Trestné oznámenie na „správcov“ Národného pokladu


logo-maticaMatica slovenská podala prokuratúre podnet na zločineckú skupinu

Trestné oznámenie na „správcov“ Národného pokladu

Ivan MELICHER – Sken listu: SNN

Matica slovenská ako matka a ochrankyňa Slovákov doma i v zahraničí, ale aj iných občanov, ktorí žijú, pracujú a tvoria na území Slovenska, sa stala pre špekulatívnu skupinu predmetom chamtivosti. O tomto svedčia viaceré ekonomické kauzy, ktoré už boli v minulosti publikované. Najhoršou z nich je sprenevera Národného pokladu. Práve čelní predstavitelia Matice z minulosti boli aktérmi týchto ekonomických prechmatov. Nesmiernou nehanebnosťou  týchto káuz je zneužitie citu, snaženia, práce, hmotnej a intelektuálnej obety slovenského národa. Svoje úsilie táto skupina zavŕšila tým, že odo dňa snáh Mariána Tkáča o vyriešenie ekonomických káuz viedla naňho cielené a sústredené útoky.

Napriek týmto snahám predseda Matice slovenskej Marián Tkáč konal a splnomocnil právneho zástupcu Jozefa Podobu na podanie nového trestného oznámenia, ktoré bolo podané 11. októbra 2013 na

žaloba Matica MELICHER 0001

Odbor osobitného určenia Generálnej prokuratúry SR . Podozrivými sú osoby vystupujúce pod menami: Ing. Jozef Markuš, JUDr. Ondrej Fabrici, Vojtech Porubský

a iné doposiaľ nestotožnené osoby.

  • PODANIE OZNÁMENIA

Oznámenie sa týka najmä záležitostí okolo Nadácie Matice slovenskej a súvislostí so zbierkami Národného pokladu SR. Uvádzaný trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineck

ej skupiny a teroristickej skupiny  (§185a TZ) je všeobecný. Pre trestnoprávne posúdenie veci nie je podstatné či spomínaná skupina je zločinecká alebo teroristická, skutok je rovnako závažný. Rozdiel je v tom, aké aktivity skupina vyvíjala. V tomto prípade ide o zločineckú skupinu zameranú na podvod, spreneveru a porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku.

V oznámení sa tiež uvádza, že podozrivý Ing. Jozef Markuš podnikal kroky na odpredaj vecných častí Národného pokladu, ako napríklad odpredaj známok, mincí, rôznych zbierok a iné. Disponovať s vecami je oveľa zložitejšie, ako disponovať s peniazmi alebo účtami. Preto sa snažil maximálne množstvo zbierky pretransformovať na peniaze.

Osoba vystupujúca pod menom Ing. Jozef Markuš robila všetky kroky a opatrenia, aby si Nadáciu Matice slovenskej prisvojila a uzurpovala. Takto potom on sám a jemu blízke osoby mohli svojvoľne nakladať s Národným pokladom a aj so základným imaním Nadácie MS.     

  • LISTINNÉ DÔKAZY

K trestnému oznámeniu bolo predložených viacero listinných podkladov a ako príklad spomeniem list z 18. 6. 1997, kde Ing. Jozef Markuš píše sám sebe a pýta si dovolenie od Matice slovenskej, aby Nadácia MS zostala ako jediná právnická osoba (tento list bol rozdaný delegátom valného zhromaždenia MS, konaného v októbri 2013 v Martine). Korunovanie tejto absurdity je v obsahu listu, lebo Nadácia Matice slovenskej nebola jej zriaďovateľom. Len zriaďovatelia – zakladatelia, ktorých bolo jedenásť, majú právo rozhodovať o spoločnosti. Nikto iný! Samozrejme súhlasy od zriaďovateľov neboli udelené, naopak títo sa domáhali a listami deklarovali, že sa chcú na rozhodovaní o Nadácii MS naďalej podieľať.  V prvom trestnom oznámení, ktoré sa skončilo neúspešne, Matica slovenská vystupovala iba ako oznamovateľ – svedok a nie ako oznamovateľ – poškodený. Toto je z trestnoprávneho hľadiska diametrálny rozdiel. Poškodený je účastníkom trestného konania, teda má právo podávať návrhy na doplnenie vyšetrovania, nazerať do spisov, je oboznamovaný so závermi a má právo k nim zaujať stanovisko. Ak je niekto len svedkom, je k veci procesne vypočutý, a tým sa jeho úloha v procese končí.  V novom trestnom oznámení Matica slovenská je v pozícii poškodeného.

žaloba Matica MELICHER 0002

  • NOVÁ MATICA

Z histórie vieme, že už v starom Ríme, o ktorého základ práva sa dodnes opierame, si museli často poradiť s tým, že páchateľ skutku zametal po sebe stopy, zastieral, zahmlieval a ničil usvedčujúce dôkazy, na čom sa do dnešných dní nič nezmenilo. Je tiež známe, že keď zločincom dochádzajú vecné argumenty, obvykle zaútočia na osobu, ktorá sa snaží ich skutky odhaliť. Používajú nevyberané osobné invektívy, polopravdy, vyfabrikované, skutočnosti. Takto pre nich nežiaducu osobu znevažujú, zneucťujú, aby  na najnižšiu možnú mieru znížili jej dôveryhodnosť. Tohto sme svedkami aj v súčasnosti my matičiari priamo v Matici slovenskej, čo sa prejavilo aj na valnom zhromaždení v Martine 2013.

Povinnosťou nového vedenia Matice je hneď  spreneveru Národného pokladu, ale aj iné ekonomické podvody vyriešiť. Tak ako my vyhodnocujeme a  posudzujeme činy a skutky našich predkov, raz budeme posudzovaní aj my. Ktovie, ako vyhodnotí história naše postoje, platnú legislatívu, postup policajných orgánov, prokuratúry a súdov, ale aj prístup čelných predstaviteľov štátu Slovákov, ako aj všetkých ostatných, ktorí sú oprávnení zaoberať sa kauzou Národného pokladu a riešiť ju.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.