Cyrilo-metodská tradícia v Matici slovenskej


devínMatičné ciele nesú pevné korene – formy a metódy činnosti košatejú pre tretie tisícročie

Marián TKÁČ, autor je predseda Matice slovenskej

Nežičlivci – a takých je v slovenskom národe i mimo neho naďalej dostatok – spochybňujú všetko, čo dýcha národom a kresťanstvom. Samozrejme, že aj cyrilo-metodskú tradíciu, niektorí dokonca starosvetsky hovoria o nej ako o „cyrilo-metodejskej“. A tak si pripomeňme, že živým svedectvom nepretržitej prítomnosti odkazu svätých bratov, osobitne potom sv. Metoda medzi nami, je gréckokatolícka cirkev, ktorá ako „stará viera“ pretrvala na severovýchodnom Slovensku až do 17. storočia, keď po prihlásení sa Rusínov k starovercom v Užhorode v roku 1646 vznikla gréckokatolícka cirkev.

Pripomeňme aj to, že k cyrilo-metodskej tradícii a k Svätoplukovi sa písomne prvý raz otvorene prihlásil jezuita Benedikt Sölöši-Rybnický (1609 – 1656) v úvode ku Cantus catholici, písne katolícke, latinské, slovenské, nové i starodávne z roku 1655. Opisuje ho ako starý kult Slovákov. Vzápätí – ešte v 17. storočí – nasleduje celý rad ďalších prihlásení sa k tejto tradícii: Daniel Sinapius-Horčička (1640 – 1688), Ján Fischer-Piscatoris (1672 –1720), Ján Simonides (1648 – 1708). A potom už každá generácia Slovákov hľadá korene slovenského života v slávnych časoch Svätopluka a Cyrila a Metoda a bráni slovenský národ. V 18. storočí to bol Ján Baltazár Magin (1681 – 1735), Matej Bel (1684 – 1749), Samuel Timon (1675 – 1736) a celý rad ďalších katolíckych i evanjelických osobností (Juraj Papánek, Juraj Sklenár, Jozef Ignác Bajza, Juraj Fándly, Anton Bernolák, Samuel Tešedík, Ján Hrdlička), čo vyústilo do vzniku Slovenského učeného tovarišstva v roku 1792 ako prvej učenej spoločnosti v Uhorsku vôbec.

Cyril a Metod v Nitre na hrade ZÁPAS ZA SLOVENSKOSŤ

V 19. storočí zápas za slovenskosť v časoch Uhorska vyvrcholil. Pripomenúť možno Štúrove Slovenské národné noviny z roku 1845, Žiadosti slovenského národa a slovenské povstanie z rokov 1848 – 1849 vedené Hurbanom, Štúrom a Hodžom. Od 14.marca 1850 vydávali v Banskej Štiavnici nábožensko-pedagogický týždenník Cyrill a Method Ján Palárik a Andrej Radlinský, od roku 1852 pokračovalo vydávanie Cyrilla Methoda v Banskej Bystrici „pod ochranou biskupského úradu“, a teda banskobystrického biskupa Štefana Moysesa (od roku 1850). V roku 1857 došlo k zlúčeniu banskobystrického Cyrilla a Methoda s peštianskymi Katolíckymi novinami. Popularite Radlinského časopisu Cyrill a Method s podtitulom Katolícke noviny poslúžila jeho pedagogická príloha Priateľ školy a literatúry. Tu sa písalo aj o politických požiadavkách, napríklad o potrebe založenia Matice slovenskej, gymnázií a pod. Okrem Radlinského sa o tieto tendencie pričinil aj Karol Kuzmány, Daniel Lichard i Janko Kalinčiak.

V júni 1861 sa zišlo v Turčianskom Svätom Martine národné zhromaždenie, ktoré prijalo Memorandum slovenského národa, kde bola zapísaná aj požiadavka povoliť literárny spolok a slovenské školy. A tak vznikla Matica slovenská. Cisár František Jozef ju povolil už v roku 1862, venoval jej 1 000 zlatých a stal sa jej zakladajúcim členom s číslom 111, ale naši predchodcovia chceli prepojiť jej vznik s 1 000. výročím príchodu solúnskych bratov, a tak ju založili v roku milénia 4. augusta 1863.

Takto je teda vznik Matice slovenskej úzko prepojený s misiou Konštantína a Metoda, so slávením 1 000. výročia ich príchodu k našim predkom na pozvanie Rastislava. Miléniové oslavy sa konali u nás, ale aj vo svete, dokonca prvý raz v Ríme z iniciatívny hudobného génia Franza Lis(z)ta, ktorý sa tým jednoznačne prihlásil k svojim koreňom.

Ak teda na budúci rok uplynie od misie 1 150 rokov, od vzniku Matice 150 rokov. Už len ten samotný fakt je svedectvom o koreňoch našej najstaršej kultúrno-spoločenskej ustanovizne, založenej na princípe dobrovoľnej službe vlasti.

NEBOLA TO NÁHODA

S cyrilo-metodskou tradíciou je úzko spojený prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyses (od 3. augusta 1864). Ten v rokoch 1847 – 1850 ako poslanec uhorského snemu za Chorvátov úzko spolupracoval s Ľudovítom Štúrom. Ako banskobystrický biskup stál na čele slovenskej delegácie, ktorá predstúpila 12. decembra 1861 pred cisára Františka Jozefa, aby mu predložila prosbopis Slovákov a Memorandum slovenského národa. Jednou z požiadaviek bol vznik Matice.

Moysesovou zásluhou Svätá stolica súhlasila, aby sa sviatok sv. Cyrila a Metoda svätil 5. júla (v ten deň v roku 1869 zomrel). Od čias Márie Terézie sa sviatok sv. Cyrila a Metoda slávil 14. marca a neskôr 14. februára.

Vznikom Matice slovenskej (podľa jej prvých stanov, ktoré uzreli svetlo sveta 5. februára 1862 – ako „jednoty milovníkov národa a života slovenského“, ktorej cieľom je „v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú literatúru a krásne umenie pestovať a podporovať, a tým i hmotný blahobyt slovenského národa zvyšovať a na jeho zveľaďovaní pracovať“) nabrali slovenské dejiny nový dych. Vtedy sa končilo Metodovo proroctvo Svätoplukovi: „Tvoji potomkovia nebudú tisíc rokov vládcami vo svojej domovine,“ a aj keď Maticu slovenskú po krátkych dvanástich rokoch ministerstvo vnútra zatvorilo, aj na základe jej posolstva a tradície na konci prvej svetovej vojny zaniklo Uhorsko a „slovenský zázrak“ sa mohol začať. Z národa, o ktorom na sklonku Uhorska v Európe vedelo len zopár vzdelancov na čele s nórskym vzdelancom B. Björnsonom, je dnes národ s vlastným štátom, patriacim do Európskej únie.

Devín 2012 21Je nepochybné, že pri slovenskom napredovaní i pri slovenských poklesoch bola i je zakaždým aj Matica slovenská. Bola „prvým tŕňom v oku“ maďarizátorom Uhorska, v roku 1919  nanovo ožila, a odvtedy prekonala dobré i zlé časy, zväčša podľa vôle vládnucich. Od roku 1990 sa pod jej záštitou uskutočnili tisícky kultúrnych, osvetových i vedeckých akcií, stála medzi bojovníkmi za slovenčinu ako úradný jazyk i za slovenskú samostatnosť.

ŠKVRNY NA ŠTÍTE

Žiaľ, chybnými krokmi v nedávnej minulosti, najmä riskantnými finančnými operáciami, prišla však o veľkú časť svojho majetku, ale aj o Národný poklad, ktorý jej v roku 1993 zverili občania i zahraniční krajania. Matica prišla v posledných rokoch o svoje meno i postavenie v spoločnosti, ale nestalo sa tak vinou desaťtisícov jej aktívnych členov. Preto sú v Matici potrebné ozdravné kroky, aj keď paradoxne vedú k tomu, že sa načas stala terčom útokov médií a má tak v dvadsiatom roku existencie samostatnej Slovenskej republiky nanovo preukazovať svoje reálne postavenie a užitočnosť pre spoločnosť.

MATIČNÉ PILIERE

Matica slovenská je dnes jedinou celoštátnou kultúrnou ustanovizňou, opierajúcou svoje poslanie o štyri piliere:

Je jedinou ustanovizňou zjednocujúcou všetkých občanov Slovenska v záujme vlastenectva a posilňovania národného povedomia.

Má nezastupiteľnú rolu v starostlivosti o kultúru a vzdelávanie Slovákov na zmiešanom území.

Podporuje krajanský život Slovákov v zahraničí.

Plní úlohy, ktoré vyplývajú pre štáty z medzinárodného dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (UNESCO, 2003).

Z misie Konštantína a Metoda, ktorá patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe s vplyvom na celú strednú a východnú Európu, je dnes v oblasti matičných aktivít – teda mimo religiózneho významu – odkazom návrat a pokračovanie v pestovaní tradičných kultúrnych a duchovných hodnôt – najmä nehmotných. Je o ochrane atribútov slovenského národa, jeho jazyka a jeho územia, ale aj o presadzovaní atribútov slovenskosti, slovenského života: morálky, dobra, spravodlivosti, húževnatosti a pracovitosti. Zatiaľ čo matičné ciele sú v návratoch k matičným koreňom, formy a metódy matičnej práce musia zaiste zodpovedať tretiemu tisícročiu.

Na sneme 17. septembra 2011 prijala Matica národný program, ktorý je zameraný na oblasť kultúry a vzdelávania, na posilnenie vedy v Matici i na rast členskej základe. Matica však chce prispievať aj k blahobytu národa, a preto si osvojila očakávanie verejnosti a chce byť – ústami ministra kultúry – „myšlienkovým think-tankom v mnohých oblastiach hospodárskeho a spoločenského života“.

V záujme toho sa bude Matica, jediná zo zákona vlastenecká ustanovizeň, v jubilejnom cyrilo-metodskom a zároveň jubilejnom matičnom roku 2013 usilovať o spoločenskú angažovanosť vo viacerých „nových smeroch“.

POSILŇOVANIE HODNÔT

Slovenský vidiek si zasluhuje, aby sme sa usilovali o zachovanie hodnôt života slovenského vidieka prostredníctvom posilnenia postavenia roľníctva. Svoje aktivity chceme výraznejšie orientovať aj na tú časť predovšetkým vidieckych obyvateľov Slovenska, ktorá má problémy s civilizovaným spôsobom života a umiestnením sa na pracovnom trhu, v záujme čoho bude vytvárať svoje odbory aj medzi rómskym obyvateľstvom žijúcim zväčša na vidieku. Bude životne dôležité zapájať Rómov do obrábania opustenej pôdy a tiež pomáhať im v návrate k nenáročným pracovným aktivitám. Dôležitým hľadiskom je aj prebudenie verejného presvedčenia o nepredávaní slovenskej pôdy zahraničným investorom.

Devín 2012 10Prirodzenou súčasťou zdravého vlastenectva musia byť aj aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia, a to aj v súvislosti s pokusmi investorov prehliadať vplyv podnikania na ekológiu. Za svoju povinnosť považujeme aj významnejšiu pomoc pri záchrane a obnove kultúrnych pamiatok na celom území Slovenska. Chceme do týchto aktivít zapojiť Mladú Maticu. Za svoju povinnosť považujeme koncepčnú podporu výstavby pamätníkov a starostlivosti o ne na celom území štátu.

V našich mestách i dedinách v spolupráci s Národným osvetovým centrom, so samosprávnymi krajmi, s predstaviteľmi miest a obcí, ako aj s príslušnými spolkami (vrátane spolkov národnostných menšín) budeme sa usilovať o zachovanie tradičnej hmotnej i nehmotnej kultúry. Chceme napríklad, aby sa prvky tradičného odevu stali súčasťou našej prítomnosti i budúcnosti.

Matica vždy bola a chce byť podporovateľkou vzniku pôvodnej tvorby, osobitne literárnej, venovanej príbehom a osobnostiam našich národných dejín. Budeme vypisovať súťaže pre mladých i ostatných tvorcov a pripravovať projekty tvorby nových audiovizuálnych diel.

Chceme sa výraznejšie sa presadiť pri vydávaní učebníc pre spoločenskovedné predmety, vrátane prípravy matičných učebníc slovenských dejín, ako aj matičnej čítanky pre žiakov základných a stredných škôl v záujme poznania histórie a významných osobností, ktoré budú pripravené slúžiť ako doplnkové učebné texty. Naším zámerom je pripraviť návrh na posilnenie vyučovania dejepisu, aj vrátane zavedenia povinnej maturitnej skúšky z tohto predmetu.

V spolupráci s historickými a jazykovednými pracoviskami SAV vydávať pramenné diela, dotýkajúce sa života našich predkov v slovenčine (Nestor, Historiae Francorum, kniha nemeckého autora Venohra o SNP a pod.). Budeme organizovať medzinárodné konferencie o neznámych či tabuizovaných témach z našich dejín.

Leží nám na srdci aj čistota spisovného jazyka v médiách a na verejnosti. Chceli by sme prispieť k zlepšeniu ovládania slovenčiny na celom území štátu v záujme dorozumenia sa medzi všetkými obyvateľmi štátu. V tejto súvislosti sme odhodlaní navrhnúť postupy na uvedenie národnostnej politiky na našom území do súladu s praxou uznávanou v Európskej únii.

Našou povinnosťou zo zákona je šíriť slovenskú kultúru na zmiešanom území. Riešenie vidíme v podpore slovenského školstva na spôsob aktivít maďarských združení podporujúcich výučbu maďarčiny na našom území. Formou môže byť matičné divadlo, ako aj organizovanie matičných akcií v prihraničných regiónoch. Rovnako cítime povinnosť podporovať krajanský život v zahraničí v spolupráci so štátom pri využití mena Matice slovenskej medzi zahraničnými Slovákmi. Chceme vplývať na cirkvi, aby zabezpečili bohoslužby v slovenčine pre Slovákov v postavení menšiny doma, ako aj medzi Slovákmi v zahraničí.

Ambíciou Matice je aj podporovať šport mladých formou turnajov, ako aj celoštátneho oceňovania úspešných mladých športovcov.

Vo svete ovládanom informáciami musíme vytvárať národnú a nebulvárnu alternatívu v oblasti šírenia informácií a obhajoby národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky, šírenia objektívnych a národne pozitívnych informácií aj informácií zameraných na život Slovákov na zmiešanom území. Máme pritom záujem o úzku spoluprácu s verejnoprávnymi médiami, rovnako i s médiami regionálnymi. V jubilejnom roku pripravujeme projekt televíznej súťaže o Slováka tisícročia a dvadsiatich Slovákov dvadsaťročia. V podstate niet oblasti v našom spoločenskom i hospodárskom živote, kde by nemala svoje miesto aj ušľachtilá matičná myšlienka, opierajúca sa o princíp dobrovoľnosti a oddanosti vlasti. Ten vznikol ako pokračovanie v misii solúnskych bratov v kultúre a vo vzdelanosti ako dôležitých princípov blahobytu národa pod Tatrami.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.