Nadácia Matice slovenskej: Národný poklad existuje


Je nutná súhrnná správa o skutočnom stave verejnej zbierky

Igor KOVAČOVIČ - Foto: Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Dňa 15. októbra 2012 sa uskutočnila inventúra majetku Nadácie Matice slovenskej (MS) v priestoroch Matice slovenskej. Toľko spochybňovaný Národný poklad, teda jeho nepeňažná časť, ktorá je uložená v trezore, bol za prítomnosti notára, piatich zástupcov Nadácie MS a člena Dozorného výboru MS odpečatený, obsah trezora skontrolovaný a opätovne zapečatený. Komisia konštatovala, že obsah kovovej časti Národného pokladu je nedotknutý a zodpovedá stavu, ktorý prevzala Nadácia MS z úschovy od VÚB v roku 2006. Toľko oficiálne vyjadrenie správcu Nadácie MS.

Napriek tejto skutočnosti predseda MS pre médiá povedal: „Vyhlásenie Nadácie MS o existencii Národného pokladu (NP) SR nie je vyhlásením o stave podkladu, ktorým by vysvetlili občanom Slovenskej republiky, aký je jeho skutočný stav. Nadácia MS formálne vyhlásila, že Národný poklad existuje. To považuje Matica za vyhlásenie, ktoré má uviesť občanov z omylu o údajnej relevantnosti a objektivity existencie pokladu. Je to pokus o zmarenie podpory petície na uplatnenie dôvodného návrhu občanov na podanie súhrnnej správy o skutočnom stave verejnej zbierky na NP SR.“

  • OTVORENIE TREZORU

Zaujímavosťou je skutočnosť, že Petícia za zistenie skutočného stavu Národného pokladu SR bola zverejnená na webovej stránke MS až po v otvorení trezoru v priestoroch MS, ktorého sa predstavitelia MS (okrem jedného člena DV MS ) napriek predchádzajúcemu súhlasu so sprístupnením priestorov z vlastnej vôle nezúčastnili a predseda MS poveril touto úlohou riaditeľa sekretariátu predsedu a správcu MS a kontrolóra MS, ktorým však neodporučil byť prítomnými pri priamom otvorení trezoru a kontroly jeho obsahu. Nakoniec pri otvorení toľko spochybňovaného trezoru a vykonaní kontroly jeho obsahu boli prítomní traja členovia Správnej rady Nadácie MS, ktorí sú členmi výboru MS.

poklad MSNotárska zápisnica o vykonaní základnej inventúry kovovej časti Národného pokladu SR spísaná štátnym notárom určite bude hodnoverným dokladom o súčasnom stave kovovej časti NP SR   pre všetkých občanov SR . Skutočný stav kovovej časti Národného pokladu SR pri jeho uložení do trezoru v budove MS v Martine v roku 2006 – čo boli vecné dary zo zlata, striebra, predmety historickej a umeleckej hodnoty, ktoré posúdili odborné komisie VÚB v roku 1994, bol vo výške 3 744 306 Sk (124 288,19 eura). Ďalšia časť zbierky na Národného pokladu SR – umelecké diela Vincenta Hložníka a ďalších výtvarných umelcov, ktorá je podľa vyjadrenia M. Tkáča uložená na bezpečnom mieste, bola v počte 114 kusov v hodnote 4 021 200 Sk (133 479,39 eura). Problémom je peňažná časť zbierky na NP SR vo výške 23 830 000 Sk (763 460,14 eura) , ktorá bola po schválení v orgánoch Nadácie MS vložená do PDSI a výnosy z nej boli od roku 1996 využívané na podporu projektov miestnej a regionálnej kultúry realizovaných miestnymi odbormi a pracoviskami MS. Celkovo bolo podporených 2 903 projektov z celkového  počtu 4 648 podaných projektov a výsledok nakladania s finančnými prostriedkami Nadácia MS každoročne zverejňovala v Slovenských národných novinách. Vymáhanie finančnej časti zbierky pre problémy, ktoré vznikli v PDSI, sa v súčasnosti rieši súdnou cestou.

  • DO RÚK ŠTÁTU

Nadácia MS podľa vyjadrenia správcu Nadácie v tomto období pripravuje tlačovú besedu a následne aj verejnú mediálnu prezentáciu stavu kovovej a umeleckej časti zbierky na Národného pokladu SR, aby občania SR boli o súčasnom stave zbierky na NP SR a o jej doterajšom využívaní pravdivo informovaní. Nadácia MS avizovala, že zvažuje možnosť odovzdať všetky časti zbierky, keďže ide o Národný poklad SR, do správy národným inštitúciám Slovenskej republiky, napr. NBS. Každopádne Nadácia MS nebude bez dohody s orgánmi MS podnikať žiadne kroky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom spochybnili transparentnosť pri nakladaní kovovou a umeleckou časťou zbierky. Nadácia MS zároveň znova zdôrazňuje, že vždy bola a je pripravená s predstaviteľmi MS rokovať o úprave štatútu Nadácie MS tak, aby demokraticky zvolené orgány MS mali nominačné právo pri kreovaní orgánov Nadácie MS.

Zároveň sa dôrazne ohradzujeme proti absolútne nepodloženým tvrdeniam, ktoré matičnej i celej slovenskej verejnosti vsugeruvávajú, že Nadácia MS chce odcudziť či zdefraudovať hmotnú časť Národného pokladu. O pokračovaní a výsledkoch celého problému po získaní relevantných informácií budeme informovať.

 

                                                    Titulky a medzititulky SNN.                                                      

                                              Autor je prvý podpredseda MS a člen Správnej rady Nadácie MS.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.