Renesancia rétoriky – košický Štúrov Zvolen 2012

Tvorba rečníckych prejavov a ich prezentácia publiku patrila k náročným disciplínam starovekých dejín. V súčasnom modernom svete na chvíľu zastal čas, a vrátili sme sa do minulosti ozvláštnenej prvkami súčasnej doby. 7. mája 2012 sme boli v Košiciach svedkami jedinečných výkonov účastníkov regionálnej súťaže v rétorike.

Odbornú porotu tvorili Martin Fazekaš ako pedagóg ZUŠ Bernolákova spolu s Barbarou Antlovou a Klárou Sádovou, členkami poradného zboru pre detský a umelecký prednes pri DMS v Košiciach. Súťaž sa uskutočnila v troch kategóriách, pričom prvú kategóriu reprezentovali žiaci štvrtého až šiesteho ročníka, druhú kategóriu tvoril siedmy až deviaty ročník, v tretej kategórii boli zastúpení študenti gymnázií, stredných škôl a SOU.
Súťažné podujatie malo dvojkolový priebeh. Prvé bolo zamerané na prezentáciu vopred pripravených tém, v druhom kole museli súťažiaci prejaviť tvorivosť v príprave vyžrebovanej témy priamo na mieste. Pre prvú kategóriu boli pripravené reprodukcie bájky s vtipným dotvorením konca príbehu, témy v druhej a tretej kategórii už boli zo žánrového hľadiska náročnejšie. Vo vopred pripravených rečníckych prejavoch dominovala úvaha. Vlastná tvorivá časť sa prejavila v možnosti zaujať rozprávaním, úvahami, ako aj kultúrno - spoločenským prejavom.
Jedinečnosť a tvorivosť sa prejavila práve vo fantázii spočívajúcej vo vytváraní záverov bájok. Každý prejav bol odrazom momentálneho duševného a fyzického rozpoloženia súťažiaceho – obsahom, formou, intonáciou, tempom, výslovnosťou, spisovným vyjadrovaním a rečou tela.
Rétorika je umenie hovoriť. Cieľom je zaujať, nastoliť problém, ponúknuť možnosti, provokovať, rozcítiť, zamyslieť sa, odovzdávať to, čo je v rečníkovi publiku. Ako problematické sa ukázali prvky frázovitosti v úvahách starších súťažiacich, časté opakovanie slov, narúšanie súdržnosti textu, prvky výkladu v úvahách, čím došlo k oslabeniu pôsobivosti daného žánru. V rečovom prejave sa súťažiaci zase menej sústredili na výslovnosť dlhých samohlások, na prízvuk, spodobovanie, splývavú výslovnosť, čím sa čiastočne znižovala celková pôsobivosť prejavu.
Aj napriek menším chybám, ktoré sa vyskytli v prejavoch, boli výkony mladých nádejných rečníkov veľkým prínosom z hľadiska pohľadu snahy o prezentovanie svojho postoja k spoločnosti. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom súťaže ako aj organizátorom, DMS v Košiciach, referátu školstva športu a mládeže Magistrátu mesta Košice, Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach.
Dom MS v Košiciach v zastúpení riaditeľkou Helenou Biathovou Zolovčíkovou, ako hlavný organizátor súťažného podujatia, zabezpečil diplomy, vecné ceny a občerstvenie pre všetkých účastníkov regionálneho kola XXVI. Štúrov Zvolen.

Víťazi v jednotlivých kategóriách:
I. kategória (4. – 6. ročník ZŠ): Šimon Juhás zo ZŠ na Krosnianskej 4 v Košiciach,
II. kategória (7. – 9. ročník ZŠ): Martina Zeleňáková zo ZŠ Bukovecká 17, v Košiciach,
III. kategoria (SŠ): Dušan Zis z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach.

Postupujúcim blahoželáme, a želáme im, aby nás úspešne reprezentovali v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 28. mája 2012 na Zvolenskom zámku vo Zvolene.

Barbara Antlová, Klára Sádová

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.