NEOGRAFIA - OZNÁMENIE o zvolaní riadneho valného zhromaždeni

INZERCIA

NEOGRAFIA, a. s., Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa

OZNÁMENIE

o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti NEOGRAFIA, a. s., so sídlom Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa, IČO 31 597 912, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

v odd. Sa, vl. č. 181/L na základe uznesenia predstavenstva a v súlade s čl. VIII.,

ods. 4 a 6 stanov a.s. zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

spoločnosti NEOGRAFIA, a. s.

so sídlom Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa, IČO 31 597 912, ktoré sa uskutoční

dňa  15. apríla 2014 o 1330 hod. v závodnej jedálni v sídle spoločnosti.

PROGRAM:

1.  Otvorenie

2.  Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

3.  Výročná správa predstavenstva o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013

4.  Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013, návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013

5.  Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, k návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013 a správa o činnosti dozornej rady v roku 2013

6.  Schválenie výročnej správy, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia

7.  Schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosti

8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady

9.  Informácia o podnikateľskom zámere na rok 2014

10. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014

11. Záver

Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 a mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti (Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa), na sekretariáte generálneho riaditeľa č. dverí 201 v termíne od 14. 3. 2014. Prezentácia akcionárov sa začne 30 minút pred začiatkom riadneho valného zhromaždenia a skončí o 1330 hod. Akcionár je pri prezentácii povinný predložiť doklad o totožnosti. Pri zastupovaní je potrebné predložiť úradne overené splnomocnenie. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 15. 4. 2014.

V Martine, dňa 27. 2. 2014

Mgr. Stanislav Muntág, v. r.                                      Ing. Emanuel Balažia, v. r.

predseda predstavenstva                                           člen predstavenstvaPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.