Keď stať sa Maďarom bol progres a zostať Slovákom úpadok

thumbnail

Stopäťdesiat rokov  slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Začiatkom októbra uplynulo presne stopäťdesiat rokov, keď sa otvorili brány štvortriedneho, teda nižšieho  slovenského katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Pri príležitosti  okrúhleho výročia obec  zorganizovala  milú spomienkovú slávnosť, pretkanú kultúrnym  programom aj vedeckými rozpravami trvajúcu tri dni, pochopiteľne bez záujmu médií. Ak by  po  uliciach  Kláštora  pod Znievom pobehoval medveď,  to by sem pritiahlo aj tri televízne štáby a tucet novinárov. Chabá bola aj účasť politikov. Len poslankyňa Slovenskej národnej strany a podpredsedníčka výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Eva Smolíková bola svetlou výnimkou, ktorej  sekundovalo niekoľko predstaviteľov okolitých samospráv i Žilinského samosprávneho kraja. Vďaka im  za to!

Ešte aj dnes  historici a  školské učebnice hovoria len o troch slovenských gymnáziách, ktoré vznikli v šesťdesiatych rokoch 19. storočia a v nasledujúcom desaťročí ich štátna moc zrušila. Sú to Osemročné slovenské evanjelické gymnázium v Revúcej (1862), Nižšie slovenské evanjelické patronátne gymnázium v Turčianskom Martine (1866) a napokon Slovenské katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom (1869). Podľa tohto prehľadu slovenskí katolíci  vyzerajú ako nanajvýš ľahostajní s oneskoreným záujmom o vzdelávanie v slovenskom jazyku.  Štátne osemtriedne katolícke gymnázium v Banskej Bystrici s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré od roka 1862 viedol Martin Čulen, sa akosi neberie do úvahy.  Mali sme teda štyri slovenské gymnáziá  s veľmi podobnými osudmi.

PROTI PANSLÁVOM

Bela Grunwald

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní  narástlo Maďarom a maďarónom sebavedomie.  Už v júni 1867 vedúce kádre Zvolenskej stolice na čele s notárom a známym prenasledovateľom všetkého slovenského Bélom  Grünwaldom sa v júni 1867 obrátili na ministra školstva Jozefa Eötvösa so žiadosťou, aby banskobystrické katolícke štátne  gymnázium očistil  od nevlasteneckých a panslávskych živlov. Liberálny minister vyhovel, Čulena a slovenských profesorov z gymnázia odstránil. Keďže škola bola štátna, šlo to veľmi ľahko. Od  jesene  1867 sa v Bystrici vyučovalo v maďarskom jazyku a slovenčina sa stala nepovinným predmetom. Katolícki Slováci zostali bez strednej školy. Iniciatívy  sa chopili bývalí absolventi bystrického gymnázia, ktorí  študovali na peštianskej  univerzite.  V apríli  1868   vydali v Pešťbudínskych vedomostiach  výzvu,  aby  sa  začalo pracovať na zriadení  samostatného a len od patronátu závislého, teda neštátneho slovenského katolíckeho  gymnázia a začali organizovať finančnú zbierku.

Na výzvu  nadšene reagoval Franko Sasinek a zaviazal sa, že hoci je chudobný, na gymnázium obetuje dvesto zlatých, i keby mal  peniaze vyžobrať. Popri Sasinkovi sa do príprav zapojil aj  Martin Čulen a spoločne presviedčali ostatných Slovákov, aby budúce gymnázium podporili. Od jari 1868 vyzbieraná suma rýchlo rástla, prispievali  slovenskí kňazi, kapláni, učitelia,  ale i remeselníci, roľníci, ba i celé obce. Na gymnázium sa po grajciaroch zbieral aj jednoduchý ľud  pri krstinách, na  svadbách,  pohreboch a na  zábavách. Kto nemal hotovosť, prisľúbil pár meríc obilia z budúcej úrody, ovcu či jalovicu. Martin  Čulen pre myšlienku školy získal  richtára  Jána Capku a jeho zásluhou predstavenstvo mestečka Kláštora pod Znievom sa uznieslo, že „v prípade, keď utvoriť sa majúce slovenské katolícke gymnázium a vrchnostenské povolenie obsiahne, také s radosťou a najväčšou ochotou do lona svojho prijať je hotové“.

V polovici októbra1868  sa v Kláštore pod Znievom  zišlo  stodvadsaťsedem katolíckych kňazov a laikov,  ktorí  na  gymnázium prispeli vysokými sumami a vytvorili  patronát, teda akúsi správnu i dozornú radu gymnázia. Rozhodli, že v nasledujúcom roku sa tu otvorí  prvý a druhý ročník a za riaditeľa určili Martina Čulena, ktorý mal vypracovať štatút školy  a zariadiť u vrchnosti všetko potrebné.

V čase vrcholiacich príprav na otvorenie  školy 5. júla 1869 zomrel banskobystrický biskup Štefan Moyses. Kláštorského gymnázia sa už  nedožil. Pre Slovákov to bola nenahraditeľná strata.  Ešte žila nádej, že  na biskupský stolec zasadne niektorý z katolíckych národovcov.  Hovorilo sa o Jánovi Mallom, lebo vynikal vzdelaním i charakterom a mal aj dobré kontakty vo Viedni. Uhorská vláda napokon dosadila Arnolda Ipolyiho-Stummera. Na čelo čisto slovenskej diecézy sa dostal biskup, ktorý len slabo lámal slovenčinu. Sympatické bolo, že sa ju začal doučovať. Ale slovenský duch sa z bystrickej  biskupskej auly vytratil  a s ním aj  zbožnosť, akou vynikal Moyses. Biskupov výrok, ktorý zachytil jeho tajomník Michal Hýroš, si iste zaslúži miesto v moderných maďarských cirkevných dejinách: „Inkáb akarok káromkodó Magyart, mint azimád kodó Tótot,“  ‒ Radšej  chcem mať zlorečiaceho Maďara ako modliaceho sa Slováka...

PRVÝ ROK

Druhé  valné zhromaždenie patronátu gymnázia sa  zišlo  15. augusta 1869 v Kláštore pod Znievom, kde sa posúdil štatút, určili sa prostriedky  na zabezpečenie chodu školy  a účastníci definitívne  potvrdili Martina Čulena  vo funkcii riaditeľa.  Slávnostnými bohoslužbami bol 3. októbra otvorený prvý školský rok. Do toho času sa na gymnázium  vyzbieralo šestnásťtisíc zlatých.  Na štúdium sa prihlásilo sedemdesiatštyri žiakov pochádzajúcich z nebohatých  slovenských roľníckych a remeselníckych rodín. Preto  Čulen zriadil  pri gymnáziu aj alumneum, teda jedáleň, kde chudobní žiaci dostávali zadarmo trikrát denne stravu, ba aj odev, zošity i učebnice. Za veľmi nízky poplatok mohli bývať v gazdovských domoch mestečka.  Riaditeľ najviac dbal na kvalitu výučby a do pedagogického zboru sa mu podarilo získať odborne zdatných  a národu oddaných  učiteľov, ako bol Gabriel Zaymus, Dr. Matej Korauš  či Samuel Zachej. Škola sa utešene rozvíjala, v roku 1871 mala už stoštyridsaťpäť  žiakov. V nasledujúcom roku gymnázium navštívil aj biskup Ipolyi-Stummer, aby zistil, aké pomery tu vládnu. Preskúšal žiakov, prezrel učebné plány  a s úrovňou výučby bol veľmi spokojný. Na fond školy daroval sto zlatých a prisľúbil, že škole zaobstará právo verejnosti, čím by gymnaziálne vysvedčenia získali všeobecnú platnosť.

Čo sľúbil, aj urobil, a znievske gymnázium bolo zrovnoprávnené so štátnymi školami. Škole to veľmi pomohlo a záujem o štúdium ešte vzrástol. Dosiaľ sa žiaci  učili len v provizórnych priestoroch, ktoré boli poskytnuté mestečkom, a tak patronát rozhodol  o stavbe  riadnej budovy. Na výstavbu, ale i na chod gymnázia a prevádzku alumnea sa organizovali ďalšie zbierky doma aj u vysokých cirkevných predstaviteľov i v cudzine.  Uhorskí biskupi  nedali nič, ale predseda patronátu opát Ján Gotčár využil svoje kontakty v Nemecku a Rakúsku, a tak linecký biskup dal tisíc zlatých, regensburský sedemstopäťdesiat zlatých. Aj bývalý profesor bystrického slovenského gymnázia Emil Černý, ktorý po jeho  pomaďarčení odišiel do Ruska, poslal šesťsto rubľov, čo bolo vyše tisíc zlatých. Nazbieralo sa vyše  dvadsaťtisíc zlatých, a tak v apríli 1874  položili  základný kameň novej budovy. Aj keď ju do jesene  dokončili, gymnázium sa už do nej nenasťahovalo. Prečo?

PROTISLOVENSKÝ ČASOPIS

V Banskej Bystrici 8. apríla 1873 vyšlo  prvé číslo dvojtýždenníka Svornosť. Časopis  zohral dôležitú úlohu pri likvidácii slovenských gymnázií aj Matice slovenskej. Pri zrode Svornosti stál v tej dobe už zvolenský podžupan Béla Grünwald. U vlády vybavil dotáciu desaťtisíc zlatých ročne. Časopis bol písaný po slovensky a vystupoval v mene Slovákov, obsah prevažnej časti  článkov bol  však protislovenský.  Prispievatelia sa pod svoje výtvory ani nepodpisovali.  Hneď v prvých číslach autor série článkov „Naše školy“ sa snažil dokázať, že Slováci nepotrebujú slovenské školy, ale maďarské, a to  najmä z dôvodov civilizačného pokroku. Opakuje sa v nich myšlienka, ktorá sa s pomocou tlače a  štátneho aparátu šírila až  do konca Uhorska: „Stať sa Maďarom je progres, zostať Slovákom  znamená úpadok.“ V novej úprave  sa táto  téza  opäť oprášila,  ibaže Maďara  naši „progresívni liberáli“  vymenili za Európana...

OSTRÉ VÝPADY

Po spochybnení  opodstatnenosti slovenských škôl sa na stránkach Svornosti začali množiť ostré výpady proti slovenským gymnáziám, ktoré vznikli vraj preto, aby sa panslavizmus medzi hornovidieckym, vlasť svoju milujúcim slovenským obyvateľstvom cestou stredných škôl rozširoval... Články prinášali fantastické správy, aký protivlastenecký duch panuje v slovenských ústavoch,  ako je v nich zanedbávaná výchova a  duchovné vzdela­nie študujúcej mládeže, keďže sa hlavný dôraz kladie len na rozširovanie panslavizmu.   Nehorázne výmysly Svornosti však preberala peštianska vládna i bulvárna tlač a vydávala ich  za všeobecný  postoj väčšiny vlasti oddaných Slovákov.

Minister školstva a tuhý vlastenec Trefort,  inak narodený v Humennom v rodine francúzskeho lekárnika,  plynule hovoriaceho francúzsky, nemecky a rusínsky, sotva však maďarsky, ochotne vyhovel „naliehavým hlasom“ zo Slovenska a vyzval evanjelickú a katolícku cirkev, aby vyšetrili  pomery v gymnáziách.

Už v máji zavítala  na kláštorské gymnázium  komisia pod vedením škôldozorcu Jána Bartona. Podrobné vyšetrovanie  i prehliadky osobných vecí profesorov a žiakov  nepriniesli želateľné výsledky. Barton v správe ministrovi školstva oznámil, že duch na ústave je slovenský a katolícky, ale „žiadnych protivlasteneckých tendencií tu nenašiel.  Výučba je veľmi kvalitná a na škole vládne prísna disciplína“.  Vysoko hodnotil znalosť  maďarského jazyka u všetkých študentov.

Svornosť ihneď zaútočila na Bartona, ktorý bol slovenského rodu a aj Čulenov priateľ, a  referovala o jeho panslavistických sklonoch a panslávskych priateľoch. Mediálna kampaň priniesla ovocie, výsledky vyšetrovania  sa nebrali do úvahy.  Minister školstva navrhol patronátu znievskeho gymnázia, aby ústav prepustil do štátnej správy, čo by znamenalo jeho pomaďarčenie. Patronát sa pochopiteľne zdráhal, preto Trefort nariadil gymnázium zatvoriť. Oficiálnym dôvodom bola „dojemná“ starostlivosť o žiakov, lebo vraj budova školy je vlhká a pobyt v nej ohrozuje ich zdravotný stav.  Potom síce patronát vyslovil súhlas s prevzatím gymnázia štátom pod podmienkou, že zostane katolíckym a profesorský zbor sa nezmení. Trefort už nepristúpil na kompromis a dosiahol kráľovský súhlas na zrušenie školy.  Na zdraviu škodlivé  prostredie sa  zázrakom zabudlo.  Do budovy sa zakrátko nasťahoval slúžnovský úrad.

Podobný osud mali aj zvyšné dve gymnáziá a napokon aj Matica slovenská, a tak od roka 1875 Slováci na viac ako štyri desaťročia zostali bez vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií.

Kým v  obnovené martinské a revúcke gymnázium boli poštátnené a stali sa československými gymnáziami, znievske si chcelo zachovať čulenovskú tradíciu a konštituovalo sa ako Slovenské patronátne  katolícke verejné  reálne gymnázium. Od začiatku sa štátne orgány k škole správali macošsky, prekážal tu panujúci  kresťanský, slovenský a národnobuditeľský duch.  Gymnázium bolo odkázané na zbierky ako za Uhorska a na  školné. Ministerstvo školstva a národnej osvety dokonca 20. júna  1920  zakázalo na znievskom gymnáziu vyučovanie. Patronát sa odvolal k Najvyššiemu súdu a aj v školskom roku 1920/1921sa žiaci učili, ale za mimoriadne zložitých podmienok.  Hromadné petície  jednotlivcov i obcí, požadujúce zachovanie historickej strednej školy, zvrátili nezmyselné rozhodnutie, a tak štátna moc sa pokúsila gymnázium zničiť ekonomicky. Nielenže ministerstvo neprispelo ani korunou, ale  príslušné orgány zakázali zbierky a milodary na gymnázium a časť už zozbieranej hotovosti zhabali. Kľúčovým českým úradníkom, kormidlujúcim v tom čase Slovensko do močiara čechoslovakizmu, prekážalo, že na gymnáziu sa vyučuje slovenský, a nie československý jazyk ako na ostatných slovenských stredných školách, že žiaci sú vzdelávaní v národnom a kresťanskom duchu.

ROZSUDOK SMRTI...

Po roku 1923 sa  pomery začali predsa len zlepšovať, úrady opäť povolili zbierky a škole sa voľnejšie dýchalo.  Keď sa v roku 1929  prezidentom Slovenskej krajiny stal Ján Ország, rodák z Kláštora pod Znievom, gymnázium začalo dostávať pravidelnú  štátnu finančnú dotáciu. V roku 1936 dokončili novú budovu  gymnázia, v tom čase najmodernejšiu na Slovensku.

Na prahu svetovej vojny  gymnázium navštevovalo päťsto žiakov pochádzajúcich prevažne z robotníckych, roľníckych a remeselníckych rodín. Škola im poskytla kvalitné vzdelanie, popri ktorom sa dbalo na vlasteneckú, náboženskú a mravnú výchovu.  Pod dozorom pedagogického zboru tu vyrástli také osobnosti slovenskej vedy a literatúry, ako sú lekár fyziológ Juraj Antal, matematik Cyril Palay, etnológ Adam Pranda, historik Peter Ratkoš, klasický filológ Miloslav Okál, básnik Pavol Bunčák, prozaik Rudolf Jašík, astronómka Ľudmila Pajdušáková a mnohí ďalší.

Po skončení druhej svetovej vojny sa opäť uvažovalo o zatvorení  školy, lebo vraj na nej panoval nevlastenecký, protištátny a ľudácky duch, keďže dlhoročným riaditeľom gymnázia bol historik Dr. František Hrušovský, poslanec Slovenského snemu, ktorý pred príchodom frontu radšej emigroval do zahraničia. Napokon gymnázium prežilo aj povojnové zemetrasenie, ale na škole nastali podstatné zmeny. V roku 1949 bol rozpustený patronát gymnázia, odpadla náboženská výchova a gymnázium zaradili do jednotnej školskej sústavy, ktorá mala žiakov vychovávať v komunistickom duchu. Po ďalšej reforme sa zmenilo na jedenásťročnú  všeobecnovzdelávaciu strednú školu.  Keď sa žiaci i učiteľský zbor pripravovali dôstojne si pripomenúť deväťdesiate výročie vzniku gymnázia, rada Okresného národného výboru v Turčianskych Tepliciach navrhla strednú školu v Kláštore pod Znievom zrušiť. Rada žilinského Krajského národného výboru s návrhom jednohlasne súhlasila. To bol druhý rozsudok smrti  nad znievskym gymnáziom. Podarí sa ho po tretí raz obnoviť?

Ivan MRVA ‒ Foto: archív Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.