K návrhu zákona o fonde pre menšinovú kultúru je viacero pripomienok

Na snímke skúška Kúzelného večera Divadla Romathan. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 27. decembra (TASR) – K návrhu zákona o fonde na podporu kultúry národnostných menšín prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) do dnešného dňa 137 pripomienok, z toho desať zásadných. Najviac takýchto pripomienok predložil Fond na podporu umenia (FPU).

Pripomienka FPU sa týka napríklad kontrolnej úlohy fondu. "Kontrolná činnosť patrí k základným povinnostiam fondu, no v predmetnom zákone nie je bližšie špecifikovaná," uvádza v odôvodnení FPU. V ďalších pripomienkach navrhuje FPU rozšíriť oblasť činnosti fondu aj o vzdelávaciu činnosť, spresňuje možnosť použitia finančných prostriedkov, pripomienky má tiež k vymedzeným právomociam členov rady a odborných komisií fondu.

Dve zásadné pripomienky týkajúce sa zverejňovania a spracovania osobných údajov predložil aj Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pripomienka Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zasa navrhuje zvýšiť percento, ktoré zo svojich príjmov môže fond použiť na vlastnú prevádzku, a to z navrhovaných štyroch na maximálne šesť percent. "Vychádzajúc zo súčasného stavu v oblasti poskytovania dotácií na podporu kultúry národnostných menšín nedokáže navrhovaný objem finančných prostriedkov pokryť reálne náklady na zabezpečenie tejto agendy," odôvodnil splnomocnenec vlády László Bukovszky pripomienku úradu.

Do MPK bol návrh zákona zaradený 6. decembra, termín MPK vyprší dnes.

Kreovanie fondu vychádza z programového vyhlásenia vlády a má čiastočne nahradiť súčasný dotačný systém v gescii Úradu vlády SR. Fond má mať na podporu kultúrnych aktivít národnostných menšín k dispozícii od roku 2018 osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Pôsobnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšín má takisto z Úradu vlády SR prejsť na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, z ktorého rozpočtovej kapitoly budú fondu poskytnuté prostriedky.

Podľa predkladacej správy je ambíciou nového zákona "vytvoriť verejnoprávnu inštitúciu zabezpečujúcu efektívnu a systematickú podporu kultúrnych a umeleckých aktivít všetkých národnostných menšín v Slovenskej republike, administratívne nezávislú od ústredných orgánov štátnej správy, reprezentovanú odborníkmi zo všetkých národnostných menšín".

Fond bude poskytovať finančné prostriedky na osvetovú, vzdelávaciu i edičnú činnosť, podporovať bude umeleckú tvorbu, organizáciu kultúrnych podujatí, vedu i výskum v oblasti kultúry, rovnako tak edukačné aktivity prispievajúce k bližšiemu spoznaniu a porozumeniu medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Podpora bude zameraná aj na ochranu, odborné spracovanie, digitalizáciu kultúrneho dedičstva národnostných menšín i na aktivity zástupcov národnostných menšín v oblasti kreatívneho priemyslu.

Finančné prostriedky bude fond poskytovať formou dotácie alebo štipendia za splnenia podmienok ustanovených zákonom. O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje riaditeľ na základe návrhu odbornej rady.

Okrem riaditeľa ako štatutárneho a výkonného orgánu fondu a odborných rád budú orgánmi fondu i dozorná komisia ako kontrolný orgán fondu a správna rada.

Riaditeľa na základe výberového konania vymenuje minister kultúry. Funkčné obdobie je štvorročné. Tá istá osoba môže byť na pozícii riaditeľa fondu maximálne dve funkčné obdobia za sebou.

Odborné rady budú posudzovať prijaté žiadosti o podporu a budú zriadené pre všetky štátom uznané národnostné menšiny na Slovensku a jedna pre rozvoj a podporu interkultúrneho dialógu. Rady budú mať päť členov. Nadpolovičnú väčšinu členov odbornej rady vymenúva a odvoláva riaditeľ na návrh organizácií príslušných národnostných menšín. Ostatných členov vymenúva a odvoláva riaditeľ bez návrhu. Funkčné obdobie člena odbornej rady je dvojročné.

Dozorná komisia má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Jedného člena vymenúva na návrh ministra financií Slovenskej republiky, jedného člena na návrh príslušného výboru Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jedného člena na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. Dvoch členov môže podľa návrhu vymenovať minister bez návrhu.

Funkčné obdobie členov dozornej komisie trvá štyri roky. Rovnako je tomu aj v prípade členov správnej rady. Tá má mať 15 členov, po jednom zástupcovi každej národnostnej menšiny a ďalších dvoch vymenuje minister a riaditeľ fondu.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.