A Čumil z kanála pri ich sídle sa nestačí čudovať


Dom spisovatelov BA štvorecKanál story – slovenská literárna pospolitosť sa medzi sebou sporí o vlastnú budovu

A Čumil z kanála pri ich sídle sa nestačí čudovať

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Foto: M. M. BANČEJ

„Spisovateľská obec, členovia Spolku slovenských spisovateľov a členovia Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska sa budú zrejme musieť v krátkom čase vysťahovať zo svojej budovy v centre Bratislavy, teda z priestorov, kde sa viedol zväzový život, uskutočňovali tvorivé besedy a stretnutia, kde sa tvorili a redigovali knihy slovenských literátov. Zanikne tak aj klub spisovateľov, skrátka, z budovy odíde spisovateľský duch, rovnako ako odišlo pred rokom z jej priestorov známe a vyhľadávané kníhkupectvo. Ostane iba nostalgia, ale to nestačí...“ píše sa v analýze, ktorú podpísali členovia Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik, Pavol Dinka, Jaroslav Rezník st., Viera Švenková, Ján Tazberík a Viktor Timura.

O kauze Domu spisovateľov sme v ostatnom čase v SNN publikovali celú sériu článkov. Spúšťačom nepríjemnej záležitosti, ktorá sa týka celej literárnej pospolitosti bol otvorený list, ktorý podpísali a verejnosti poskytli viacerí členovia Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave 4. apríla 2013.

■ NESPOKOJNÍ ČLENOVIA

V liste sa píše: „Dňa 14. marca 2013 sa v zmysle stanov SSS, čl. II, bod 7 dostatočný počet nespochybniteľných členov SSS obrátil na predsedu a predstavenstvo SSS s naliehavými otázkami, týkajúcimi sa procesov spojených so zmluvou o nájme a dojednaní predkupného práva na nehnuteľnosť SSS a AOSS na Laurinskej 2 v Bratislave s ARTHUR DS, s. r. o., zo dňa 16. 8. 2012. O tom, že ju za SSS podpísal tajomník pán Janík, ako aj o ďalších záväzkoch prijatých v tejto súvislosti sme sa dozvedeli, podľa vyjadrení aj viacerí členovia predstavenstva SSS, až v posledných týždňoch. Okrem tejto kauzy nezanedbateľná je i otázka, prečo nebolo v riadnom termíne zvolané členské zhromaždenie SSS. Tobôž ak treba riešiť také závažné problémy, aké sú s predmetnou nehnuteľnosťou. Orgány SSS zvolené 16. 3. 2010 na dva roky však pokračujú samozvane ďalej, čo nemá obdobu v nijakom spolku či samosprávnom inštitúte nikde v civilizovanom svete a my slovenskí spisovatelia sa pritom hlasne dožadujeme dodržiavania demokratických princípov. V našom spolku vari demokracia nemá mať miesto?

Dom spisovatelov BANie nepodstatná je aj otázka, prečo boli registrované zmenené stanovy SSS takmer tri roky po členskom zhromaždení a na akom základe, keď o zmenách, ktoré by členské zhromaždenie schválilo tajným hlasovaním dvojtretinovou väčšinou v zmysle platných stanov SSS v čase posledného členského zhromaždenia, niet žiadnej vedomosti ani dokladu. Predstavenstvu ani kontrolnej komisii SSS nedal na predĺženie vlastného mandátu nikto právo. Žiaľ, predseda a tajomník SSS nedovolili zástupcom signatárov citovaného listu zúčastniť sa na rokovaní predstavenstva SSS 20. 3. 2013. Signatárov označili za „dezinformátorov“, na otázky neodpovedali, lebo vraj „nie je komu odpovedať“. V Literárnom týždenníku č. 11 – 12/2013 publikovali rekapitulačnú zmes rozličných svojich rozhodnutí, odporúčaní kontrolnej komisie SSS, opierajúc sa o návrhy prerokované na predstavenstve SSS po uplynutí regulárneho mandátu, čo nás len utvrdzuje v presvedčení, že došlo k manipulácii a viacerým nelegitímnym krokom s vážnymi, pravdepodobne trestnoprávnymi následkami. Vyhlasujeme, že trváme na platnom uznesení členského zhromaždenia dôsledne rešpektovať zásadu, podľa ktorej je budova SSS a AOSS v Bratislave nepredajná, čo štatutárni zástupcovia viacerými záväzkami spochybnili. Vzhľadom na túto situáciu vyzývame predsedu, tajomníka a predsedu kontrolnej komisie, aby nekandidovali na najbližšom členskom zhromaždení do volených orgánov SSS.“

Podpísaní sú členovia SSS Jaroslav Rezník st., Ján Tazberík, Július Balco, Štefan Cifra, Pavol Dinka, Milan Augustín, Barbora Pribylincová Bančejová, Miroslav Bielik, Milan Gonda, Marián Grupač, Michal Horecký, Anton Hykisch, Milan Igor Chovan, Margita Ivaničková, Peter Jaroš, Radislav Kendera, Teodor Križka, Milan Lechan, Ingrid Lukáčová, Jozef Mikloško, Dušan Mikolaj, Ondrej Nagaj, Gabriel Németh, Dalimír Stano, Viera Švenková, Viktor Timura, Igor Válek, Martin Vlado, Tomáš Winkler, Jozef Zavarský, Štefan Balák a Miloš Drastich.

■ PROBLÉMY S BUDOVOU

Spolok slovenských spisovateľov a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vlastnia na Laurinskej 2 v Bratislave pozemok a budovu, každá organizácia má polovičný podiel. Dňa 16. 8. 2012 uzatvorili obe spisovateľské organizácie nájomnú zmluvu na celú budovu aj pozemok s nájomcom ARTHUR DS, s. r. o. Za SSS ju podpísal Pavol Janík a za AOSS vtedajší predseda Igor Hochel. Základné imanie nájomcu predstavuje 6 638,78 eura, nemá vôbec webovú stránku, nepoznáme jeho obchodné výsledky za posledné dva roky, súvahu, výkaz ziskov a strát. Firma ARTHUR DS má podľa obchodného registra iba jedného spoločníka, ktorý je zároveň aj konateľom spoločnosti. V zmluve si vyhradil právo postúpiť celú nájomnú zmluvu na tretiu osobu. Reálne teda ide o zmluvu o sprostredkovaní. Podľa zaužívanej obchodnej a realitnej praxe sa predmet zmluvy často presúva na iného záujemcu, neraz to býva záujemca zo zahraničia...

Formálne sú za správu budovy zodpovedné obidve spisovateľské organizácie. Podľa novej nájomnej zmluvy sa malo do 15. 9. 2012 správcovstvo budovy odovzdať do rúk nového nájomcu prostredníctvom preberacieho protokolu. Vlastníci, teda obe spisovateľské organizácie, sa zaviazali „protokolárne vykonať vo vzájomnej súčinnosti odpis stavu všetkých meradiel energií nachádzajúcich sa v budove ihneď po prihlásení nájomcu ako odberateľa a platiteľa služieb spojených s nájmom“. V zmluve však „zabudli“ uviesť od akého dátumu. Nájomca údajne fakturoval AOSS za služby niekoľko desiatok tisíc eur. Otázne je aj vypovedanie a ukončenie zmlúv s doterajšími nájomcami. Napríklad Klub spisovateľov musel dať výpoveď k 30. 6 2013, lebo nový nájomca od neho žiadal mesačné nájomné údajne vo výške 4 500 eur.

Podľa signatárov otvoreného listu nájomnú zmluvu za SSS podpísali štatutári, ktorí na to nemali mandát. Mandát im uplynul podľa stanov SSS v marci 2012, zmluva bola podpísaná až 16. 8. 2012. Orgány SSS si svojvoľne o rok predĺžili mandát, a to v príkrom rozpore so stanovami SSS. Preto je nevyhnutné oprieť sa o tieto fakty, obrátiť sa na súd, požiadať o prijatie predbežného opatrenia na pozastavenie účinnosti nájomnej zmluvy a celú záležitosť doriešiť súdnou cestou. Problematický je aj podpis nájomcu ARTHUR DS, s. r. o., na nájomnej zmluve. Konateľ ju podpísal 16. 8. 2012, no v predmete činnosti má zapísaný prenájom nehnuteľností až od 16. 3. 2013, čo dokazuje Obchodný register SR.

Veľký podiel zodpovednosti za uzatvorenie nevýhodnej a značne pochybnej zmluvy o nájme nesie bývalé vedenie AOSS. Prejavilo až nadmieru vysokú ochotu zmluvu podpísať bez toho, aby ju seriózne analyzovalo a pripomienkovalo. Navyše nevzalo do úvahy pripomienky člena vtedajšieho vedenia (od marca 2013 predsedu) Ľubomíra Beláka zo 16. 4. 2012, v ktorých upozorňoval na závažné nedostatky v návrhu nájomnej zmluvy. Navyše jeden z bývalých štatutárov AOSS bez vedomia celého vedenia podpísal ďalšiu dohodu o nároku nájomcu na 85 tisíc eur.

Vedenie AOSS, ako reálny správca budovy, výrazne zanedbávalo plnenie svojich povinností. Flagrantne porušovalo predpisy súvisiace so zaobchádzaním so zvereným majetkom, absolútne rezignovalo na svoju kontrolnú funkciu. V organizácii došlo k sprenevere finančných prostriedkov zo strany účtovníčky. Navyše jedna z organizačných zložiek AOSS – SC PEN podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa s úmyslom zistiť mieru zodpovednosti za spreneveru aj vo vzťahu k štatutárom AOSS. Oba prípady riešia orgány činné v trestnom konaní.

■ VÝTVARNÍK NA SCÉNE

Nájomná zmluva obchádza aj ďalší fakt: obe spisovateľské organizácie vtedy ešte za Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ prenajali časť pozemku pri Dome spisovateľov výtvarníkovi Petrovi Zelenákovi. Ten si na základe súhlasu prenajímateľa, územného rozhodnutia a stavebného povolenia pristaval na prenajatom pozemku ďalší objekt, ktorý však nemá podľa predsedu AOSS Ľubomíra Beláka samostatné súpisné číslo. Skrátka, objekt vlastní Zelenák, pozemok má prenajatý do konca roka 2013. A čo potom? Tento fakt skrýva v sebe vážny právny problém. Peter Zelenák zvolal na 30. 4. 2013 tlačovku, na ktorej informoval, že podáva návrh na začatie súdneho konania vo veci zrušenia nájomnej zmluvy medzi oboma spisovateľskými organizáciami a spoločnosťou ARTHUR DS.

Nájomná zmluva na bratislavský Dom spisovateľov je realitou, treba urobiť všetky právne kroky smerujúce k jej možnému vypovedaniu. Je to smutný výsledok práce dvoch či troch ľudí, ktorí ani v najmenšom nebrali do úvahy záujmy celej spisovateľskej obce. V podstate ide o sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá má od vlastníkov vytiahnuť iba peniaze. Rekonštrukciu a modernizáciu budovy možno urobiť aj bez sprostredkovania. Predovšetkým by mali nájsť spoločnú reč obe spisovateľské organizácie a odstrániť všetky nedorozumenia a nezhody. Žiada si to na ich čelo postaviť schopných manažérov, ľudí, čo pripravia reálny, odborne podložený biznis plán, takých, čo budú konať na prospech vlastníkov, a nie opačne, ako to urobili štatutári oboch spisovateľských organizácii, súčasné vedenie SSS a bývalé vedenie AOSS; dobrovoľne, unáhlene a zámerne strčili hlavu do slučky, ktorá bude tak či onak zvierať hrdlá všetkých slovenských spisovateľov. Na škodu celej slovenskej kultúry.

Signatári citovaní v úvode tohto článku sa rozhodli podať súdnu žalobu na vyslovenie neplatnosti právneho úkonu, a to zmluvy o nájme uzatvorenej medzi novinárskymi organizáciami a spoločnosťou ARTHUR DS, s. r. o. Čo bude ďalej, na to si spisovatelia budú musieť počkať... Pár metrov od Domu spisovateľov trčí na ulici z kanála známa socha Čumila. Azda sa k nemu nebude musieť pridať veľká časť slovenskej literárnej pospolitosti!Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.