Historici bránia Historický ústav v Bratislave – nechcú ho v Martine


logo-maticaVnútromatičné pohyby a zmeny musia byť prínosom pre národnú ustanovizeň

Matičné hnutie je živý organizmus, ktorý sa vyvíja. Po zmene vedenia Matice slovenskej v roku 2012 si nový predseda Marián Tkáč stanovil prioritu očistiť poškvrnené meno národnej ustanovizne hlavne kauzou PDSI – teda podvodného investovania Národného zlatého pokladu i ďalších matičných finančných zdrojov. Čo sa mu darí.

Rovnako si aktuálne vedenie predsavzalo vytvoriť z Matice žijúcu národnú inštitúciu. Je pravda, že posledných desať rokov akoby „spala na vavrínoch“. Napokon aj minister kultúry SR M. Maďarič sa pre Slovenské národné noviny vyjadril, že Matica potrebuje nové vízie na napĺňanie svojho zákonného poslania. Predseda teda v poslednom roku vykonal niekoľko závažných personálnych a organizačných rozhodnutá. Nie každému v Matici sa to páčilo. Najnovšie matiční historici vyzvali predsedu M. Tkáča, aby prehodnotil svoje postoje v súvislosti a reorganizáciou Historického odboru MS (HO MS). Svojím otvrených listom sa obrátili na médiá. Vzhľadom na množstvo telefonátov radových matičiarov do našej redakcie, ktorí presne nevedeli o čo sa jedná, názory oboch strán uverejňujeme v nezmenenej podobe.

VÝZVA HISTORIKOV

„Matica slovenská sa od svojho založenia konštituovala ako vedecká inštitúcia. Stála pri zrode slovenskej profesionálnej vedy a po vzniku Česko-Slovenska sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj spoločenskovedných, ako aj prírodovedných disciplín. Hoci počas svojej takmer 150 ročnej histórie prešla zložitým vývojom, vedecká činnosť bola vždy trvalým atribútom tejto našej najstaršej národnej, vedeckej a kultúrnej ustanovizne. Demokratizačný proces a federalizácia Česko-Slovenska po roku 1968 sa stali významnými medzníkmi v organizácii vedeckej činnosti Matice slovenskej, ktorá si začala prirodzene vytvárať profesionálne pracoviská aj mimo svojho historického sídla v Martine. Tento proces sa začal už zlúčením Matice slovenskej so Slovenskou ligou, keď jednou z podmienok zlúčenia a následného prevodu majetku Slovenskej ligy na Maticu slovenskú bolo, aby v budove Slovenskej ligy v Bratislave pôsobilo špecializované pracovisko Matice slovenskej, zamerané na jazykovo zmiešané územie Slovenska. Pádom komunizmu v roku 1989 sa pre Maticu slovenskú vytvorili podmienky aj na novú organizáciu vedeckého života. Obnovili sa vedecké odbory, väčšina z ktorých má sídlo mimo Martina. V Bratislave začal vyvíjať úspešnú činnosť Historický odbor Matice slovenskej, ktorý v roku 1996 obnovil vydávanie svojho odborného časopisu – Historického zborníka. Úspešnou vedeckovýskumnou, organizačnou a publikačnou činnosťou Historického odboru MS sa vytvorili podmienky na založenie Slovenského historického ústavu MS v Bratislave, ktorý sa stal čoskoro všeobecne akceptovaným vedeckým pracoviskom.

                Preto je pre nás nepochopiteľné a neakceptovateľné, že novozvolený predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, napriek svojim prísľubom verejne deklarovaným na Valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 2010 v Martine, pristúpil okamžite po svojom nástupe do funkcie k likvidácii vedeckých pracovísk Matice slovenskej v Bratislave a k personálnym čistkám.   Zrušenie Slovenského historického ústavu MS (následne aj redakcie Historického zborníka) v Bratislave a ich prenesenie do Martina sa uskutočnili napriek nesúhlasu dotknutého pracoviska, výboru Historického odboru MS, redakčnej rady Historického zborníka, ako aj napriek nesúhlasu Vedeckej rady Matice slovenskej.

ŽIADAME PREDSEDU MS

Aby prehodnotil svoj negatívny postoj k vedeckým pracoviskám Matice slovenskej v Bratislave (Slovenský historický ústav MS, Krajanské múzeum MS, Stredisko národnostných vzťahov MS) a rešpektoval vôľu demokraticky zvolených orgánov Matice slovenskej a jej odborných grémií;

aby v prípadnej novele zákona NR SR o Matici slovenskej bolo legislatívne zakotvené sídlo Slovenského historického ústavu MS v Bratislave;

aby po rokoch nečinnosti sfunkčnil Vedeckú radu Matice slovenskej;

aby spolu s vedením Matice slovenskej venoval pozornosť vedeckovýskumnej činnosti. Matica slovenská doposiaľ nemá vypracovaný krátkodobý a ani dlhodobý program základného výskumu a prezentácie jeho výsledkov;

aby v súlade so zákonom NR SR o Matici slovenskej č. 68/1997 Z. z. rešpektoval vedecký štatút Matice slovenskej. Z celkového počtu takmer 130 pracovníkov Matice slovenskej realizujú základný výskum 4 – 5 kmeňoví pracovníci;

aby sa na realizáciu základného výskumu v Matici slovenskej po dvoch rokoch nečinnosti vytvoril a finančne zabezpečil grantový systém, do ktorého sa zapoja aj vedecké odbory;

aby zrušil zmanipulované výberové konanie na funkciu riaditeľa Slovenského historického ústavu MS a vypísal nové výberové konanie. Žiadame, aby výberová komisia bola zložená výlučne z aktívnych profesionálnych historikov a aby v nej bol aj zástupca výboru Historického odboru MS;

aby prestal nanucovať v Matici slovenskej svoje nekvalifikované názory na etnogenézu Slovákov a slovenské dejiny, ktoré diskvalifikujú našu vedeckú činnosť v očiach odbornej verejnosti;

aby mesiac pred Valným zhromaždením Matice slovenskej v roku 2013 uskutočnil odpočet svojich sľubov, ktoré dal delegátom Valného zhromaždenia MS v Martine v roku 2010;

VYJADRUJEME NESÚHLAS

S personálnymi čistkami na vedeckých a odborných pracoviskách Matice slovenskej v Bratislave;

s rozhodnutím predsedu Matice slovenskej zrušiť Štatút Historického zborníka, čím prekročil svoje kompetencie dané mu zákonom NR SR č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a Stanovami Matice slovenskej;

so snahami predsedu Matice slovenskej koncentrovať vo svojich rukách ďalšie právomoci na úkor volených orgánov, vrátane predĺženia historicky osvedčeného trojročného funkčného obdobia predsedu Matice slovenskej na súčasné štvorročné funkčné obdobie;

s politizáciou Matice slovenskej presadzovanou predsedom Matice slovenskej, ktorý zneužil svoju nadstranícku funkciu, aktívne sa zúčastňoval na volebnej kampani Slovenskej národnej strany a vyvolal súčasné vnútorné rozštiepenie a polarizáciu Matice slovenskej;

so zapájaním štátom financovanej Matice slovenskej do stranícko-politických kampaní organizovaných Slovenskou národnou stranou (podpisová akcia za vypísanie referenda o slovenskom jazyku ako o „jedinom úradnom jazyku“ na území Slovenskej republiky), čo je v rozpore s humanistickými a demokratickými tradíciami tejto našej celonárodnej nadstraníckej ustanovizne. Vyzývame členov a priaznivcov Matice slovenskej, aby nás podporili v týchto našich požiadavkách.

Pokiaľ predseda Matice slovenskej a vedenie Matice slovenskej budú ignorovať naše požiadavky, sme rozhodnutí predložiť ich na rozhodnutie Valnému zhromaždeniu Matice slovenskej v roku 2013. Pod otvorený list sa podpísali títo historici: Prof. PhDr. Július Bartl, CSc.; PhDr. Ján Bobák, CSc.; Prof. PhDr. Martin Homza, PhD.; PhDr. Anton Hrnko, CSc.; Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.; Prof. PhDr. Ján Lukačka, DrSc.; Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.; Ing. Vladimír Repka; Doc. František Vnuk

REAKCIA DRUHEJ STRANY

Ešte v rovnaký deň, predseda Matice pre médiá pripravil reakciu. Vzhľadom na skutočnosť, že médiá ho neuverejnili, publikujeme ho my: „Matica slovenská je hnutie, v ktorom sú rôzne smery, členovia i zamestnanci s rôznymi pohľadmi na minulosť, prítomnosť a zrejme aj budúcnosť Matice. Keďže ide o jej smerovanie, ku ktorému po nastúpení nového predsedu a vedenia dochádza k zmenám, a treba riešiť nielen množstvo dlhodobo neriešených problémov (napríklad riskantné preinvestovanie Národného pokladu), ale aj výkonnosť zamestnancov v záujme osvedčených matičných cieľov, aby mala Matica čo povedať slovenskej spoločnosti aj v 3. tisícročí, sme svedkami zachraňovania nezachraniteľného. Pokiaľ sa tak deje na matičnej pôde, možno to považovať za príznak ozdravovacieho procesu, pokiaľ mimo matičnej pôdy, na verejnosti, je tu riziko, že verejnosť mnohým otázkam, nastoleným napríklad v predmetnom „Stanovisku“ celkom logicky nemusí rozumieť. Je takto zavádzaná a zápas o užitočné a zákonné zmeny v Matici je umelo brzdený. Matica chce byť nadstranícka – nech o tom svedčí podpora bratislavského župana napríklad Národnému sviatku na Devíne, ale aj vlastenecká, a tak spolupracuje so všetkými, ktorým o vlastenectvo ide. V Matici začína rásť počet členov – len nedávno sme prijali 22 zakladajúcich členov spomedzi významných osobností spoločenského života, a oživuje sa aj veda. Je napríklad vymenovaná nová vedecká rada, nový riaditeľ Slovenského historického ústavu bol vybratý komisiou, v ktorej prevažovali „vonkajší“ odborníci najvyššieho rangu z oblasti histórie či archeológie, a ide aj o to, aby „matičná veda“ bola skutočnou vedou, spĺňajúcou akreditačné kritériá ako všetky iné vedecké ústavy Slovenska. Chcem ubezpečiť verejnosť, že väčšina matičiarov, a to doma i v zahraničí, víta úsilie o navrátenie dobrého mena tejto našej najstaršej kultúrno-vzdelanostnej inštitúcii, že tisícky matičiarov sa týždeň čo týždeň zapájajú do aktivít najrozličnejšieho druhu, akurát sa im nedostáva pozornosti ani zo strany verejnoprávnych médií. Akýmkoľvek stanoviskám, pod ktorými sú aj podpisy osobností, ktoré sa neoboznámili s celým textom, je však venovaná zbytočne neprimeraná pozornosť.
Vedenie Matice slovenskej nebude ďalej reagovať na predmetné „Stanovisko“, adresované verejnosti a žiada jeho autorov, aby svoje požiadavky predložili Valnému zhromaždeniu Matice slovenskej tak, ako to oznamujú. Valné zhromaždenie je tým adresátom, ktorý kompetentne posúdi, či vedenie Matice slovenskej napĺňa jej poslanie v duchu jej zakladateľskej tradície a v súlade so Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 68/1997 Zb.“

Úvod a medzititulky: SNN

Spracoval a foto: (re)

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.