Kultúra, vzdelávanie a blahobyt po novom


Matica slovenská vyzýva politikov na vypracovanie štátnej doktríny

MARTIN (mrs) – „Dnes na prahu volieb v roku 2012 treba prijať tézu o potrebe vypracovať štátnu doktrínu, ktorá by sa mohla oprieť o  osvedčené „matičné princípy“, ako sú: vzdelanosť, kultúra a blahobyt. V záujme toho sa vypracuje, prerokuje a uvedie do života národohospodárska koncepcia ďalšieho vývoja slovenskej ekonomiky v súlade s európskymi prioritami,

ako aj štátna politika v oblasti kultúry, informácií, výchovy a vzdelávania, ktorá vytýči nové ciele a spôsoby na ich dosiahnutie,“ týmito slovami oslovil predseda Matice slovenskej M. Tkáč všetky relevantné politické strany na Slovensku. 

Matičné aktuálne vyhlásenie 

s názvom Kultúra, vzdelávanie a blahobyt po novom dostali do rúk predstavitelia politických strán SMER-SD R. Fico, SDKÚ-DS M. Dzurinda, KDH P. Hrušovský, Most – Híd a SNS Ján Slota. „Matica slovenská politikov oslovila, aby si jej návrhy smerujúce k rozvoju vzdelanosti a kultúry slovenského národa osvojili a zakomponovali do ich volebných programov pred blížiacimi sa voľbami v marci 2012,“ vysvetlil pre SNN predseda Matice. 

Dôležité je podľa matičiarov, aby sa jasne vymedzili kompetencie štátu a samospráv vo všetkých oblastiach. Osobitne v oblasti školstva. Práve tu sa ukazuje široký rozsah kompetencií samospráv ako deštrukčný. Štát musí tiež podporovať  kultúru a vzdelanosť ako jednu zo svojich prvoradých priorít hneď po urýchlenej výstavbe infraštruktúry a zabezpečení obrany a bezpečnosti 

v štáte. Podporovať osvedčené kultúrne ustanovizne a spolky, a to podľa veľkosti ich vplyvu a dosahu na spoločnosť. Potrebné bude prehodnotiť rozdelenie niektorých kompetencií medzi štát, národné ustanovizne a ustanovizne spolkového typu. Neodmysliteľnou súčasťou týchto krokov bude ukončenie umelého delenia obyvateľov Slovenska na Slovákov a ich inonárodných „spoluobčanov“. Starostlivosť o národnostné menšiny by mala vychádzať zo skúseností susedných štátov, osobitne Maďarska, ako základu pre jej zabezpečovanie na báze vzájomnej reciprocity.

 Politické strany, vrátane etnickej Most – Híd, by si mali do svojich volebných programov zapracovať aj zabezpečenie všeobecnej znalosti štátneho úradného jazyka ako integrujúceho prvku v štáte a zároveň umožniť každému príslušníkovi národnostnej menšiny, aby mohol slobodne používať svoj materinský jazyk tam, kde je v ňom schopný komunikovať.

Budovanie vlastenectva

Štát by nemal stratiť vplyv na obsah vysielania verejnoprávnych médií v záujme šírenia a presadzovania štátnej politiky vo všetkých oblastiach. Jasne treba vymedziť miesto a zaradenie verejnoprávnych médií – teda najmä Rozhlas a televíziu Slovenska – v záujme šírenia objektívnych informácií. Ak sú tieto médiá platené štátom, musia šíriť jeho politiku a zastávať záujmy štátu a štátotvorného národa. V záujme budovania zdravého vlastenectva a európanstva sa úroveň vyučovania dejepisu musí dostať na úroveň okolitých štátov. Ako príklad Matica uvádza  susedné Maďarsko, kde sa z dejepisu povinne maturuje. To by sa malo zaviesť aj u nás. Štát a politické strany by sa mali tiež spolupodieľať na  financovaní celoslovenských podujatí zameraných na posilňovanie vlastenectva Slovákov. V roku 2013 sa budú totiž organizovať významné oslavy s medzinárodným dosahom: Oslavy 1 150. výročia príchodu Konštantína a Metoda medzi našich predkov a Oslavy 150. výročia Matice slovenskej. Organizátorom bude Matica slovenská a tieto udalosti už zaradili dokonca do kalendára UNESCO zo Slovenska. Štát by mal podporovať aj tvorbu pôvodných audiovizuálnych, hudobných, výtvarných, knižných a iných diel porovnateľne s európskym štandardom s osobitným prihliadnutím na šírenie pozitívnych morálnych hodnôt vznikajúcich na našom území v minulosti. 

Slováci v zahraničí

Štát má povinnosť starať sa o záchranu a využívanie kultúrnych pamiatok, zachovanie kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry v úzkej spolupráci so samosprávami. Riešil by sa tým sčasti i problém vysokej nezamestnanosti v regiónoch. Slováci žijúci v zahraničí sú predmetom osobitnej starostlivosti. Štát musí vytvárať podmienky pre zachovanie nimi vytvoreného hmotného i nehmotného dedičstva mimo hraníc Slovenska a prostredníctvom verejnoprávnych ustanovizní  starať sa o ich kultúrny a národný život. Rómska otázka sa stáva čoraz vypuklejším celospoločenským problémom. Matica slovenská preto vyzýva, aby sa vypracovala taká koncepcia v oblasti rómskej politiky, ktorá povedie k prekonaniu základných problémov v živote Rómov a ich spolužití s väčšinou a pre ich kultúrne a vzdelanostné povznesenie. Pôjde o uplatnenie sa Rómov na vidieku aj prostredníctvom obrábania pôdy ako možného východiska rastu ich kultúrnej a sociálnej úrovne. 

 
 


Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.