Čo všetko sa mení od 1. januára 2013


zmeny štvorecPrinášame prehľad najdôležitejších zmien, o ktorých by mal vedieť každý občan

Ľudovít KUSAL

Začiatok nového roka býva obľúbeným termínom nadobudnutia účinnosti rôznych noviel zákonov alebo samotných nových zákonov. Aby vám neunikli najdôležitejšie zmeny v sociálnej oblasti, pripravili sme pre vás ich stručný prehľad. Týka sa najmä všetkých zamestnaných alebo dôchodcov. Samozrejme, od nového roka sa menia aj podmienky pre podnikateľov. Štát zrušil tzv. rovnú daň. Viac o tejto téme si prečítate na strane 6 tohto vydania.

  • POBERÁTE STAROBNÝ DÔCHODOK?

Prvýkrát dostanete od Sociálnej poisťovne zvýšenú penziu o pevnú sumu. Výška pevnej sumy, o ktorú sa zvýšia dôchodky, sa vypočíta v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za I. polrok predchádzajúceho roka, medziročného rastu priemernej mzdy za I. polrok predchádzajúceho roka a z priemernej mesačnej sumy vyplácaného dôchodku k 30. júnu predchádzajúceho roka.

Na budúci rok sa starobné dôchodky zvýšia o čosi vyše 11 eur. Nie všetkým sa to však oplatí. Ten, kto má teraz 370 eur mesačne, dostane o trocha viac, ako keby sa valorizovalo v percentách. Naopak, už penzia vo výške 380 eur znamená menšiu stratu. Ministerstvo práce chce vniesť medzi poberateľov penzií väčšiu spravodlivosť, čo zabezpečí práve rovnakým zvýšením dôchodku pre každého. Penzie spred roka 2004 sú totiž podstatne nižšie ako dávky priznané neskôr.

Poberáte predčasný starobný dôchodok a pracujete na dohodu? Musíte si vybrať!

Vykonávanie práce na dohodu po novom roku vylučuje výplatu predčasného starobného dôchodku. Pri dohodách uzavretých pred 1. 1. 2013 vám Sociálna poisťovňa zastaví výplaty predčasného starobného dôchodku od najbližšej splátky splatnej po 28. februári 2013, ak poberateľ pracuje na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce aj po 28. februári 2013 (ak do uvedeného dňa nedovŕšil dôchodkový vek). Pri dohodách uzavretých po 31. 12. 2013 vám zastavia výplaty predčasného starobného dôchodku od najbližšej splátky splatnej po vzniku dôchodkového poistenia.

  • KTO BUDE MÔCŤ VSTÚPIŤ DO II. PILIERA DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA?

senior smutnýHoci je druhý pilier otvorený ešte mesiac na vstup aj výstup, po novom už po tomto termíne bude môcť do súkromného piliera vstúpiť len tá osoba, ktorej prvé dôchodkové poistenie vzniklo po 31. decembri 2012 a nedovŕšila 35 rokov veku. Takéhoto občana má Sociálna poisťovňa povinnosť informovať do 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia o možnosti uzatvoriť zmluvu o súkromnom dôchodkovom sporení a zároveň ju požiadať o súhlas s poskytnutím údajov jednej alebo viacerým DSS.

  • ZMENY VYMERIAVACIEHO ZÁKLADU PRE PLATENIE POISTNÉHO A PRE VÝPOČET DÁVKY

Pre povinne poistenú, samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu budú platiť od 1. januára 2013 nové sumy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie. Vymeriavací základ bude po novom od 393 eur do 3 930 eur. Minimálne poistné pre SZČO bude od 1. januára 2013 predstavovať sumu 130, 27 eura a najväčšie možné poistné bude v sume 1 302,79 eura. Pre komplexne dobrovoľne poistenú osobu (nemocensky, dôchodkovo, v nezamestnanosti) bude od nového roka najnižšie možné poistné 138,13 eura a maximálne poistné bude v sume 1 381,39 eura. Pre jednoduchší výpočet poistného od 1. januára 2013 ponúka SP na svojej internetovej stránke novú webovú kalkulačku.

  • ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

Po 16 mesiacoch od poslednej novelizácie Zákonníka práce dochádza k jeho ďalšej úprave. Zhrňme si najdôležitejšie zmeny.

  • PRÁCA NA DOBU URČITÚ

Novela znižuje rozsah a dobu reťazenia pracovných pomerov uzavretých na dobu určitú; takéto pracovné pomery bude možné uzatvoriť najdlhšie na dva roky (v súčasnosti je to obdobie troch rokov), v rámci týchto dvoch rokov ho zamestnávateľ bude môcť predĺžiť či opätovne dohodnúť najviac dvakrát (v súčasnosti najviac trikrát).

  • NOČNÁ PRÁCA A PRÁCA NADČAS

Zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom prácu nadčas len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce alebo ak ide o verejný záujem –  práca nadčas má mať vždy výnimočný charakter a nemá byť súčasťou plánovania rozvrhovania pracovného času. Zdravotníckym pracovníkom bude môcť zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť prácu nadčas do 250 hodín ročne, práca nadčas pre ostatných zamestnancov zostáva aj naďalej 150 hodín ročne. Zamestnancovi bude patriť mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas aj v prípade, ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov (doteraz najneskôr do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov). Posúva sa aj vymedzenie nočnej práce, od januára tak bude chápaná práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou (od 1. 9. 2011 bola nočná práca od 22.00 do 5.00 ráno).

  • VÝPOVEDNÉ LEHOTY A ODSTUPNÉ

Po prepustení zamestnanca, ktorý pracoval pre zamestnávateľa dlhšie ako dva roky, sa obnovuje súbeh výpovednej lehoty a odstupného, ktoré je rozdielne podľa odpracovaných rokov u zamestnávateľa. Odstupné poskytne zamestnávateľ zamestnancovi nielen v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou, ale aj pri výpovedi z organizačných dôvodov a zo zdravotných dôvodov. Výška odstupného bude závisieť od počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa – maximálna hranica bude štvormesačné odstupné pre zamestnancov, ktorí robili pre jednu spoločnosť viac ako 20 rokov. Podľa novely si môžu zamestnanci so zamestnávateľom dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve aj dlhšie výpovedné lehoty, ako ustanovuje zákon.

  • PRUŽNÝ PRACOVNÝ ČAS,  KONTO PRACOVNÉHO ČASU

Pružný pracovný čas sa bude môcť zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ môže zaviesť aj konto pracovného času, a to len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

  • DOHODY

Na zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa budú po novom vzťahovať aj ustanovenia o minimálnej mzde a podobne. Zamestnávateľ bude musieť ospravedlniť neprítomnosť takéhoto zamestnanca v práci pre jeho dôležité osobné prekážky v práci, ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce. Za tento čas však dohodárovi nebude patriť náhrada odmeny. Dohodári nebudú mať nárok na dovolenku, nárok na stravné pre nich novela nevylučuje, ale pripúšťa ho až po dohode s odbormi a v kolektívnej zmluve.

  • ODBORY

Zmeny sa zásadne dotknú odborárov. Tí už nebudú musieť preukazovať svoju členskú základňu, teda že zastupujú najmenej 30 percent zamestnancov, budú mať právo spolurozhodovať o normách spotreby práce či participovať pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Ich postavenie zosilnie pri výpovediach, keď výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú neplatné – výpoveď musí prerokovať do 7 pracovných dní, okamžité skončenie pracovného pomeru do 2 pracovných dní. Firmy budú mať povinnosť vytvoriť zástupcom zamestnancov podmienky na výkon ich činnosti, pričom rozsah poskytnutého pracovného voľna s náhradou mzdy sa ponecháva na dohodu medzi oboma stranami.

                Na záver jedna zmena, ktorá sa však týka zamestnávateľov – a to pri výpočte odvodov pri dohodách o prácach mimo pracovného pomeru (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov). Do 31. decembra 2012 má zamestnávateľ povinnosť platiť poistné len na úrazové a garančné poistenie, od 1. januára 2013  aj na ostatné druhy poistenia, a to v závislosti od typu dohody, či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem, či je osoba poberateľom niektorého dôchodku.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.