Čo znamená Hungaria a Hungarus


Uhorsko mapaPredkovia Maďarov sa nikdy vo vlastnom jazyku neoznačovali za Uhrov

Peter MULÍK

Slovenská odborná terminológia sa vyvíja a dotvára nielen v nových vedných odboroch, ale aj v jej takpovediac klasických odvetviach, ako je jazykoveda, história, etnografia, politológia, ale aj publicistika. Matica slovenská pripravila 18. apríla 2012 terminologické kolokvium k problému používania vlastných mien Hungaria – Uhorsko – Magyarország –  Maďarsko a k etnonymám Hungarus – Uhor –  Maďar.

Kolokvium otvoril predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý vyzdvihol potrebu pátrať po pôvode základných termínov k dejinám, lebo iba tak ich možno vnímať syntetickým pohľadom. So vstupnými referátmi vystúpili prof. PhDr. Richard Marsina, doc. PhDr. Miloš Marek Marek, PhD., PhDr. Milan Majtán, DrSc., a Roman Michelko. Richard Marsina dospel k záveru, že v intitulatúrach uhorských panovníkov na najstarších zachovaných listinách sa nevyskytuje termín označujúci krajinu – Hungaria, resp. Ungaria, ale panovník je titulovaný ako „rex Ungrorum“, „krales Hungrias“, „rex Pannoniorum“ (kráľ Uhrov, Panóncov). Milan Majtán zdôraznil, že v slovenčine sa vlastné meno Uher, Uhrin, označujúce človeka maďarskej národnosti, používalo oveľa skôr ako etnonymum Maďar, ktoré máme doložené iba od 18. storočia. Príspevky z kolokvia v skrátenej podobe budeme v najbližších číslach SNN uverejňovať na pokračovanie.

Uhorsko Etnická mapa UhorskaTermín Uhor (v cudzích jazykoch Ungarus, Hungarus, Węgier, Unger) nie je iba pomenovaním etnika, ale po celý stredovek najmä menom obyvateľa krajiny, zaberajúcej celú Karpatskú kotlinu. Odkiaľ sa vzal termín Uhor? Nad týmto etnonymom si lámu hlavu historici a jazykovedci už dlhý čas. Treba zdôrazniť, že predkovia Maďarov sa vo vlastnom jazyku tak nikdy neoznačovali. V literatúre sa názov Hungari odvádza od slova „onoguri“, resp. „ugri“ a pod. Je veľmi nepravdepodobné, aby to tak vzniklo, lebo Onoguri boli pre predkov Maďarov cudzím kmeňom. Hoci sa pomenovanie Ugri dáva do súvislosti so starým označením Ugra – Jugra – oblasti na východ od stredného Uralu, obývanej najpríbuznejším etnikom Maďarov označovaných Chanty-Mansi. Ťažko teda nájsť súvislosť medzi pomenovaním Hungari – Hungaria a Ugra a Hungar – Onogur, najmä ju aj seriózne dokázať.

  • KNIEŽA UHORSKA

   V starých kronikách a listinách si európski a arabskí analisti plietli nomádov, ktorí sa na brehoch Dunaja a Tisy zjednotili pod kmeňom Meder, s Turkami, Avarmi aj Hunmi. Anonymova kronika ponúka tiež jedno vysvetlenie. Pokúsme sa z tejto informácie logicky sformulovať racionálnu hypotézu, že prichádzajúce vojensko-nomádske kmene dostali pomenovanie Ungari – Hungari až po prechode karpatských priesmykov a po ich vstupe (údajne pod vodcom kmeňového zväzu Álmoša) do Potisia (v roku 896). Išlo práve o oblasť povodia rieky Uh: „Vtedy Knieža Almoš a jeho pohlavári vošli do hradu Ung, nesmrteľným bohom vykonali veľké obete a slávili veľkú hostinu po štyri dni. ... po prísahe všetkých svojich ešte za svojho života ustanovil svojho syna Arpáda za knieža a veliteľa. Tak bol Arpád nazvaný kniežaťom Uhorska (Ungaria) a od Uhu (Ung) boli všetci jeho vojaci nazvaní Uhrami (Ungari) v reči cudzorodých.“ V Potisí na rieke Uh (vtedy ešte s nosovkou a s g – Ung, Ong) ležali centrá potiských Slovenov, predkov dnešných (východných) Slovákov. Jazykovednou metódou sa dá odvodiť aj pravdepodobný názov tejto ich krajiny. Vychádzajúc z názvu rieky Ung – k názvu krajiny Ungava – Ungrava. Hoci Anonymus spája opis vstupu Álmoša do mesta Ung s útekom legendárneho slovenského kniežaťa Laborca, jeho vykreslenie tejto udalosti, kde nespomína nijaké dobýjanie hradiska iba vstup, veľkolepú oslavu a prísahu, svedčí skôr o uzavretí aliancie medzi potiskými Slovenmi a Álmošovou vojenskou družinou.

  • SLOVENSKÝ PÔVOD

Usadené maďarské vojenské družiny v tomto slovanskom kniežatstve nastolili na určitý čas svoju prvú územnú správu (kniežací hrob v Zemplíne). Tá zrejme prebrala názov a právnu legitimitu slovenskej Ung(r)avy s koreňom slova ako v mene rieky Ung –Uh. Podobné procesy vtedy prebiehali na viacerých miestach Európy. Usadlej roľníckej populácii, akou naši predkovia odnepamäti boli, totiž viac vyhovovala aliancia s vojenskou družinou, ktorá bránila územie nimi obývané, ako keby musela sama sformovať nákladné bojové družiny. Viacerí slovenskí apologéti, počnúc J. B. Maginom, zastávali pohostinskú teóriu pri vzniku uhorského štátu. Je teda možné, že názov Uhorsko (Ungaria – Hungaria) má slovenský pôvod a treba ho hľadať práve na starom slovenskom Potisí.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.