Dejiny sa stali predmetom politického záujmu


Slovenský historický ústav v Ríme už osem rokov sídli na Trnavskej univerzite

Dejiny sa stali predmetom politického záujmu

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Ilustrančné foto: SNN

Slovenský historický ústav v Ríme, pracovisko Trnavskej univerzity (SHÚ pri TU), je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré uskutočňuje náročný výskum vo vatikánskych a v rímskych archívoch. Vydal tri zväzky prameňov k dejinám Slovenska vo forme edície Monumenta Vaticana Slovaciae I., II. a III. Od januára budúceho roku by mal zo zákona začať svoju činnosť ďalší Slovenský historický ústav v Ríme so sídlom v Bratislave. Mohlo by sa teda zdať, že Slováci prejavujú enormný záujem o svoju minulosť. Či je to skutočne tak, sme sa zhovárali s riaditeľkou SHÚ pri TU prof. PhDr. Martou DOBROTKOVOU, CSc.

Kedy a prečo vznikol Slovenský historický ústav v Ríme na pôde vašej univerzity?

V slovenskej historiografii chýbal hlbší pohľad na našu národnú minulosť, ktorá je vo viacerých súvislostiach úzko viazaná na historické pramene a dokumenty, nachádzajúce sa mimo územia Slovenska. Mnohé sú vo Vatikánskom tajnom archíve, Vatikánskej apoštolskej knižnici, v archívoch jednotlivých pápežských kongregácií i rehoľných spoločenstiev a v iných rímskych a talianskych archívoch. Vychádzajúc z týchto skutočností rektor Trnavskej univerzity ustanovil Slovenský historický ústav v Ríme (SHÚ) zriaďovacou listinou z 29. októbra 2004 po predchádzajúcom vyjadrení a súhlase Akademického senátu Trnavskej univerzity. SHÚ v Ríme so sídlom v Trnave vznikol ako celoštátne výskumné pracovisko univerzity s úmyslom koordinovať systematický výskum dejín Slovenska a Slovákov, ako aj dejín štátov, do ktorých Slovensko počas svojho vývoja patrilo.

V Ríme už Slovensko takýto ústav malo a vzdalo sa ho. Prečo?

Veľká noc - ukrižovanie 1Zrejme sme nedocenili jeho význam. Vatikánsky tajný archív je najstarším neprerušene existujúcim archívom. Môžeme ho označiť za archív svetového významu, pretože obsahuje archiválie ku všetkým oblastiam, do ktorých sa rozšírilo kresťanstvo. Aj z tohto dôvodu majú takmer všetky kresťanské národy a štáty v Ríme svoje historické ústavy. SHÚ v Ríme so sídlom v Trnave nadviazal na činnosť Slovenského historického ústavu v Ríme, ktorý vznikol v roku 1991 a bol zrušený vládnym nariadením v roku 1998.  

● Ako sa dá plnohodnotne robiť výskum v Ríme, keď pracovisko je na Slovensku?

Výskum sme vykonávali prostredníctvom výberového konania predkladaných projektov. Posudzovala ich a anonymne vyberala vedecká rada ústavu. Sú v nej zástupcovia troch fakúlt Trnavskej univerzity, Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, Ministerstva vnútra a Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Výskumný pobyt vedeckým pracovníkom v Ríme zabezpečovala naša univerzita a po jeho absolvovaní boli povinní odovzdať podrobnú správu. Je pravda, že náš ústav nemôže byť taký efektívny, ako keby sídlil v Ríme. Sídlo v Ríme s kvalitnou knižnicou je podmienkou, aby sa ústav stal členom Únie historických ústavov v Ríme. Ale o tom nerozhodujeme my.

● Ako ovplyvní vašu činnosť zriadenie ďalšieho pracoviska v Bratislave?

Založenie ďalšieho ústavu znamená iba ďalšie neefektívne plytvanie peňazí. Je potrebné si uvedomiť, že novokonštituovaná inštitúcia v žiadnom prípade nenaplní svoju úlohu, ak bádatelia nebudú spĺňať najvyššie vedecké štandardy, nebudú dostatočne erudovaní a pripravení na výskum,  znalí historických reálií a ak nebudú mať dostatočné vedomosti z pomocných vied historických – najmä diplomatiky, onomastiky a  dobrej znalosti stredovekej latinčiny,  napokon ak nebudú disponovať brilantnou schopnosťou pracovať s paleograficky náročným materiálom. No a v neposlednom rade, ak takéto pracovisko už funguje a plní si svoje vedecké úlohy na poli bádateľskom aj vydavateľskom, nemá zmysel zakladať ďalší Slovenský historický ústav v Ríme, ktorého koncepcia nie je úplne jasná.  

Váš ústav mal od začiatku jasnú koncepciu?

Mal a napriek tomu prvé výskumy SHÚ v Ríme pri TU v roku 2005 nepriniesli zásadnejšiu zmenu vo vedeckej orientácii výskumu. Niesli sa v duchu predchádzajúcich výskumov, keď sa vedecké ciele fragmentizovali. Tento postup sa ukázal ako veľmi neefektívny a boli sme nútení pristúpiť k jeho celkovej revízii. Sústredili sme sa iba na výskum historických prameňov vo vatikánskych archívoch. Tento spôsob organizácie výskumu sa ukázal ako jediný správny. Niektoré historické pramene boli v slovenskej historiografii vôbec po prvý raz publikované našimi vedeckými pracovníkmi. Žiaľ, nedostatok finančných prostriedkov poznamenal aj našu bádateľskú činnosť, ktorá sa obmedzila na výskum prostredníctvom projektov vedeckej agentúry MŠ SR VEGA.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.