Princípy správania sa  subkultúr

thumbnail

Menšinové spoločenstvá nachádzajú na Slovensku svoje uplatnenie. V súčasnosti sa na Slovensku výrazne aktivizujú rôzne menšinové spoločenstvá a subkultúry. Najintenzívnejšie sa presadzuje agenda LGBTI osôb a maďarskej národnostnej menšiny. Propagátori sa organizujú v politických stranách, mimovládnych organizáciách, vo vzdelávacích inštitúciách, podporujú ich štátne orgány. Spôsob, akým presadzujú svoje požiadavky, má mnoho spoločných rysov, práve preto možno za nimi odhaliť určitý systém, ktorým sa riadia. Subkultúra je spoločenstvo ľudí, ktoré sa stotožňuje s princípmi hodnôt, noriem, jazyka a symbolov odlišných od majoritnej spoločnosti, ktorej je súčasťou. Prostriedky na dosahovanie svojich záujmov sa viažu na zavádzanie novej terminológie, získavanie podpory štátu, novú legislatívu, osvetu a výchovu obyvateľstva, tvorbu vlastných symbolov a inštitucionalizáciu svojich práv. Svojimi nárokmi vyvíjajú nátlak na väčšinovú spoločnosť, aby akceptovala ich práva. Ak majorita neprijíma nové kultúrne vzory s nadštandardnými alebo netradičnými právami, v tomto prípade LGBTI osôb a osôb patriacich k maďarskej menšine, na úkor svojich záujmov, hodnotia ju ako spoločnosť nepripravenú na diskusiu o ľudských právach, ktorej chýba tolerancia.  Obviňujú ju z predsudkov, zo stereotypných prístupov, z nedemokratického a paranoidného zmýšľania a rôznych fóbií (homofóbia, hungarofóbia, xenofóbia) voči danej subkultúre, resp. kontrakultúre (kultúra stojaca v opozícii k väčšinovej kultúre štátu), mnohé témy o tradičnej rodine sú „kontroverzné“, zástancovia tradičných ľudských, morálnych a národných hodnôt sú označovaní ako nacionalisticko-separatistický tábor, nenávistníci, fundamentalisti, podvodníci, obviňovaní sú z konšpiračných teórií, imaginárnych hrozieb a zo šírenia poplašných správ. Pre majoritu sú argumenty zástancov týchto osôb zavádzajúce, kontroverzné, manipulatívne, urážajúce, demagogické, absurdné, diskriminujúce, extrémistické, ba až zvrátené.

■ POJMY VYCHOVÁVAJÚ

Subkultúra sa zvyčajne vyčleňuje zo spoločnosti pomenovaním svojej skupiny a vlastných aktivít, vznikajú nové jazykové označenia pre daný stav v spoločnosti, tradičné názvy sa nahrádzajú účelovými pojmami výhodnými pre menšinovú skupinu. Výsledkom úsilia o zavádzanie nových termínov do života je neraz aj ich implementovanie do výchovy, vzdelávania a legislatívy. Rovnako sa redefinujú po stáročia fungujúce pomenovania aktivít rôznych foriem spolužitia obyvateľov. Proces je viac, či menej podporovaný štátom, „veľkými“ médiami, politickými stranami, mimovládnymi organizáciami a  zahraničím.

Príklady terminológie LBGTI agendy:

–  zo strany štátu odporúčania na používanie tzv. korektnej terminológie, pojmy homofóbia, bifóbia, transfóbia označiť ako negatívne a škodlivé postoje a predsudky voči LGBTI osobám, vlastné označenie: LGBTI ľudia, komunita, osoby,

– rôznorodo vysvetľovaná a aplikovaná rodová rovnosť,

– predstavovanie pedofílie ako sexuálnej orientácie,

– prvé prípady výskytu tlačív s označením rodič 1 a rodič 2.

Príklady terminológie agendy maďarskej menšiny:

–  návrh na zavedenie právnych pojmov Južné Slovensko,  Maďari  na Slovensku, Maďari na južnom Slovensku, maďarská komunita, regionálny jazyk.

CIEĽ A PROSTRIEDKY

Pôsobenie na verejnú mienku v spoločnosti a výchova obyvateľstva na akceptovanie menšinových skupín a iných komunít sa uskutočňuje pomocou účelovo vytvorenej terminológie prostredníctvom štátnych orgánov, mimovládnych organizácií, politických strán a médií. Aplikuje sa od materských až po vysoké školy, občania sú konfrontovaní s menšinovou propagandou v zamestnaní, na verejnosti a v osobnom živote. V mediálnej sfére sa uprednostňujú menšinové témy na úkor problematických oblastí väčšinového obyvateľstva, štát často finančne zvýhodňuje menšinové skupiny namiesto väčšinového obyvateľstva. Typickým správaním sa týchto spoločenstiev je stupňovanie požiadaviek s cieľom vyrovnať svoje práva s väčšinou. Tieto kultúrne vzorce preberá menšinové spoločenstvo najmä zo zahraničia, pričom na Slovensku vytvára precedensy ako jednu z foriem budovania práv svojej skupiny. Na verejnú mienku vplývajú obhajcovia menšinových agend nasledujúcimi požiadavkami a návrhmi:

obhajcovia LGBTI agendy:

 1. zo strany štátu podporovanie informačných kampaní, najmä vo vzdelávaní, vykonanie analýzy učebných osnov, využívanie overených postupov a skúseností zo zahraničia,
 2. kontroverzná registrácia potratových tabletiek,

obhajcovia maďarskej menšiny:

 1. požiadavka na určenie identity príslušníkov maďarskej menšiny na základe materinského a najčastejšie používaného jazyka, priznanie viacnárodnostnej identity, zákaz majorizácie, zrovnoprávnenie štátotvorného národa s národnostnými menšinami vo všetkých oblastiach verejného života občanov.

■ ŠÍRENIE SYMBOLOV

Symboly národnostných menšín a LGBTI skupiny nie sú právne zakotvené. Niektoré národnostné menšiny sa prezentujú svojimi zástavami alebo znakmi.

Základné symboly LGBTI osôb:

–    dúhová zástava, profily tváre ľudí rôznych farieb.

Základné symboly maďarskej menšiny:

–     označenie vo farbách maďarskej zástavy,

–     zverejnený projekt na vytvorenie zástavy, znaku a hymny.

Výsledkom snáh menšinového spoločenstva je inštitucionalizácia. Organizuje sa v právnych subjektoch, napríklad v mimovládnych organizáciách, v ďalších etapách v politických stranách a ak sú podporované štátom aj v štátnych orgánoch, vo vzdelávacích a v kultúrnych inštitúciách. Prehľad doterajšej inštitucionalizácie:

LGBTI osôb:

 1. štátne orgány – Rada vlády SR pre ľudské páva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výbor pre práva LGBTI osôb,
 2. zo strany štátu návrh na zlepšenie inštitucionálneho zabezpečenia práv LGBTI osôb, posilniť spoluprácu LGBTI osôb a združení so štátnymi orgánmi,

    maďarskej  menšiny:

 1. a) poradné orgány vlády SR, štátne inštitúcie, politické strany, vzdelávacie, kultúrne, mediálne a cirkevné subjekty,
 2. b) požiadavka na zriadenie menšinových a regionálnych samospráv a podpredsedu vlády SR pre národnostné menšiny.

 ■ PRÁVNE UKOTVENIE

Medzi posledné etapy realizácie požadovaných práv menšinových spoločenstiev je ich implementácia do legislatívy a sankcie za nedodržanie určených noriem. Pre LGBTI skupinu je proces v začiatkoch, Slovensko je zatiaľ viazané medzinárodnými zmluvami a rámcovým dokumentom Celoštátnou stratégiou na ochranu a podporu ľudských práv schválenou vládou SR 18. februára v tomto roku. V prípade národnostných menšín predpisy zasahujú do všetkých oblastí verejno-spoločenského života občanov a sú ošetrené aj peňažnou pokutou (za nepoužívanie menšinového jazyka podľa zákona). Legislatívny proces pre národnostné menšiny sa začal od roku 1989, podnes upravuje ich právne postavenie viac ako dvadsaťpäť zákonov, Ústava SR a viacero medzinárodných zmlúv a dohôd. Hlavná etapa legislatívneho procesu by mohla byť zavŕšená prijatím dvoch zákonov – zákon o národnostných menšinách a o menšinových samosprávach. Zriadením nových orgánov a právnym potvrdením už existujúcich samospráv vzniknú všetky formy samosprávy, okrem územnej autonómie, teda autonómnych kompetencií maďarskej menšiny.

■ PREDPISY A NÁVRHY

zástupcov LGBTI osôb:

 1. novela Trestného zákona s definovaním trestných činov nenávisti pre sexuálnu orientáciu,
 2. dokument Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv,
 3. požiadavka na právnu úpravu registrovaných partnerstiev (zákon o registrovaných partnerstvách v roku 2012 nebol schválený), zo strany štátu prijatie ďalších dokumentov a zákonov na prospech ochrany LGBTI ľudí, vládou podpísaného tzv. Istanbulského dohovoru s kontroverznou rodovou rovnosťou a tzv. Lanzarostkého dohovoru so spornou povinnou sexuálnou výchovou detí od základných škôl, o. i. o sexuálnom zneužívaní (oba dokumenty zatiaľ nie sú na Slovensku platné), odporúčanie prijať tzv. Jogjakartské princípy, o. i. s kontroverznou agendou slobody prejavu, rodičovských práv, náboženských slobôd a suverenity štátov,
 4. neúspešný návrh novely zákona o rodine na zjednodušenie rozvodov,

zástupcov maďarskej menšiny:

 1. požiadavka na právnu úpravu postavenia národnostných menšín a menšinových samospráv.

Napĺňanie práv oboch menšinových spoločenstiev bolo a je dosiaľ sprevádzané neustálym nepokojom v spoločnosti, čo v niektorých oblastiach verejno-spoločenského života vedie až k anarchii. Ak však väčšinová spoločnosť prijme aspoň terminológiu subkultúry, čiastočne ju akceptuje. Za posledné obdobie boli na Slovensku požadované práva LGBTI osôb  a osôb národnostných menšín ukotvené terminologicky, právne s možnosťou sankcií, implementáciou do vzdelávania a propagandy obyvateľstva, neformálne sa tieto spoločenstvá prejavujú charakteristickými symbolmi. Obe menšinové skupiny majú svoje zastúpenie vo vládnych orgánoch a majú vytvorený samostatný štátny orgán, agendu menšinových osôb prebrali politické strany a vo väčšine médií majú výraznú podporu. Za práva národnostných menšín a LGBTI skupín sa konalo viacero protestov, petícií a zhromaždení, najznámejší je Dúhový pochod organizovaný od roku 2010; v roku 1994 sa zhromaždili propagátori maďarskej menšiny, kde žiadali územnú autonómiu. Niektoré protesty týchto skupín vyvolali medzinárodný odpor a konflikty. Proti agende LGBTI osôb protestovalo tisíce občanov a organizácií, ktorí podpísali mnohé petície, na ochranu života sa organizovalo jedno z najväčších občianskych zhromaždení s osemdesiattisíc ľuďmi, proti zavedeniu vládnej ľudsko-právnej stratégie protestovalo dva roky vyše sto organizácií a tisícky občanov, dokonca sa uskutočnilo prvé občianske referendum na ochranu rodiny.

A ČO MAJORITA?

S nadštandardnými právami národnostných menšín na úkor práv majority nesúhlasia a protestujú mnohé vlastenecké organizácie a niektoré politické strany, na slovenskom juhu sa konali od roku 1990 protestné stretnutia Slovákov. Aktuálne právne predpisy a ich uplatňovanie v praxi podľa rôznych prieskumov, odborných analýz a všeobecne známych skutočností dokazujú, že v daných oblastiach nastal chaos, ekonomicky sú znevýhodňovaní príslušníci slovenského národa a dochádza k ich diskriminácii. Verejnosti sú známe mnohé prípady diskriminácie, trestania a mediálneho zosmiešňovania majoritného obyvateľstva, ak sa prejavuje v duchu tradičných rodinných, morálnych a národných hodnôt. Štát podporuje prioritne výskumy v oblasti menšinových skupín, prieskumy uplatňovania práv a názorov majoritného obyvateľstva sa realizujú len v obmedzenej miere. Orgány Európskej únie na základe vlastných posudkov konštatujú, že Slovensko zaostáva v implementácii práv pre národnostné menšiny a LGBTI osoby. Dosiaľ nie je známe, aký podiel podpory menšinovej agendy nesie štát v rámci prijatých zákonov, podpornej medializácie vo verejnoprávnych médiách a dohľad nad uplatňovaním právnych predpisov.

Margaréta VYŠNÁ - Ilustrácia: Andrej MIŠANEKPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.