Usporiadaná spoločnosť bráni starších

POTREBITEĽSKÝ SERVIS

Chýba účinný zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji

Usporiadaná spoločnosť bráni starších

Ján ČERNÝ – Foto: internet

Zakázať organizovanie predajných akcií, ak sa zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa, alebo organizátorovi predajnej akcie, alebo predávajúcemu bola už skôr uložená sankcia za porušovanie povinností podľa osobitného predpisu. To je cieľom novely zákona, ktorého deravé znenie doteraz umožnilo okrádať tisíce slovenských dôchodcov. Zaplaťte a čakajte, tovar pošleme – tak toto už platiť nebude. Predávajúci totiž nesmie podľa predkladanej novely zákona predaj tovaru, vrátane jeho dodania alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi podmieňovať predchádzajúcim plnením, predstavujúcim najmä cenu za ponúkaný tovar alebo službu, alebo jej časť, s výnimkou preddavku v maximálnej výške desať percent z ceny tovaru.

NOVÉ POVINNOSTI

Organizátor predajnej akcie alebo predávajúci je povinný najneskôr dvadsať kalendárnych dní pred uskutočnením predajnej akcie Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie a inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie príslušnému podľa miesta konania predajnej akcie písomne oznámiť uskutočnenie predajnej akcie. Pre zákazníka je dôležité vedieť, že ak organizátor akcie splní všetky ohlasovacie povinnosti (je ich naozaj mimoriadne veľa), úplné znenie písomného oznámenia o predajnej akcii, vrátane príloh slúžiacich na potreby identifikácie a prípadných reklamácií, ústredný inšpektorát zverejní najneskôr päť dní pred konaním predajnej akcie na svojom webovom sídle. Ak ho tam občania nenájdu, môžu si byť už v predstihu istí, že sa niekto pokúša spáchať na nich podvod.

senior smutný

Takto vskutku vyzerajú slovenskí seniori...hlavy majú v smútku.

Na predajnej akcii možno prezentovať, ponúkať na predaj a predávať iba tovar a poskytovať iba služby, ktoré boli vopred v zmysle zákona oznámené, a to za cenu neprevyšujúcu cenu uvedenú v písomnom oznámení. Mimochodom, už na pozvánke na takúto predajnú akciu musia byť uvedené všetky okolnosti, ktoré jej organizátor musí napísať aj do žiadosti na obchodnú inšpekciu. Vrátane ceny. Občan si už teda už vopred môže sám vybrať, či sa na predajnej akcii zúčastní, či mu stačia uvedené kontaktné údaje, adresy, ako aj to, či si mal možnosť v pokoji doma prečítať, a najmä naštudovať zmluvné podmienky.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je podľa návrhu novely zákona o ochrane spotrebiteľa oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do pätnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Týmto odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr v posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Ak organizátor alebo predávajúci nesplní zákonom požadované povinnosti, písomne neinformuje o práve spotrebiteľa, alebo účastníkov predajnej akcie na jej začiatku neoboznámi v úplnom rozsahu s informáciami uvedenými v písomnom oznámení, je spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť aj po uplynutí vyššie uvedenej lehoty.

BEZ NÁTLAKU

Navrhované znenie zákona zakazuje organizátorom predajných akcií vykonávať akýkoľvek nátlak na účastníkov predvádzania tovaru, nesmú nikoho z nich „presviedčať“ samostatne alebo izolovane od iných účastníkov predvádzania. Končí sa aj s praktikami vyhrážania sa o nezabezpečení dopravy domov z predajnej akcie. Ak je totiž súčasťou predajnej akcie doprava osôb na miesto konania predajnej akcie, organizátor alebo predávajúci je povinný zabezpečiť aj dopravu osôb z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu uvedeného v pozvánke. Organizátor alebo predávajúci nesmie dopravu odoprieť, a to ani z dôvodu, že spotrebiteľ neurobí ekonomické rozhodnutie o ponúkanom tovare alebo službe.

Podľa našej právnej praxe spravidla zákony nadobúdajú účinnosť dňom ich uvedenia v Zbierke zákonov. To niekedy trvá aj pol roka. Ak však túto novelu zákona o ochrane spotrebiteľa poslanci parlamentu ešte v septembri schvália, bude platiť odo dňa, keď bola schválená.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.