Spomienka na programovo bohaté štyri dni v Trnave

thumbnail

 Národné matičné slávnosti budú ešte dlho rezonovať medzi ich účastníkmi. Treba na rovinu povedať,  že dlhodobá „prax“ v spoločnosti, podporovaná odnárodňovacími a inými škodlivými tendenciami, smeruje k tomu, že Matica sa nenosí. Ba ešte horšie, tradície, osobnosti a myšlienky, ktoré pripomína, sa zľahčujú až očierňujú. Podobne ako ich nositeľka a ľudia – tak odborníci z inštitúcie, ako aj presvedčení vlastenci v jej spolkovej zložke. Kto však 7. až 10. septembra navštívil Trnavu, odteraz Maticu pozná lepšie, bolo ju vidieť a cítiť všade. Prostredníctvom bohatej kytice podujatí a stretnutí. Bohaté štyri trnavské dni tohtoročných Národných matičných slávností  sa rozbehli v piatok 7. 9. položením kvetov k pamätníku Antona Bernoláka. Vskutku nie náhodou sa matičný a národný sviatok začal práve vzdaním holdu prvému kodifikátorovi slovenčiny – Antonovi Bernolákovi. Slávnostný otvárací ceremoniál bol spojený aj so zasadením matičnej lipy k pamätníku, na ktorom je zreteľne čitateľné motto: „Slováci, píšte po slovensky, tu máte slovo moje o reči vašej.“ Blízke tak Matici a matičiarom, ako aj vedeniu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na čele s predsedom Tiborom Mikušom.

LOGICKÁ VOĽBA

Mnohí sa isto pýtali, prečo sa Matica po minuloročnom úspechu slávností na juhu Slovenska v Komárne posunula do Trnavy? Odpovede nájdete v slovách T. Mikuša: „Rozhodnutie byť spoluorganizátorom matičných slávností 2017 v Trnave nebolo náhle. S Maticou sme pripravili spolu rad konferencií a osláv... V roku 2013 to bolo 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, v roku 2015 dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra a v tomto roku rovnaké výročie J. M. Hurbana. Terajšia spolupráca je teda logickým vyvrcholením spoločných aktivít...“

Vráťme sa k Bernolákovmu pamätníku, kde sa zišli predstavitelia Matice slovenskej, spomínaného hlavného partnera podujatia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) a hostiteľského mesta. Bolo dobré, že kytice kvetov prišli položiť aj prezident SR Ivan Gašparovič, veľvyslanec Srbskej republiky Šani Dermaku a zástupcovia viacerých spoločenských organizácií a kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií, napríklad Slovenskej akadémie vied a či oboch trnavských univerzít... Predseda MS Marián Tkáč vo svojom príhovore poukázal na postavenie Trnavy, ktorá sa zapísala do dejín obrodenia národa, keď povedal, že „tu vzniklo aj Slovenské učené tovarišstvo, ktoré MS považuje za jedného zo svojich predchodcov“.  Pripomenul a pozval na ďalší bohatý program, z ktorého bude zrejmé, že „Matica nielen spieva a tancuje, ale sa venuje aj výchove detí a mládeže, podporuje všetky národné a vlastenecké aktivity, organizuje súťaže v kultúrnej oblasti, ale pracuje aj vedecky a odborne“. Predseda TTSK T. Mikuš po ňom zdôraznil, že NMS sú oslavou národa, našej kultúry i tradícií, a tiež vyzdvihol úlohu Bernoláka a jeho kodifikácie jazyka na základoch západoslovenského nárečia. Poďakoval sa spoluorganizátorom za mesiace príprav a privítal členov súborov, ktorí obohatia život mesta svojimi vystúpeniami.

■ BOHATÝ PROGRAM

Hneď po dôstojnom začiatku matičiari začali napĺňať pripravený bohatý kultúrny, spoločenský, ale aj odborný a vedecký program. Určený, samozrejme, tak pre domácich, ako aj pre hostí z celého Slovenska, ba aj zo slovenského zahraničia. Tak pre malých, ako aj pre veľkých, tak pre milovníkov folklóru, ako aj pre odborníkov z viacerých vedných odborov a spoločenských aktivít. V Knižnici Juraja Fándlyho spisovatelia K. Mikolášová a I. Válek „usadili“ žiakov do lavíc Školy fantázie ku knihám, ktoré pre túto vekovú kategóriu vydáva matičný „vydavateľský dom“. Ten sa prostredníctvom riaditeľa S. Muntága a šéfredaktora I. Sokolíka podieľal aj na tom, že v Strednej priemyselnej škole strojníckej  s  novinárskou, publicistickou a so spisovateľskou prácou zoznámili študentov šéfredaktori matičných periodík (SNN, Slovenských pohľadov, magazínu SLOVENSKO, Kultúry slova, Historického zborníka...), rozprávaním zaujali spisovatelia Jaroslav Rezník a Ľuboš Jurík. V priestoroch Divadla Jána Palárika sa odborníci z viacerých oblastí zišli na konferencii Slovensko v súradniciach času.

Na jej úvod odovzdal predseda TTSK T. Mikuš pozdrav prezidenta I. Gašparoviča a účastníci si uctili pamiatku zosnulého biskupa – presvedčeného národovca Štefana Vrableca. Účastníci konferencie vyslovili uznanie a zároveň podporu vláde SR za ochranu národnoštátnych záujmov a vďaku za boj o budúcnosť Slovenska a jeho občanov. Vyzvali vládu a predstaviteľov politických strán, aby pristúpili k otvorenej diskusii o podmienkach nášho členstva v EÚ, aby bolo možné slobodne posúdiť plusy aj mínusy slovenského začlenenia sa do novočrtajúcej sa centralizovanej Európy, a na túto diskusiu ponúkli práve matičnú pôdu.

„Náš národ prežil aj ťažké časy útlaku a biedy. Napriek tomu sme zostali národom hrdým na svoje kresťanské a slovanské korene, svoj jazyk, kultúru a zvyky. Takým národom chceme zostať aj naďalej v blahobytnej a prosperujúcej Európe,“ uviedol pre SNN na margo spomínaného predseda MS M. Tkáč. Príjemnou a adekvátnou bodkou za vydareným prvým dňom bolo divadelné predstavenie hry Jána Palárika Dobrodružstvo alebo Zmierenie pri obžinkoch v divadle po ňom pomenovanom.

■ VÝHONKY VEDY

Veda patrí, logicky a zákonite, aj na univerzitnú pôdu, z ktorej veľakrát klíči a vyháňa prvé výhonky. Aj preto jedna z prednáškových miestností Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v piatok predpoludním patrila prezentácii vedeckých ústavov a odborných pracovísk MS. Dlhodobo je známe, že dnes pôsobia v Matici tieto profesionálne vedecké a odborné pracoviská: Slovenský historický ústav, Slovenský literárny ústav, Krajanské múzeum, Stredisko národnostných vzťahov a Archív MS. Vedúci pracovníci všetkých a zástupcovia z  dvanástich vedeckých a záujmových odborov zrozumiteľne predstavili ich bohatú činnosť. Stačí napríklad spomenúť, že historický ústav v spolupráci s Historickým odborom MS vydáva Historický zborník, literárny ústav zborník Slovakistika a prílohu SNN Orol tatranský, Krajanské múzeum ročenku Slováci v zahraničí... Kto sa u nás tvorivo venuje literatúre, dobre vie, že Matica dlhodobo podporuje nielen renomovaných spisovateľov (vydavateľským a prezentačným priestorom), ale aj takpovediac „elévov“, začínajúcich novinárov, publicistov a literátov. Aj preto v Knižnici J. Fándlyho vyhodnotila (prostredníctvom Slovenského literárneho ústavu MS) ďalšiu Matičnú esej, tentoraz venovanú odkazu J. M. Hurbana pri jeho dvojstom jubileu narodenia, celoštátnu literárnu súťaž určenú vysokoškolákom. Ďalšia dobrá správa, súťaž je dobre zapísaná v povedomí tejto skupiny mladých ľudí a aj ich pedagógov, veď teraz sa do nej zapojil rekordný počet  – stosedemdesiatštyri študentov!

VYDARENÝ CELOK

Ďalším vydareným celkom NMS 2017 boli výstavy v Kultúrnom dome na Trojičnom námestí. Ako už čitatelia SNN vedia, bolo ich päť a bez preháňania treba povedať, aj na základe odoziev ich návštevníkov, že každá bola niečím zaujímavá a pútavá. Kto sleduje knižný trh, dobre vie, aká je bohatá produkcia matičného „vydavateľského domu“. Dôkazom bola výstava Ako sa robí kniha. Pohľad na dejiny vydavateľskej a polygrafickej činnosti v Martine od založenia Matice v roku 1863. Matica je zviazaná s knihou od svojho založenia. Založila aj tlačiareň Neografiu, ktorá od svojho vzniku dodnes patrí k najmodernejším európskym producentom kníh. Vydavateľské dielo Matice významne obohatilo krásnu literatúru, spoluutváralo silnú tradíciu detskej literatúry a zásadne ovplyvnilo najmä jazykovedu, literárnu vedu, slovenské dejiny, národopis... Úzko súvisiacou bola výstava z produkcie NEOGRAFIE, a. s., Martin, na ktorej sa tlačiareň pochválila najkvalitnejšími výrobkami, ukážkami výrobných priestorov a najnovších používaných technológií, ako aj významnými polygrafickými oceneniami. Z „truhlíc“ Šatnice Matice slovenskej vykukli Masky a maškary v ľudovej kultúre. Nečudo, veď sú živým kultúrnym fenoménom ľudovej tradície a boli súčasťou praktík, ktorých cieľom bolo zaručiť hospodársky úspech, osobné šťastie a ochranu pred škodlivými silami. Návštevníci mohli vidieť Mikuláša, čerta, anjela, Lucie a betlehemcov, nechýbala široká paleta  tradičných fašiangových masiek. Mimoriadne vhodná bola hneď vedľa inštalovaná výstava krojovaných bábik... Práve tu sa azda najviac pristavovali v krojoch oblečení folkloristi počas prestávok medzi vystúpeniami na pódiu pred domom kultúry. Do vážnejšej polohy vrátila návštevníkov výstava Krajanského múzea MS Cesta slovenskou Amerikou, ktorá výpravne hovorila o významnej ceste matičnej delegácie medzi krajanov na americký kontinent v tridsiatych rokoch 20. storočia a o výsledkoch tejto misie. Archív MS a jeho viacerí spolupracovníci zas stáli za výstavou Sláva národa hodná je obetí k dvojstoročnici J. M. Hurbana, ktorá priblížila životné osudy a významné medzníky jednej z najvýraznejších postáv v našich dejinách.

DEDIČIA TRADÍCIÍ

Matica a folklór patria k sebe ako september a Trnavský jarmok. Určite aj preto, že folklór je reálnym prenášaním tradície do súčasnosti a podporovanie tradícií je jedným z pilierov matičných aktivít. Zákonite musíme začať najmladšími a získavaním ich vzťahu, napríklad aj cez získavanie zručností k tradičným materiálom. Taká bola Škola remesiel, pripravená matičiarkami z Domov MS z Nitry,  z Galanty, zo Šurian... Deti sa viac dozvedeli o ľudovom odeve svojich predkov, o histórii slovenského písma, o cyrilo-metodskej misii na našom území. V bohatej folklórnej časti slávností sa predstavili aj detskí hudobníci v hre na  heligónku – Lokčiansky pramienok  a Hornooravskí mladí heligonkári. Priazeň divákov si vyslúžili napríklad detské kolektívy ZUŠ M. Schneidera-Trnavského, DFS Trnavček, DFS Šurianček, DFS Nádej, DFS Važinka, DFS Fialka, DFS Drienka a Gajdošskí trogeri... Folklór na slávnostiach napĺňali predovšetkým bloky vystúpení Matica pozdravuje folklórom Trnavský jarmok. Na tribúnach na Trojičnom námestí aj v CITY ARENE. Do tanca aj spevu hrali mnohí, svoje umenie predstavili aj Slováci žijúci v zahraničí – FS Rjeka z Chorvátska, Zametski koreň z Chorvátska a FS Liptáci z Ukrajiny. Folklórne súbory pricestovali aj z mnohých miest a obcí Slovenska. FS Haviar Rožňava, FS Trnafčan Trnava, Spevokol Bradlan, FS Rešovian Bardejov, SS Vrbovianka Levice, SS Teplanka Trenčianske Teplice, SS Valčan Valča, FS Jeseň Partizánske, SS Janíkovská studnička Janíkovce, SS Pobedimčan Pobedim, SZ Rozmarín Šintava, FS Jatelinka Abrahám, SS Matičiarky Košice, SS Javorina Malý Šariš, FS Važina Šoporňa, FS Jaročan Jarok, FS Harčare a Harčarki Pozdišovce, Močenskí speváci, SS Čerdavanka Rumanová, SS Uľančanka Pusté Uľany, FS Geľovianka Sebechleby, FS Važina Šoporňa... To je len „vzorka“.

Všetko smerovalo k veľkému finále NMS 2017 –  Galaprogramu v Divadle Jána Palárika v sobotu 9. septembra podvečer s názvom Všade dobre, v Trnave najlepšie. Základnou myšlienkovou líniou – za ktorou stál dramaturg Peter Cabadaj – bolo  pripomenúť súčasníkom, prečo má Trnava a jej okolie také významné postavenie v našich dejinách. Všetky naznačené línie boli prepojené hudbou, spevom, tancom a umeleckým prednesom. Nedeľa je v našej kultúre dňom sviatočným a taká bola aj tá s dátumom 10. 9. Omše a kázne v kostoloch, zasadenie ďalšej lipy, posledné vystúpenia spevu a tanca, stisky a objatia, lúčenia s prísľubom ďalších stretnutí...

Tí, čo boli v spomínané dni v Trnave, ešte dlho budú spomínať, pretože majú na čo. Nateraz môžeme povedať spolu s predsedom TTSK T. Mikušom, že „slávnosti prinesú matičnému stromu aj nové výhonky v podobe mladých ľudí, ktorí sa do hnutia zapoja“. A či s prvým podpredsedom MS Viliamom Oberhauserom, že „... Matica ponúka nielen zábavu, ale aj hlbšie ponorenie do dejín slovenského národa, aby vzory z minulosti mohli dvíhať sebavedomie a schopnosť riešiť súčasné problémy“. Tak to bolo aj na NMS v Trnave a boli to splnené sľuby.

 Martin JADRANSKÝ – Foto: redakcia SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.