von do Európy. Svedčí o tom aj pútavá nová kniha Jozefa Šeba Budmerice... Okrem dokumentácie a spomienok poukazuje i na to, ako fungujú spisovateľské domy vo vyspelých štátoch. Takže žiaden skanzen! Naša literatúra má zdravé korene a ani dnešné komerčné a iné nebezpečenstvá ju nesmú ohrozovať.  Len náš hlas musí byť i v novej dobe smelší a silnejší. Osobitne tam, kde je veľa deformácií demokracie a nespravodlivosti, ktorými sú ohrozovaní čoraz viac a viac zraniteľní a postihovaní bezradní občania.

Okrem „chlebových“, veľmi ťažkých ekonomických otázok okolo budovy, okolo nového formovania spolku a jeho členstva predsa je tu aj nová doba: dvadsať rokov Slovenska, nové pomery v Európskej únii – spolok má slávnu tradíciu, keď zvolal, paradoxne v spore v matičiarom S. Mečiarom, trenčianskoteplický zjazd, ktorý varoval pred vtedajšími hrozbami doby. Ako sa včleniť do formovania atmosféry, ktorú si pomenoval neusporiadanou slobodou ?

Kríza, ktorá obchádza ako strašidlo EÚ i svetové mocnosti a prejavuje sa aj v našej spoločnosti, ekonomike, školstve i kultúre,  usalašila sa aj v mnohých ustanovizniach, vrátane nášho Spolku, pritom sama osebe nie je prejavom univerzálneho zla. Ale ako povedal profesor P. Liba, kríza je v samotnom človeku, čo je zaiste prejavom neusporiadanej slobody a nezriadenej lásky. Kto iný ako spisovateľ má pomenovať, epicky i metaforicky vyjadriť podobu dnešných krízových javov a napovedať cesty nielen z postmodernizmu, ale aj dnešnej rozkolísanosti sveta? Veľkí spisovatelia v každej dobe vždy vedeli presne pomenovať príčiny toho-ktorého stavu spoločnosti i problémy človeka v nej a orientovať čitateľa do budúcich zápasov. Len si spomeňme napríklad na Milana Rúfusa či Miroslava Válka alebo Jána Ondruša. Aj dnešných spisovateľov táto možnosť zaväzuje. Veď veršami M. Válka povedané: Zostrojili sme metaforu a alkohol, pohonné hmoty zmyslov/ Vyrobili sme porcelán/ vieme ako sa rozbíjajú atómové jadrá./ Zastavte jazdca za vlastným tieňom...Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.